Покращення якості сівби зернових культур за рахунок удосконалення сошників

Характеристика агропромислового господарства. Історична довідка про створення сошників та розвиток їх конструкцій. Науково-технологічні передумови удосконалення сошників. Взаємодія сошників із грунтом, моделювання процесу руху насіння. Охорона праці.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2011
Размер файла 472,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

обґрунтовано параметри опорної площини сошників, завдяки чому з'явилася можливість створення оптимальної щільності ложа для насіння. Так для пропонованих сошників, що створюють щільність 1,1-1,3 г/см3, розміри опорної площини повинні бути в межах 7,5-10 см2;

наявність і параметри ущільнювачів - сепараторів, застосування яких поліпшує рівномірність розподілу насіння, умови проростання насіння і розвитку культурних рослин, шляхом формування багаторівневого посівного шару ґрунту з оптимальними її параметрами по щільності, структурі і вологості, що в підсумку сприяє підвищенню врожаю на 2,5-3,5 ц/га.

6.2.Дискових: діаметр дисків рекомендується в межах 330-340 мм, кут атаки , кут сходження дисків , кут нахилу дисків до вертикалі , точка сходження дисків повинна знаходиться поблизу поверхні поля; визначена мінімальна відстань між кромками дисків на рівні поверхні поля, що обумовлює ширину верхньої частини ґрунтового гребеня, приведені співвідношення кутів нахилу дисків у просторі; визначені кінематичні характеристики дискового сошника, такі як траєкторії характерних ділянок дисків, їхньої швидкості і прискорення, а також їх складові, що дало підстави по-новому оцінювати якість роботи цих сошників.

6.3. Анкерно-дискових: рекомендуються такі параметри: діаметр дисків у межах 330-340 мм, форма яких повинна бути у вигляді плоского диска або за формою клиновидно-округлої з кутом атаки , у наральниковому сошнику установити направляч і відбивач насіння, взаємне розташування дискового і наральникового робочих органів, що при поступальних швидкостях від 8 до 13 км/год повинно бути в межах 0,14-0,21 м, що забезпечує зменшення коливань робочих органів на 10-35%, поліпшує рівномірність розподілу насіння і забезпечує нормальне протікання технологічного процесу.

6.4. Лапових: ширина захоплення лапи 50 мм, кут нахилу лапи , кут кришіння, кут розчину крил лапи , при дворядному розташуванні, міжряддя рекомендується не менше 30 см.

Лапові сошники коефіцієнт повздовжньої рівномірності знижують від 140% (у серійного дискового сошника) до 105,5% (в експериментального сошника).

7. З урахуванням рекомендацій агрофізиків, вчених-агрономів і існуючих агровимог, синтез отриманих оптимальних параметрів дозволив створити нові способи посіву, зокрема, для підсіву рідких сходів і посів з формуванням багаторівневого посівного шару ґрунту з оптимальними параметрами його по щільності структури і вологості, засобу для їхнього здійснення, що поліпшують рівномірність розподілу насіння, умови проростання насіння, здійснюючи посів, здатний чинити опір повітряній та водяній ерозії ґрунту. Завдяки чому сходи з'являються більш дружні і більш ранні (на 2-3 дні).

8. Застосування експериментальних наральникових сошників зі зменшеними міжряддями до 9 см, що сприяло поліпшенню площі харчування рослин і підвищенню врожаю зернових культур на 2-3-ц/га.

9.Експериментальні наральникові сошники, які включають параметри, що сприятливо впливають на процеси впровадження їх у ґрунт, відкидаючи його, знижують енергетичні показники робочих органів на 20-25%, що сприяє економії палива при сівбі.

10. Відповідно до того, що в Україні нараховується 39 типів ґрунтів, що включають 91 вид, що істотно відрізняються фізико-механічними властивостями, дано рекомендації з застосування існуючих і експериментальних сошників, з метою більш ефективного їхнього використання. Переглянуто і сформульовано положення оцінки роботи серійних сошників з накопиченого виробничого досвіду, досягнень науки і сучасних агровимог до цих робочих органів.

11. Удосконалення існуючих і створення нових сошників усіх типів з поліпшеними якісними, енергетичними і протиерозійними показниками на підставі оптимізації параметрів з подальшим с интезуванням, дозволило одержати та впровадити результати цих досліджень у ГСКБ «Почвопосевмаш» (м. Кіровоград) у1975р.; в учхозе ім. 1 Травня ХДТУСГ у 1992 і 1993р.р.; у Чугуевском откормочном радгоспі Чугуевского р-на Харківської області у 1983, 1984, 1985, 1986р.м.; у КСП «Боровское» Шевченківського р-на Харківської області в 1983-86 р.м., у 1974-78р.м., у 1989-92р.м.; у ВАТ ПКИ «Почвопосевм- 22 -аш» і на ВАТ «Червона зірка» (м. Кіровоград) у 1999р.

Впровадження експериментальних сошників у господарствах Харківської області підвищило врожай зернових від 2 до 3 ц/га.

Упровадження результатів досліджень у ГСКБ ПКИ «Почвопосевмаш» і на ВАТ «Червона зірка» здійснюється шляхом використання переданих результатів досліджень при конструюванні і створенні нових робочих органів сівалок.

Також результати досліджень, що опубліковані автором у монографіях, довідниках, методичних посібниках з лекцій, лабораторно-практичним заняттям, курсовому і дипломному проектуванню впроваджені у ВУЗах України, що мають факультети механізації, а також у всіх видах занять ХДТУСГ.

агропромисловий сошник насіння моделювання

Список використнанних джерел

1. Семёнов А.Н. Из истории посевных машин // Труды / Кишиневский с.-х. институт. Т.33. Вып.1. Кишинев, 1964.

2. Истрати А.И. К истории возникновения и развития сошника посевных машин и механической технологии сельскохозяйственных материалов. // "Материалы IX Межреспубликанской конф. По истории естествознания и техники в Прибалтике. Вильнюс, 1972.

3. Сабликов М.В. Сельскохозяйственные машины.ч.1 и 2.Изд-во "Колос", М., 1968.

4. Пигулевский М.Х. Основы и методы эксперементального изучения почвенных деформаций // Теория, конструкция и производство с.-х. машин. Т. II, М.-Л.: Сельхозиздат, 1936.

5. Абашкин А.С., - Исследование анкерных сошников на повышенных скоростях, // автореферат канд. Диссертации, Кишинев, 1965.

6. Левенец В.Н. Исследование анкерных сошников на повышенных скоростях.// Кандидатская диссертация. Кишинёв, 1965.

7. Семёнов А.Н., Морозов И.В. Исследование анкерного сошника с прямым углом вхождения в почву. //"Сб. науч. Тр. Моск. инст. инж. с/х производства". 1974 Т.11. Вып.142.

8. Трофимченко Ю.И., Результаты исследования комбинированных сош-ников. // "Сб.научн. тр. Моск. института инж. с/х производства". 1974 Т.11, Вып.1. Ч.2.

9. А.С. 113281, МКИ А01С 7/20 Сошник для разбросного посева. /Кочетков В.С.// Реферативный журнал. 1985. №8.

10. А.С. 1132822, МКИ А01С 7/20 Сошник сострым углом вхождения в поч-ву и направитель семян. /Кучеренко Ю.Ф.// Реферативный журнал. 1985. №8.

11. А.С. 1014499, МКИ А01С 7/20 Сошник наральник /Любушко Н.И. и др. // Реферативный журнал. 1985. №5.

12. Герсеванов Н.М. - Основы динамики грунтовой массы. Госстройиздат М. -Л., 1933.

13. Цытович Н.А. Механика грунтов. Краткий курс. "Высшая школа", М., 1968.

14. Чижович Н.А. Механика грунтов. Краткий курс. "Высшая школа", М., 1968.

15. Вальянов Д.Г. Квопросу о влиянии семяпровода на равномерность высева. // В журн. "Сельхозмашина", №5.

16. Вахитов Н.У. Исследование влияния конструктивных параметров сошника на процесс высева. // Совершенствование конструкции с/х техники 1988.

17. Морозов И.В. Определение оптимальных параметров направителя и отражателя семян в сошнике . Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин: Сб. научн. тр. / МИИСП. М., 1977. Т. XIV. Вып. 2. с. 59-63.

18. Морозов И.В. Отбрасывание почвенных частиц анкерными сошниками // "Конструирование и технология производства с/х машин респ. межвед. научн.-техн. Сб. Киев: Техника, 1974. Вып.4.

19. Морозов И.В. Исследование технологии внесения семян в почву и определение рациональных параметров анкерного сошника. // Автореферат кандидатской диссертации. Харьков 1973.

20. Желиговский В.А. - Элементы теории почвообрабатывающих машин и механической технологии сельскохозяйственных материалов. // Изд-во Грузинского сельскохозяйственного института

21. Семёнов А.Н., Левенец В.Н. Влияние конструктивных углов сошника на его тяговое сопротивление. // Труды Кишинёвского с/х института, Т. 33, Вып.1, Кишинёв, 1964.

22. Павлов А.В., Карабельский В.И., Донченко В.Н. Алгоритм траекторного конструирования криволинейных поверхностей с учётом скоростных характеристик: // Вестник Киевского политехнического ин-та, сер. химическое машиностроение, 1974, №20.

23. Карпенко А.Н. Типы сеялок и конструкций их рабочих органов. // О новых машинах для соц. сел. хоз-ва. Вып. 2. Почвообрабатывающие и посевные машины. М., 1977.

24. Василенко П.М. Исследование работы сошников и пути их усовершенствования. // Госиздат, Киев. 1945.

25. Фалола О.И. Исследование технологии внесения семян в почву и изыскание оптимальных параметров наральниковых сошников: Дисс. канд. техн. наук.- Харьков:-1999.-242с.

26. Леонтович А.В. Вариационная статистика. // Сельхозиз., М., 1935.

27. Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. // Изд-во УАСХН. Киев, 1960.

28. Василенко П.М. О применении механико-математических методов исследований при разработке проблем сельскохозяйственной техники. // "Конструирование сельскохозяйственных машин." Машгиз, М., 1962.

29. Заика П.М. Избранные задачи земледельческой механики: // Практическое пособие, издательство УСХА, Киев.

30. Веденягин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработка опытных данных. // Изд-во "Колос". М., 1967.

31. Комаристов В.Е., Косинов М.М., Малолмуж Г.И., Филипьев Л.Н. Влияние поступательной скорости зерновой сеялки на качество посева. // "Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. Респ. межвед. научно-техн. сб. Киев: Техника. 1974.

32. Кириченко В.А. Совершенствование технологического процесса заделки семян и удобрений в почву комбинированным сошником зерновых сеялок. // Авт. дис. к.т.н. Харьков 1988.

33. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.Б. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М., Наука, 1976.

34. Венарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях. Киев: Техника, 1975.

35. Власов Н.С. Методика экономической оценки сельскохозяйственной техники. М.: Колос, 1968.

36. Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.Н. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. // 2-е изд., перер. и доп. Л.: Колос, 1980.

37. Морозов И.В. Исследование сошников в лабораторных условиях. // Сб. науч. Труд. М. ин-т инж. с/х производства 1974 Т.11, Вып. 1 Часть 2.

38. Морозов И.В. Анализ работы сошников. // "Соверш. рабочих органов с/х машин". М. 1979.

39. Морозов И.В., Солошенко А.В. К обоснованию отдельных парметров анкерного сошника. // "Соверш. рабочих органов с/х машин". М. 1980.

40. Орнацкий Н.В. Механика грунтов. // Изд-во Московского университета, М. 1962.

41. Попов Н.А., Фесенко Г.В. Определение качественных и эксплуатационных показателей работы сошников. // "Сборник науч. тр. Моск. ин-т

42. Бакум М.В., Морозов І.В. та інші. Посівні машини. - Харків: ХДТУСГ, 2001.

43. Гряник Г.Н. Охрана труда и пожарная безопасность. - М.: Колос, 1988.

44. Канарев Ф.М. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1991.

45. Карпенко А.И., Холанскийй В.М. Сельскохозяйственные машины. - М.: Агропромиздат, 1989.

46. Лур'є А.В. та інші. Сільськогосподарські машини. - Л.: Колос, 1993.

47. Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.И. Планирование эксперемента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. - Л.: Колос, 1980.

48. Методичні вказівки. Оформлення дипломного проекту. - Харків: ХНТУСГ, 2005.

49. Морозов І.В. Основи теорії сільськогосподарських машин. - Харків: Оригінал, 1992.

50. Резников Л.А. и другие. Основы проектирования и расчет сельскохозяйственных машин. - М.: Агропромиздат, 1991.

51. Сборник научных трудов. Тракторная энергетика в растениеводстве. - Харьков: ХГТУСХ, 1999.

52. ГОСТ 12.1.005 - 96. ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

53. ГОСТ 12.2.019 - 96. ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

54. СТП ХНУТСГ 01 - 05. Стандарт підприємства. Структура і оформлення дипломних та курсових проетів.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.