Формування облікової політики підприємства на прикладі ПП "Агропрогрес"

Вивчення процесу формування і нормативних вимог до облікової політики організації на прикладі приватного підприємства "Агропрогрес". Аналіз складових елементів і загальна характеристика організаційних технічних складових облікової політики підприємства.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.08.2011
Размер файла 51,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

ЗМІСТ

Вступ

1. Нормативні вимоги до облікової політики підприємства

2. Організаційно-економічна характеристика ПП «Агропрогрес»

3. Формування облікової політики ПП «Агропрогрес»

3.1 Складові елементи облікової політики підприємства

3.2 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку

3.3 Організаційно-технічні складові облікової політики

3.3.1 Порядок розробки робочого плану рахунків

3.3.2 Організація документообороту на підприємстві

3.3.3 Організація інвентаризаційних робіт

3.3.4 Організація зберігання та утилізація документів на ПП «Агропрогрес»

3.3.5 Особливості формування облікової політики при використанні комп'ютерних систем обробки інформації

4. Організація роботи облікового апарату

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в Україні не регламентується ніякими нормативними документами, однак це не зменшує її значення, а лише підкреслює всю складність цієї проблеми, яку необхідно вирішувати у науковому, методологічному та практичному аспектах [35].

Організація обліку -- це складний процес, дію якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти -- організатори обліку на підприємствах.

Однією з головних розділів організації бухгалтерського обліку є організація складання облікової політики. Облікова політика повинна бути направлена на досягнення мети бухгалтерського обліку, тобто надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів [36].

Політика обліку - це сфера нормалізації обліку через певні правила, стандарти, методологічні норми з метою визначення загальних і докладних принципів функціонування обліку в даній країні або на міжнародному рівні на певний період [35].

Облікова політика -- це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності [3].

Об'єктом дослідження є Приватне підприємство «Агропрогрес», що знаходиться у смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області.

Завданнями індивідуальної науково-дослідної роботи є:

· розглянути складові елементи облікової політики;

· розглянути організаційно-технічні складові облікової політики (порядок розробки робочого плану рахунків, документообороту, організація інвентаризаційної роботи, та інше);

· запропонувати основні шляхи удосконалення облікової політики.

Методичною основою виконання індивідуальної роботи було: Закони, інструкції, П(С)БО, методичні рекомендації, підручники, статті періодичних видань.

елемент облік політика підприємство

1. Нормативні вимоги до облікової політики підприємства

Розпочати огляд літературних джерел хотілося б з нормативної бази , і насамперед з Конституції України [1], що є основним законом нашої держави, і всі інші закони, постанови уряду, укази президента, приймаються на її основі. Статтею 15 Конституції України затверджується право власності, держава при цьому забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а згідно статті 42 кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Реалізація права на бізнес запроваджується шляхом створення підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. На сьогоднішній день основні питання пов'язані з правовими аспектами створення, реорганізації й ліквідації господарюючих суб'єктів визначаються Господарським кодексом України.[2]

Починаючи з 2000 року у бухгалтерському обліку відбулися значні зміни, які засвідчують становлення ринкових відносин у і мають величезне як політичне, економічне та соціальне значення, так і у сільському господарстві. Україна розбудовує ринкові відносини, маючи за мету інтеграцію у світову економічну систему. Важливою умовою досягнення поставленої мети є створення системи бухгалтерського обліку на рівні міжнародних стандартів[33].

Для успішного здійснення підприємницької діяльності на кожному підприємстві ведеться бухгалтерський облік, єдині методологічні засади, якого встановлені Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3]. Згаданим законом дається визначення обліку, основні питання організації ведення обліку на підприємствах.

Для обліку активів, капіталу і зобов'язань передбачено План рахунків бухгалтерського обліку [32], що є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності. Для роз'яснення неточностей по використанню плану рахунків існує Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій [30].

Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3] у статті 1 «Визначення термінів» дається таке поняття «Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності». У статті 4 «Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності» цього ж Закону [3] зазначаються основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які висвітлюються в обліковій політиці підприємства.

Методичною основою облікової політики в Україні є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які затверджені МФУ. До них відносять обрані підприємством методи та процедури організації та ведення бухгалтерського обліку на окремих його ділянках. Так, П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [4] в обліковій політиці визначає поріг суттєвості, а саме: суттєва інформація - це інформація, відсутність, якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. За допомогою П(С)БО 2 «Баланс» [5] підприємство самостійно визначає в обліковій політиці тривалість операційного циклу. За допомогою П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [6] підприємство самостійно визначає звичайну, операційну та основну діяльність. Відповідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» [7], в обліковій політиці даються визначення , що є інвестиційна, операційна та фінансова діяльності. У пункті 9, 10, 11, 12, 13, 14 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [9] висвітлюються зміни в обліковій політиці, які необхідно вживати. Дуже важливим в обліковій політиці є визначення строку корисного використання, що є очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено очікуваний підприємством обсяг продукції [10]. Також згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» [10] підприємство самостійно обирає метод амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, переоцінку необоротних активів, періодичність зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку, а також величину вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінних необоротних активів. Методичним елементом облікової політики виступає строк корисності нематеріальних активів та визначення методу амортизації нематеріальних активів, що висвітлюється у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [11]. Одиниця обліку запасів, порядок обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат, методи оцінки вибуття запасів, періодичність визнання середньозваженої одиниці запасів відображається в обліковій політиці підприємства згідно П(С)БО 9 «Запаси» [12]. Не менш важливим елементом облікової політики є спосіб розрахунку сумнівності, який можна знайти в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [13]. Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання» [14] підприємство описує створення забезпечень для відшкодування наступних витрат і платежів. Одним із важливих моментів є обрання підприємством методу відображення фінансових інвестицій на дату балансу згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» [15]. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [16] забезпечує базу розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу. Згідно П(С)БО 14 «Оренда» [17] визначається операційна оренда - оренда інша, ніж фінансова, а фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» [18] методичним елементом є методи оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг. П(С)БО 16 «Витрати» [19] та Методичні рекомендації з обліку витрат і калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг) с.-г. підприємств [30] дає можливість підприємству обирати: перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, базу розподілу загальновиробничих змінних та розподілених постійних загальновиробничих витрат, методи калькулювання виробничої собівартості робіт і послуг, а також обрання варіанту обліку на рахунках витрат і доходів. Періодичність ведення обліку відстрочених активів та зобов'язань розкривається у П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [20]. П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [21] в обліковій політиці підприємство повинно обрати метод визначення ступеня завершеності робіт по будівельним контрактам, а також базу розподілу загальновиробничих витрат при нормальній потужності.

Методичний елемент облікової політики П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність» [22] визначається погодженістю облікової політики групи підприємств. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» [23] дає можливість підприємству застосовувати чи не застосовувати для перерахунку доходів і витрат руху грошових коштів середньозваженого валютного курсу відповідного місяця. Також в обліковій політиці підприємство обирає метод оцінки активів чи зобов'язань операцій пов'язаних сторін згідно П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» [24]. Вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції відображають лише суб'єкти малого підприємництва, що регламентуються П(С)БО 25 «Фінансова звітність суб'єктів молого підприємництва» [25]. П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [26] передбачає програми виплат працівникам. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» [27] висвітлює види сегментів та їх періодичність. Згідно П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [28] підприємство обирає підхід до обліку фінансових витрат, а також суттєвий час - це час, який для цілей класифікаційного активу. Не менш важливим елементом є визначення підприємством оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості, що зазначено в П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [29].

Отже, як ми бачимо методична основа облікової політики є дуже важливою, на сам перед тим, що від цього залежить весь бухгалтерський облік в подальшому.

2. Організаційно-економічна характеристика ПП «Агропрогрес»

Приватне підприємство “Агропрогрес” було створене у процесі реорганізації у 2001 р. товариства з обмеженою відповідальністю “Агопрогрес”. Економічну відповідальність несе його засновник за розвиток підприємства. Орендодавці ніякої відповідальності не несуть.

У ПП “Агопрогрес” один засновник Хвесик А.Є. Він є власником підприємства, крім того є 295 учасників, із кожним з них укладено договір оренди.

Підприємство розташоване в Східній частині району, за 5км від районного центру. До обласного центру м. Харкова 110км. Основним транспортним вузлом для господарства є залізнична станція в смт. Кегичівка.

Відстань до цукрового комбінату - 12км, до ХПП - 4км, молокозаводу - 5км, до найближчого м'ясопереробного комбінату - 43км. Все це має сприятливий вплив на діяльність господарства.

Територія землекористування підприємства розташована в межах Трипільського плато. Річка Вшива ділить територію підприємства на меншу за площею правобережну частину, і більшу - лівобережну.

Лівобережна частина має в цілому широко хвилястий рельєф. Близько 58,2 % орних земель розташовані на ділянках плато.

В межах підприємства ґрунти сформовані переважно на лісових породах. Це карбонатна, тонкопориста порода палевого чи жовтувато- палевого забарвлення, механічний склад якої пилувато-легкоглинистий. Легкорозчинні солі в лесових породах практично відсутні. Сприятливі властивості лесових порід сприяли формуванню на них родючих ґрунтів, які придатні для вирощування усіх сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

У ПП «Агропрогрес» основним документом, що відображає та регламентує організацію обліку є наказ про облікову політику (додаток 6). Даним документом затверджується ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також з чинними Національними П(С)БО. Наказ про облікову політику є основним внутрішньогосподарським нормативно - правовим актом підприємства, який визначає побудову всієї системи бухгалтерського обліку. У ПП «Агропрогрес» здійснюється підписка на періодичні видання газети «Все про бухгалтерський облік», а також підприємство має доступ до мережі Інтернет.

У господарстві діє змішана форма обліку, бо у кожного бухгалтера на робочому місці стоїть комп'ютер, але за допомогою програми 1С: Бухгалтерія здійснюються лише окремі ділянки обліку і поряд із цим ведеться бухгалтерський облік за Журнально - ордерною формою.

Питання організації бухгалтерського обліку у ПП «Агропрогрес» належить до компетенції його власника Хвесика А.Є., який і несе відповідальність за організацію обліку та його забезпечення. Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених методів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує і контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, складає графік документообігу (Додаток 7) та контролює його дотримання. Розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії - це один із елементів організації бухгалтерського обліку. При розподілі обов'язків враховують такі фактори : важливість тієї чи іншої роботи, кваліфікація робітників, організаційна структура облікового процесу, при розподілі службових обов'язків виходячи з того, що відповідальні та складні роботи виконувались найбільш кваліфікованими працівниками. На підприємстві бухгалтерія складається з 4 бухгалтерів, касира, економіста та головного бухгалтера.

Для того, щоб дати характеристику розміру ПП «Агропрогрес» розрахуємо таблицю «Динаміка показників розміру ПП «Агропрогрес» за 2007-2009рр.», дані для якої візьмемо з балансу та ф. 50 с.г. (додаток 1, 5).

Таблиця 2.1 Динаміка показників розміру ПП “Агопрогрес”

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р. у % до

2007 р.

2008 р.

Валова продукція в порівняних цінах 2005р., тис.грн.

10397,24

15149,80

24761,8

у 2,38 р.

163,4

Товарна продукція, тис.грн.

11109,80

17350,50

16571,40

149,2

95,5

Площа с/г угідь, га

5229,00

5175,0

5174,0

98,9

99,9

У т.ч. рілля,га

5010,00

4957,0

4940,0

98,6

99,7

Середньорічна чисельність працівників,осіб

188

216

216

114,9

100

Середньорічна вартість активів,тис.грн.

7461,15

16913,0

19356,0

у 2,59 р.

114,4

Середньорічна вартість основних засобів,тис.грн.

1882,1

8149,0

8829,5

у 4,7 р.

108,4

Поголів'я худоби, ум. гол.

810,00

840,0

855,0

105,5

101,8

На підставі даних таблиці 2.1. можна сказати, що ПП «Агропрогрес» є великим за розмірами підприємство і про це свідчать всі показники. Так у 2009 році виробництво валової продукції становить 24761,8 тис. грн., а це у 2,38 рази більше ніж вироблялося у 2007 році. Також у 2009 році збільшилися обсяги товарної продукції на 49,2 % порівняно з 2007 роком, а порівняно з 2008 роком навпаки зменшилась на 0,5 % тому, що протягом 2009 року збільшувалась кількість поголів'я худоби і підприємство вирощувало велику кількість кормових культур для власного споживання, а не для реалізації. Як ми бачимо підприємство дуже ефективно використовує свої землі, адже площа ріллі була у 2009 році зменшена на 1,4 % порівняно з 2007 роком, і на 0,3 % порівняно з 2008 роком, а валової продукції ми отримали набагато більше ніж було раніше. Також про великі розміри підприємства свідчить велика кількість працюючих і їх середньорічна кількість у 2009 році складала 216 осіб, а це на 14,9 % більше ніж було у 2007 році. Не можна не відмітити зростання середньорічної вартості активів і основних засобів. Так у 2009 році середньорічна вартість активів складала 19356,0 тис. грн., а це у 2,59 рази більше ніж було у 2007 році і на 14,4 % більше ніж у 2008 році. Відповідно середньорічна вартість основних засобів у 2009 році становила 8829,5 тис. грн., а це у 4,7 раз більше ніж було у 2007 році, і на 8,4 % більше ніж у 2008 році. Відбулося збільшення і поголів'я худоби на 5,5 % порівняно з 2007 роком і на 1,8 % порівняно з 2008 роком. Отже, можна сказати, що ПП «Агропрогрес» є досить велике за розмірами, і з кожним роком розширює свої можливості, стрімко розвивається і має гарні перспективи на майбутнє.

Результати діяльності господарства в більшості залежить від рівня спеціалізації і концентрації виробництва. Спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва розвиваються під впливом двох тенденцій: з однієї сторони, поглиблення суспільного розподілу праці сприяє більш вузькій спеціалізації, а з другої - особливості сільськогосподарського виробництва викликають необхідність розвитку багатогалузевих господарств.

Основним показником, який характеризує спеціалізацію сільськогосподарського підприємства, являється структура товарної продукції. За допомогою таблиці 2.2 ми проаналізуємо структуру товарної продукції ПП «Агропрогрес».

Таблиця 2.2. Обсяг і структура товарної продукції

Вид

продукції

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Рослинництво, всього

6549,1

62,42

9874,1

56,91

8594,3

51,86

Зернові і зернобобові

2550,1

24,30

5876,4

33,87

3695,1

22,30

Соняшник

2734,9

26,06

1837,2

10,58

3787,6

22,85

Цукрові буряки

1055,8

10,06

2128,2

12,27

1067,4

6,44

Картопля

1,3

0,01

2,5

0,01

-

-

Овочі

0,8

0,01

0,1

0,001

1,2

0,007

Інша продукція рослинництва

206,2

1,97

29,7

0,17

43,0

0,26

Тваринництво, всього

3943,3

37,58

7476,4

43,09

7977,1

48,14

Молоко

1736,8

16,55

2317,6

13,36

2671,1

16,12

ВРХ

609,8

5,81

1033,5

5,95

927,8

5,60

Свині

1423,3

13,56

3794,3

21,87

3978,0

24,00

Інша продукція тваринництва

173,4

1,65

331,0

1,91

400,2

2,42

Разом по сільському господарству

10492,4

100,00

17350,5

100,00

16571,4

100,00

Після розрахунку даних таблиці 2.2 можна сказати, що ПП «Агропрогрес» реалізує більше продукції рослинництва ніж тваринництва, хоча за останні три роки йде тенденція до зростання частки реалізації продукції тваринництва і поступового зниження реалізації продукції рослинництва. При порівнянні даних таблиці за 3 роки спостерігається зростання обсягів реалізації соняшнику, у 2009 році обсяг товарної продукції становив 3787,6 тис. грн.,що на 1052,7 тис. грн. більше ніж було реалізовано у 2007 році. Також можна виділити і зростання обсягів реалізації овочів у 2009 році на 0,4 тис. грн. порівняно з 2007 роком. Але поряд зі збільшенням обсягів реалізації продукції рослинництва були і зменшення таких культур як зернові і зернобобові на 2181,3 тис грн. у 2009 році порівняно з 2008 роком, а ось у порівнянні з 2007 роком у 2009 році обсяг реалізації зріс на 1145 тис. грн. Щодо цукрових буряків, то їх обсяги реалізації кожного року неодноманітні і постійно коливаються, так у 2009 році обсяги реалізації складали 1067,4 тис. грн., а це на 11,6 тис. грн. більше ніж було у 2007 році і на 1060,8 тис. грн. реалізовано менше порівняно з 2008 роком. У 2009 році не було реалізації картоплі, хоча господарство її вирощувало, але тільки для власного споживання. Що стосується галузі тваринництва, то у 2009 році порівняно з 2007 роком обсяги товарної продукції збільшилися на 4033,8 тис. грн. завдяки стрімкому зростанню продукції свинарства на 2554,7 тис. грн., молока на 934,3 тис. грн., ВРХ на 318 тис. грн. та іншої продукції на 226,8 тис. грн.. Отже, можна сказати, що ПП «Агропрогрес» у 2009 році обсяг товарної продукції складає 16571,4 тис. грн.., що на 779,1 тис. грн. менше у порівнянні з 2008 роком, проте це на 6079 тис. грн. більше порівняно з 2007 роком. Таке коливання обумовлене тим, що підприємство стало більше використовувати і споживати продукції рослинництва у якості кормів для галузі тваринництва, розробивши сівозміни так, щоб отримувати максимально користі від тієї продукції, що вирощують, і тієї, що споживають. Таким чином підсумовуючи все вище зазначене можна сказати, що ПП «Агропрогрес» порівняно з 2007 роком більше ніж у 1,5 рази збільшив обсяги всієї товарної продукції розширюючи при цьому своє підприємство не за рахунок кількісних показників, а за рахунок якісних. У рослинництві при незмінній площі збільшувати урожайність за рахунок покращення земель, а у тваринництві збільшувати продуктивність за рахунок покращеної раціональної годівлі худоби.

Велике значення для аналізу ефективності діяльності господарства є також його фінансовий стан, на який впливає безліч показників. Використовуючи дані Балансу (додаток 1) розглянемо фінансовий стан ПП «Агропрогрес» у 2008-2009рр.

Таблиця 2.3. Показники платоспроможності ПП «Агропрогрес» у 2008-2009 рр. тис. грн.

Показники

2008 р.

2009 р.

Зміна ( +,-)

Платіжні засоби:

- Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

30

6

-24

-В іноземній валюті

-

-

-

-Готова продукція

1420

2837

1417

-Товари

53

158

105

-Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-Дебіторська заборгованість за розрахунками

1

142

141

Разом платіжних засобів

1504

3143

1639

Платіжні зобов'язання:

-Короткострокові кредити банків

2950

4023

1073

-Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

-

-

-

-Векселі видані

-

-

-

-Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

-

252

252

-Поточні зобов'язання за розрахунками

350

369

19

-Інші поточні зобов'язання

1919

3682

1763

Разом платіжних зобов'язань

5219

8326

3107

Коефіцієнт платоспроможності

Перевищення

- платіжних засобів

0,29

0,38

0,09

- платіжних зобов'язань

3,47

2,65

-0,82

Проаналізувавши дані таблиці 2.3 можна сказати, що у 2009 році порівняно з 2008 роком значно зросли платіжні засоби на 1639 тис. грн., але поряд із цим зросли і платіжні зобов'язання на 3107 тис. грн.. Така ситуація говорить про те, що у ПП «Агропрогрес» знижується платоспроможність , а все це в наслідок того, що підприємство на протязі двох років бере кредити для оновлення основних засобів та реконструювання будівель. Для підвищення коефіцієнта платоспроможності необхідно зменшувати дебіторську і кредиторську заборгованість, швидше реалізовувати товари і готову продукцію зі складів, щоб мати кошти для подальшого їх впровадження у виробництво.

Важливе місце в аналізі фінансового стану підприємства належить показникам ліквідності. Під ліквідністю підприємства розуміють його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань з наявністю ліквідних коштів. На підставі балансу ПП «Агропрогрес» розрахуємо показники ліквідності, які будуть наведені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Показники ліквідності ПП «Агропрогрес» у 2008-2009 рр., тис. грн..

Показники

2008 р.

2009 р.

Зміна ( +,-)

- Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції, тис. грн..

30

6

-24

- Запаси, тис. грн..

2438

3965

1527

- Дебіторська заборгованість, тис. грн..

1077

709

-368

Разом

3545

4680

1135

- Поточні зобов'язання, тис. грн..

5219

8326

3107

Коефіцієнт ліквідності балансу:

- Абсолютний

0,01

0,001

-0,009

- Проміжний

0,47

0,48

0,01

- Загального покриття

0,68

0,56

-0,12

Після розрахунку даних таблиці 2.4 можна сказати, що коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує ту частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити негайно, і є найжорсткішим критерієм ліквідності. Так у 2008 році коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,01, а у 2009 році 0,001, це означає, що підприємство одразу може погасити свої зобов'язання за допомогою грошових коштів тільки на 0,1 та 0,001 від всієї суми зобов'язань. Що стосується проміжної ліквідності, то для нормальної роботи підприємства він повинен бути не менше 1,5, для того щоб при швидкій реалізації запасів підприємству хватило коштів для розрахунків з кредиторами, а у нашому випадку даний коефіцієнт він навіть не 0,5, що є небажаним. Коефіцієнт загального покриття у 2009 році становив 0,56, що на 0,12 менше у порівнянні з 2008 роком. Отже, можна сказати, що ситуація, яка склалася на підприємстві є дуже скрутною, адже взятий короткостроковий кредит у банку та великі суми дебіторської заборгованості саме і погіршують ліквідність підприємства.

Таким чином можна сказати, що ПП «Агропрогрес» - це підприємство з великими можливостями, і розвиток якого не стоїть на місці і кожного року воно набирає обертів. Виявлені недоліки у малих показниках ліквідності і платоспроможності це всього на всього взяті вплив економічної кризи та взяті підприємством короткострокові кредити, які завжди вчасно погашаються і безумовно є необхідними зараз для кожного сільськогосподарського підприємства.

3. Формування облікової політики у ПП «Агропрогрес»

Облікова політика -- це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

У ПП «Агропрогрес» формуванням облікової політики займається безпосередньо головний бухгалтер Аветісян Тетяна В'ячеславівна, а Хвесик Андрій Єрмійович (керівник підприємства) затверджує вже Наказ № 1 «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» від 2 січня кожного року. Відповіно облікова політика на підприємстві формується згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХII, П(С)БО затверджених Міністерством фінансів України в цілях забезпечення єдиної облікової політики і надання достовірної фінансової звітності.

3.1 Складові елементи облікової політики підприємства

Політика обліку - це сфера нормалізації обліку через певні правила, стандарти, методологічні норми з метою визначення загальних і докладних принципів функціонування обліку в даній країні або на міжнародному рівні на певний період [36].

Облікова політика на ПП «Агропрогрес» охоплює принципи, методи способи та процедури, прийняті для складання та подання фінансових звітів. Сутність кожної із складових облікової політики полягає в наступному.

Принципи - це основні, базові положення цієї політики, те, на основі чого будується політика.

Методи - це способи вирішення конкретних завдань, які постають перед підприємством при веденні бухгалтерського обліку.

Основна її мета - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Процедура - це встановлений порядок (технологія) ведення бухгалтерського обліку.

Конкретні принципи, методи і процедури, які використовуються тля складання відповідної статті фінансової звітності утворюють елемент облікової політики [35].

В основу формування елементів облікової політики ПП «Агропрогрес» покладені принципи Закону України № 996 [3]. підготовки фінансової звітності;

--обачності;

--повного висвітлення;

автономності;

послідовності;

безперервності;

нарахування та відповідності доходів і витрат;

превалювання змісту над формою;

історичної (фактичної) собівартості;

єдиного грошового вимірника;

-- періодичності.

Облікова політика є сукупністю конкретних елементів організації бухгалтерського обліку, тому на ПП «Агропрогрес» розглядають чотири її аспекти (елементи), а саме: теоретичному, методологічному, технологічному і організаційному.

Теоретичні аспекти облікової політики розробляються в основному бухгалтерами-дослідниками. Теоретичні дослідження облікової політики у різних її аспектах є основою для розробки її методологічного, технологічного і організаційного забезпечення. Методологічна основа облікової політики в Україні -- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які затверджуються Міністерством фінансів України.

Технологічні елементи облікової політики у загальному плані визначаються також Міністерством фінансів України шляхом затвердження Національного плану рахунків та інструкції про його застосування, а у конкретному -- підприємством.

Організаційні аспекти облікової політики визначаються виключно господарюючим суб'єктом.

Окремо слід виділити облікову політику щодо організації обліку, яка носить внутрішній характер.

Облікова політика щодо фінансової звітності в «Агропрогрес» визначається виходячи з вимог стандартів бухгалтерського обліку і передбачає обрання дозволених альтернативних способів відображення у обліку і звітності доходів і витрат та оцінки статей балансу.

Облікова політика щодо податків і зборів визначається виключно законами про податки і збори і передбачає вибір альтернативних методів оподаткування, відображення у податковій звітності доходів та витрат. ПП «Агропрогрес» має можливість самостійно обирати метод нарахування амортизації та повне відновлення основних фондів (зараз підприємство використовує прямолінійний метод), строки використання нематеріальних активів, спосіб відображення доходу за довгостроковими контрактами тощо.

Облікова політика щодо отримання даних управлінського обліку передбачає виділення центрів відповідальності, які охоплюють всю організаційну структуру підприємства. Щодо витрат, то важливим є вибір методів обліку витрат виробництва (ПП «Агропрогрес» обрав метод обліку витрат за окремими видами продукції ). Для обліку доходів і витрат за центрами відповідальності підприємство виділяє окремі субрахунки та організовує їх аналітичний облік. Важливим моментом в управлінському обліку є отримання даних, що дають можливість здійснити оцінку діяльності центрів відповідальності. Для цього підприємство керується відповідними П(С)БО та Методичними рекомендаціями на підставі чого обирає зручні йому: методи калькулювання; трансфертні ціни; порядок визначення вкладу центру відповідальності у загальні результати роботи підприємства; порядок розподілу накладних витрат; форми, терміни надання та одержувачі інтерпретованої інформації тощо.

3.2 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку

Методична основа облікової політики в Україні в тому числі і на ПП «Агропрогрес» це П(С)БО, які затверджені МФУ, до них відносяться - обрані підприємством методи та процедури організації та ведення бухгалтерського обліку на окремих його ділянках.

Основні елементи облікової політики, які відображаються у обліковій політиці ПП «Агропрогрес», наведено в табл. 3.2.1.

Таблиця 3.2.1. Основні елементи облікової політики та організації бухгалтерського обліку в ПП «Агропрогрес»

Назва елемента облікової політики

Принципи та методи обліку, що діють на ПП «Агропрогрес», які передбачені національними стандартами

П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Поріг суттєвості

Об'єктами застосування суттєвості на підприємстві є: діяльність підприємства в цілому; - окремі господарські операції та об'єкти обліку; -статті фінансової звітності.Рекомендації щодо встановлення порогу суттєвості наведено в листі Міністерства фінансів України від 29.07.2003 №304230-04108

П(С)БО 2 "Баланс". Тривалість операційного циклу

Календарний рік

П(С)БО 7 "Основні засоби". 1) Термін корисного використання об'єкта основних засобів; 2)Методи нараху-вання амортизації основних засобів; 3)Методи аморти-зації інших необо-ротних матеріаль-них активів;

1) до кожного об'єкту обліку встановлюється окремо;

2) прямолінійний;

3) метод нарахування 100 % вартості в першому місяці
використання об'єкта;

П(С)БО 9 "Запаси". 1) Одиниця обліку запасів; 2) порядок обліку та розподіл транспортно-заго-тівельних витрат; 3) методи оцінки вибуття запасів.

1) одиницею запасів для бухгалтерського обліку вважається окреме найменування виду запасів;

2) транспортно-заготівельні витрати враховувати на окремому субрахунку рахунків обліку запасів і щомісячно розподіляти між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів за звітний період;

3) при відпуску товару на виробництво та реалізацію застосовують тільки один метод ФІФО.

П(С)БО10"Дебіторська заборгованість". 1)Методи визначення величини резерву сумнівних боргів.

1) для визначення коефіцієнта сумнівності за групами заборгованостей на певну дату встановити період спостереження останні 6 міс., що передують такій даті. Величину сумнівних боргів на дату балансу, визначену на основі класифікації такої заборгованості, визнати на залишок резерву сумнівних боргів на ту ж дату. Такий залишок не може перевищувати суму дебіторської заборгованості на ту ж дату.

П(С)БО15"Дохід". 1)Методи оцінки сту-пеня завершеності опе-рацій з надання послуг

1) визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які має бути надано;

П(С)БО 16 "Витрати".

До собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг включити: прямі витрати на оплату праці та нерозподілені постійні загально виробничі витрати. Витрати операційної діяльності групують за елементами із застосуванням рахунків класу. Класифікацію витрат здійснюють відповідно до затвердження та складу статті калькуляції собівартості реалізованих послуг, розроблених головним бухгалтером підприємства.

Як бачимо ПП «Агропрогрес» в своїй обліковій політиці використовує не всі П(С)БО, а лише декілька, що є дуже негативним явищем. Без уваги залишилися 27 П(С)БО, які є дуже важливими і повинні бути розглянуті в обліковій політиці. Це означає, що підприємство приховує багато інформації, а також можна припустити, що при здійсненні своєї діяльності моє невизначеність.

3.3 Організаційно-технічні складові облікової політики

3.3.1 Порядок розробки робочого плану рахунків

План рахунків - це систематизований перелік назв і символів рахунків, призначених для конкретного підприємства з метою обліку існуючих активів і джерел їх утворення, а також господарських процесів, які при цьому здійснюються, завершений коментарем (інструкцією), що пояснює зміст і взаємозв'язок (кореспонденцію) цих рахунків. План рахунків є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку і є обов'язковим для всіх підприємств'.

План рахунків бухгалтерського обліку визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності, і має наступні основні характеристики (табл. 3.3.1.).

Таблиця 3.3.1. Характеристика Плану рахунків ПП «Агропрогрес»

Показники

Діючий План рахунків

Групування рахунків

3 розділи, 9 класів, 0-й клас - позабалансові рахунки

Нумерація синтетичних рахунків

Балансові та позабалансові рахунки - 2 цифри

Субрахунки

Більшість субрахунків до кожного рахунку законодавчо затверджена

Нумерація синтетичних субрахунків

Затверджені номери із 3-х цифр

Аналітичні рахунки

Відкриваються підприємством самостійно; номери повинні починатись з номеру відповідного рахунку/субрахунку

Будова Плану рахунків відповідає структурі фінансової звітності (Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал). Залишки рахунків класів 1-3 дають можливість заповнити актив Балансу, а класів 4-6 - пасив (див. табл. 3.3.2). Звіт про фінансові результати складається за даними рахунків класів 7-9. Для задоволення потреб внутрішніх користувачів на рахунках управлінської бухгалтерії при використанні відповідних статей можна вести облік за центрами відповідальності, сегментами діяльності, що сприяє посиленню контролю, аналітичності отриманих даних, а отже, прийняттю оптимальних управлінських рішень.

Таблиця 3.3.2. Відповідність Плану рахунків розділам фінансової звітності

Клас рахунків

Назва класу

Відображення у фінансовій звітності

Примітки

1

Необоротні активи

Актив

Баланс

Обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій

2

Запаси

3

Кошти, розрахунки та інші активи

4

Власний капітал та

забезпечення

зобов'язань

Пасив

5

Довгострокові зобов'язання

6

Поточні зобов'язання

7

Доходи і результати діяльності

Звіт про фінансові результати

8

Витрати за елементами

Рахунок 85 повинні застосовувати лише малі підприємства і ті, діяльність яких не спрямована на одержання прибутку, такі підприємства не застосовують рахунки класу 9

9

Витрати діяльності

Ведуться всіма, крім малих підприємств та тих, діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності

0

Позабалансові рахунки

Примітки до фінансової звітності

Застосовуються в разі необхідності

Субрахунки (рахунки другого порядку), які передбачені в Плані рахунків, застосовуються ПП «Агропрогрес» в залежності від потреб - для аналізу, контролю і складання звітності. Робочий план рахунків гарантує таку організацію бухгалтерського обліку, щоб облікові регістри велись систематизованим і способом, дані рахунків гарантували в повній мірі складання фінансових ціпів, а також щоб ці дані можна було використовувати для управлінських потреб підприємства. В ньому передбачені всі необхідні рахунки для обліку операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.

Включаючи рахунки до робочого плану рахунків головний бухгалтер керується практичними потребами підприємства. В такому плані може бути використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для відображення господарської діяльності. Так, невеликій фірмі достатньо мити декілька десятків рахунків, а великому підприємству необхідно використовувати тисячі рахунків. Тому кожен господарюючий суб'єкт, виходячи зі своїх потреб, розробляє власний робочий план рахунків, який відображає специфіку галузі, вид діяльності, визначає зміст аналітичного обліку і характеристику форми обліку, яка застосовується.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку і звітності.

Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, які не наведено в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з вимог Інструкції, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Розроблений підприємством робочий план рахунків повинен відповідати таким вимогам:

1) бути гнучким;

2) відповідати міжнародним принципам і стандартам обліку;

3) повністю задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів;

4) бути зручним у користуванні;

5) сприяти здійсненню контролю за фінансовою, інвестиційною та операційною діяльністю підприємства шляхом створення дієвої системи контролю.

3.3.2 Організація документообороту на підприємстві

Документооборотом називається рух документів в процесі їх оперативного використання і бухгалтерського опрацювання з моменту складання або одержання від інших підприємств і організацій до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри [34].

Для забезпечення рівномірного руху документів без затримок і накопичення на окремих місцях у ПП «Агропргрес» по кожному виду документів розробляють графік документообороту (додаток 7), в якому передбачається послідовність проходження документів, робота, що виконується кожною ланкою, вказуються конкретні виконавці, відповідальні за дотримання встановленого порядку і строків оформлення та опрацювання документів.

Графік документообороту на підприємстві оформлений у вигляді схеми та переліку робіт по складанню, перевірці і опрацюванню документів, які виконуються кожним підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями з визначенням їх взаємозв'язку і строків виконання робіт. Кожному виконавцю видається виписка з графіка, в якій наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, строки їх подання і підрозділи підприємства, в які передаються ці документи.

Документооборот і графік документообороту на підприємстві розроблений головним бухгалтером і затверджений керівником. Чітка система документообороту прискорює оформлення і проходження документів, підвищує відповідальність працівників всіх рівнів, що мають справу з документами, за своєчасність їх складання, використання й опрацювання. Відсутність належного порядку в оформленні й опрацюванні документів є однією з причин відставання обліку, складання звітності, неефективності використання облікової інформації для управління господарською діяльністю і контролю [34].

3.3.3 Організація зберігання та утилізація документів на ПП «Агропрогрес»

Важливе значення для правильного зберігання документів, одержання в будь-який час і без затримки необхідної економічної інформації має організований в установленому порядку архів підприємства. Архів облікових документів поділяють на поточний і постійний.

Поточний архів створюється в бухгалтерії для зберігання документів за поточний рік чи місяць, по яких уже складено і подано в установлені адреси бухгалтерську звітність.

Постійний архів організовують у спеціально обладнаному приміщенні із стелажами для розміщення на них папок з документами. Доступ до архіву має лише головний бухгалтер і завідуючий архівом (архіваріус). Обов'язки архіваріуса можуть бути покладені на того чи іншого працівника центральної бухгатерії [34]. В архів приймаються документи, зброшуровані в папки з відповідними написами на них згідно з порядком організації архівної справи. Прийняті для зберігання справи завідуючий архівом реєструє в архівній книзі, де він на кожній папці зазначає її номер за архівною книгою. У випадку втрат папок з архіву оформляється спеціальний акт з обов'язковою участю представника міліції. Справи з документами з архіву видають за письмовим розпорядженням головного бухгалтера, а в окремих випадках -- на вимогу прокуратури або народного суду. Ключі від архіву зберігаються у завідуючого архівом. Строки зберігання документів в архіві різні: облікові листки праці і виконаних робіт - три роки; розрахунково-платіжні відомості, аналітичні рахунки з обліку розрахунків з працівниками, річні бухгалтерські звіти -- постійно. Щорічне вилучення (списання) з архіву справ оформляється актом з обов'язковою участю представника районного архіву [36].

Стороннім особам (юридичним або фізичним) справи у тимчасове користування видаються з дозволу керівника підприємства. Вилучати документи зі справи постійного зберігання заборонено. Як виняток це допускається з дозволу керівника підприємства причому обов'язковим є залишення у справі засвідченої копії документа. Копія засвідчується підписом посадової особи, відповідальної за зберігання документів, та печаткою підприємства.

Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами.

Вилучення і здійснюється лише в присутності тих посадових осіб підприємства, у яких вилучаються документи.

При відсутності посадових осіб підприємства, у яких здійснюється вилучення документів, таке вилучення може здійснюватися лише па підставі мотивованої постанови слідчого по заведеній кримінальній справі в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України. Така ситуація можлива при спробі вилучення документів у нічний час, у вихідні і святкові дій, при відсутності працівників і керівництва підприємства на їх робочому місці, з інших причин.

Посадова особа підприємства має право у присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучаються, (із зазначенням підстави і дати вилучення). Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

Якщо вилучають не до оформлені томи документів, то з дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, працівники підприємства можуть до оформити ці панки (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою). Вилучення оформлюється Протоколом (актом), копія якого надається під розписку відповідній посадовій особі підприємства. У разі повернення зазначеними органами документів, раніше вилучених, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою підприємства та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких були вилучені та в яких знаходяться постанови про вилучення, реєстр і копії таких документів.

У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів або звітів керівник підприємства письмово повідомляє про це правоохоронні органи та письмовим розпорядженням (наказом) призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі у роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони та державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства [36].

4. Організація роботи облікового апарату

Бухгалтерія - це самостійний структурний підрозділ апарату управління, який здійснює облік і звітність підприємства відповідно до вимог нормативно-законодавчих актів.

Функції, права та обов'язки цього відділу визначається положенням «Про бухгалтерію», яке затверджено в порядку визначення статуту підприємства.

Основними функціями бухгалтерії є:

- облікова;

- контролююча;

- аналітична.

Визначені функції бухгалтерії підприємства держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах:

1. збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей;

2. фінансово-кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин пов'язаних з додержанням суб'єктів господарсько-кредитних зобов'язань перед державною та розрахунковою дисципліни та додержання вимог валютного законодавства і податкової дисципліни;

3. цін і ціноутворення, що передбачає додержання суб'єктами господарювання державних цін на продукти і послуги;

4. монополізму та конкуренції з питань додержання антимонопольного конкурентного законодавства;

5. земельних відносини за використанням і охороною земель;

6. Виробництва і праці за дотриманням стандартів, норм, правил законодавства про працю, за безпекою виробництва й праці і додержання умов здійснення господарської діяльності;

Таким чином функції бухгалтерії тісно пов'язана з роботою всих служб та відділів, виробничих підрозділів підприємства, від яких вона отримує необхідну інформацію для обліку і контролю і надає економічну інформацію на прийняття управлінських рішень. Тим самим бухгалтерія здійснює безпосередній вплив на процеси постачання, виробництва, збуту продукції, режими економії ресурсів, рентабельності та інші показники діяльності підприємства.

Вимоги до бухгалтерського апарату в ПП «Агропрогрес»:

1) узгодженість між відділами та виконавцями;

2) зв'язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також зовнішніми організаціями підприємства;

3) оперативність керівництва та швидкість виконання;

4) високо якісне обслуговування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів;

5) доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму;

6) економія на штатах досягається правильним розміщенням облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу та найбільш ефективного використання технічних засобів обліку.

Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених методів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує і контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, складає графік документообігу та контролює його дотримання. Розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії - це один із елементів організації бухгалтерського обліку. При розподілі обов'язків враховують такі фактори : важливість тієї чи іншої роботи, кваліфікація робітників, організаційна структура облікового процесу, при розподілі службових обов'язків виходячи з того, що відповідальні та складні роботи виконувались найбільш кваліфікованими працівниками. На підприємстві бухгалтерія складається з 4 бухгалтерів (бухгалтер з оплати праці та зобов'язань, бухгалтер з обліку виробництва, бухгалтер з обліку необоротних та оборотних активів, а також бухгалтер з обліку розрахункових операцій ) , касира, економіста та головного бухгалтера.

Висновки і пропозиції

Організація обліку -- це складний процес, дію якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти -- організатори обліку на підприємствах. Однією з головних розділів організації бухгалтерського обліку є організація складання облікової політики. Облікова політика повинна бути направлена на досягнення мети бухгалтерського обліку, тобто надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів.

Облікова політика -- це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Об'єктом дослідження даної індивідуальної роботи є Приватне підприємство «Агропрогрес», яке було створене у процесі реорганізації у 2001 р. товариства з обмеженою відповідальністю “Агопрогрес”, що знаходиться у смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області.

За розмірами ПП «Агропрогрес» відноситься до великих. Підприємство має у розпорядженні 5174 га, з яких 4940 це рілля. На підприємстві працює 216 осіб. Середньорічна вартість активів складає 19356 тис. грн..Вироблено валової продукції в порівняльних цінах 2005 року - 24761,8 тис. грн.,з неї товарної продукції за реалізаційними цінами 16571,4 тис. грн..

Основним документом, що відображає і регламентує організацію обліку в Приватному Підприємстві «Агропрогрес» є Наказ «Про облікову політику та організацію обліку». Питання організації бухгалтерського обліку знаходяться у компетенції його власника - Хвесика А.Є.

Основними недоліками в існуючому Наказі «Про облікову політику та організацію обліку» є:

1) не має чіткої відокремленості або нумерації методичних елементів в обліковій політиці;

2) головний бухгалтер дуже стисло сформувала сам зміст облікової політики використовуючи лише декілька Положень (стндартів) бухгалтерського обліку.

Також одним із недоліків у ПП «Агропрогрес» це ведення змішаної форми обліку, хоча в обліковій політиці зазначено, що підприємство використовує автоматизовану форму обліку, а це є досить не зручно та неефективно. Тому необхідно перейти або на Журнально-ордерну, або повністю автоматизовану.


Подобные документы

 • Сутність облікової політики, основні принципи та засади її формування в умовах ринкової економіки. Огляд літературних джерел та аналіз нормативно-правових документів. Структура, етапи та порядок проведення облікової політики підприємства на практиці.

  курсовая работа [68,7 K], добавлен 30.01.2016

 • Характеристика форм бухгалтерського обліку. Правила, яких має дотримуватись підприємство при формуванні облікової політики. Основні постачальники та покупці підприємства ТОВ "Омега". Узагальнення даних фінансового обліку. Порядок складання балансу.

  курсовая работа [46,0 K], добавлен 27.09.2010

 • Формування облікової політики, як одне з найважливіших питань організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Структура документу який фіксує положення облікової політики: нормативи та методичні принципи, техніка та організація бухгалтерського обліку.

  реферат [18,4 K], добавлен 18.05.2013

 • Розгляд поняття, законодавчого регулювання, причин появи облікової політики в ринкових умовах, її документальне оформлення та основні соціальні, інформаційні і економічні завдання. Розгляд методичних прийомів та способів ведення бухгалтерського обліку.

  контрольная работа [118,7 K], добавлен 05.09.2010

 • Аналіз особливостей формування та організації нової концепції бухгалтерського обліку в Україні. Загальна характеристика способів реалізації продуманої облікової політики суб’єктом господарювання: знайомство з проблемами, розгляд основних положень.

  доклад [96,3 K], добавлен 20.08.2013

 • Визначення, види, елементи та практична організація облікової політики. Практичні рекомендації щодо розробки наказу про облікову політику. Напрямки розвитку бухгалтерського обліку та облікової політики ЗАТ "Рівне-Борошно". Облікова політика підприємства.

  курсовая работа [24,6 K], добавлен 21.10.2010

 • Нормативна база обліку витрат. Рекомендації з формування собівартості продукції у промисловості. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства; загального стану бухгалтерського обліку організації та її облікової політики.

  курсовая работа [197,2 K], добавлен 03.04.2014

 • Техніко-економічна характеристика підприємства, що вивчається, аналіз головних показників та принципи формування облікової політики. Облік основних засобів та нематеріальних активів, грошових та розрахункових операцій, виробничих запасів, зарплати.

  отчет по практике [58,4 K], добавлен 18.02.2015

 • Організаційно-економічна характеристика центру зайнятості. Особливості організації роботи облікового апарату і облікової політики базового підприємства. Складання фінансової звітності і кошторису видатків в бюджетній установі. Автоматизована форма обліку.

  курсовая работа [105,0 K], добавлен 03.03.2014

 • Економічна сутність та структура інтелектуального капіталу підприємства. Класифікація нематеріальних активів за групами та ознаками. Формування облікової політики, визнання та методи оцінки, аудит нематеріальних активів, методичні основи їх амортизації.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 08.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.