Сучасний стан зовнішньоторговельної політики України

Методи здійснення та вплив національної регуляторної політики на зовнішньоторговельну політику країни. Оцінка впливу регуляторної політики на динаміку зовнішньої торгівлі України. Проблеми захисту зовнішньоторговельної політики в умовах членства в СОТ.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2016
Размер файла 382,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

За останніми даними Міністерства економіки України, основним завданням державної політики щодо зовнішньої торгівлі на середньострокову перспективу стане забезпечення розвитку торговельно-економічного співробітництва на засадах повномасштабної зони вільної торгівлі між Україною і країнами СНД, подальшої лібералізації торговельних режимів та мінімізації перешкод у просуванні українських товарів на ринки країн СНД, впровадження механізмів державної підтримки експорту.

Таким чином, країни СНД залишаються серед пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної політики України.

Розробка та регулювання зовнішньоторговельної політики в Україні на законодавчому рівні здійснюється Верховною Радою України як вищим органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Верховній Раді України підпорядковується Антимонопольний комітет України, який бере участь у розробленні законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання конкурентної політики та демонополізації економіки, а також взаємодіє у цій сфері з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами та організаціями з питань захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки.

Отже, на рисунку 3.1. представлена інституційна матриця реалізації зовнішньоторговельної політики України, як механізм реалізації зовнішньоторговельної політики.

Рисунок 3.1. Інституційна матриця реалізації зовнішньоторговельної політики України

Примітка до рисунку 3.1.Джерело: законодавство України, аналіз ІЕД

Отже на рисунку 3.1. зображена матриця реалізації зовнішньоторговельної політики України. На рисунку можна побачити розвинуту структуру елементів механізму реалізації політики.

Таким чином, перспективи розвитку зовнішньоторговельної політики України мають достатньо оптимістичні прогнози за умов дотримання певних принципів поведінки стосовно здійснення зовнішньоекономічної діяльності країни.

ВИСНОВКИ

Після розгляду й аналізу даної теми можна зробити висновок про те, що зовнішньоторговельна політика у різних її формах і проявах є потрібною для розвитку економіки будь-якої країни.

В даній роботі були розглянуті теоретичні аспекти функціонування зовнішньоторговельної політики в сучасних міжнародних ринкових умовах, був зроблено аналіз державного регулювання пріоритетних галузей економіки країни. Також було визначено основні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоторговельної політики України.

Отже, можна зробити висновок, що зовнішньоторговельна політика є важливою складовою економічного розвитку країни, однак для позитивного її впливу, необхідно направляти її на:

утримання обсягів зовнішньої торгівлі, які будуть приносити дохід у бюджет, прибуток суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності;

насичувати ринок потрібними товарами;

не завдавати шкоди національним виробникам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Митний кодекс України

2.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-ХІІ від 16 квітня 1991 р. // Вісник Верховної Ради України. - 1991. - № 29.

3. Закон України „Про Митний тариф” № 2371-III від 5 квітня 2001 року // Вісник Верховної Ради України. - 2001. - № 29.

4. Власюк О.С. Модельний аналіз динаміки міжгалузевих цінових пропорцій в економіці України. - К.: НІСД, 2007. - 80 с. - (Сер. “Екон. стратегії”; Вип. 5).

5. Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической деятельности.-Алматы: Экономика, 2005. - 184с.

6. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека /В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, А.І. Мокій, В.П.Титаренко; За ред. В.Г. Андрійчука: Моногр. - К.: НІСД, 2006. - 148 с. - (сер. “Екон. стратегії”; Вип. 4).

7. Світова практика протекціонізму та можливості його застосування в Україні / В. Антонов // Визвольний шлях: Суспільно-політичний та літературний місячник. - Київ. - 2007. - Кн.7. - С.3 - 13.

8. Україна: протекціонізм і тарифи / Ю. Дьомін // Митна справа: Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. - Львів, 2004. - №1. - С.21

9. Застосування політики протекціонізму в сучасному світі / О. Округлення, А. Блінов // Журнал Європейської економіки: Тернопільський національний економічний університет. - 2007. - №2. - С.159 - 175

10. Передерій, О.С. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / О. С. Передерій; Мін-во освіти і науки України, Закарпатський держ. ун-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 274 с.

11. Одягайло, Б.М. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Б. М. Одягайло. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 407 с

12. Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. - 6-тє вид., стереот. - К.: Знання, 2006. - 406 с.

13. Дахно, І.І. Світова економіка: навчальний посібник / І. І. Дахно. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 280 с.

14. Міжнародна економіка [Текст]: навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред. Поручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 160 с

15. Україна у цифрах у 2007 році: стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2008. - 260 с.

16. Гудзь О.Є. Удосконалення кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників // Теорія і практика ринків. - 2007. - №3. - С.67-72.

17. Сагалевич В.И. Регуляторная политика в сфере малого и среднего бизнеса в Украине: пути реформирования // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. трудов. Ч. 3. - Донецк: ДонНУ, 2005. - С.799-802

18. Мовчан В. (2010) «Україна в міжнародному економічному співробітництві» // Зовнішня політика України2009. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник. Під ред. Г.М.Перепелиці. - Київ, 2010.

19. Куценко К., Кузяків О. (2009) «Технічне регулювання в Україні після набуття країною членства у Світовій організації торгівлі». // Стан виконання окремих зобов'язань України перед СОТ: 2009. Під ред. Ляпіної К.М.та Ляпіна Д.В. - К.: Ін-т власності і свободи. Видавництво «LAT&K»

20. Хэрис, Дж. Мэнвилл. Международные финансы /Пер. с англ. - М.: Информ.-издат. дом “Филингъ”, 2006. - 296 с. - (Сер. “Экономика для практиков”).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості здійснення зовнішньоторговельної політики держави на сучасному етапі. Засади сучасної зовнішньоторговельної політики України, шляхи її удосконалення. Підвищення ефективності торговельних відносин з основними зовнішньоторговельними партнерами.

  курсовая работа [106,5 K], добавлен 22.11.2016

 • Особливості зовнішньої політики України на сучасному етапі, взаємини зі світовим співтовариством. Європейська інтеграція як магістральний напрям розвитку зовнішньої політики України. Відносини України з НАТО. Формування зовнішньополітичних пріоритетів.

  реферат [603,7 K], добавлен 10.10.2009

 • Основи розвитку зовнішньоторговельних відносин. Сучасна зовнішньоторговельна політика України. Характеристика Запорізького регіону. Оцінка ефективності зовнішньоторговельного обороту Запорізького регіону та недоліки зовнішньоторговельної політики.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 13.02.2013

 • Теоретичні аспекти торгової політики України. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Поняття та методи торгової політики. Особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [75,0 K], добавлен 18.03.2007

 • Зовнішньоторговельна політика як сукупність державних заходів, спрямованих на розвиток торговельних відносин. Моделі зовнішньоторговельної політики. Теоретична концепція протекціонізму та меркантилізму. Теорія абсолютних переваг в основі фритредерства.

  презентация [9,4 M], добавлен 14.11.2016

 • Аналіз європейського вектору зовнішньої політики України - взаємодії України з європейським середовищем, прагнення інтегруватися в європейські економічні та політичні структури. Двостороннє співробітництво України з країнами Центральної Європи та Балтії.

  дипломная работа [54,5 K], добавлен 20.09.2010

 • Головні чинники визначення зовнішньої політики. Новий зовнішньополітичний курс України. Традиції суспільної дискусії щодо міжнародної стратегії держави. Співробітництво в межах СНД. Перспективи зовнішньої політики України. Глобальна міжнародна політика.

  контрольная работа [33,0 K], добавлен 18.10.2012

 • Розробка та впровадження науково обґрунтованих методичних підходів до оптимізації здійснення зовнішньоторговельної діяльності на фармацевтичному ринку України. Етапи формування та сучасний стан законодавчого забезпечення зовнішньоторговельної діяльності.

  автореферат [109,6 K], добавлен 04.04.2009

 • Загальнонаукові методи дослідження зовнішньої політики держави. Головні напрямки політики Швеції. Оцінка її місця на політичній арені світу. Аналіз зв’язків держави як впливового актора міжнародних відносин. Сценарії розвитку відносин Швеції з Україною.

  курсовая работа [82,4 K], добавлен 01.12.2014

 • Дослідження сутності, видів та показників світової торгівлі. Характеристика типів зовнішньоторговельної політики держав: політика вільної торгівлі та протекціонізм. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами. Сучасна зовнішня торгівля України.

  контрольная работа [24,2 K], добавлен 10.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.