Підліткова тривожність і соціальне положення в групі

Загальна характеристика поняття тривожності як феномену в психології, важливого чинника становлення підлітка. Вік, індивідуальні прояви: діагностика особливостей емоційної сфери і психофізіології; дисгармонійний вплив на статусне положення учня в класі.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.08.2011
Размер файла 63,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

зневажений

високий

10

Спирткова Тетяна

ізольований

високий

11

Душистова Катерина

зневажений

високий

12

Шуковська Яна

зневажений

середній

13

Маковецька Марія

зневажений

високий

14

Шипков Єгор

зневажений

високий

15

Ліпанчиков Сергій

переважний

середній

16

Голіотто Серафима

зневажений

високий

17

Пивовар Олена

зневажений

високий

18

Мурамцев Кирило

переважний

високий

19

Терегов Роман

зневажений

середній

20

Мовчан Ілона

зневажений

високий

На нашу думку, такі поєднання різних соціальних статусів учнів у шкільному колективі та високих показників шкільної тривожності обумовлені не впливом тривожності підлітків на їх соціальне положення у класі, а саме необхідність або небажання того чи іншого учня займати певне соціальне місце у структурі взаємовідносин у класі породжує такі психологічні явища з негативним емоційним підтекстом, як хвилювання, переживання, тривога і, навіть, страх.

Цінність спотерігаючого феномена в тому, що в роботі шкільного психолога, педагогічного колективу, у вихованні батьками учнів, незалежно який статус вони мають у класі, необхідно враховувати той факт, що у сучасному житті майже кожна дитина є тривожною, наявність якої переймає її.

Таким чином, лідери бояться втратити свій статус, у якійсь ситуації не змогти відповідати належним вимогам, осоромити батьків і т.д. Учні, до яких ставляться переважно або зневажають ними, намагаються покращити свою соціальну позицію, докладають певних зусиль, які часто не відповідають реальним можливостям дитини. А ізольовані діти іноді взагалі не переймаються таким соціальним положенням і, відповідно, їх шкільна тривожність має низькі або середні показники.

Окрім вже освітлених раніше негативних впливах тривоги і страху як емоційних явищ, наведемо декілька думок українських сучасних психологів про позитив названих «детермінант».

Страх, як і будь-яка емоція, дає змогу людині орієнтуватись у предметному та соціальному світі, регулює діяльність, поведінку, охороняє від небезпеки, неприємностей, тобто є необхідною складовою самозбереження особистості.

Варто зауважити, що страх окрім самозбереження, має ще одну корисну функцію - це вправляння у своїй сміливості, точніше - здібності діяти, незважаючи на страх. Здорова дитина - не та, яка нічого не боїться, а та, яка не боїться боятися.

Отже, вікові страхи є корисними, необхідними для самозбереження та розвитку особистості, тому основна допомога щодо цієї групи страхів - не заважати дитині відчувати, усвідомлювати, поважати свої страхи, щоб згодом вона змогла сама перерости їх і відчути свою здатність долати страх [8].

Психологічні проблеми особистості породжує не страх сам по собі, а патерн уникання страху - і, відповідно, блокування активності, пов'язаної зі страхом.

Причиною надмірного страху може бути індивідуальний досвід минулих невдач або психотравмуючих переживань у подібних ситуаціях.

Страх тривоги - один з варіантів неконструктивних особистісних обмежень. Визначається неадекватним перебільшенням ступеня небезпечності стимулу. Але цим стимулом для людини виступає не сама ситуація, а відчуття тривоги, страху, паніки, що виникають у неї через цю ситуацію. Людина в таких випадках розуміє, що ситуація не страшна, вона боїться не зовнішніх загроз, а своїх внутрішніх відчуттів. Загальним напрямком психологічної допомоги людям, яким притаманний страх тривоги, є перегляд їх ставлення до тривожних переживань [28, 33]

Висновки

Отже, у ІІ розділі обґрунтовано методику емпіричного дослідження, проведено діагностику рівня шкільної тривожності та бесіду з підлітками У результаті практичного вивчення тривожності та соціального положення підлітків у групі ми дійшли наступних висновків:

1. У діагностуванні брали участь 20 учнів 7-го класу. З низьким рівнем загальної шкільної тривожності не було виявлено жодного учня. Середній показник тривожності отримали 5 учнів (25%) з 20. Високий рівень тривожності спостерігався у 14 учнів (70%). Також у одного учня був виявлений дуже високий рівень шкільної тривожності (5%).

2. Учень, який за соціальним статусом у класі є лідером, має високий рівень шкільної тривожності.

3. У групі переважних за статусом учнів показник тривожності варіюється від середнього (41%; 45%) до високого (59%; 73%) і дуже високого (100%).

4. Зневажені учні, численність яких дорівнює 12 дітей, мають показники високого рівня загальної шкільної тривожності.

5. Ізольовані учні теж мають високі показники зі шкільної тривожності (50%; 63%).

6. В результаті кореляційного аналізу, ми можемо сказати, що на нашій вибірці зв'язку між статусом та рівнем тривожності не було виявлено. Так як r=0,00, при р - рівні р=1, який не можна вважати значимим. Власне, причиною того, що ми отримали такі результати може бути розмір нашої вибірки, всього 20 чоловік.

ВИСНОВКИ

В останнє десятиліття, як за кордоном, так і у нас в Україні, значно підвищився інтерес до проблем тривожності, емоційної й психічної напруженості й стресу.

Тривожність, як комплексний емоційний стан складається з фундаментальних емоцій. Тривожність - це суб'єктивний прояв неблагополуччя особистості, її дезадаптація. Це риса особистості, готовність до страху.

Розрізняють, тривогу - як ситуативний прояв й тривожність - як властивість особистості. Це підтверджують Ч.Д. Спілбергер і функціоналісти, які думають, що тривогу потрібно розглядати з погляду тих функцій, які вона виконує.

Психоаналітики, вважають, що тривога - це сигнал, що попереджає „Еґо” про небезпеку, що насувається, вихідної від інстинктивних імпульсів. І, що тривога виникає тоді, коли не задовольняються базові потреби індивіда, наприклад, у безпеці.

Також, тривожність має вікову специфіку. Для кожного вікового періоду існують певні області, об'єкти дійсності, які викликають підвищену тривогу більшості дітей поза залежністю від наявності реальної погрози або тривожності, як стійкого утворення. Так, у підлітковому віці, що є, на думку багатьох авторів, перехідним, кризовим, сенситивним і т.п. найбільш значимими є відносини з однолітками, порушення сексуального розвитку, кризи ідентичності, авторитетів, синдром деперсоналізації, конфлікти самооцінки, нарцисичні кризи, асоціальність.

Тривожність - як особистісне утворення може виконувати в поводженні й розвитку особистості підлітка мотивуючу функцію, підмінюючи собою дії по інших мотивах і потребах. Вплив тривожності на розвиток особистості, поводження й діяльність може носити як негативний, так і позитивний характер, хоча в останньому випадку воно має життєві обмеження, обумовлені вираженою адаптивною природою цього утворення.

В основному, поставлені завдання були виконані.

Проаналізована психолого-педагогічна література з проблеми тривожності в підлітків.

Гіпотеза нашого дослідження передбачала виявлення саме дисгармонійного впливу на особистість підлітка як члена певної малої соціальної групи - класу. Спираючись на теоретичний огляд наукових праць вчених-психологів, ми можемо зауважити, що високий рівень загальної шкільної тривожності може спостерігатися не лише у ізольованих учнів, а й у лідерів та інших соціально благополучних дітей в класі. Даний феномен має чітке пояснення з боку загальної і соціальної психології: дитина хоч і отримує особистісні соціальні переваги в класі, але дуже боїться втратити свій статус з різних причин, що й породжує певний внутрішній конфлікт, який супроводжується емоційними переживаннями і тривогами.

Тому ми можемо зауважити, що гіпотеза нашого дослідження, теоретичне припущення, на практиці не підтвердилася. Але шляхом аналізу експериментальних даних нами було виявлене нове психологічне явище, яке також має позитивний внесок у вирішення проблеми взаємозв'язку шкільної тривожності і соціальних відносин учнів.

РЕЗЮМЕ

В умовах соціально-психологічного розвитку суспільства та процесу глобалізації, проблема підліткової тривожності є однією з найактуальніших на сьогоднішній день. Вплив тривожності на статут підлітка у групі, займає не останню ланку у психолого-педагогічній літературі.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів та восьми додатків. Обсяг роботи складає 40 сторінок. У списку використаної літератури нараховується 33 джерела.

У першому розділі даної роботи подано загальну характеристику дослідження тривожності як феномену в психології, поняття «тривожності», як важливого чинника становлення підлітка, та значення тривожності, і спілкування як сутності психологічної категорії.

У другому розділі досліджується висунута гіпотеза залежність високого рівня загальної тривожності підлітка та дисгармонійного впливу його на статусне положення учня в класі.

Ключові слова: тривожність, підліток, спілкування, міжособистісні стосунки, діагностика, соціометрія, дослідження.

RESUME

In the terms of social-psychological progress of society and process of globalization, the problem of teenaged anxiety remains of particular importance today. The influence of anxiety on the teenaged status in group occupies not the last link in psychology-pedagogically literature.

The research consists of the introduction, two parts and eight applications. The general number is 40 pages. The list of the used literature consists of 33 sources.

In the first part of the work is generally characterized a research of anxiety as a phenomenon in psychology, the meaning of “anxiety” as an important factor in development of a teenager and also the meaning of anxiety as a psychological category.

In the second part a hypothesis is researched about the dependence of anxiety level of a teenager and his status in group.

The key words: anxiety, teenager, communication, between personality relationships, research diagnostics, sociometric status.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. http://pcihadvert.h10.ru/metod.html

2. www.koob.ru

3. Аракелов Н.Є., Лисенко Є.Є. Психофизиологический метод оценки тревожности // Психологический журнал. - 1997. - № 2 - С. 34-38

4. Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004. www.vocabulary.ru

5. Выготский Л.С. Детская психология // Собр.соч.: В 6 т. - М.: Педагогика. - Т.4. - 1984. - 432 с.

6. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. http://gloss.exitt.ru/1237.html

7. Єгорова Є.В. Психокорекція тривожності як умова розвитку творчого потенціалу особистості учня // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів. - К., 2006. - Ч.3. - С.61-66.

8. Захаров А.І. Предупреждение отклонений в поведении ребёнка. - С. Пб., 1997 С. 163-164

9. Ильин Е.П. Психология индивидуальньїх различий. - СПб.: Питер, 2004.-701с С. 152-182

10. Калюжна Є.М. Змістове значення тривожності у підлітків в умовах дії чиннику майбутнього // Проблеми загальної та педагогічної психології. - К., 2005. - Т.7, вип.4. - С.116-122.

11. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 255с.

12. Кордуэлл М. Психология от А до Я: Словарь-справочник, 2000 г. http://vocabulary.ru/dictionary/

13. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. -М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. - 384с.

14. Особливості тривожності сучасних підлітків / Вереніч Н. // Підліток: як йому допомогти. - К. 2004. - С.60-65.

15. Подросток по мнению одноклассников / Цьшев В., Мельницкий В. // Шкільний психолог. - 2002. -№11.- С.42-43.

16. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2т. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312с.

17. Психологическое тестирование. 7-е изд. / А. Анастази, С. Урбина. - СПб.: Питер, 2003. - 688с. - С.300-304.

18. Психология индивидуальных различий. Тексты. - М.,1982

19. Психология современного подростка / Под ред. А.И. Фельдштейна. - М.,1987. - С.46-55

20. Психология эмоций: новый подход/ Шакуров Р.Х. // Мир психологии. - 2002 -№ 4. - С.30-44

21. Ремшидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. - М., 1994, 152

22. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2005. - -С.551-586.

23. Семьонов М.Н., 1972; Пінчуков А.Г., 1974

24. Страх себе: специфіка психологічної допомоги / Осадько О. // Психолог. - 2004. - № 17. - С.13-15.

25. Страх тривоги: специфіка психологічної допомоги / Осадько О. // Психолог. - 2004. - № 13. - С.9-12.

26. Страх як прояв особистісних самообмежень / Осадько О. // Психолог. - 2004. - № 7. - С.25-27.

27. Тревога и страх / Єйдемиллер 3. // Всероссийская психологическая газета. - 2003. - № 2. - С.26-28.

28. Формирование у подростков способности вероятностного оценивания сверстников / Рождественская Н.А., Березина А.В. // Мир психологии. - 2001.- № 3.- С. 112-115

29. Фрейд З. Психоанализ и детские неврозы. - С-Пб.: Алетейя, 2000. - 296 с

30. Ханин Ю.Л. Личностные и социально-психологические опросники в прикладных исследованиях: проблемы и перспективы // Социально-психологическая и общественная практика - М.,1985 - С.163-177

31. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). - М., Гардарики,2005. - С.255-256

32. Шевченко Н.Ф. Особистісна тривожність та шкільна адаптованість у підлітків: співвідношення та вікова динаміка // Вісник. - Х., 2006. - Вип.16. - С.166-177.

33. Экспериментальная психология: Учебник для вузов /В.Н. Дружинин. - 2-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2003. -- 319с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості емоційної сфери та психофізіології підлітків. Тривожність підлітка як емоційне явище. Поняття соціального становища підлітка в шкільному колективі. Діагностика рівня тривожності та виявлення статусного розподілу серед учнів 8-го класу.

  курсовая работа [62,6 K], добавлен 07.12.2007

 • Виникнення підвищеного рівня шкільної тривожності у молодших школярів і способи її подолання. Динаміка розвитку психічних станів особистості у молодшому віці, їх вплив на самооцінку, поведінку, статусне положення в класі, успішність навчання, спілкування.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 08.10.2014

 • Загальна характеристика психологічних особливостей підліткового віку, особливості афективної та мотиваційної сфери підлітка. Дослідження тривожності дітей підліткового віку, як психічного явища. Методи корекцій рівня тривожності, застосування тренінгу.

  курсовая работа [96,6 K], добавлен 22.04.2010

 • Основні підходи до дослідження тривожності в психології. Тривожність як сигнал про небезпеку. Психологічна характеристика юнацького віку. Особливості прояви тривожності у юнаків–студентів. Нормальна і невротична тривожність. Поведінка тривожних людей.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 04.04.2016

 • Тривожність як прояв емоційної сфери. Причини виникнення тривожності і особливості її прояву у дітей молодшого шкільного віку. Особливості розвитку самооцінки у молодших школярів. Анкета діагностики тривожності А. Прихожан, проективна методика Л. Карпова.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 31.01.2014

 • Дослідження особливостей прояву тривожності в дітей молодшого шкільного віку й установлення причини підвищеної тривожності. Вплив спеціально організованих корекційно-розвиваючих занять, спрямованих на зниження тривожності в дітей, їх ефективність.

  дипломная работа [160,0 K], добавлен 14.07.2009

 • Поняття темпераменту та тривожності, їх сутність. Типи вищої нервової діяльності і темперамент. Характеристика типів темпераменту. Тривожність як причина виникнення неврозу. Діагностика рівня тривожності та домінуючого типу темпераменту студентів.

  курсовая работа [46,9 K], добавлен 18.07.2011

 • Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості. Поняття про тривогу й тривожність. Причини и основні фактори шкільної тривожності. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби подолання шкільної тривожності молодших школярів.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.06.2010

 • Психологічна сутність сім'ї як чинника становлення особистості підлітків. Особливості професійного самовизначення та ціннісні орієнтації сучасного підлітка. Міжособистісна взаємодія дітей і дорослих та її вплив на професійну орієнтацію підлітка в сім'ї.

  курсовая работа [81,4 K], добавлен 15.10.2012

 • Психологічні особливості дошкільного віку. Чинники, що сприяють появі обману і брехні у дітей дошкільного віку. Особливості дитячого обману. Аналіз наукових підходів до вивчення проблеми тривожності. Дослідження рівня тривожності та обману у дошкільників.

  дипломная работа [3,3 M], добавлен 11.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.