главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Організація обліку власного капіталу

Економічна сутність поняття власного капіталу, особливості його класифікації і структури. Власний капітал в системі українських і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Облік формування статутного, пайового, власного капіталу і його автоматизація.

Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Вид: курсовая работа
Язык: украинский
Дата добавления: 12.03.2011
Размер файла: 644,1 K

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Формування власного капіталу та відображення його в обліку і аналізі
Економічна сутність, визначення, класифікація та оцінка власного капіталу в системі бухгалтерського обліку. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку власного капіталу, виклад їх практичного застосування. Огляд законодавчої та нормативної бази.
дипломная работа [177,4 K], добавлен 02.10.2013

2. Організація обліку власного капіталу підприємства на прикладі ТЗОВ "Нива"
Розкриття економічної суті і вивчення класифікації капіталу підприємства. Форми власного капіталу і методика його аналізу. Організація обліку власного капіталу на ТЗОВ "Нива". Особливості обліку статутного, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 19.06.2014

3. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ "Компанія Інтерлогос".
Економічна сутність поняття власного капіталу закритого акціонерного товариства. Характеристика форм власного капіталу. Методологія аналізу та обліку власного капіталу ЗАТ "Компанія Інтерлогос". Шляхи удосконалення обліку власного капіталу.
курсовая работа [68,3 K], добавлен 18.03.2007

4. Організація обліку власного капіталу та шляхи його вдосконалення
Визначення власного капіталу, його функції та нормативне регулювання. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Надія". Організація розподілу нерозподіленого капіталу. Вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку власного капіталу.
курсовая работа [113,1 K], добавлен 29.04.2014

5. Організація обліку власного капіталу підприємства України
Сутність і загальна характеристика капіталу підприємства, його структура, оцінка та функції, особливості організації обліку. Формування статутного капіталу підприємства. Розробка рекомендацій щодо впровадження в систему обліку інформаційних технологій.
курсовая работа [69,0 K], добавлен 24.05.2009

6. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
Теоретичні та правові засади організації обліку власного капіталу. Проблеми сучасного обліку власного капіталу на прикладі підприємства ВАТ "Луганськмлин". Організація обліку додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
курсовая работа [46,8 K], добавлен 09.08.2010

7. Облік власного капіталу
Відображення власного капіталу підприємства в обліку. Характеристика його основних елементів. Особливості формування, визначення суті та функцій власного капіталу. Його роль у створенні та функціонуванні підприємства як "гаранту” організації бізнесу.
курсовая работа [384,4 K], добавлен 16.05.2015

8. Аудит власного капіталу ВАТ "ММКК"
Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу, предметна область дослідження. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ "Молочанський молочноконсервний комбінат". Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу підприємства.
курсовая работа [72,9 K], добавлен 21.11.2011

9. Формування статутного капіталу в акціонерному товаристві
Значення та економічна сутність статутного капіталу акціонерного товариства, нормативно-правове регулювання його утворення та змін. Методологічні засади формування, фінансового обліку та використання статутного капіталу на підприємстві ПрАТ "Гама".
курсовая работа [136,4 K], добавлен 05.11.2014

10. Статутний і додатковий капітал
Аспекти сутності капіталу: економічний, юридичний, обліковий. Взаємозв'язок власного, статутного та додаткового капіталу, їх облік на підприємстві та шляхи удосконалення. Особливості формування статутного капіталу підприємств різних форм власності.
курсовая работа [57,7 K], добавлен 07.04.2009

Другие документы, подобные Організація обліку власного капіталу

Страница:  1   2   3 


Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.

Білуха М.Т. Бухгалтерський облік. К.: - 2004.- 387 с.

Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій" та 7.050.107 "Економіка підприємств". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2006. - 672 с.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:Підручник. - Житомир, 2005. - 544 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" / Вид. 2-е, доп. і пер. - Житомир: ЖІТІ, 2004. - 640 с.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - 2-е вид., пер. і доп. - К.: Вища освіта, 2006. - 800 с.: іл.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 4-е вид., доп. і пер. - Житомир: ПП "Рута", 2004. - 688 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і пер. - Житомир: ПП "Рута", 2005. - 726 с.

Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. - К.: Ун-т Україна , 2005. - 198с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. - К: Лібра, 2005

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - К: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка. - К.: ВЦ "Академія", 2004. - 544 с.

Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2007. - 303 с.

Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність: Підручник / За ред. Леня В.С. - Чернігів: ЧДТУ, 2005. - 359 с.

Матюха М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник для дистанційного навчання. - К. :Університет "Україна" 2005 - 306с.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і пер. - Житомир: ПП "Рута", 2006. - 592 с.

Основи архівно-комп'ютерної форми обліку / За ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ УААН, 2004. - 126 с.

Пічугін П. 1С:Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. - Х.: Фактор, 2005. - 452 с.

Пилипенко О. І. Виникнення та розвиток обліку статутного капіталу // Вісник ЖДТУ. Економічні науки.-2003. - №2 (24). - С. 247-251.

Пилипенко О. І. Концепції та принципи збереження капіталу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник ЖДТУ. Економічні науки.-2008. - № 3 (25).- С.211-215.

Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / Вид. 3-є, пер. і доп. / Проект Агентства США з Міжнародного Розвитку "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні". - К., 2004. - 472 с.

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі / Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2005. - 564 с.

Скирпан О.П., Палюх М.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 496 с.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 260 с.

Размещено на Allbest.ru


Страница:  1   2   3 

курсовая работаОрганізація обліку власного капіталу скачать курсовая работа "Організація обліку власного капіталу" скачать
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов