Аналіз зовнішньої політики Швеції

Загальнонаукові методи дослідження зовнішньої політики держави. Головні напрямки політики Швеції. Оцінка її місця на політичній арені світу. Аналіз зв’язків держави як впливового актора міжнародних відносин. Сценарії розвитку відносин Швеції з Україною.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.12.2014
Размер файла 82,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подальші відносини України зі Швецією та ЄС будуть залежати від того, чи прислухається наша держава до європейських порад щодо удосконалення законодавчих норм та врегулювання конфлікту навколо Юлії Тимошенко. Нинішні стандарти судочинства суперечить європейським уявленням про демократію. Верховенство права в Україні в небезпеці з Віктором Януковичем, який стає більш авторитарним керівником. На шляху до ЄС уряд повинен підтримувати український народ і громадянське суспільство та наполягати на дотриманні базових демократичних стандартів і верховенства права.

ВИСНОВКИ

На сьогоднішній день існує безліч підходів до розуміння сутності політики, шляхів її дослідження та способів отримання нових знань про політичне життя суспільства.

Наукові уявлення про політику вміщуються сьогодні у сфері фундаментального і прикладного вивчення реальних процесів, що набули особливого значення з середини XX ст.

Як і в інших областях сучасної науки, прикладні та фундаментальні дослідження політики розрізняються головним чином з тієї мети, яку вони перед собою ставлять: вирішення універсальних концептуальних або конкретних практичних завдань. [15]

Для того щоб дослідження виявилось найбільш ефективним необхідно поєднувати фундаментальні та прикладні методи у ході аналізу зовнішньої політки держави. Теорія є інструментом мислення, що використовується для організації певного логічного порядку вивчення універсальної картини світу. Вона також може служити інструментом опису, пояснення або передбачення певних подій.

Як складова частина політичної науки прикладна політологія спирається на ті самі загальнонаукові підходи і принципи аналізу, що й теоретичні дослідження.

Однак домінуюча роль тут належить засобам мікрополітичного аналізу, де переважають індуктивні методи дослідження, що ґрунтуються на вивченні окремих явищ і можуть допомогти впоратися з тим чи іншим питанням, що постає перед суспільством.

У ході виконання роботи застосування методу контент-аналізу надало можливість виявити головні напрямки політики Швеції, оцінити її місце на політичній арені світу. Як виявилось, вона є вагомими і впливовим членом багатьох міжнародних організацій. Завдяки могутньому економічному потенціалу та стабільному політичному становищу, Швеція виступає гарантом миру та безпеки в світі. SWOT - аналіз показав, що використовуючи свої сильні сторони, держава спроможна подолати внутрішні конфлікти та нейтралізувати зовнішні загрози.

Політика «неприєднання» убезпечила країну від появи ворогів. Досліджуючи документи, можна було переконатись, що держава дійсно не має гострих конфліктів з іншими суб'єктами міжнародних відносин. Проте така ситуація може змінитись найближчим часом, через тісну співпрацю з НАТО. У разі вступу у воєнно-політичний блок країна може набути значну кількість ворогів і втратити імідж стабільної безконфліктної держави.

Щодо відносин з Україною, Швеція виступає старим надійним партнером. Про це свідчить велика кількість двосторонніх угод щодо співпраці в економічній, політичній, екологічній, правовій, гуманітарній, науковій, та інших сферах. [33]

Для України Швеція є пріоритетним партнером у регіоні Північної Європи, одним з найбільш послідовних провідників її євро інтеграційних сподівань серед країн «старої» Європи.

У свою чергу, для Швеції, яка надає особливої ваги питанням демократичного розвитку, безпеки і стабільності в регіоні Східної Європи, Україна є ключовим партнером у цьому регіоні.

Хоча події попереднього року значно зіпсували ставлення європейського лідера до нас, багаторічний досвід тісних зв'язків не дозволив погіршити стосунки. Сьогодні існує декілька перепон на шляху до європейського суспільства, це перш за все, судові вироки проти Тимошенко Ю.В. та Луценка Ю.В.

Швеція, як борець за права і свободи людини, дуже негативно ставиться до подібних явищ. Таким чином наша влада сама ж гальмує інтеграційні процеси, шляхом ігнорування вимог і порад західних партнерів.

Тому налагодження зв'язків і поглиблення співпраці з європейським регіоном можливе тільки у разі задоволення поставлених вимог. Допоки Україна не вирішить внутрішні проблеми, що негативно відображаються на іміджі держави, такі як корупція, зловживання владою, занепад економіки, Європа не буде «горіти бажанням» прийняти її до себе. Те, що Угода про асоціацію парафована, ще нічого не значить. Термін її остаточного підписання залежить від прагнень нашої влади змінити ситуацію на краще. Сьогодні не можна дати однозначної відповіді на питання: чи стане Україна членом ЄС? Змінюється влада - змінюється вектор. Перші кроки зроблено. Час покаже…

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов/К. П. Боришполец. -- М: Аспект Пресс, 2005. -- 221 с.

2. Цыганков П.А. Международные отношения. -- М., 1996. -- С. 75.

3. Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. -- 3-тє вид., перероб. і доп. -- К.: Знання, 2007. -- 461 с.

4. Бєлов Г. А. Політологія: сучасні концептуальні підходи та методи дослідження / / Кентавр, 1993. № 5.

5. Політологія: Навчально - методичний комплекс: За ред/ Ф. М. Кирилюка. - К., 2005 р

6. В. П. Горбатенко, І. О. Бутовська. Політичне прогнозування: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2005. -152 с. - Бібліогр.: с. 140-146.

7. Политический анализ: Учебное пособие. - М.: Логос, 2002 - 152 с.: ил.

8. Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч. посібник. -- 2-ге вид. -- Київ: Либідь, 2002. - 240 с.

9. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.

10. Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. та ін. “Основи політології”: Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. - 170 с.: табл. 4., 135 назв.

11. Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. -- К.: КНЕУ, 1999. -- 108 с.

12. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М. - 1994.

13. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. -- К.: МАУП, 2003. -- 424 с.: іл. -- Бібліогр.: с. 406-422.

14. Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. "Політологія" вищ. навч. закладів. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с

15. Алексеева Т.А. Современные политические теории. -- М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. -- 479 с.

16. Богатуров А. Д., Косолапое II. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М.. 2002.

17. Косолапое Н. А. Международные отношения: эпистемология и методы исследования // Международная экономика и международные отношения (МЭ и МО), 1988. № 3.

18. Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена. М., 2003.

19. Дегтярев А. А. Политический анализ как приклад-пая дисциплина: Предметное поле и направления разработки // Полис, 2004

20. Балуев Д. Г. Введение в политический анализ. Нижний Новгород, 2000.

21. Про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Королівством Швеція : Угода, 1 січня. 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_014

22. BBC News [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/search/sweden

23. CNN Breaking news[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://edition.cnn.com/

24. Bloomberg [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search1.bloomberg.com/search/?content_type=all&page=1&q=sweden

25. Stratfor [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.stratfor.com/

26. International news [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ru.euronews.com/

27. Business-politika [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.business-politika.net/sweden_news.php

28. Government Offices of Sweden [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sweden.gov.se/sb/d/7210

29. Інформаційне агентство UNIAN [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unian.net/

30. Укрінформ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/

31. Незалежне інформаційно-аналітичне видання Ура-Інформ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ura-inform.com/politics/2011/09/17/shvetsija

32. Ріановини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rian.com.ua/

33. Посольство України в Королівстві Швеція [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/sweden/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність та принципи міжнародних відносин. Зовнішня політика держави. Роль армії в забезпеченні зовнішньої політики держави. Функції та засоби зовнішньої політики. Тенденції у зовнішній політиці держав, які визначають роль, місце армії на сучасному етапі.

  реферат [40,5 K], добавлен 14.01.2009

 • Характеристика політико-правового середовища міжнародних економічних відносин. Політична ситуація в Україні. Основні напрямки зовнішньої політики української держави. Аналіз законодавчої діяльності на сучасному етапі. Міжнародні правові інституції.

  реферат [23,7 K], добавлен 14.11.2013

 • Головні чинники визначення зовнішньої політики. Новий зовнішньополітичний курс України. Традиції суспільної дискусії щодо міжнародної стратегії держави. Співробітництво в межах СНД. Перспективи зовнішньої політики України. Глобальна міжнародна політика.

  контрольная работа [33,0 K], добавлен 18.10.2012

 • Особливості зовнішньої політики України на сучасному етапі, взаємини зі світовим співтовариством. Європейська інтеграція як магістральний напрям розвитку зовнішньої політики України. Відносини України з НАТО. Формування зовнішньополітичних пріоритетів.

  реферат [603,7 K], добавлен 10.10.2009

 • Методи здійснення та вплив національної регуляторної політики на зовнішньоторговельну політику країни. Оцінка впливу регуляторної політики на динаміку зовнішньої торгівлі України. Проблеми захисту зовнішньоторговельної політики в умовах членства в СОТ.

  курсовая работа [382,6 K], добавлен 14.09.2016

 • Завдання зовнішньої політики держави. Китайські культурні обміни, реалізовані в рамках "культурної дипломатії". Поширення китайської мови в інших країнах. Діяльність Інститутів Конфуція. Формування нової "поліцентричної системи міжнародних відносин".

  реферат [18,3 K], добавлен 08.02.2013

 • Швецький феномен економічного розвитку, сучасний стан соціальної політики та економіки. Політичні відносини між Україною і Швецією. Вплив світової фінансової кризи на посилення негативних тенденцій в економіці країни, заходи щодо її стабілізації.

  реферат [26,3 K], добавлен 20.11.2010

 • Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики у період глобалізації. Роль дипломатії у формуванні та реалізації зовнішньополітичних рішень. Розвиток багатобічної дипломатії (багатобічних переговорів), колективне керування взаємозалежністю.

  контрольная работа [23,0 K], добавлен 31.01.2010

 • Теоретичні основи організації зовнішньої торгівлі. Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Сучасний економічний стан та пріоритетні напрямки зовнішньої політики України у контексті її взаємодії з міжнародними організаціями світу. Міжнародний валютний фонд як регулятор кредитно-фінансових відносин. Погашення зовнішнього державного боргу України.

  курсовая работа [876,9 K], добавлен 08.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.