Виробництво тарного скла

Обладнання, сировинні матеріали, склади скла, які можуть застосовуватися для виробництва високоякісної склотари. Обробка усіх сировинних матеріалів. Готування шихти. Загальна характеристика умов здійснення технологічного процесу. Параметри мікроклімату.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.03.2009
Размер файла 479,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Згідно ГОСТ 12.1.005 - 88 [24], ДСН 3.3.6.042 - 99 [50] для даної категорії робіт вибираємо оптимальні та допустимі параметри мікроклімату, які приведені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Допустимі та оптимальні параметри метеорологічних умов

Категорія робіт

по єнергозатратам

організму

Пора року

Температура

С?

Відносна вологість

не більше %

Швидкість

руху повітря,

м/с не більше

Допусти-ма

Оптімаль-на

Допусти-ма

Оптімаль-на

Допусти-ма

Оптімаль-на

Середньої

важкості

II б

Холо-ний

Теп-

Лий

15-21

16-27

17-19

20-22

75

70 (при

27?С)

60-40

60-40

0,4

0,2-0,5

0,2

0,3

Щоб нормалізувати параметри мікроклімату в проекті передбачені слідуючи заходи:

згідно з СН и П 2.04.05 - 92 [32] застосування отеплення в холодну пору року, вентиляція, для уникнення протягів із вхідних та вихідних дверей передбаченні повітряні заслони;

механізація та автоматизація технологічного процесу;

герметизація обладнання (дробарок), застосування ЗІЗ.

2.2.2 Раціональне освітлення приміщення і робочих місць має велике значення. Це дає можливість забезпечити сприятливі умови праці. У цеху передбаченні використання штучного освітлення у вечірній час доби, природне освітлення - бічне, одностороннє, здійснюється через мережні прорізи з зовнішніх стінах будинку.

Нормоване мінімальне значення коефіцієнта природної освітленості (КПО)для IV розряду зорових робіт, відповідно до СН и П II - 4 - 79 (23 - 05 - 95) становить еІІІн = 1,5%; тому що приміщення цеху розташовано в IV смузі мережного клімату, тоді еІVн = m с еІІІн ,

де m - коефіцієнт світлового клімату; дорівнює 0,9 для міст україни;

с - коефіцієнт сонячного клімату; дорівнює 0,85;

еІVн = 1,5 х 0,9 х 0,85 = 1,1475%; джерело освітлення (загальне) люмінесцентної лампи ЛД40 - 4, тип світильника - ПВЛМ 2х40.

Нормальне мінімальне значення освітленості для IV розряду зорових робіт відповідно до СН и П II-4 -79 (23 - 05 - 95) складає Еmin = 200 лк, при цьому фон-середній, контраст - середній, підрозряд в.

При виконанні розділу з охорони праці було проаналізовано небезпеки та шкідливі фактори при проведенні масо-заготовчого процесу; дана характеристика пожежонебезпечних властивостей використовуваних речовин.

Знайдені заходи що до нормалізування параметрів мікроклімату та освітлення цеху.

Література

Лебедев А.А., Писаренко Г.С., Деформирование и прочность материалов при сложном напряженом состоянии.- К: вища школа, 1976г.- 415с.

Гребенщиков И.В. Просветление оптики и уменьшение отражения света поверхностью стекла. - М.-Л. ОГИЗ, 1946- 228с.

Китайгородский И.И. Технология стекла.- М.: стройиздат, 1967- 564с.

Павлушкин Н.М. Химическая технология стекла и ситаллов.-М.: стройиздат 1983- 683с.

Бондарь К.Т. Производство стеклоизделий - М.: стройиздат 1978

Соминов Ф.Т. Производство стеклоизделий - М.: стройиздат 1976г.

Бутт Л.М., Поляк В.В. Технология стекла.- М.: стройиздат 1971-368с.

Виды брака в производстве стекла (Вак.х., Баук. ФКГ., Брюнкер Р. и др.) Под.ред. Г.Иесбен-Марведеля и Р.Брюнкера. Пер.с нем.- М.: стройиздат 1986-648с.

Бартнев Г.М. Строение и механические свойства неорганических стекол - М.: стройиздат 1966- 261с.

Справочник по производству стекла (под ред. проф. И.И.Китайгородского)- М.: стройиздат 1966 - т.У.- 1020с.

Тыкачинский И.Д. Проектирование и синтез стекол и ситаллов с заданными свойствами М.: стройиздат 1977-145с.

Аппен А.А. Химия стекла.-Л.: Химия 1974-351с.

Использование недефицитных сырьевых материалов Матвеев Г.М., Киселева Т.В., Лыско Л.А., Атарашвили В.А.- М.: ВНССЭСМ, 1991- сер. 9. стекольная промышленность: обзорная информация, выл.3.-с.1-37

Матвеев М.А., Матвеев Г.М, Френкель Б.Н. Расчеты по химии и технологии стекла. Справочное пособие.- М.: стройиздат 1972-240с.

Боренбойм А.М. Тепловые расчеты печей и сушил. силикатной промышленности М.: стройиздат 1968-496с.

Пороки стекломасс (Шаэффер Н.А., Хайзнер К.Х.) под ред. Минько Н.И. Пер. с англ. М.: стройиздат 1998-200с.

Огнеупоры в стекольной промышленности (Шаэффер Н.А., Хайзнер К.Х.) под ред. Минько Н.И. Пер. с англ. М.: стройиздат 1998-185с.

Андрюхина Т.Д., Раевская Е.И., Санина Э.И. и др. Химические составы промышленных стекол массового производства -М.: ВНССЭСМ, 1986- 165с.

Распределение и подача капель стекломассы к формующей машине servo controlled gless gob distributor: Пат.5405424 США, МКИ6 С 03В 7/16, В 65 G 11/12 Steffan deonarol Д,deidi.Д Wayne; Owens- Blocrway Glass.Container Inc- №-66189; заявлено 24.5.93; опубл. 11.04.95; НКИ 65/158

Макаров Г.В. и др. Охрана труда в химической промышленности - М. Химия 1989-568с.

ГОСТ 120.003-74* ССБТ Опасные и вредные производственные факторы, классификация вед. 01.01.76

ДНАОП 0.00-1.32-01Правила устройства электроустановок.

ГОСТ 01-030-81* ССБТ Электробезопасность, защитное заземление, зануление. - вед. 1.01.82

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарные гигиенические требования воздуха рабочей зоны - введ. 1.01.89

ГОСТ 12.1.003-89 ССБТ Щум: общие требования безопасности - введ. 1.07.89

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования -введ.1.01.91

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.- введ.1.01.91

ГОСТ 12.1.044-89*. ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения .- введ.1.04.91

ОНТП 10-90. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категории помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности - М. МВЛ 1990-24с

ДБН 3.1.1-7-02 . Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий - М. стройиздат 1972-96с.

СН и П 2.04.05-92. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха - М. стройиздат 1992-64с.

СН и П II-4-79 (23-05-95). Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования - М. стройиздат 1980-48с.

СН и П 2.09.04-87. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий - М. стройиздат 1988-30с.

ГОСТ 12.2.003-91*. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности - введ.01.01-76

ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека - діє з 01.01.95

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность электричества. Общие требования. - введ. 01.07.93

РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений - М. Энергоатомиздат 1989-56с.

Домин П.А. Справочник по технике безопасности - М. Энергоатомиздат 1984-823с.

Волгина Ю.М. «Технологическое оборудование стекольных заводов» М. Стройиздат 1982

ОНТП 10-90. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности - МВЛ 1990-24с.

ГОСТ 12.4.011-87 ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация. -введ. 01.01.76

ДНАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної єлектрики. Діє з 01.01.97

ГОСТ12.0.003-74 Небезпечний (шкідливий) виробничий фактор

ГОСТ12.1.007-88

ДСН3.3.6.037-99

ДСН 3.3.6.039-90

ГОСТ12.3.002-75

ДСН3.3.6.042-99

ГОСТ 12.1.011-78

ДСН 3.3.6.042-99

Правила пожежної безпеки в Україні - К. 1995


Подобные документы

 • Сучасний стан виробництва медичного скла, технологічне обладнання, обробка матеріалів. Вибір складу скла та характеристика сировини. Дозування компонентів та приготування шихти. Контроль якості виробів. Фізико-хімічні процеси при варінні скломаси.

  дипломная работа [138,2 K], добавлен 01.02.2011

 • Технологія виробництва листового скла методом безчовникового вертикального витягування, розрахунок площі. Техніко-економічне обґрунтовування проектуємого цеху. Вимоги до скла, його складу, обґрунтовування вибору. Автоматизація технологічного процесу.

  дипломная работа [222,3 K], добавлен 19.12.2012

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Техніко-економічні показники роботи цеху. Асортимент виробів, вимоги до них. Характеристика сировинних матеріалів і добавок. Технологічна схема процесу виробництва: виготовлення металевих каркасів, підготовка бетонної суміші. Технічний контроль процесу.

  отчет по практике [48,6 K], добавлен 01.02.2011

 • Історія виникнення скла - аморфної речовини, що не має у твердому вигляді властивостей кристалічної речовини та не має власної точки плавлення. Дослідження основних сировинних компонентів скла: кварцовий пісок (69-74%), сода (12-16%), вапняк і доломіт.

  презентация [2,5 M], добавлен 17.12.2014

 • Визначення загартованого скла, його основні властивості, як будівельного матеріалу, основні стадії та особливості виробництва, а також його використання в дизайні офісів та суспільних будинків. Порівняльна характеристика загартованого скла та звичайного.

  реферат [17,7 K], добавлен 03.01.2010

 • Сучасний стан та основні проблеми цукрової галузі в Україні. Аналіз технологічного процесу виробництва цукру-піску. Приймання, первинна обробка й підготовка сировини, мийка та зважування буряка. Організація забезпечення та контролю якості продукту.

  реферат [48,9 K], добавлен 05.02.2012

 • Сутність і кінематика різання. Залежність кутових параметрів процесу різання від умов. Процеси деформації і руйнування матеріалів. Усадка стружки і теплові явища при різанні. Охолодження і змащування при обробці. Фізичні характеристики поверхневого шару.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 22.10.2010

 • Стадії технологічного процесу виробництва кулінарної продукції на підприємстві, наявність необхідного обладнання та виробничі площі. Використання складських приміщень, організація робіт в овочевому, м’ясному, рибному, гарячому, холодному і мучному цехах.

  отчет по практике [51,6 K], добавлен 09.11.2013

 • Споживчі властивості, асортимент халви, характеристика основної сировини для її виробництва. Методика визначення вологості та сахарози цукру. Дослідження якості цукру різних постачальників. Обробка результатів з визначенням абсолютної похибки вимірювань.

  курсовая работа [255,3 K], добавлен 26.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.