Основи інтелектуальної власності

Основні поняття інтелектуальної власності. Правове регулювання відносин щодо об'єктів авторського права і суміжних прав. Правове регулювання відносин щодо об'єктів промислової власності. Передача та захист прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Рубрика Государство и право
Вид книга
Язык украинский
Дата добавления 02.12.2007
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

Відтворення фонограми - виготовлення одного чи більше примірників фонограми чи її частини на будь-якому матеріальному носії.

Власник - особа, що наділена правом на володіння, користування та розпорядження будь-яким матеріальним або нематеріальним благом.

Власність - поняття, що охоплює право володіння, користування та розпорядження різними видами матеріальних та нематеріальних об'єктів, наприклад: нерухомість суспільна, приватна чи акціонерна, інтелектуальна власність особиста або колективна тощо, тобто до цього поняття можна віднести все, що складає- багатство або майно власника.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) -міжурядова організація, що є однією з установ у системі Організації Об'єднаних Націй. Основні задачі:

сприяти охороні інтелектуальної власності у всьому світі шляхом співробітництва між державами;

забезпечувати адміністративні функції по відношенню до багатосторонніх угод, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності.

Штаб-квартира ВОІВ розташована у м. Женеві в Швейцарії.

Г

Гільдія (цех) - в епоху середньовіччя об'єднання ремісників, які контролювали певний сектор ринку. Сьогодні - це добровільна асоціація осіб, що зайняті в одній галузі діяльності, професії або бізнесі, наприклад, актори, ювеліри тощо. Ці особи об'єднануються у рамках чітко вираженої організації, яка регулює їх діяльність та відстоює в суспільстві їх інтереси.

Герб - геральдичне позначення, що запозичене англійським королем Ричардом І в Палестині, і спочатку малювалось на щитах лицарів, які брали участь у хрестових походах.

Глибина патентного пошуку (ретроспектива) - залежить від його мети. На стадії планування розробки -7-Ю років; при патентних дослідженнях - 10-15 років; при перевірці на патентну чистоту - визначається індивідуально для кожної країни окремо виходячи з того, як давно розвивається галузь техніки, до якої належить об'єкт; загальний рівень патентного впливу та розвитку тощо.

Границя дії патенту - визначається територією держави, що видала патент, особливостями її законодавства, а також формулою конкретного винаходу.

Графічні матеріали до заявки - графічні зображення, що прикладаються до тексту заявки у повній відповідності з ним, і є документом.

Гудвіл - прихильність, яку дістають фірми за свої товари або послуги від споживачів, що надає їм можливість отримувати додаткові прибутки. Іншими словами, гудвіл - це, як приз глядацьких симпатій, що негласно видається фірмі суспільством за її чесну і довготривалу ділову діяльність, високу партнерську надійність, високу якість товарів або послуг. Тобто, це не є якоюсь матеріальною ознакою, а скоріш пов'язано з іміджем, шо її заслужено завоювала фірма у людській свідомості і у більшості випадків пов'язується з фірменою назвою або товарним знаком, як, наприклад, всесвітньо відомі автомобільні компанії "Mercedes", "Ford" або напої "Coca-Cola" тощо.

Д

Дата першого використання топографії 1МС - дата, коли використання топографії ІМС стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Дата пріоритету (дата подання заявки) - дата подання заявки до Відомства чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Деклараційний патент на секретну KM - різновид патенту, що видається на KM, віднесену до державної таємниці.

Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до сфери управління Установи.

Державна таємниця - урядова таємниця, що стосується національних інтересів або національної оборони, а також міжнародних відносин.

Дизайнер - особа, творчою працею якої створюється промисловий зразок.

Додатковий пункт формули - другий та решта пунктів формули винаходу (KM), підпорядковані першому основному пункту і які не мають самостійного правового значення.

Доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення об'єкта інтелектуальної власності.

Е

Експертиза на локальну новизну - складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

Є

Єдиність винаходу - вимога подачі заявки на один винахід, тобто заявка має містити опис лише одного об'єкта - пристрою, способу або речовини. Дозволяється об'єднання в одній заявці двох або більше винаходів, що відносяться до різних об'єктів (пристрій, спосіб, речовина), якщо вони призначені для задоволення однієї мети і можуть використовуватись лише спільно.

З

Заклад експертизи - уповноважений установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

Закон - акт, що видається вищім законодавчим органом державної влади, якій встановлює найважливіші та принципові норми права.

Залежний пункт формули - пункт багатоланкової формули винаходу (KM), що не має самостійного правового значення, а лише розвиває та доповнює ознаки об'єкта, викладені в основних пунктах формули.

Запатентований винахід (KM) - винахід (КМ), на який видано патент.

Запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на який видано патент.

Запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою.

Зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво.

Зареєстрована топографія IMC - топографія IMC, відомості про яку занесено до Реєстру і на яку видано свідоцтво.

Заявник - фізична або юридична особа, яка подає заявку на об'єкт правової охорони до патентної Установи певної країни або міждержавного об'єднання.

Заявка на видачу патенту (свідоцтва) - комплекс обов'язкових документів, обумовлених в Законі певної країни, що подаються до патентної установи з метою одержання охоронного документа.

Збитки - будь-яка несправедливість, що завдана іншій особі, її особистості, правам, власності або репутації.

Збір - певна грошова сума, розміри якої встановлюються постановою Кабінету Міністрів України, що сплачується громадянами і юридичними особами за дії, пов'язані з охороною об'єктів промислової власності в Україні.

Здавання у майновий найм (прокат) - передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

Знак для товарів і послуг -- позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Знак охорони авторських прав - вміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі - ©, імені (найменування) особи, яка володіє авторським правом, і року першої публікації твору.

Знак охорони суміжних прав - вміщується на кожному примірнику фонограми або її футлярі і складається з латинської літери Р - ® у колі, імені (найменування) особи, що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми.

Знак охорони товарного знаку - вміщується на кожному примірнику товару, де проставляється товарний знак і позначається для зареєстрованого товарного знаку символом - ®, а для знаку, що знаходиться на реєстрації символом - ™.

І

Іменний (фірмовий) пошук - при цьому виді пошуку відбір інформації виконується не за індексами МПК або НІЖ, а ведеться за прізвищем авторів винаходу або KM чи назвою відповідної фірми. При цьому спочатку встановлюються прізвища винахідників та назви фірм, які працюють в певній галузі техніки.

Ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо.

Інтегральна мікросхема (ІМС) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Інтелектуальна власність - юридичне поняття, що охоплює право власності на об'єкти промислової власності, авторського та суміжного права запобігання недобросовісної конкуренції та всіх інших прав, що є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній або мистецькій галузях.

Інформація - зміст будь-якого повідомлення.

Інформація про управління правами - інформація, в тому числі, в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома.

К

Кабельне мовлення - передачі телепрограм на комунальні антенні телевізійні системи за допомогою високої антени або мікрохвильового передавача, підсилення і розповсюдження серед передплатників за допомогою коаксіального кабелю.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності).

Клас - елемент класифікаційної системи, що приймається за основний та являє собою сукупність предметів, понять тощо, об'єднаних за одним або декількома ознаками.

Класифікація - впорядкована розстановка об'єктів у відповідності з певними правилами, у тому числі прийнятими на міжнародному рівні. Наприклад, стосовно об'єктів промислової власності:

- Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (1971 p.);

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків (1957 p.);

Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових зразків (1908 р.)

Віденська угода про встановлення Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (1973 р.)

Комерційна діяльність - діяльність, направлена на одержання прибутку.

Компіляція - несамостійна літературна чи наукова праця, побудована на використанні чужих творів.

Комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає машина, і які приводять її у дію для досягнення певної мети або результату. Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному коді, включаючи підготовчі матеріали та аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки комп'ютерної програми. Поняття "комп'ютерна програма" не поширюється на поняття "база даних".

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми -примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Конвекційна заявка - заявка на винахід (KM), що подається в одну з країн-учасниць Паризької конвенції (спочатку заявка обов'язково подається в країні, де вона створена), на яку проситься та діє річний пріоритет за датою заявки в першій країні; така заявка має перевагу за пріоритетом при зарубіжному патентуванні в цій країні перед всіма заявками, що подані до неї (але не раніше дати подачі заявки в першій країні).

Конкуренція - боротьба між собою одних і тих самих суб'єктів господарювання в один і той самий час.

Контрабанда - будь-яке майно, яким у відповідності з законом не можна володіти або виробляти, експортувати чи імпортувати.

Контракт - угода між двома або більшою кількістю осіб, яка породжує певні узгоджені між ними обов'язки по відношенню до виконання або невиконання конкретних дій.

Контрафактна продукція - примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюджених із порушенням авторського і суміжного права.

Копірайт - з англійської, буквально - право на виготовлення копій. Це поняття відноситься до сфери авторського права і позначає майновий інтерес авторів творів.

Корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання у вигляді пристрою, а також їх складових частин. (KM - явище, яке знаходиться десь посередині між винаходом і раціоналізаторською пропозицією).

Критика прототипу - обов'язкова частина опису винаходу (КМ), в якій вказуються недоліки відомих технічних рішень, що усуваються винаходом (KM), що заявляється.

Л

Локальна новизна - новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів.

Ліцензіар - особа, котра передає свої виключні економічні (майнові) права повністю або частково іншій особі на умовах ліцензійної угоди.

Ліцензіат - особа, котра отримала виключні економічні права від ліцензіара в обсягах, обумовлених у ліцензійній угоді.

Ліцензія - письмовий дозвіл власника охоронного документа (ліцензіара), який видається іншій особі (ліцензіату), на використання об'єкта інтелектуальної власності, на який він виданий на певних узгоджених між ними умовах протягом певного часу і на певній території.

Ліцензування - продаж ліцензії, яка дозволяє використовувати іншій особі з комерційною метою об'єкти авторського, суміжного права або промислової власності.

м

Майнові права - це права власника на будь-яке відтворення об'єкта інтелектуальної власності, що йому належить, а також на отримання прибутку від виконання цих дій.

Мито - певна сума грошей, розміри якої законодавчо встановлені, що сплачується до державного бюджету за послуги Установи, а також за підтримання чинності виданого охоронного документа.

Міжнародна заявка - заявка, подана згідно процедури Вашингтонського договору про патентну кооперацію (РСТ), підписану 19 червня 1970 р.

Міжнародна патентна класифікація (МІЖ) - класифікація винаходів, що прийнята на підставі угоди між державами - учасницями європейської Ради з патентних справ в 1954 р.

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) -класифікація промислових зразків, що запроваджена Локарнською Угодою, яка підписана під час Локарнської дипломатичної конференції 8 жовтня 1968 р.

Міжнародна класифікація товарних знаків та послуг (МКТП) - класифікація товарів та послуг вперше була розроблена у 1935 р. Сьогоднішня МКТП діє на підставі Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків, що була укладена 15 червня 1957 р.

Н

Назва винаходу (KM) - назва об'єкта, по якому порушується клопотання про видачу охоронного документа.

Наступна передача в ефір - наступна передача в ефір раніше переданих в ефір творів, фонограм, виконань, постановок, передач організацій ефірного або кабельного радіомовлення чи телебачення.

Неакцептовані заявки - заявки, що подані до патентного Відомства але рішення по яким ще не прийнято. Між іншим, по деяким з цих заявок охоронні документи можуть бути і не видані.

Невиключна ліцензія - ліцензія, за якою ліцензіар, передаючи виключні майнові права на користування об'єктом інтелектуальної власності інший особі, має право на власне використання цього об'єкта, а також може надавати невиключні ліцензії іншим особам (кожен з об'єктів інтелектуальної власності має свої особливості застосування правових норм).

Несумлінна конкуренція - вважається всякий акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торгових справах.

Новизна винаходу (КМ) - одна з обов'язкових ознак винаходу (KM), що визнається справедливою, якщо до дати пріоритету суть цього або аналогічного технічного рішення не була розкрита в країні, де заявляється об'єкт, або за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, щоб стало можливим його здійснення.

"Ноу-хау" (від англ. "знати як") - незапатентована корисна інформація, що не є загальновідомою і легко доступною, і являє собою досвід або одержана в результаті спеціальних досліджень або випробовувань.

Нумераційний пошук - різновид патентного пошуку, при якому пошук об'єктів ведеться за номером охоронного документа.

О

Опис винаходу (KM) - основна частина заявки на винахід (KM). Завдання опису:

по-перше, викласти зміст винаходу (KM);

по-друге, надати можливість спеціалісту відтворити об'єкт, що заявляється;

по-третє, показати його переваги порівняно з відомими технічними рішеннями.

Об'єкти винаходу - ними вважаються: пристрій, - конструкційний елемент чи комплекс таких елементів, які знаходяться між собою в функціональних або інших зв'язках (машини, апарати, пристрої тощо); спосіб - процес обробки сировини, матеріалів, виготовлення хімічних та інших речовин, вирощування різних культур, лікування хвороб тощо, спосіб полягає у встановленні нового порядку, черговості застосування певних дій; речовина - штучно створене матеріальне утворення, що є сукупністю інгредієнтів, які взаємно пов'язані: розчини, сплави, емульсії, хімічні з'єднання; штам - наслідково однорідні культури профілактичних бактерій, вірусів тощо; застосування відомих раніше пристроїв, способів, речовин штамів за новим призначенням -- відомий об'єкт використовується для вирішення завдання, яке не передбачалось, коли вперше став застосовуватись такий об'єкт.

Оприлюднення (розкриття публіці) твору - здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.

Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми.

Організація ефірного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

Організація кабельного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду).

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що керує на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Оригінал - документ, з якого робляться копії.

Основний пункт формули винаходу (KM) - пункт багатолан-кової формули винаходу (КМ), в якому всі суттєві ознаки об'єкта необхідні та достатні для досягнення мети винаходу (KM), що викладаються допустимо узагальненими поняттями та термінами і який має самостійне правове значення.

Особа - фізична або юридична особа.

Особисті немайнові права - право автора будь-якого об'єкта інтелектуальної власності, що охороняються вічно незалежно від терміну дії охорони майнових прав на цей об'єкт, і не можуть відчужуватись ні в який спосіб.

П

Паризька конвенція по охороні промислової власності - багатостороння угода, укладена 29 березня 1883 р. в Парижі, що вступила в силу 7 липня 1884 р. і неодноразово переглядалась. Україна також учасниця цієї конвенції.

Патент - охоронний документ, що видається патентним Відомством і засвідчує виключні права заявника на об'єкт інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо), який охороняється цим документом.

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці.

Патентний повірений - фізична або юридична особа, яка на комерційних засадах представляє інтереси заявника в патентному Відомстві та суді, здала кваліфікаційні іспити і зареєстрована у Відомстві. У США та Великобританії зустрічається ще одна професія - ''патентний агент". На відміну від патентного повіреного, що має технічну та юридичну освіту, патентний агент має тільки технічну освіту. Патентний агент також представляє інтереси клієнтів, однак не має права цього робити в суді і складати ліцензійні угоди.

Патентний пул - явище, коли ряд власників патентів дають згоду на ліцензування власних патентів між учасниками пула або (і) передають їх холдинговим компаніям для надання ліцензій третім сторонам. Патентні пули бувають відкриті та закриті. Відкриті - це такі, коли кожен з учасників може надавати ліцензію без згоди інших учасників пула. Закриті - коли для видачі ліцензії потрібна згода усіх учасників пула.

Паушальний платіж - авторська винагорода, що здійснюється у вигляді одноразового платежу

Передача в ефір - повідомлення творів, фонограм, виконань, постановок, передач організацій ефірного чи кабельного віщання для загалу (включаючи показ або виконання) за допомогою їхньої передачі по радіо чи телебаченню (за винятком кабельного телебачення). При передачі цих об'єктів через супутник під передачею в ефір розуміється прийом сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких твори, фонограми, виконання, постановки, передачі організацій ефірного чи кабельного радіомовлення та телебачення можуть бути доведені до широкого загалу незалежно від фактичного сприйняття їх публікою.

Піратство - незаконне розповсюдження та виготовлення об'єктів, що охороняються законодавством про авторські і суміжні права, а також про промислову власність.

Плагіат - використання чужого твору або його частини без посилання на першоджерело.

Повідомляти - показувати, виконувати, передавати в ефір чи робити інші дії (за винятком поширення примірників твору чи фонограми), за допомогою яких твір, фонограма, виконання, постановка, передачі організацій ефірного чи кабельного радіомовлення та телебачення стають доступними для слухового і (чи) зорового сприймання, незалежно від їхнього фактичного сприйняття публікою.

Повідомлення для широкого загалу - відтворення твору, фонограми, відеограми, виконання, постановки, передачі організацій ефірного чи кабельного радіомовлення та телебачення для загальної уваги за допомогою кабельних, провідних, оптичних або інших аналогічних засобів зв'язку.

Позивач - особа, що подає позов до судових органів.

Похідний твір - твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтит-рування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів).

Правовласник об'єкту інтелектуальної власності - особа, яка дістала права на певний об'єкт інтелектуальної власності у результаті передачі (відчуження) виключних економічних прав від попереднього власника цього об'єкта, наприклад, автора.

Примірник відеограми - копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі.

Примірник фонограми - копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину.

Пристій - машина, механізм, прилад, деталь, вузол або сукупність взаємопов'язаних деталей та вузлів.

Пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки на певний вид охоронного документа.

Програма для ЕОМ - об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою одержання визначеного результату, включаючи підготовчі матеріали, отримані у ході розробки програми для ЕОМ, і породжувані нею аудіовізуальні відображення.

Продюсер аудіовізуального твору - особа, яка організує або організує та фінансує створення аудіовізуального твору.

Промислова власність - поняття, ідо об'єднує ряд об'єктів: винахід, товарний знак, торгову назву, промисловий зразок, а також боротьбу проти недобросовісної конкуренції.

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Передача організації ефірного чи кабельного вішання - передача, створена самою організацією ефірного чи кабельного радіомовлення та телебачення, а також на її замовлення за рахунок її засобів іншою організацією.

Промислове шпигунство - шпіонаж по відношенню до конкурента з метою заволодіння його секретами нечесними засобами.

Прототип - найбільш близький за технічною суттю та результатом, який досягається, до об'єкта, що заявляється.

Псевдонім - вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства.

Публічне виконання - подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи кабелями) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми -публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень.

Публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи кабелями) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності).

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

р

Реєстр - Державний реєстр певних охоронних документів України або іншої країни.

Режисер (постановник спектаклю) - особа, яка здійснює постановку театрального циркового, лялькового, естрадного або іншого спектаклю.

Репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Речовина -- штучно створена сукупність взаємозв'язаних інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об'єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного перетворення.

Рівень техніки - включає всю інформацію, яка стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Відомства. Крім того, рівень техніки включає зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано і згодом опубліковано.

Роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовою угодою або контрактом.

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Розголошення суті винаходу (KM) - інформація, що створює можливість для спеціаліста безперешкодно відтворити об'єкт. Джерела, що порочать новизну можуть бути як недруковані, так і друковані. До недрукованих відносяться наприклад, роботи прийняті на конкурс, в яких міститься інформація про об'єкти або їх використання.

Роялті - вид платежу, що направляється власнику об'єкта інтелектуальної власності за легальне використання майнових прав на об'єкт, що уступлені іншій особі за угодою або по ліцензії. Величина роялті визначається у відсотках до кожного проданого примірника твору, запатентованого виробу тощо.

С

Свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Секретний винахід (секретна KM) - винахід (KM), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід (KM) - винахід (KM), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення об'єкта інтелектуальної власності.

Службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Співавтор - особа, що приймала творчу участь в розробці винаходу (KM). Особи, що надали автору технічну допомогу в оформленні заявки, виготовленні дослідного зразка тощо не вважаються співавторами.

Спосіб - метод виготовлення продукту або параметри цього процесу.

Статут Анни - державний акт стосовно авторських прав, що був прийнятий парламентом Великобританії у 1709 р. і надавав автору літературного твору право на його друкування протягом 14 років від дати першої публікації цього твору.

Статут про монополії - державний акт, що був прийнятий парламентом Великобританії у 1623 р. з метою запобігання королівських зловживань при наданні монопольного права, що погіршували умови вільної торгівлі та ускладнювали конкуренцію в сфері основних комерційних товарів та предметів щоденного попиту. "Статут" зупинив необмежену роздачу королівських монополій. Однак він не стосувався патентів, що могли видаватися терміном до 14 років, і надавав першому діючому винахіднику і означав надання йому виключних прав на виготовлення та використання виробу на території королівства. Це був Закон, що вважається відправною точкою для подальшого розвитку патентного законодавства.

Строк дії майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності -авторські права діють протягом усього життя автора і 70 років по його смерті. Дія суміжних прав обмежується 50 роками з моменту першого оприлюднення твору. Для патентів цикл відраховується від дати подачі заявки і становить: на винахід - 20 років, на KM - 10 років, для деклараційного патенту на винахід - 6 років, для промислового зразка - 10 років і може бути продовжена, але не більше ніж на 5 років. Для свідоцтва на товарний знак - 10 років від дати подачі заявки і також може продовжуватись. Таке продовження щоразу відбувається на 10 років.

Суміжні права - це права, що належать виконавцям, виробникам фонограм і організаціям ефірного віщання відповідно до їхніх виконань, фонограм і теле- та радіопередач.

Суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

Суттєві ознаки винаходу - ознаки, кожна з яких взята окремо необхідна, а всі разом достатні для ідентифікації об'єкта.

Суть винаходу - сукупність суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід або KM.

Т

Твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо).

Твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Твір ужиткового мистецтва - твір мистецтва, в тому числі твір художнього промислу, створений ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесений на предмети такого користування.

Тематичний пошук - вид пошуку патентної інформації, що виконується за індексами МІЖ та НПК для тих країн, по фондах яких мають проводитись дослідження. Як правило, прийнято виконувати пошук по фондах промислово розвинених країн: Великій Британії, США, ФРН, Франції, Японії, Швейцарії, Росії, України а також по колишньому союзу.

Технічна задача, що вирішується винахідником - конкретизація мети винаходу (KM), яка розкривається в його описі і містить вказівку, в чому конкретно полягає задача, що вирішується.

Технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Тимчасовий патент - патент, що видається патентним відомством країни на підставі формальної експертизи.

Товарний знак - дивись (Знак для товарів і послуг).

Топографія ШС - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

У

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, на сьогодні - це Державний департамент інтелектуальної власності.

Уступка прав власності - акт передачі іншій особі прав власності (майнових прав) у повному обсязі або частково.

Ф

Фірмена назва - назва, під якою фірма проводиться власну діяльність.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Формула винаходу (KM) - коротка словесна характеристика винаходу (KM) , яка відбиває його суть і служить для визначення правової охорони, що надана патентом.

Фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій).

Франчиза - детально пророблена угода, за якою одержувач франчизи (франчайзі) приймає на себе обов'язки по відношенню до проведення комерційної діяльності або продажу продукту у відповідності до методів та процедур, запропонованих особою, що надає фран-чизу (франчайзером). У пересічних громадян найбільш поширеним є дещо спрощене поняття франчизи, коли під нею розуміється ліцензія, яка надається власником товарного знака або фірмової назви, на продаж продукту або надання послуги під цим товарним знаком або фірмовою назвою (пригадайте хоча б ресторани MaCdonal's, що розкидані по усьому світу).

ш

Штами мікроорганізмів - спадково однорідні культури бактерій, вірусів, грибів та інших мікроорганізмів, що продукують корисні речовини або володіють іншими корисними властивостями.

ю

Юридична особа - установа або підприємства різних форм власності, що вступають у правові стосунки як правонаступник винахідника, власника патенту на винахід KM або промисловий зразок чи свідоцтва на товарний знак, заявника винаходу або KM тощо, а також в інших випадках, які передбачені законодавством про інтелектуальну власність.

ц

Цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Винахід / Л. І. Ніколаєнко, Г. П. Добриніна, Л.А.Меняйло та інші. За ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 136 с.

Драпак Г. Захист інтелектуальної власності. - Хмельницький: Поділля, 1997. - 57 с

Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности (Словарь Ивана Дахно). - К.: ВИРА-Р, 1997. -387 с.

Драпак Г.М., Гуляева В.О. Роздуми над деякими проблемами європейської інтеграції України // Проблеми підготовки спеціалістів з інтелектуальної власності в Україні. Матеріали до науково-практичної конференції. - К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2001.-С 80-82.

Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.-188 с

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", від 15.12. 1993 р. № 3689-ХИ (зі змінами та доповненнями) // Відомості ВРУ. - 1994. - № 7.

Закон України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 р. № 3792-XII (зі змінами та доповненнями) // Відомості ВРУ.-2001.-№32.

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 р. 3688-ХІІ // Відомості ВРУ. - 1994. - № 7.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ у ред. від 01.06.2000 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. - 2000. - № 26.

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5.11.1997 р. № 621/97-ВР (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. - 1997. - № 48.

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.1999 p. № 752-XIV (зі змінами та доповненнями) //ОВУ.-1999.-№28.

Інтелектуальна власність. Основні поняття. - Хмельницький: ХДЦНТЕІ, 2001. - 29 с

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. - Науч.-практ. изд.: В 4т. / Под общ. ред. А.Д. Свято-цкого. - К.: Издательский Дом "Ін Юре", 1999

Киселев А. Секреты с Бережковской набережной // ИР -1991. -№4. -С. 31-32.

Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г.П.Добриніна, Л.А. Ме-няйло та ін., за ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999.- 128 с.

Костин А.Н. Названия говорящие за себя // Техника молодежи. - 1976. -№12. - С.34.

Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнева: Монографія. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 340 с.

Скиба М., Драпак Г. Навчання винахідництву // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції "Шляхи підвищення якості підготовки фахівців". - К.: КНУТД, 2001. - С.47-49.

Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский Дом "Ін Юре", 1999. - 600 с.

Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За редакцією О.Д. Святоцького, В.П.Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.-400 с.

Оцінка прав інтелектуальної власності. Інформаційні матеріали. - К.: УІНТЕІ, 1998. -62 с

Патентування винаходів в іноземних державах / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю.Кожарська, В.С.Радомський, С.Й.Полачек. - К.: Державне патентне Відомство України, 1999.

Промисловий зразок / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Буттєва, Л.А. Ме-няйло та інші за ред. В.Л. Петрова. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999.- 136 с.

Р. Силин, Р. Коуп. Практика тотального менежмента: Учебное пособие для вузов.- Хмельницький: ТУП, 2000. - 248 с.

Товарний знак / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Буттєва, Л.А. Ме-няйло, В.М. Радомський за ред. В.Л. Петрова. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999.- 123 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 29.11.2001 р. -К.: ВТФ "Велес", 2002. - 88 с

http://www.wipo.int.

http://ukrpravo.com.

http://spon.kiev.ua.

http://sdip.kiev.ua.

http://febras.ru.

http://fips.ru.

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

Розділ 1. Що таке інтелектуальна власність

Основні поняття інтелектуальної власності

Про авторські права і суміжні права

Про промислову власність

Патенти на винаходи

Корисні моделі

Про промислові зразки

Про товарні знаки, фірмові назви і зазначення походження товару

1.5.1.Товарні знаки

1.5.1.1 Функції товарних знаків

1.5.1.2. Значення товарних знаків для економіки

Фірмові назви

Зазначення походження товару

1.6.Про недобросовісну конкуренцію

Розділ 2. Правове регулювання відносин щодо об'єктів авторського права і суміжних прав

Авторське право

Суміжні права

Розділ 3. Правове регулювання відносин щодо об'єктів промислової власності

Дещо з історії винахідництва

Винаходи та корисні моделі в Україні

3.2.1. Умови надання правової охорони винаходу

та корисної моделі

3.2.2. Умови патентоздатності винаходу та корисної моделі

Право на одержання патенту

Процедура подання заявки на винахід та корисну модель

Експертиза заявки

Іноземне патентування винаходів та корисних моделей

3.3.Правова охорона промислових зразків

3.3.1. Умови надання правової охорони промисловому зразку

3.3.2. Умови патентоспроможності промислового зразка

3.3.3. Право на одержання патенту на промисловий зразок

3.3.4.Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок

3.3.5.Експертиза заявки

3.4. Правова охорона товарних знаків

Знаки для товарів та послуг

Правова охорона знака

Умови надання правової охорони знака

Право на одержання свідоцтва на знак

Порядок оформлення та подання заявки на знак

Експертиза заявки

Міжнародна класифікація товарів і послуг

Розділ 4. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

4.1 Передача прав на об'єкти авторського права та суміжних прав

4.2. Передача прав на об'єкти промислової власності

Розділ 5. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності

Захист прав на об'єкти авторського і суміжного права .

Захист прав на об'єкти промислової власності

Особливості захисту власних прав на об'єкти інтелектуальної власності

Термінологічний словник

Література

Навчальне видання

ГЕОРГІЙДРАПАК, МИКОЛА СКИБА

ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Навчальний посібник

Відповідальний за випуск: Яремчук В. С.

Художнє оформлення обкладинки: ГурницькийД.В.

Комп'ютерна верстка: Карпанасюк В.П.

Коректор: Юрченко Н.К

Підписано до друку 20.06.2003 р.

Формат А 3. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк різографією. Ум. друк. арк. - 8,50. Обл.-вид. арк. - 7,36.

Тираж 300. Зам. № 135

Віддруковано в редакційно-видавничому центрі ТУП 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1


Подобные документы

 • Поняття та правове регулювання права промислової власності, особливості використання прав на її об'єкти. Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну модель. Основні ознаки та механізм комерціалізації інтелектуальної власності.

  реферат [24,0 K], добавлен 28.12.2009

 • Право інтелектуальної власності в об'єктивному розумінні, його основні джерела та види. Ключові об'єкти та інститути права інтелектуальної власності. Суб’єктивні права інтелектуальної власності. Поняття і форми захисту права інтелектуальної власності.

  презентация [304,2 K], добавлен 12.04.2014

 • Поняття інтелектуальної власності. Загальні відомості про патентну інформацію та документацію. Відповідальність за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Міжнародні договори, конвенції та угоди у сфері інтелектуальної власності.

  учебное пособие [1,2 M], добавлен 12.12.2011

 • Методи та законодавча база захисту та запобігання порушенню прав інтелектуальної власності. Типові порушення авторського права та суміжних прав. Відстеження порушень прав інтелектуальної власності, форми та засоби їх захисту, визначення відповідальності.

  реферат [432,6 K], добавлен 03.08.2009

 • Суть інтелектуальної власності - закріплених законом прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній, промисловій галузях. Міжнародно-правові акти з питань інтелектуальної власності та державна система управління нею.

  реферат [300,6 K], добавлен 11.10.2011

 • Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: захист авторського права і суміжних прав, захист патентних прав. Кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист.

  реферат [32,7 K], добавлен 14.02.2010

 • Інститут інтелектуальної власності. Економіко-правовий зміст та структура інтелектуальної власності. Аналіз правотворення у сфері інтелектуального розвитку країни. Пріоритетні напрями оптимізації правового регулювання сфери інтелектуальної діяльності.

  реферат [44,3 K], добавлен 27.09.2014

 • Сутність інтелектуальної власності як економічної категорії. Об’єкти авторського права та суміжних прав. Майнові та немайнові права. Наслідки використання об’єктів права інтелектуальної власності для підприємств та проблеми, які виникають у її процесі.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 03.11.2014

 • Стадія ґенези права інтелектуальної власності. Розгалуження авторського права і промислової власності. Основні властивості інтелектуальної власності та її пріоритетне значення. Удосконалення системи патентного права. Поняття терміну "товарний знак".

  реферат [23,2 K], добавлен 15.07.2009

 • Цілі та нормативно-правова база, підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Юридичний термін дії охоронного документа. Законодавчо-нормативні акти, що регулюють оціночну діяльність об'єктів авторського права та суміжних прав.

  реферат [508,0 K], добавлен 03.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.