Сутність та розкриття механізму розвитку науки Конституційного права в Україні

Історичні передумови становлення Конституційного права як самостійної галузі права. Розвиток науки Конституційного права в Україні: предмет, методи, характеристика. Основні чинники розвитку конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.04.2016
Размер файла 48,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Під впливом соціально-економічних і політичних перетворень змінюється тематика досліджень науки конституційного права -- виникають нові теми, концепції, розширюється понятійний апарат. Деякі теми розглядаються по-новому з урахуванням зарубіжного і вітчизняного досвіду.

ВИСНОВКИ

Вивчення конституційного права України сприяє оволодінню іншими навчальними дисциплінами і професійному формуванню в цілому. Разом з цим вона сприяє вихованню правосвідомості і правової культури, формуванню національної ідеології, поваги до Конституції, законів, до держави, державних символів та інших інститутів держави.

Джерела конституційного права мають комплексний характер, оскільки об'єднують і матеріальні і процесуальні норми. Джерела конституційного права є результатом правотворчості державних органів та безпосереднього творення права самим народом.

Соціальна злагода, соціальний конституціоналізм - мета і ціль молодого українського суспільства; це відповідає ментальності українського народу, його прагненню зберігати територіальну цілісність і єдність, його ставлення до інтересів некорінних національностей. Все це має стати основою конституційного права України, головне соціальне призначення якого - реалізація ідеї соціальної злагоди.

Головним завданням науки конституційного права України є проникнення в сутність конституційного права України, його принципів та соціального призначення, причому об'єктом особливої уваги мають бути фундаментальні, основоположні суспільні відносини, які визначають обличчя нашого суспільства, найголовніші характеристики нашої державності.

Це -- основа самого буття й успішного функціонування Української держави і суспільства, його фактичної та юридичної конституції. Тут принципове значення має усвідомлення того, кому належить влада в країні, який механізм її реалізації. Завдання науки конституційного права полягає насамперед в тому, щоб всебічно проаналізувати таку властивість влади, як суверенітет.

Усвідомлення й розв'язання проблем державного, національного та народного суверенітету мають не тільки теоретичне (наукове), а й практичне значення, оскільки ці проблеми зв'язані з такими питаннями, як консолідація народу України, досягнення ним національної злагоди, забезпечення самоідентифікації різноманітних етносів на території України, зміцнення державності тощо.

Отже, наука конституційного права -- це система ідей, концепцій, теорій, тобто вчення про конституційне право як галузь національного права.

Україна, яка має своєю метою становлення громадянського суспільства і утвердження її як правової держави, сприяє розвитку науки конституційного права. Адже, у нашій державі конституційне право становить основну частину правової системи і є провідною галуззю в системі національного права України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Годованець В.Ф., Головін A.C. Конституційне право України : навч. посіб. / В.Ф. Годованець, A.C. Головін. - К.: ДП: Персонал, 2012. - 384 с.

2. Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч. посіб. / Г.В. Задорожня. - К.: НАУ-друк, 2009. - 128 с.

3. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі України. -- К.: КНУВС, 2010. - 19 с.

4. Колодій A.M., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / A.M. Колодій, А.Ю. Олійник. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 504 с.

5. Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины: Учеб. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- Х.: Право України, 2003. - 237 с.

6. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 8.

7. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. -- Вид. 3-є, виправл. та доповн. -- К.: Атика, 2011. -- 512 с.

8. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підруч. [акад. курс: у 2 т. - Т. 1.] / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - К.: Юридична думка, 2009. - 544 с.

9. Полешко А.М. Хід конституційного процесу в Україні. - Право України, 2012, - №6. - 3 с.

10. Сінькевич О.В. Деякі питання класифікації конституційно-правових норм. // Держава і право: Зб. Наукових праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 21. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2013.- С. 86-97.

11. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К.: Т-во «Знання» України, 2012. - 192 с.

12. Степанюк О.І. Норми конституційного права України: проблеми теорії: Автореф. дисертації … к.ю.н. - К., 2012. - 18 с.

13. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник для студентів. - Л.: Астролябія, 2011. - 232 с.

14. Сурилов A.B. Теория государства и права: Учеб. пособие / A.B. Сурилов. -- К.; Одесса: Выща шк., 2012. -- 439 с.

15. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины / Ю.Н. Тодыка, О.Ю. Тої дыка -- Харьков: Райдер, 2010. -- 280 с.

16. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. - К.: Юрінком-Інтер, 2011. - 512 с.

17. Шаповал В.К. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. - 2013. - №5. - С. 34-36.

18. Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції. -- Х.: Консум, 2010. - 296 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття, предмет і метод конституційного права України. Особливості конституційного права, як галузі національного права України. Розвиток інституту прав і свобод людини та громадянина. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні.

  реферат [32,4 K], добавлен 29.10.2010

 • Методологія науки як частина наукознавства, предмет та методи її вивчення, провідні риси та тенденції розвитку на сучасному етапі. Методологія дослідження проблем конституційного права України, інструменти та механізми, що використовуються при цьому.

  реферат [10,5 K], добавлен 09.12.2010

 • Визначення змісту термінів та співвідношення понять "конституційне право" і "державне право". Предмет та метод конституційного права як галузі права. Види джерел конституційного права, їх юридична сила. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин.

  контрольная работа [26,1 K], добавлен 05.10.2009

 • Джерело права як форма існування правових норм. Сутність та зміст системи сучасних джерел конституційного права України, виявлення чинників, які впливають на її розвиток. Характерні юридичні ознаки (кваліфікації) джерел конституційного права, їх види.

  реферат [43,5 K], добавлен 11.02.2013

 • Ознаки джерел права, їх види в різних правових системах. Особливості та види джерел Конституційного права України, їх динаміка. Конституція УНР 1918 р. - перший документ конституційного права України. Конституційні закони як джерела конституційного права.

  курсовая работа [71,1 K], добавлен 14.06.2011

 • Вивчення конституційного права - провідної галузі права України, що являє собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, забезпечують основи конституційного ладу України. Поняття суверенітету, конституційно-правових норм.

  реферат [27,2 K], добавлен 15.11.2010

 • Виникнення, становлення і розвиток інституту конституційного контролю в Україні. Характеристика особливості його становлення в різні історичні періоди та основні етапи формування. Утворення й діяльність Конституційного Суду України в роки незалежності.

  статья [23,7 K], добавлен 17.08.2017

 • Основоположні принципи суверенної демократичної правової держави. Форми вираження (об'єктивації) конституційно-правових норм. Погляди правознавців на сутність і зміст джерел конституційного права. Конституція, закони та підзаконні конституційні акти.

  реферат [28,5 K], добавлен 27.01.2014

 • Вивчення сутності конституційного права, як галузі права в системі національного права, як науки і як навчальної дисципліни. Конституційно-правові інститути, норми та відносини і їх загальна характеристика. Система правових актів і міжнародних договорів.

  курсовая работа [33,5 K], добавлен 03.02.2011

 • Сутність, структурні та функціональні особливості методу конституційного регулювання. Методологія конституційно-правових досліджень. Джерела конституційного права України, конституційно-правові норми. Інститут конституційного оформлення народовладдя.

  курсовая работа [41,8 K], добавлен 09.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.