Особливості договору перевезення на різних видах транспорту

Правове регулювання договору перевезення різними видами транспорту. Права і обов'язки перевізника та відправника за договором. Шляхи та способи вдосконалення організації транспортних перевезення. Зарубіжний досвід міжнародних транспортних перевезень.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.10.2014
Размер файла 73,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- вишукувати та залучати вітчизняних та зарубіжних інвесторів до розвитку та поетапного оснащення транспортних коридорів достатньою мережею комплексів, пунктів і об'єктів транспортного та автодорожнього сервісу, системою інформаційно-виробничих вузлів автоматизованого зв'язку й розрахунків за перевезення і надання автодорожнього сервісу, узгодженою з єдиною аналітичною системою міжнародного сполучення Європи та Азії;

- створити необхідні умови для виконання міжнародних перевезень автотранспортних засобів (які відповідають вимогам Євро-2 та Євро-3) у кількості та типажі, які задовольняють потреби вітчизняних перевізників, за умови виконання цих перевезень не менше як на 65-70 % від загального рівня обсягів перевезень автомобільним транспортом України у міжнародному сполученні;

- налагодити стабільну і якісну підготовку і перепідготовку висококваліфікованих спеціалістів, менеджерів та виробничого персоналу міжнародного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також випуск відповідної юридичної, правової, інформаційної, нормативної та методичної літератури з цих питань;

- Через Україну повинно проходити як мінімум сім транс'європейських коридорів, в їх числі:

- спрямування з Фінляндії в Грецію - критський коридор № 9 (стародавній шлях із варяг в греки);

- спрямування з Італії через Центральну Європу, Україну і далі - критський коридор № 5;

- спрямування з Північної Європи до Києва і далі - критський коридор № 3.

Такі коридори вже ухвалені Європейською спілкою. До першочергового розгляду в рамках ЄС можуть бути запропоновані ті коридори, які будуть зручними і потрібними для більшості країн Азії та Європи [31, c.95];

довкола Чорного моря, розглядається в рамках Чорноморського економічного співробітництва;

Європа-Азія: з Європи через Казахстан, Середню Азію і далі у Китай;

Балтика-Чорне море, з'єднує країни та регіони тяжіння цих морів за самим коротким шляхом, головна вісь якого Одеса - Гданськ;

Транскавказький коридор.

Сім названих коридорів, які проходять по Україні, забезпечать найкоротші (а отже - найбільш економічні) транспортні шляхи сполучення між багатьма країнами. До зазначених коридорів тяжіють 34 країни, які займають регіон загальною площею 33 млн. квадратних кілометрів.

До розв'язання такої грандіозної проблеми слід підходити виважено, професійно, з урахуванням реальних можливостей реалізації проекту. Українські міжнародні автотранспортні переходи залишаються найбільш відсталими у Європі. Черги на автопереходах - непорушне правило, змінюються лише їх довжина. Введення в експлуатацію автошляхів, причому таких, що не наближаються до міжнародних стандартів, зменшилося порівняно з 1990 р. в кілька разів. На основних автомагістралях фактичні навантаження на вісь майже у два рази перебільшують розрахункові - шляхи швидкими темпами приходять у поганий стан [27,c.91].

Висновки

З вищевикладеного можна зробити висновок, що перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення.

Підставою для здійснення перевезення вантажів, пасажирів і багажу є укладення договору перевезення, що повинен бути засвідчений відповідним письмовим документом.

За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі.

Послуги щодо перевезення надаються як державними так і приватними підприємствами, які виникли практично в усіх галузях транспорту. Єдиним виключенням є залізничний транспорт, де як і раніше зберігаються державні залізниці.

Договір перевезення вантажу є двостороннім договором, оскільки і перевізник, і відправник мають відповідні права й обов'язки. Крім того, договір перевезення є оплатним (перевізник надає послуги щодо перевезення за певну плату).

Як правило, у більшості випадків, договори перевезення вантажу є реальними. Транспортна організація несе обов'язок щодо доставки ввіреного їй вантажу та надання для перевезення транспортного засобу. Однак у ряді випадків договори перевезення вантажів є консенсуальними. Так, наприклад, договір каботажного морського перевезення є консенсуальним і він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами угоди по всіх істотних умовах договору.

За договором перевезення відправник несе обов'язок щодо оплати за перевезення визначеного вантажу. Розрахунки по оплаті послуг перевезення за договором, а також за виконання перевізником інших операцій і послуг, пов'язаних з перевезенням, здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку тарифів.

За договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу - також за його провезення.

При дослідженні було визначено що основними проблемами є недосконалість законодавства щодо регулювання законодавством транспортних перевезень і суб'єктів підприємницької діяльності які надають транспортні послуги, недостатнє фінансування збоку держави, відсутність чіткого механізму для забезпечення функціонування транспортних перевезень.

Дослідивши проблеми можна визначити шляхи їх подолання - здійснити оптимізацію організаційно-управлінських засад правоохоронної діяльності транспортної міліції, служби охорони, транспортної прокуратури та інших органів, сприяння розвитку різних форм співпраці між адміністраціями та органами внутрішніх справ на транспорті необхідність забезпечення удосконалення правової основи роботи служб, їх взаємодію зі спеціалізованими підрозділами транспорту, які забезпечують охорону майна, безпеки громадян на об'єктах транспорту.

Список використаних джерел

1. Конституція України - Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Редакція станом на 06.10.2013)

2. Господарський кодекс України - Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV (Редакція станом на 11.10.2013)

3. Цивільний кодекс України - Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція станом на 11.10.2013)

4. Закон України "Про залізничний транспорт" - Верховна Рада України; Закон від 04.07.1996 № 273/96-ВР (Редакція станом на 17.08.2012)

5. Закон України "Про автомобільний транспорт" - Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 № 2344-III (Редакція станом на 11.08.2013)

6. Закон України "Про транспорт" - Верховна Рада України; Закон від 10.11.1994 № 232/94-ВР (Редакція станом на 13.06.2013)

7. Закон України "Про дорожній рух" - Верховна Рада України; Закон від 30.06.1993 № 3353-XII (Редакція станом на 05.01.2013)

8. Закон України "Про трубопровідний транспорт" - Верховна Рада України; Закон від 15.05.1996 № 192/96-ВР (Редакція станом на 07.11.2012)

9. Закон України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період" - Верховна Рада України; Закон від 20.10.1998 № 194-XIV (Редакція станом на 05.01.2013)

10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред.В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с.

11. Правознавство: навчальний посібник / За ред. Кандидата юридичних наук, доцента Кравчука М.В. - Тернопіль, Видавництво "Карт-бланш", 2003

12. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.Я.М. Шевченко. - К.: Концерн "Видавчий Дім "Ін Юре", 2004. - Ч.2. - 896 с.

13. Цивільне право України: у 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгест та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 774с.

14. “Договори, що стосуються перевезення" // Справочник экономиста, 2005, 06, №6.

15. Развадовський В., Функції державного управління транспортною системою України. // Право України 2008, № 5 - С.121-126

16. Савин В.И., Щур Д. Л Перевозки грузов автомобильным транспортом: Справ. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. К.: Дело и сервис, 2007

17. Саркисов С.В. Организация и управление доставкой товаров во внешнеэкономических связях (основы логистики): Учеб. пособие. - М., 2008.

18. Транспортне право Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 244 с.

19. Харитонов Е.О. Правове регулювання перевезень в Україні, К.: Право, 2006 г. - 560 с

20. Демішкан В.Ф. Роль автодорожнього комплексу України в сучасних умовах: проблеми і шляхи розвитку: Зб. наук. пр. - К., 1998. - С.22-25.

21. Договори у господарській діяльності: практичний посібник О.М. Роїна. - 3-тє вид., доп. К.: 2009 - 800 с

22. Ижевский В.К. Транспортне право України. К.: КНЕУ, 2008 - 292 с.

23. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К. Юрінком, 2001

24. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К. Юрінком, 2001.

25. Чигринець І.А. Планування провізних можливостей автотранспортного підприємства в умовах ринку // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб наук. пр. - К., 2007. - Вип.2

26. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. Книга 2. Навчальний посібник - К., Арістей, 2007, 504 с.

27. Сарафанова Е.В., Евсеева А.А. Международные перевозки: Основные положения. - М.: Ростов н/Д: Март, 2010. - 236 с.

Додатки

Додаток А

Договір про надання послуг

м. Київ

" " 2013 р.

_________________________________________________________________________________далі - Експедитор, що є платником податку ___________________________________________, в особі ___________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ________________________________________________________,

далі - Замовник, що є платником податку _____________________________________, в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________, сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1 Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні.

1.2 Замовник зобов'язується надавати для перевезення вантажі та забезпечити відпуск та приймання вантажів в обумовлені строки.

1.3 Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги пов'язані з перевезенням, визначаються тарифами та відображаються в заявці на перевезення вантажів автомобільним транспортом або за усною домовленістю.

2. Умови організації перевезень вантажів

2.1 Експедитор організовує перевезення вантажів на підставі заявок, що подаються Замовником. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування може бути подана за допомогою факсимільного, електронного зв'язку, тощо.

2,2 Заявка також може бути подана в усній формі за домовленістю сторін.

2.3 Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається Замовником за добу до моменту подання авто.

2.4 Термінові заявки:

2.4.1 Не менше, ніж за 3 години до моменту подання автомашини в пункт завантаження при здійсненні внутріміських і приміських перевезень.

2.4.2 Не менше, ніж за 6 годин до моменту подання автомашини в пункт навантаження при здійсненні міжміських перевезень.

3. Обов'язки сторін

3.1 Експедитор зобов'язаний:

3.1.1 Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку.

3.1.2 Повідомити Замовника про виявлені недоліки, що містяться у заявці, а у випадку надання неповної інформації - запитати необхідні дані.

3.1.3 Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, Експедитор виконує заявку з віднесенням усіх ризиків на Замовника.

3.1.4 Подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, придатному для перевезення даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені в Заявці.

3.1.5 Своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення.

3.1.6. Передати в пункті призначення ввірений вантаж довіреній особі одержувача, зазначеного в супровідних документах.

3.1.7 Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Замовника з незалежних від нього причин, то Експедитор зобов'язаний негайно інформувати Замовника про неможливість виконання заявки.

3.2 Замовник зобов'язаний:

3.2.1 Здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі на своїх складах, а також забезпечити розвантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів під завантаженням і розвантаженням понад установлені граничні норми.

3.2.2 До прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж до перевезення (затарити, погрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також пропуски на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів тощо). Вантаж, пред'явлений у нетранспортабельному стані, вважається непред'явленим до перевезення.

3.2.3 Повідомити Експедитору всю необхідну для здійснення перевезення інформацію про вантаж і своєчасно надати в розпорядження Експедитора супровідні документи встановленої форми, за якими проводиться приймання вантажу до перевезення та передача його одержувачу. У випадку ненадання Замовником необхідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання своїх обов'язків.

3.2.4 Утримувати під'їзні шляхи в пунктах завантаження і вивантаження у справному стані, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух і вільне маневрування рухомого складу для здійснення перевезень; мати пристрої для освітлення робочих місць і під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній і нічний час, а також необхідні для завантаження вантажів пристосування та допоміжні матеріали.

3.2.5 При поданні Експедитору заявки зазначити особливі властивості вантажу, внаслідок яких може бути заподіяна шкода іншим вантажам, людям або навколишньому середовищу.

4. Додаткові умови

4.1 Типи й кількість автомобілів, необхідних для здійснення перевезення вантажів, залежно від їх виду, обсягу та характеру перевезень, визначається Експедитором на стадії подання-прийняття заявки на перевезення вантажу.

4.2 Експедитор вправі відмовитися від прийняття до виконання заявки, що надійшла після обумовленого цим Договором строку, повідомивши про це Замовника в момент подання заявки. У випадку прийняття такої заявки до виконання Експедитор вправі підвищити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на 20 %.

4.3 У випадку відмови Замовником від своєчасно наданого автомобіля із Замовника стягується плата за 4 години роботи.

4.4 При перевантаженні автомобіля Експедитор залишає за собою право відмовитися від виконання даного замовлення. У випадку прийняття даної заявки до виконання Експедитор вправі збільшити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на 20 %. При цьому Замовник оплачує додаткові витрати, пов'язані з перевантаженням автомобіля (додаткова амортизація, штрафи, що накладаються постами вагового контролю тощо).

4.5 Затрати на оплату штрафів та інших санкцій за порушення, допущені при перевезенні вантажу, несе винна сторона.

4.6 Експедитор вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5. Порядок розрахунків

5.1 Належні Експедитору суми за транспортні та експедиторські послуги можуть оплачуватися Замовником при поданні заявки (передплата).

5.2 Розрахунок за платежами за транспортно-експедиторські послуги проводиться Замовником на підставі рахунка-фактури Експедитора й Акта здачі прийняття робіт.

5.3 Рахунок-фактура має бути оплачений Замовником протягом 5 банківських днів з моменту одержання його Замовником. За затримку оплати Експедитор вправі нарахувати неустойку в 0,5 відсотків від загальної вартості послуги за кожний банківській день затримки сплати.

5.4 Додаткові платежі, необхідність в яких об'єктивно може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо, за наявності відповідних документів, що підтверджують, здійснення платежів з метою найшвидшого виконання умов цього Договору.

6. Відповідальність сторін

6.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2 При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов'язань, Експедитор несе відповідальність перед Замовником за їх дії як за свої власні.

6.3 Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі зазначених в заявці.

6.3.1 Якщо простій триває менше години, але більше 30 хвилин, Замовник оплачує його як повну годину в міських і приміських перевезеннях.

6.3.2 Якщо простий триває менше доби але більше 6 годин, Замовник оплачує його як повну добу у міжміських сполученнях.

6.4 Замовник відповідає за передачу Експедитору неправильної та несвоєчасної інформації щодо властивостей вантажу і правил його перевезення, а також за можливі наслідки неправильних або неповних даних за заявкою, поданою Експедитору.

7. Форс-мажорні обставини

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2 Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.

7.3 Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

7.4 Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

8. Конфіденційність

8.1 Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

8.2 Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 років після його припинення, сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.

9. Порядок вирішення спорів

9.1 Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів.

9.2 У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд Господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.

10. Строк дії цього договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до "31" грудня 2013 р.

10.2. Цей Договір може бути пролонгований за усною або письмовою згодою Сторін.

11. Дострокове розірвання цього договору

11.1 Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.

11.2 У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.

12. Зміна умов цього договору

12.1 Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

12.2 Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід'ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.

12.3 Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття договору перевезення вантажу та його різновиди. Документи, які необхідні для його оформлення. Загальна характеристика повітряних перевезень. Міжнародні організації регулювання повітряного транспорту. Зобов'язання сторін за договором перевезення.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 06.11.2013

 • Поняття та правова природа договору перевезення вантажів. Обов'язки сторін за договором перевезення вантажів відповідно до цивільного законодавства України. Межі відповідальності перевізника та підстави звільнення перевізника від відповідальності.

  курсовая работа [46,3 K], добавлен 09.01.2014

 • Система транспортних комунікацій України. Аналіз системи нормативно-правових актів України, що регулюють перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту. Перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, повітряним транспортом.

  дипломная работа [137,1 K], добавлен 25.04.2012

 • Суть перевезення та основи транспортного законодавства України. Визначення сторін та істотних умов договору на перевезення вантажу залізничним транспортом. Права і обов'язки сторін угоди, порядок оформлення накладних і комплекту перевізних документів.

  курсовая работа [47,1 K], добавлен 16.08.2010

 • Характеристика договору перевезення вантажів згідно транспортного законодавства. Порівняльний аналіз договору перевезення вантажів згідно Цивільного та Господарського кодексів України. Обов'язки сторін за договором та відповідальність за їх невиконання.

  реферат [50,7 K], добавлен 03.01.2011

 • Загальне уявлення про міжнародні перевезення. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів. Повноваження на укладання та алгоритм підготовки узгодження. Особливості оформлення транспортних перевезень. Найвідоміші міжнародні договори та конвенції.

  курсовая работа [178,9 K], добавлен 02.04.2016

 • Поняття та зміст договору, форма та порядок його укладання, правове регулювання відносин фрахтування. Права та обов'язки сторін за договором чартеру. Особливості відповідальності перевізника при виконанні повітряних та морських чартерних перевезень.

  курсовая работа [36,8 K], добавлен 02.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.