Нормативно-правові акти та їх систематизація

Поняття і ознаки нормативно-правових актів, їх юридична сила, ієрархія. Поняття конституційного та кодифікованого закону. Державна реєстрація відомчих нормативно-правових актів та вступ їх у дію. Особливості систематизації нормативно-правових актів.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.01.2014
Размер файла 41,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Необхідність систематизації нормативно-правових актів обумовлена потребою забезпечення ефективного здійснення правотворчої і правозастосовної діяльності, зокрема встановлення й усунення дублювання, колізій і прогалин у чинних нормативно-правових актах, поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб'єктів.

Існує декілька видів систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація, кодифікація, консолідація і звід законів.

Види систематизації законодавства дуже тісно пов'язані між собою, вони не існують в “чистому”, ізольованому вигляді. Всі вони: інкорпорація, консолідація і кодифікація - тісно пов'язані між собою і є “взаємно проникаючими”, взаємодоповнюють один одного, а консолідація є з'єднувальною, перехідною ланкою між інкорпорацією та кодифікацією, вміщуючи у собі ознаки як одного так й іншого виду систематизації, які за своєю суттю однак досить відрізняються одна від одної.

Саме поняття видів систематизації законодавства носить умовний характер. Вони є взаємопов'язаними, бо при проведенні тих чи інших систематизаційних робіт комплексно використовуються прийоми та правила всіх трьох видів і сутність цих процедур проявляється у домінуванні тих чи інших систематизаційних прийомів, відповідно до чого ці процедури носять назву інкорпораційних, консолідаційних або ж кодифікаційних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

2. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

3. Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності // Право України. - 2009.- №5. - С.67-68.

4. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

5. Лимак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України.-2001.-№8.-С.48-50.

6. Реализация международных - правовых норм во внутреннем праве. - К., 1992.

7. Рахманина Т.Н. Новые формы и виды кодификации законодательства // Проблемы совершенствования советского законодательства. - М., 1987. - №40. - С. 15-74.

8. Семчик В Юридична сила закону. // Вісник Академії правових наук України.- 1998.-№4.

9. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. Видання 2-е, перероблене і доповнене. - Харків: Еспада, 2009. - С.376-480.

10. Закон України «Про нормативні акти».

11. Конституція України.

12. С.Л. Лисенков. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. - К.: «Юрисконсульт», 2009. - С.148-153.

13. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. - 3-тє видання. - К.: Алерта, 2012. - С.368-384.

14. О.В.Зайчук, Н.М.Оніщенко. Теорія держави і права (Академічний курс): Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - С.234-242.

15. Теорія держави і права. Навчальний посібник/К.Г.Волинка. - Київ, 2003. - С.146-149.

16. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. - К.:Атіка, 2001. - С.113-121.

17. Загальна теорія держави і права [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів]/М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачов та ін.:За ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Харків: Право, 2002. - С.296-308.

18. Закон України «Про правовий статус іноземців». - ст. 24.

19. Закон України «Про Кабінет Міністрів України». - ст. 53.

20. Положення про Міністерство юстиції України. - ст. 8.

21. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

22. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навчальний посібник. Вид. 6-те - Х.: Консум, 2009. - С.96-109.

23. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. М.В.Цвік, О.В.Петришин, Л.В.Авраменко та ін. - Харків: Право, 2011. - С.415-426.

24. Теорія держави і права. Навч. посіб. / Упоряд. Л.М.Шестопалова - К.: Прецедент, 2006. - С.98-112.

25. Вадєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права: Навчальний посібник. - 4-е вид., доп. і перероб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - С.111-113.

26. М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. - К.: Кондор, 2010. - С.266-270.

27. Лавринович О.В. Органам виконавчої влади бракує юристів // Закон і бізнес. - 2003. - 29 листопада.

28. Горбунова А.М. Забезпечення законності нормативно-правових актів // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - №2. - 3. - С.142.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Ознаки нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів, їх юридична сила. Ознаки та види законів. Підзаконний нормативно-правовий акт. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб. Систематизація нормативно-правових актів.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 14.11.2010

 • Поняття нормативно-правового акту, його ознаки й особливості. Чинність нормативно-правових актів у просторі. Види нормативно-правових актів, критерії їх класифікації. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види. Систематизація нормативно-правових актів.

  курсовая работа [239,3 K], добавлен 04.01.2014

 • Характеристика нормативно-правового акту: поняття, ознаки, класифікація. Дослідження меж дії нормативно-правових актів: у часі, в територіальному відношенні, по колу осіб. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів. Верховенство закону.

  дипломная работа [87,1 K], добавлен 27.05.2010

 • Закон, його ознаки та види. Поняття Закону та його співвідношення з Законодавчим актом. Види підзаконних нормативно-правових актів. Юридичні властивості нормативно-правових актів. Поняття, підстави і класифікація підзаконних нормативно-правових актів.

  курсовая работа [39,0 K], добавлен 06.04.2011

 • Поняття, властивості, юридична сила та дія нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів за юридичною силою. Юридичні властивості та види законів. Види підзаконних нормативно-правових актів. Забезпечення правомірності використання актів.

  презентация [1,3 M], добавлен 03.12.2014

 • Поняття, ознаки, ієрархія та головні види нормативно-правових актів. Конституційні, органічні, звичайні закони. Нормативні укази Президента України. Постанови Кабінету Міністрів. Територіальні і екстериторіальні принципи дії нормативно-правових актів.

  курсовая работа [38,4 K], добавлен 15.09.2014

 • Поняття нормативно-правового акта як форми вираження правових норм. Класифікація нормативно-правових актів за юридичною силою, за дією цих актів в просторі та за колом осіб. Система законодавства України: аналіз теперішнього стану та шляхи вдосконалення.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 22.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.