Колективізація в західноукраїнських областях у 1939–1952 роках

Поглинення Західної України та етапи їх радянізації. Відбудова господарства в повоєнний період. Колективізація на західноукраїнських землях в 1944–1948 рр. Завершальний етап та основні наслідки колективізації на території західних областей УРСР.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.01.2011
Размер файла 52,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Процеси колективізації у західних областях УРСР в 1949-1952 рр. характеризувалися такими обставинами:

- завершення під тиском влади і каральних органів суцільної колективізації в регіоні;

- початок укрупнення колгоспів та пошуку шляхів підвищення рівня ефективності їхньої роботи;

- завершення колективізації мало як позитивні, так і негативні наслідки, хоча останні значно переважали;

- вплив наслідків колективізації ми відчуваємо і по сьогодні.

Висновки

Період входження західноукраїнських земель до складу УРСР є одним з найбільш трагічних в історії цього регіону. Він знаменувався форсованою радянізацією. Однією зі сторін радянізації була колективізація, яка проходила у складних умовах збройної боротьби і призвела до страждань сотень тисяч селян.

Дана робота є спробою вивчення передумов, причин, перебігу та наслідків колективізації у західних областях УРСР в 1939-1952 рр., на підставі джерел та наукової літератури. В роботі вказано на головні передумови і причини колективізації; проаналізовано хід та основні методи проведення колективізації в Західній Україні. Розкрито головні наслідки колективізації сільського господарства західноукраїнських земель для розвитку сучасної української економіки.

Завдяки даній роботі стає зрозумілим, що колективізація на західноукраїнських землях розпочалася в 1939-1940 рр. Вона набула масового розмаху вкінці 1947-1948 р. і була завершена до кінця 1952 р. Процесам колективізації перешкоджали: 1) негативне ставлення селян; 2) події Другої світової війни; 3) збройний опір ОУН-УПА. Головними рушійними силами колективізації виступали ВКП (б), загони НКВС та НКДБ, іноді і місцеві «активісти» з сільської бідноти. Колективізація мала на меті створення великого товарного господарства, орієнтованого на ринок, яке б базувалося згідно норм марксизму-ленінізму на колективній власності. Колективізація проводилася шляхом тиску, репресій та переслідування і терору селян. Пік колективізації збігається в часі з періодом найбільш масової депортації українців із західних областей УРСР. Завершення колективізації мало як позитивні так і негативні наслідки. Переважали, на жаль, останні. Їх вплив відчутний і досі.

Не дивлячись на весь об'єм проведеної роботи можна твердити, що проблема колективізації в західних областях УРСР і далі потребуватиме глибокого і детального вивчення. В майбутньому, необхідно більше уваги звернути на свідчення очевидців тих подій, оскільки офіційна документація тих часів була і є повністю сфальсифікована і не повна.

Список використаних джерел:

Джерела

1. З історії колективізації сільського господарства західних областей Української РСР: Збірник документів і матеріалів. - К.: Наукова думка, 1976.

2. Радянська Буковина 1946-1970: Документи і матеріали. - Ужгород: Карпати, 1980.

3. Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР 1939-1979: Збірник документів і матеріалів. - К.: Наукова думка, 1980.

4. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: В 3-х т. - Мюнхен, 1983.

Наукова література

5. Авторханов А. Империя Кремля: Россия, СССР и Украина // Дружба народов. - 1991.

6. Винниченко І. Примусове переселення: 1920 - початок 50-х рр. // Золоті ворота. - 1994.

7. Волков І. М. Виселення селян України у віддалені райони СРСР наприкінці 40-х рр. // Український історичний журнал. - 1993.

8. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації (ХІХ - ХХ століття). - К.: Генеза, 1996.

9. Замлинський В.О. Шлях чорної зради. - Львів: Каменяр, 1969.

10. Західна Україна: перше десятиліття після війни: Препринт №3. - К., 1988.

11. Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К.: Вища школа, 1995.

12. Коваль М.В. УРСР в період відбудови і розвитку народного господарства (1945-1955) // Український історичний журнал. - 1990.

13. Кожукало І. Жорстокий хліб: Про становище колгоспного селянства на Україні в перші повоєнні роки // Сільські обрії. - 1989.

14. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. - К.: Либідь, 1993.

15. Кравчено Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. - К.: Основи, 1997.

16. Курносов Ю.О. Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР // Український історичний журнал. - 1996.

17. Лисенко Л. Сільське господарство України. - Видавництво закордонних частин ОУН, 2001.

18. Людської крові не змити: книга фактів. - К.: Політвидав України, 1998.

19. Соколов Б. Війна з селянином // Галичина. - 1993.

20. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь, 1993.

21. Поліковський М. Окупаційний сталінський режим у Західній Україні після вигнання німецьких загарбників // розбудова держави. - 1994.

22. Рибак І. В. Стан соціально-побутової сфери українського повоєнного села (1946-1955) // Український історичний журнал. - 2002.


Подобные документы

 • Радянізація західноукраїнських земель з 1939 р. Поразки радянських військ у перші місяці війни. Окупація України Німеччиною та її союзниками 1941-1944 рр., нацистський "новий порядок" й каральні органи. Рух Опору на території України 1941–1944 рр.

  реферат [20,1 K], добавлен 25.11.2007

 • Суть пакта Ріббентропа-Молотова та таємний протокол до нього. Початок Другої світової війни. Приєднання частини західноукраїнських земель у 1939-1940 р. до УРСР і СРСР. Радянізація західних областей України, репресії радянської адміністрації в краї.

  реферат [17,4 K], добавлен 15.08.2009

 • Соціальне становище в Західній Україні: повоєнний період. Індустріалізація та колективізація сільського господарства. Придушення національно-визвольного руху в Україні. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція "Вісла".

  курсовая работа [58,9 K], добавлен 06.04.2009

 • Курс на суцільну колективізацію. Ліквідація куркульства як класу. Голод 1932-1933 років в Україні очима істориків, мовою документів. Реорганізація сільського господарства: перший етап. Перегини, допущені в ході колективізації. Підсумки колективізації.

  реферат [28,9 K], добавлен 21.11.2010

 • Аналіз процесу колективізації та становлення колгоспної системи в районах компактного розселення болгар в межах колишньої Ізмаїльської області УРСР (друга половина 40–50-ті рр. ХХ ст.). Нові аспекти розвитку болгарської діаспори у повоєнні часи.

  статья [19,9 K], добавлен 11.09.2017

 • Ознайомлення з передумовами та історичним процесом колективізації сільських господарств як однією з причин Голодомору 1932-1933 рр., її наслідки - дезорганізація і деградація аграрного сектора. Опис подій насильницького розкуркулення українських селян.

  реферат [24,5 K], добавлен 09.06.2011

 • Етапи відновлення радянської влади в західних областях України. Аналіз колгоспної системи загальнорадянського зразка. Характеристика форм радянської організаційної роботи. Особливості розвитку соціально-економічного життя західних областей України.

  дипломная работа [259,5 K], добавлен 12.09.2012

 • Культурно-просвітницька діяльність "Руської трійці". Роль греко-католицької церкви і громадсько-політичної діяльності політичних партій у відродженні Західної України. Основні етапи, особливості, передумови і рушійні сили західноукраїнського відродження.

  курсовая работа [100,2 K], добавлен 18.09.2010

 • Національні ідеї галицької молоді у 1900-1903 рр. Формування партійно-політичної системи у Східній Галичині та на Буковині. "Національний з'їзд" польських політичних сил 1903 р. Суспільна діяльність єврейських організацій на західноукраїнських землях.

  курсовая работа [49,6 K], добавлен 06.07.2012

 • Масштаби трагічних подій 1932-1933рр. на Полтавщині. Передумови трагедії. Рік великого перелому. Колективізація сільського господарства і експропріація заможних верств селянства. Документальні та статистичні дані. Наслідки та статистика жертв голодомору.

  курсовая работа [45,6 K], добавлен 29.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.