Цінна книга

Поняття та типи артефакту: цінний і рідкісний документ, книжкові і документальні пам’ятки, основні сховища історичних джерел. Літописи як цінні книжкові пам'ятки. Пересопницьке Євангелія як шедевр світової культури, його зміст та оцінка значення.

Рубрика Культура и искусство
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2014
Размер файла 51,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Місцем зберігання рукописних джерел є архіви та рукописні фонди наукових бібліотек. Систему архівів України становлять центральні державні архіви областей.

ЛВажливими цінними книжковими пам'ятками українського народу є Повість минулих літ, Галицько-Волинський, Київський, козацькі літописи. До нас дійшли дві основні редакції та кілька списків (варіантів редакцій) «Повісті минулих літ». Це Іпатіївська і Лаврентіївська редакції.

Київський літопис - твір багатьох авторів, написаний неоднаково, з неоднаковими акцентами на події, інтереси та ін.

Галицько-Волинський літопис - виразно світський твір, над ким працювало щонаймеше пять авторів-укладачів.

На початку XVIII ст. з нав'язуванням до літописної традиції автори-інтелектуали з-поміж козацької старшини створили низку історичних творів, що за тематичним спрямуванням (висвітлення головно історії Козацької держави). Ці твори прийнято називати козацькими літописами.

Таким чином, серед цінних книг важливу частину становлять літописи.

Яскравим шедевром світової культури є Пересопницьке Євангелія. Пересопницьке Євангеліє - одна з небагатьох рукописних книг, історія якої нам відома хоч б частково. Життя цієї книги не обмежилося прикрасою музейної полиці, воно триває й зараз. Ця книга, перш за все, прорив у середньовічній свідомості. І водночас адаптація книжкової церковнослав'янської мови до живої народної мови. Це розуміли її творці і так сподівалися меценати. У цьому її унікальність і наукова цінність. Тому так детально викладається історія рукопису, жертводавці, переписувач і редактор (або перекладач); вказується час написання.

Кожні чотири роки Пересопницьке Євангеліє на своїх екранах бачать мільйони телеглядачів. Це відбувається під час церемонії інавгурації нового Президента України. У мить присяги Президент кладе руку на це Євангеліє, обіцяючи бути вірним не лише людському закону, але і Богові.

Список використаної літератури

1. Барембаум, И.Е. История книги[Текст]/И.Е. Барембаум.-М.:Книга, 1984. - 147 с.

2. Бевзо, А. Львівський літопис і Острозький літописець[Текст] /А. Бевзо.-К., 1970. - 130 с.

3. Воробьев, Г.Г. Документ: информационній анализ[Текст]/Г.Г. Воробьев.-М: Наука, 1973. - 180 с.

4. Галенко, О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: Теорія та джерелознавчий аналіз[Текст]/О.І. Галенко.-К., 1991. - 200 с.

5. Галицько-Волинський літопис. Дослідження істориків. - К., 2009. - с. 85-86.

6. Дацків, І.Б. Документознаство: Навч. Пос. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. - 160 с.

7. Дзира, Я.І. Українські літописи в радянській історіографії[Текст]/Я. І. Дзира // Історичні джерела та іх використання. - 1968. - №3.-С. 177-189

8. Документальные памятники: выявление, учет, использование[Текст]:учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений/ И.А. Альтман, А.А. Курносов, Ред. С.О. Шмидта.-М.:ВШ, 1988. - 342 с.

9. Дубровіна, Л.А. Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги [Текст] / Л.А. Дубровіна // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті: Тез. доп. Міжнар. наук. - конф., Київ, 12-15 жовтня 1993 р. - К., 1993. - Ч. 2. - С. 85 -86.

10. Думитрашко Н. Замечательная рукопись Полтавской семинарии - Пересопницкое євангелие. - Полтава, 1874. - 229 с.

11. Егоров, В.Л. Развитие и становление понятия «Памятник истории» [Текст]/В.Л. Егоров // История СССР. - 1988. - №1.-С17-28

12. Крип якевич, І.П. Літописи ХVI-XVIII ст. в Галичині[Текст]/І. П. Крип якевич // Історичні джерела та їх використання. - 1964. - №1.-С 63-80

13. ушнаренко Н.Н. Документоведение[Текст]:підручник/Н.Н. Кушнаренко. - 4-те вид. стер.-К.:Знання, 2010. - 459 с.

14. Литвиненко, М.А. Джерела історії України XVIII ст. [Текст]/М.А. Литвиненко.-Харьків: изд-во Харьків. Ун-ту, 1970. - 310 с

15. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. - М., 1979.

16.Літопис Самовидця[Текст]/І.Я. Дзира.-К., 1970. - 35 с.

17. Марчук, С. Писемні джерела з історії України: курс лекцій[Текст]\ С. Марчук.-Львів, 1994.-С. 44-200

18. Толочко П. Нестор-літописець Київської Русі // Укр. істор. журнал. - 1981. - №12. - с. 36-37.

19. Українська література XIV-XVI ст. [Текст]:навч. посібн.-К., 2008. - 449 с.

20. Шевчук Вал. Збережено навіки (Про «Повість врем'яних літ» та її авторів) // Дорога в тисячу років. - К., 1990.

21. Пересопницьке Євангеліє: шедевр світової культури, який сам розповідає свою історію [електр. ресурс] http://www.adef.com.ua/book-peresopnica.php

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Напис і барельєф царя Персії Дарія. Історія вивчення Бехистунського "манускрипту". Опис величного Персеполю, його рельєфних композицій. Значення походів Олександра Македонського для історії культури. Золоті посудини, легенда винаходу скарбу в Зівії.

  реферат [30,0 K], добавлен 29.11.2009

 • Загальна характеристика та архітектурні особливості пам’ятників древньогрецької цивілізації. Історія їх створення та значення для світової культури: Кноський палац, Парфенон, театр Епідавра, монастир Святого Петра, Ерехтейон і храм Ніки Аптерос.

  презентация [1,7 M], добавлен 11.11.2013

 • Поняття духовної культури. Сукупність нематеріальних елементів культури. Форми суспільної свідомості та їх втілення в літературні, архітектурні та інші пам'ятки людської діяльності. Вплив поп-музики на вибір стилю життя. Види образотворчого мистецтва.

  реферат [56,4 K], добавлен 12.10.2014

 • Історичний огляд становлення іспанської культури. Стародавні пам'ятники культури. Музеї сучасного мистецтва в Мадриді. Вплив арабської культури на іспанське мистецтво. Пам'ятки архітектури в мавританському стилі. Розквіт іспанської музичної культури.

  реферат [21,1 K], добавлен 08.01.2010

 • Види та значення культури. Роль і місце культури в діяльності людини. Простий, інтенсивний і деструктивний типи відтворення суспільства. Поняття, типи, форми організації субкультури, її методологічне значення та здатність до розвитку й трансформації.

  реферат [17,9 K], добавлен 19.03.2009

 • Культурні пам'ятки давніх слов'ян: "Харківський скарб", рельєф "Жрець Олега" та "Велесова книга". Писемність дохристиянських часів. Вплив Візантії на розвиток культури. Софія Київська як духовний, культурно-освітній центр. Література Київської Русі.

  лекция [71,4 K], добавлен 24.12.2009

 • Індійська культура в історії світової культури. Ведійська література як осереддя стародавньої духовності. Структура індійської священної книги Веди: методи пізнання, знання про нашу істинну сутність, походження народу. Теорія походження Всесвіту.

  реферат [35,9 K], добавлен 22.12.2010

 • Розвиток культури Галицько-Волинського князівства як складової частини культури Русі, її вплив на формування української культури. Культурні традиції православної церкви. Бібліотеки при монастирях і князівських палатах. Пам'ятки літератури та літописання.

  презентация [3,5 M], добавлен 25.02.2015

 • Вплив християнства на розвиток писемності і освіти в Київській Русі. Пам’ятки давньоруського письма. Культурно-історичне значення літератури і літописання. Музика і театр як складова частина духовної культури. Архітектура й образотворче мистецтво Русі.

  реферат [31,5 K], добавлен 11.10.2011

 • Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної. Виникнення мистецтва як механізму культурної еволюції. Критерії виділення культурно-історичних епох. Поняття "цивілізація" в теорії культури.

  реферат [34,8 K], добавлен 26.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.