Уніфікована мова моделювання UML

Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.02.2012
Размер файла 546,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Поняття кооперації (collaboration) є одним з фундаментальних понять у мові UML. Воно служить для позначення множини взаємодіючих з певною метою об'єктів в загальному контексті модельованої системи. Мета самої кооперації полягає в тому, щоб специфікувати особливості реалізації окремих найбільш значущих операцій в системі. Кооперація визначає структуру поведінки системи в термінах взаємодії учасників цієї кооперації.

Кооперація може бути представлена на двох рівнях:

>рівні специфікації - показує ролі класифікаторів і ролі асоціацій в розглянутому взаємодії;

>рівні прикладів - вказує екземпляри і зв'язку, що утворюють окремі ролі в кооперації

Діаграму кооперацій можна представити у вигляді діаграми послідовності. Діаграма кооперацій складається з об'єктів та повідомлень. Об'єкти позначаються у вигляді прямокутника: «Номери», «Заїзди», «Клієнти», «Платники», «Адміністратор». Об'єкти взаємодіють між собою за допомогою повідомлень.

Приведена нижче діаграма відображає взаємодію даних елементів між собою (рис. 3.6)

Рисунок 3.6-Діаграма кооперацій

3.3 Розробка виду з погляду реалізації

Діаграма реалізації

Компонентна діаграма - різновид діаграми реалізації, що моделює фізичні аспекти ОО систем. Вона показує організацію набору компонент і залежності між ними.

Елементами таких діаграм є компоненти і інтерфейси, а також відносини залежності і реалізації.

Компонент - фізична і замінювана частина системи, яка відповідає набору інтерфейсів і забезпечує реалізацію цього набору. Графічно він відображається як прямокутник з вкладками, що зазвичай включає ім'я.

Я представляю діаграму реалізації своєї системи у вигляді наборів компонентів, за допомогою яких вона буде реалізована.

Діаграма компонентів показує набір файлів коду, бази даних, ядра і графічного застосування.

Рисунок 3.6- Діаграма реалізації

ВИСНОВОК

Розвиток мови UML на основі включення в його нотацію додаткових елементів і стереотипів стимулює розробку відповідних інструментальних Case- Засобів. Можна із упевненістю припустити, що ця область розвитку інформаційних технологій має найширші перспективи й стратегічне значення не тільки в якості мови спілкування між замовниками й розроблювачами програмних систем, але й для документування проектів у цілому. При цьому досягається необхідний рівень стандартизації й уніфікації всіх використовуваних для цієї мети позначень.

Не менш важливий аспект застосування мови UML пов'язаний із професійною підготовкою відповідних фахівців. Мова йде про те, що знання різних наукових дисциплін характеризують різні аспекти реального миру. При цьому принципи системного аналізу дозволяють розглядати ті або інші об'єкти як системи.

Наступна розробка моделі системи, спрямована на вирішення певних проблем, може зажадати залучення знань із різних дисциплін. ІЗ цього погляду мова UML може бути використаний не тільки для уніфікації вистав цих знань, але що не менш важливо - для їхньої інтеграції, спрямованої на підвищення адекватності багато-модельних вистав складних систем.

Значення мови UML суттєво зростає, оскільки він усе більш здобуває риси мови вистави знань. При цьому наявність у мові UML образотворчих засобів для представлення структури й поведінки моделі дозволяє досягнути наочного представлення декларативних і процедурних знань і, що не менш важливо, встановити між цими формами знань семантичну відповідність. Усі ці особливості мови UML дозволяють зробити висновок про те, що він має самі серйозні перспективи вже в найближчому майбутньому.

Представлена мною система може бути реалізована за допомогою мови високого рівня С++ або Delphi. Кожна з цих мов програмування підтримує реалізацію класів і можливість використовування алгоритмів наслідування, агрегації і композиції. Система може бути описана в програмному середовищі Rational Rose і перетворена в програмний код при внесенні деяких доповнень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.І.О.Чмир та ін., Моделювання систем в середовищі UML: посібник для ВНЗ. Черкаси,2004

2.М.Фаулер, К.Скотт, Основи. Посібник з уніфікованої мови UML.М:Біном, 2000

3.Ларман К., Применение UML и шаблонов проектирования - М.: «Вильямс» , 2001.-496с.

4.Леоненков А.В.,Самоучитель UML - СПб.: «БХВ-Петербург», 2001.-432с.

5.Орлов З.А., Технології розробки програмного забезпечення: Підручник для вузів.-Спб.:Пітер,2004р.

6.http://uml.ru

7.http://ru.wikipedia.org

8.http://docs.kde.org/stable/uk/kdesdk/umbrello/uml-elements.html#class-diagram

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.