Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Державна політика у сфері становлення та розвитку загальноосвітньої школи. Політика більшовицького режиму стосовно формування педагогічних кадрів та забезпечення загальноосвітньої школи вчителями, їх залежність від тогочасного суспільно-політичного життя.

Рубрика История и исторические личности
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 17.04.2009
Размер файла 42,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Ніколіна І.І. Політичні переслідування вчителів загальноосвітніх шкіл Поділля в 1920-х - на початку 1930-х рр. // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам'яті: Матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. - Вінниця, 2006. - С. 62-72.

5. Ніколіна І.І. Боротьба за подолання труднощів розвитку загальноосвітньої школи в УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. // Мандрівець. - 2006. - №2. - С. 16-26.

6. Ніколіна І.І. Впровадження ідей загального навчання та політехнізму в загальноосвітній школі // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.- Тернопіль, 2006. - Вип.1. - С. 227-235. - (Історія).

7. Ніколіна І.І. Українізація загальноосвітньої школи України та вплив суспільно-політичного життя 20 - 30-х рр. ХХ ст. на її здійснення // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. - Вінниця, 2006. - Вип. 10. - С. 123-134. - (Історія).

8. Ніколіна І.І. Загальноосвітня школа УСРР у 20-х - 30-х роках минулого століття // Університет. - 2006. - №4. - С. 51-64.

9. Ніколіна І.І. Формування учительських кадрів загальноосвітніх шкіл України в умовах суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. - Вінниця, 2006. - Вип. 11. - С. 223-233.- (Історія).

10. Ніколіна І.І. Запровадження виробничого навчання в загальноосвітній школі України в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. // Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4-6 квіт. 2007 р. - К., 2007. - С. 410-414.

11. Ніколіна І.І. Місце загальноосвітньої школи в системі народної освіти УСРР в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. // ІІІ Гуржіїв. іст. читання: Зб. наук. праць. - Черкаси, 2007. - С. 406-409.

АНОТАЦІЇ

Ніколіна І.І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню становлення і розвитку загальноосвітньої школи в 1920-х - на початку 1930-х років у контексті суспільно-політичного життя України. У праці визначено місце загальноосвітньої школи в системі народної освіти. Розкрито вплив українізації на формування загальноосвітніх закладів для представників української та інших національностей, що проживали на території України. Встановлено наслідки русифікації в шкільництві. Висвітлено негативний вплив класової ідеології на навчально-виховну роботу шкіл. Проаналізовано політику владних структур щодо вирішення проблем по запровадженню загального обов'язкового початкового навчання та політехнізації. Розглянуто особливості відновлення матеріально-технічної бази школи. Висвітлено кадрову політику наркомату освіти та форми і методи партійно-державного тиску стосовно вчителів.

Ключові слова: Українська СРР, загальноосвітня школа, українізація, русифікація, педагогічні кадри.

Николина И.И. Общеобразовательная школа Украины в контексте общественно-политической жизни 20-х - начало 30-х гг. ХХ столетия. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата исторических наук за специальностью 07.00.01 - История Украины. - Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. - Черновцы, 2008.

Диссертация посвящена исследованию становления и развития общеобразовательной школы 20-х - начало 30-х гг. ХХ столетия в контексте общественно-политической жизни Украины. На основе широкого круга использованных архивных и опубликованных источников, материалов прессы, трудов отечественных и зарубежных ученых отражено место общеобразовательной школы в системе народного образования Украины, ее роль как в культурно-образовательном процессе, так и в профессиональной подготовке учеников в 1920-х - начале 1930-х годов.

В диссертации на примере многочисленных фактов, свидетельствующих о кризисе всей системы образования в Украине, изучено состояние сети общеобразовательных школ в начале 20-х гг. ХХ столетия. Особенное внимание уделено анализу государственной политики в сфере становления общеобразовательной школы Украины. Изучены и раскрыты мероприятия, направленные на сохранение сети общеобразовательных заведений и поддержку их деятельности: снятие с государственного бюджета и передача большинства на местный, создание договорных школ в сельской местности, введение платы за обучение, наделение школ земельными участками, взносы предприятий на культурно-просветительные потребности.

На основании изученных источников в работе раскрыто влияние украинизации и коренизации на формирование и развитие общеобразовательных заведений для представителей украинской и других национальностей, которые жили на территории Украины в 20-х - начале 30-х годов ХХ столетия. В диссертации на многочисленных примерах подтверждено негативное влияние классовой идеологии на учебно-воспитательную работу общеобразовательных учреждений.

На широком источниковедческом и историографическом материале проанализирована политика органов партийно-советской власти относительно решения проблем по введению общей обязательной начальной учебы и политехнизации школы. Автором прослежена динамика сети школ и контингента учеников на территории Украины исследуемого периода. Установлены основные факторы и тенденции, которые повлияли на изменение этих показателей.

В диссертации изучено участие общественности в развитии общеобразовательных школ. Показано заинтересованность родителей учеников, работников школ и предприятий, их руководителей в поддержке функционирования просветительных учреждений. Обоснован вывод о большом интересе украинской общественности к просвещению подрастающих поколений.

В исследовании рассмотрено состояние и особенности развития материально-технической базы школы. Проанализировано деятельность партийных и советских органов по материальному укреплению школ, так как рост численности учеников опережал возможности школьной сети, материальной обеспеченности, что стало существенным препятствием в обеспечении качества учебного процесса. Значительное место в диссертации отведено раскрытию причин тяжелого материального положения учителей и учеников, которые обусловлены в первую очередь экономической политикой советской власти, а также являлись следствием экономического кризиса после гражданской войны и голода 1921-1923 годов.

В работе рассмотрено формирование педагогических кадров, и установлено, что созданная в 20-е годы система педагогического образования не удовлетворяла потребности общеобразовательной школы в учителях, дефицит в которых ощущался и в начале 30-х годов ХХ ст. Автором исследованы формы и методы партийно-государственного давления и карательно-репрессивные мероприятия относительно педагогов. Установлено, что процесс профессионального становления работников общеобразовательных школ был напрямую связан с общественно-политической и социальной жизнью в стране.

В диссертации сделан вывод о том, что становление и развитие общеобразовательной школы Украины в 20-х - начало 30-х годов ХХ ст., несмотря на просчеты и упущения, обусловленные тяжелой общественно-политической и экономической ситуацией в Украине, в целом ознаменовались заметными успехами.

Ключевые слова: Украинская СРР, общеобразовательная школа, украинизация, русификация, педагогические кадры.

Nikolina I.I. Comprehensive school of Ukraine in the context of social and political life in the 1920s - the early 1930s. - Manuscript.

Theses for a Candidate Degree in History. Speciality 07.00.01 - History of Ukraine. - Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. - Chernivtsi, 2008.

Formation and development of a comprehensive school of the 1920s - the early 1930s in the context of social and political life of Ukraine is under research. The position of a comprehensive school in the system of public education has been highlighted. The influence of Ukrainization on formation of comprehensive institutions for representatives of Ukrainian and other nationalities inhabiting Ukraine has been shown. The consequences of Russification in the school sphere have been specified. The negative influence of class ideology on school educational work has been revealed. The policy of power bodies towards solving the problems of general compulsory elementary education and introduction of polytechnical education has been analyzed. The state and peculiarities of school material and production basis development have been revealed. The personnel policy of people's education commissariat forms and methods of party-state pressure towards teachers have been highlighted.

Key words: the Ukrainian SSR, comprehensive school, Ukrainization, Russification, pedagogical personnel.

Підписано до друку 10.01.2008 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,9. Обл. вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. №155.

Виготовлено з оригінал-макету у Вінницькому державному

педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.


Подобные документы

 • Основні особливості історії Радянської України у сфері культурного життя. Сутність хронологічної послідовності розвитку освіти. Значення освіти у суспільно-політичному житті країни. Становище загальноосвітньої школи, розвиток середньої і вищої освіти.

  реферат [52,5 K], добавлен 26.12.2011

 • Головні періоди політичного розвитку Київської Русі, особливості процесу об'єднання всіх давньоруських земель в одній державі. Релігійні реформи князя Володимира та прилучена Русі до християнської культури. Опис суспільно-політичного життя та культури.

  контрольная работа [35,0 K], добавлен 10.11.2010

 • Деформуючий вплив сталінщини на суспільно-політичне життя України. Компанії проти "українського буржуазного націоналізму" і "космополітизму". Зміни в Україні після смерті Сталіна. Хрущовська "відлига". Демократизація суспільно-політичного життя країни.

  курсовая работа [24,7 K], добавлен 11.06.2009

 • Післявоєнний устрій Німеччини, економічний розвиток, політика об'єднаної ФРН. Реформи в економіці, внутрішня і зовнішня політика Великобританії. Стабілізація і модернізація суспільно-політичного життя у Франції. Італія: виведення країни в групу лідерів.

  реферат [30,8 K], добавлен 28.11.2010

 • Процес боротьби українського народу за національну незалежність у 40-50-х роки ХХ століття. Рушійна сила цієї боротьби - Організація українських націоналістів, історичний розвиток якої автор прослідковує до 1956 року.

  статья [36,0 K], добавлен 15.07.2007

 • Передумови та історія становлення Македонської держави. Загальна характеристика та аналіз проблем суспільно-політичного та економічного розвитку Македонії у 1990-2005 рр. Особливості та основні принципи зовнішньої політики Македонії на сучасному етапі.

  реферат [23,9 K], добавлен 23.09.2010

 • Події перевороту 29 квітня 1918 р. Військова доктрина уряду Павла Скоропадського. Аграрна політика гетьмана. Українізація загальноосвітньої школи. Розвиток культурних закладів. Відродження національної економіки та фінансів. Боротьба з безробіттям.

  реферат [21,3 K], добавлен 30.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.