Організація бухгалтерського обліку в агентській страховій компанії "Автогард"

Загальний аналіз ринку комп’ютерних програм з бухгалтерського обліку та підходи щодо автоматизації обліку на підприємстві. Коротка характеристика підприємства. Особливості ведення бухгалтерського обліку в агентській страховій компанії "Автогард".

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 17.11.2013
Размер файла 78,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Приватний вищий навчальний заклад

«МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ»

Кафедра обліку та аудиту

ЗВІТ

про проходження економічної практики і за напрямком підготовки 6.030509 Облік і аудит

Київ 2013р.

Вступ

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує управлінські потреби необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік - це система знань, в основу якої покладено економіку, право та математику. Водночас це й практична робота - спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об'єктів та суб'єктів ринку згідно з вимогами суспільних відносин. У практичному аспекті бухгалтерський облік формує інформаційну систему, що дає змогу користувачам оперувати даними, потрібними для аналізу, оцінювання та змінювання стану будь-якого суб'єкта (господарства) ринку в часі та просторі.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань.

1. Організація бухгалтерського обліку в агентській страховій компанії «Автогард»;

2. Бухгалтерський облік в електронній системі обробки даних.

Предметом звіту є дослідження теоретико-методологічних і прикладних проблем організації бухгалтерського обліку в агентській страховій компанії «Автогард».

Об'єктом звіту є особливості ведення бухгалтерського обліку в агентській страховій компанії «Автогард».

У ході дослідження використовувалися загально - наукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін..

1. Коротка характеристика базового підприємства ТОВ «Автогард»

Згідно статуту, агентська страхова компанія «Автогард» являє собою товариство з обмеженою відповідальністю з правовим статусом юридичної особи. Товариство працює на основі статутного капіталу та має власне майно, самостійний баланс та розрахунковий рахунок, власну емблему. Діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності й самофінансування, самостійно планує свою діяльність і визначає її напрямки. Товариство несе відповідальність всім внесеним майном, у межах вартості своїх вкладів.

Товариство знаходиться за адресою: 07041, м. Київ, вул.. Введенська, 29/58.

Товариство створене в цілях сприяння науково - технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин. Предмет діяльності товариства в Україні та за її межами визначається як допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; надання інших послуг зв'язаних зі страхуванням, агентською та брокерською діяльністю, організацією та проведенням автотоварознавчих експертиз, послуги аварійних комісарів, тощо.

Матеріально - технічну базу й кошти Товариства, тобто його майно, складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображаєтся в самостійному балансі Товариства. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, обладнання, майно, згідно з цілями його діяльності.

Основним узагальнюючим показником Товариства є прибуток, за рахунок якого відшкодовуються всі затрати, здійснюються платежі в бюджет, сплачуються податки. Прибуток, який залишився, знаходиться в повному розпорядженні товариства.

У Товаристві створюється резервний та інші фонди. Для відшкодування збитків фонд створюється у розмірі 25% статутного капіталу.

Статутний капітал вноситься у розмірі 600 000 грн, учасниками виступають Стешенко Олександр Леонідович та Замалдінов Олег Ігоревич. Вклад учасників розподіляється пропорційно, 30 000 грн., на кожного учасника, тобто 50% від статутного капіталу.

Таблиця 1 - Формування статутного капіталу

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Формування статутного капіталу

46

40

60 000,00

2

Внесення коштів засновниками

311

46

2 950,00

3

Внесення майна засновниками

10

46

41 150,00

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників.

Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку. У Товаристві діє договірна оплата праці. Оформлення на роботу здійснюється згідно контракту та наказу. В договорі викладено спільні права та обов'язки сторін, зокрема порядок оплати праці.

Грошові кошти зберігаються на поточних та інших рахунках в установах банків, касі Товариства. Товариство самостійно визначає, в порядку, встановленому законодавством, розмір грошової готівки, що знаходиться у касі підприємства на господарські потреби.

Підприємство було зареєстроване як платник податку на додану вартість 06 листопада 2008 року; Від 19 грудня 2008 року підприємство мало право сплачувати єдиний податок у розмірі 6 відсотків та застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у 2009 та у 2010 роках.

З початку 2010 року підприємство більше не являється платником ПДВ, застосовує тільки спрощену систему оподаткування, і з 2013 року відноситься до 4-ї групи платників єдиного податку.

Існують певні особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, які визначено Статтею 2 Закону № 996-XIV і передбачено, що він поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. [1]

Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Як зазначено в листі № 31-34000-10-10/17931, такими суб'єктами підприємницької діяльності є юридичні особи, визначені відповідно до Закону № 2063-III. Суб'єктами малого підприємництва згідно зі ст. 1 зазначеного Закону, зокрема, є юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн. Статтею 11 Закону № 2063-III суб'єктам малого підприємництва надано право застосовувати спрощену систему оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку (на умовах, визначених Указом № 727/98

Згідно довідки з ЄДРПОУ, види діяльності за КВЕД визначаються наступним чином: 66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення - діяльність, пов'язана зі страхуванням і пенсійним забезпеченням.

45.11 - Посередництво в торгівлі автомобілями.

45.20 - Технічне обслуговування автомобілів.

45.32 - Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям.

66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

82.99 - Надання інших комерційних послуг.

2. Організація бухгалтерського обліку на базовому підприємстві

2.1 Облік грошових коштів

Для зберігання тимчасово вільних коштів та розрахунків страхова компанія відкриває поточний рахунок.

Облік наявності та руху безготівкових грошових коштів ведеться на активному рахунку 311"Поточний рахунок в національній валюті”.

Надходження та витрачання коштів з поточного рахунку здійснюється за чеками та платіжними дорученнями, які підписані керівником та головним бухгалтером.

Банк реєструє всі здійснені операції з надходження і списання коштів за поточним рахунком у спеціальному витягу (виписці) із цього рахунку.

При журнально - ордерній формі обліку обороти по кредиту та дебету рахунка 311 відображають у журналі-ордері № 2.

Підсумкові дані журналу - ордеру № 2 і розшифровки дебету рахунку 311 записуються в головну книгу.

Таблиця 2 - Основні бухгалтерські проводки за рахунком 311 такі:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Внесення на поточний рахунок готівки з каси:

311

301

2

Надходження коштів за договорами страхування:

311

363

3

Надходження коштів з депозитного рахунку:

311

35

4

Надходження коштів за реалізацію "Зеленої картки"

311

76

5

Надходження коштів за реалізацію акцій:

311

33

6

Надходження перестрахувальної премії

311

35

7

Перерахування коштів з філії страхової компанії

311

682

8

Оплата рахунків постачальників

63

311

9

Перерахування процентів банку за касове обслуговування страхової компанії

631

311

10

Отримання коштів у касу з поточного рахунку

301

311

11

Виплата страхового відшкодування

904

311

12

Сплата перестрахувальної премії

705

311

13

Оплата послуг зв'язку

631

311

14

Повернення страхових платежів при достроковому припиненні договору страхування

363

311

15

. Перерахування податку на прибуток (доход)

641

311

16

. Перерахування податку з власників транспортних засобів

641

311

Таблиця 3 - Типові проведення з обліку грошових коштів:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1.

Якщо договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу

363

76

2.

Сума отриманого страхового платежу

301, 311

363

3.

При визначенні фінансових результатів

761

703

4.

При страхуванні життя

762

703

У випадках отримання страхових платежів за участю страхових посередників розрахунки з ними здійснюються на субрахунку 364 «Розрахунки із страховими посередниками ”. Страховий агент, який отримав страхові платежі від страхувальників, зобов'язаний перерахувати кошти на рахунок страховика на протязі двох робочих днів.

Таблиця 4 - відображення страхових платежів

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

1.

Належні страховику страхові платежі відповідно до наданого страховим агентом звіту відображаються:

364

76

2.

Водночас страхові платежі списуються для розрахунку зароблених страхових платежів:

76

703

3.

Надходження страхових платежів від страхового агента

311

364

4.

Утримана страховим посередником належна йому комісійна винагорода

93

364

Страховий агент зобов'язаний забезпечити облік надходжень страхових платежів, розрахунків із страхувальниками і страховиками.

Сальдо субрахунків 703 і 704 списуються в порядку закриття цих субрахунків відповідно в кредит та дебет рахунку 79 «Фінансові результати».

2.2 Облік касових операцій

Кожна касова операція повинна оформлятися відповідним документом: прибутковим або видатковим касовим ордером, платіжною відомістю.

На основі прибуткових та видаткових документів ведеться касова книга. Записи в касову книгу проводить касир відразу після одержання або видачі грошей за кожним ордером. Щоденно в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира з прибутковими та видатковими касовими документами.

У кінці місяця підраховуються підсумки з дебету та кредиту рахунку 301 "Каса", визначається кінцевий залишок, який повинен відповідати залишку, виведеному в касовій книзі. На основі касової книги заповнюється журнал-ордер № 1, який є базою для заповнення головної книги за рахунком 301 та статтею активу балансу "Каса".

Таблиця 5 - Основні бухгалтерські проводки за рахунком 311

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Отримання страхових платежів

301

363

2

Надходження готівки до каси з поточного рахунку

301

311

3

Повернення в касу підзвітними особами невикористаних ними отриманих раніше авансів

301

372

4

Видача сум під звіт

372

301

5

Виплата страхового відшкодування

904

301

6

Видача з каси різних сум (за орендну плату)

377

301

2.3 Облік розрахунків з підзвітними особами

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами ”.

На субрахунку 372 здійснюється облік розрахунків з працівниками страхових компаній по авансах, котрі видані на службові відрядження, а також на господарські потреби чи закупівлю дрібним оптом матеріальних цінностей (канцелярських, поштових). ( Додаток Б)

Підзвітна особа після закінчення встановленого терміну відрядження зобов'язана пред'явити звіт про витрати за призначенням та документи, що їх підтверджують. До каси вони повинні внести невикористані суми.

Фактичний час перебування у відрядженні визначається по відмітках у посвідченні про відрядження. Готівка видається у розмірі майбутніх витрат. Відрядженому відшкодовуються витрати на проїзд, включаючи збір за попередній продаж квитків, а також добові, включаючи вартість проживання в готелях.

Протягом трьох днів після повернення працівника з відрядження він повинен пред'явити авансовий звіт про витрачені у відрядженні кошти.

Разом з посвідченням про відрядження до авансового звіту додаються оформлені у встановленому порядку документи, а саме: квитки за проїзд, рахунки готелів у розмірі фактичних витрат та бронювання місць.(додаток В)

На господарські витрати підзвітні суми видаються на три робочі дні в розмірі, що не перевищує двохдобової потреби в них.

Таблиця 6 - Основні операції щодо розрахунків з підзвітними особами

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума

1.

Видача з каси грошових коштів під звіт

372

301

600,00

2.

Списання сум, використаних підзвітними особами на відрядження

84

372.1

839,20

3.

Придбання через підзвітних осіб матеріальних цінностей

201

372

600,00

4.

Внесення підзвітними особами в касу невикористаного залишку підзвітних грошових коштів

301

372

100,00

5.

Утримання підзвітних сум, які вчасно не повернені, із заробітної плати працівника страхової компанії

661

372

50,00

2.4 Облік праці та заробітної плати

Оплата праці на підприємстві ТОВ «Автогард» здійснюється за тарифними ставками (посадовими окладами працюючих).

Безпосередньо суми нарахованої заробітної плати (основної, додаткової, премій та ін.) відображаються по кредиту рахунку 66. (Аналіз рахунка за червень 2013 - додаток З). Нарахування на заробітну плату відображаються на рахунку 651 (додаток К)

Загальна чисельність робітників на підприємстві 5 чоловік. Заробітна плата нараховується згідно табелю обліку використання робочого часу за червень 2013 року. (Додаток Г). Нарахування та видача авансів йде згідно розрахунково - платіжної відомості (додаток Д, Е).

Згідно документам з обліку робочого часу та видачі заробітної плати, за червень 2013 року на підприємстві 5 осіб працюючих, робочий час та оплата були розподілені наступним чином:

1. Директор, Стешенко О.Л., відпрацьовано 18 днів/143 години, у червні місяці було 12 вихідних дня. Тарифна ставка - 2200 грн, Видано за І половину місяця 901,34 грн., ЄСВ становить 79,20 грн., ПДФО - 318,12 грн. Всього утримано - 397,32 грн., до видачі - 901,34 грн.

2. Бухгалтер, Глонь З.І., відпрацьовано 18 днів/143 години, у червні місяці було 12 вихідних дня. Тарифна ставка - 950 грн, Видано за І половину місяця 389, 21 грн., ЄСВ становить 34,20 грн., ПДФО - 137,37 грн. Всього утримано - 171,57 грн., до видачі - 389,22 грн.

3. Спеціаліст по врегулюванню збитків, Замалдінов І.Г., відпрацьовано 18 днів/143 години, у червні місяці було 12 вихідних дня. Тарифна ставка - 950 грн., Видано за І половину місяця 389,21 грн., ЄСВ становить 34,20 грн., ПДФО - 137,37 грн. Всього утримано - 171,57 грн., до видачі - 389,22 грн.

4. Менеджер зі страхування, Притула І.А., відпрацьовано 18 днів/143 години, у червні місяці було 12 вихідних дня. Тарифна ставка - 1900 грн., Видано за І половину місяця 778,43 грн., ЄСВ становить 68,40 грн., ПДФО - 274,74 грн. Всього утримано - 343,14 грн., до видачі - 778,43 грн.

5. Водій, Васиньов А.В., відпрацьовано 18 днів/143 години, у червні місяці було 12 вихідних дня. Тарифна ставка - 1900 грн., Видано за І половину місяця 778,43 грн., ЄСВ становить 68,40 грн., ПДФО - 274,74 грн. Всього утримано - 343,14 грн., до видачі - 778,43 грн.

Квитанція на отримання заробітної плати (додаток Ж)

2.5 Облік розрахунків з бюджетом

Згідно діючої системи оподаткування агентська страхова компанія «Автогард» сплачує єдиний податок у розмірі 3% від отриманого доходу. Згідно податковій декларації платника єдиного податку - юридичної особи, сума податку до сплати - 4033,20 грн.(Додаток Л)

Облік розрахунків страхових компаній з бюджетом за податками здійснюється при допомозі рахунку 64:

“Розрахунки за податками та платежами” за субрахунком 641 “ Розрахунки за податками”.

Податок на доходи (прибуток ) страховика відображається в Декларації (додаток М)

Порядок складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика розроблено на підставі норм Закону України від 19 липня 2012 року № 759 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика». [4]

Порядок складання декларації застосовується страховиками - юридичними особами, діяльність яких регулюється Законом України “Про страхування» та які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, а такожїх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, розташованими на території іншої територіальної громади. Починаючи з декларації за І квартал 2013 року необхідно звітувати за формою, затвердженою наказом Мінфіну №1397.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку і відповідати правилам складання податкового обліку (звітності).

Оригінал декларації з відповідними додатками та відомостями подаються платником податку до податкового органу за місцезнаходженням платника. [11]

2.6 Облік розрахунків зі страхування

Облік розрахунків зі страхування ведеться на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”. За дебетом рахунку 65 відображається погашення заборгованості та витрачання коштів страхування у страховій компанії. За кредитом рахунку 65 відображаються нарахованізобов'язання за страхуванням, а також отримані від органів страхування кошти.

2.7 Облік запасів

Згідно ПСБО 9 «Запаси», запаси - це активи, які:

1. утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

2. перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

3. утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

Облік та списання запасів зі складу виконується згідно акту списання.

Таблиця 7 - списання матеріалів зі складу

Зміст господарської операції

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

Списання шляхових листків зі складу

Акт списання СпТ-000006

809

281

3,40

2.

Списання бланків

Акт списання СпТ 000006

809

281

49,84

3.

Списання конвертів

Акт списання СпТ 000006

809

281

8,00

4.

Списання марок

Акт списання СпТ 000006

809

281

62,50

5.

Списання таблички номерної з нанесенням

Акт списання СпТ 000006

809

281

311,99

6.

Списання дизпалива (додаток П)

Акт списання СпТ 000003

803

205

1580,23

Також підприємство займається технічним обслуговуванням автомобілів та орендує авто у операційну оренду, то основні запаси, які використовує підприємство в процесі своєї діяльності, це:

1. паливо та мастила;

2. ґрунти

3. лаки

4. фарби

5. запасні частини

Такі запаси не знецінюються, обліковуються за первісною вартістю та списуються згідно методу ФІФО.

Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Таблиця 8 - оприбуткування матеріалів

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума

1.

Оприбутковані запасні частини для ремонту авто

207

631

7 000,00

2.

Отримано податковий кредит

641

631

1400,00

3.

Оплачені запасні частини

631

311

8 400,00

4.

Списані запасні частини на ремонт

93

207

3 000,00

2.8 Облік основних засобів

Основними засобами вважаються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основними засобами підприємства являються машини та устаткування.

Машини та устаткування - це, насамперед, виробничі машини й устаткування, які містять у собі різного роду верстати, комп'ютерну техніку тощо.

Облік таких запасів ведеться на субрахунку 104 "Машини та обладнання".

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних коштів, що по своїх характеристиках не можуть бути включені в інші субрахунки рахунка 10 "Основні засоби".

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, термін корисного використання яких більше одного року, однак по своїх вартісних ознаках вони відрізняються від інших основних засобів. Справа в тому, що відповідно до п. 5 П(С)БО 7 підприємства мають право самостійно встановлювати вартісні обмеження (мінімальні) для основних засобів.

Всі об'єкти, вартість яких нижче визначеного підприємством і зазначеного в його обліковій політиці мінімуму, - відносяться до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

До таких об'єктів як правило відносяться різні офісні приладдя, калькулятори, спеціальні інструменти і спеціальне обладнання та інше.

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік багаторазової тари, з терміном експлуатації більше року.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності і руху активів, призначених для видачі напрокат не залежно від їхнього терміну служби і первісної вартості.

Субрахунок 117 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений для обліку інших необоротних матеріальних активів, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

2.9 Облік зобов'язань

Для обліку зобов'язань ведеться рахунок 631 - розрахунки з постачальниками та підрядниками.

Так як ТОВ «Автогард» не є платником податку на додану вартість, то від постачальників послуги надаються без ПДВ, податкова накладна залишається у постачальника, до підприємства надходить звичайна накладна.

Таблиця 9 - розрахунки з постачальниками

Зміст господарської операції

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

Охорона майна та послуги спостереження

Акт надання послуг №5421 (додаток С)

631

311

606,00

2.

Абонплата за користування Аудатекс

Акт надання послуг № Р3050028053 (додаток Т)

631

311

1 000,00

3.

Запит до облікових даних

Акт надання послуг № Р3050028053

631

311

52,50

4.

Продовження дії ліцензії

Акт надання послуг № Р3050028053

631

311

83,33

Підприємство ТОВ «Автогард» не є платником ПДВ, тому податковий кредит, при купівлі запасів, товарів, робіт та послуг не відображається, тому що у покупця немає права на податковий кредит по ПДВ (п. п. 198.3, 198.4 Податкового Кодексу України). Тобто в бухгалтерському обліку ПДВ, сплачений у вартості запасів, збільшує першопочаткову вартість придбаних запасів.

2.10 Облік оренди

Вартість об'єкта оренди орендар відображає на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи". Вона визначається відповідно до акта приймання-передачі. Інформація про доходи й витрати, пов'язані з об'єктами оперативного лізингу, відображається в примітках до фінансової звітності.

Орендні платежі відповідно до договору, яким обумовлена фіксована сума та чітко зазначений період, за який нараховуються платежі, відображаються у складі витрат звітного періоду. Залежно від цілей оренди витратні рахунки (91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут") залежатимуть від того, для якої мети орендується приміщення. Орендується офіс (92), та автомобіль (93). Витрати на оренду в бухгалтерському обліку відображаються за фактом нарахування - щокварталу, згідно умов договору, незалежно від оплати. [11]

Таблиця 10 - Відображення орендних операцій в орендаря (орендна плата нараховується і сплачується в кожному звітному періоді)

Зміст господарської операції

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

Відображена вартість об'єкта оренди

Акт прийому - передачі

01

-

50 000,00

2.

Відображена сума орендної плати в складі витрат

Договір оренди

91

685

10 000,00

3.

Перераховано орендну плату

Виписка банку

685

311

10 000,00

4.

Відображено податковий кредит

Накладна

977

685

1 666,7

Якщо орендар не є платником ПДВ, то йому слід відобразити суму ПДВ у складі витрат. Якщо ж орендар права на податковий кредит не має (тобто підприємство не має права на ВВ за такою орендою, зокрема, така оренда не пов'язана з господарською діяльністю), тоді суму ПДВ слід віднести на рахунок 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

2.11 Складання та подання фінансової звітності

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» всі юридичні особи (крім банків та бюджетних установ) незалежно від їх організаційно-правових форм господарювання і форм власності повинні складати і подавати органам статистики фінансову звітність.

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05р. №384 фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом із довідкою про згоду надання даних цієї звітності органам державної влади.

Для звітності за І квартал 2013 року використовуються форми, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність за формами №№ 1, 2 подається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13р. №73, в тисячах гривень без десяткового знаку. [5]

Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва за формами №№1-м, 2-м складається за формою, встановленою Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011 №25 «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

На загальних підставах подають звіти підприємства, що сплачують єдиний податок.

Термін подання квартальної фінансової звітності органам державної статистики - не пізніше 25 квітня 2013 року (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419). [6]

Згідно фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, станом на 31 березня 2013 року активи підприємства розподілені наступним чином:

Таблиця 11 - активи підприємства

Актив

На початок звітного року

На кінець звітного року

І. Необоротні активи

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

-

-

Основні засоби

-

-

Залишкова вартість

27,3

23,8

Первісна вартість

87,6

87,6

Знос

-60,3

-63,8

Довгострокові біологічні активи

-

-

Усього за розділом І

27,3

23,8

ІІ. Оборотні активи

-

-

Виробничі запаси

2,2

4,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

-

Чиста реалізаційна вартість

20,6

23,7

Первісна вартість

20,6

23,7

Інша поточна дебіторська заборгованість

28,2

12,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

В національній валюті

22,1

24,0

Усього за розділом ІІ

73,1

64,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

0,5

0,5

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

-

-

Баланс

100,9

88,9

Згідно фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, станом на 31 березня 2013 року пасиви підприємства розподілені наступним чином:

Таблиця 12 - пасиви підприємства

Актив

На початок звітного року

На кінець звітного року

І. Власний капітал

-

-

Статутний капітал

60,0

60,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

31,9

16,7

Усього за розділом І

91,9

76,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат та цільове фінансування

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1,8

2,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-

-

З бюджетом

7,2

4,6

Зі страхування

-

1,6

З оплати праці

-

3,2

Усього за розділом ІV

9,0

12,2

Баланс

100,9

88,9

3. Бухгалтерський облік базового підприємства в системі електронної обробки даних

3.1 Загальний аналіз ринку комп'ютерних програм з бухгалтерського обліку та підходи щодо автоматизації обліку на підприємстві

Розробкою і створенням комп'ютерних систем автоматизації бухгалтерського обліку займається велика кількість спеціалізованих фірм.

Пропоновані на ринку програмні засоби можна розділити за виконуваними функціями на три великі групи:

· програми, що реалізовують функції фінансового (синтетичного) обліку і формування фінансової звітності.

· програми, комплексно реалізовуючи функції фінансового і управлінського обліку на малому підприємстві.

· програми, що реалізовують функції окремих ділянок обліку, переважно управлінського (облік основних засобів, облік оплати праці, облік матеріальних цінностей і т.п.) для середніх і крупних підприємств.

Перші дві групи програм призначено для малих підприємств, які характеризуються невеликими об'ємами робіт по веденню бухгалтерського обліку.

На цих підприємствах основний об'єм робіт доводиться на фінансовий облік (на ведення рахунків бухгалтерського обліку і формування звітності), а на ведення управлінського обліку (обліку витрат на виробництво доводиться менше часу).

Це дає можливість спростити частину програми, пов?язану з управлінським обліком.

Серед цієї групи найбільш поширеними є такі пакети прикладних програм як:

1. «Фінанси без проблем» (фірма “ Хакерт-дизайн”, Маріуполь);

2. «Міні-бухгалтерія» (фірма “1 З” , Москва)

3. «Бухгалтерія малого підприємства» (фірма “Фори” ,Москва).

Друга група програм дозволяє охопити значно більший круг функцій і по суті створити повністю автоматизовану бухгалтерію.

До пакетів цієї групи належать такі, як:

· «Електронна бухгалтерія» (фірма “ІНФІН” , Москва);

· «ФІНЕКО» (АТ “АВЕР” , Москва)

· “ Комплексна планово-економічна і бухгалтерська система ” (фірма “ Ком-Тех+”, Москва);

· “ Бухгалтерія без проблем ” (фірма АСВП , Москва).

Програми першої групи дозволяють розрахувати і роздрукувати оборотно-шаховий баланс, оборотні відомості по рахунках, баланс підприємства і додатку до нього. Є також можливість формувати довідки довільної структури за допомогою вбудованого генератора звітів.

Характерний представник другої групи програмних средств-программа “Бухгалтерія без проблем” , яка складається з двох модулів “Управлінський облік” і “Зведений аналітичний і синтетичний облік і складання звітності” .

Перший модуль призначений для аналітичного обліку основних засобів, матеріальних цінностей, готової продукції, розрахунків по оплаті праці. Зв'язок цих ділянок із зведеним обліком відбувається шляхом передачі записів в один зведений файл.

Другий модуль забезпечує аналітичний облік по грошових, розрахункових, кредитових і іншим господарським операціям, а також зведений облік по всіх рахунках балансу і складання бухгалтерської звітності.

Інший напрям використання комп'ютерної техніки в обліковій діяльності - використання для автоматизації початкової стадії бухгалтерського обліку - первинного обліку. Тут комп'ютери застосовуються для автоматизації праці на складах матеріальних цінностей і готової продукції, при обліку вироблення і заробітної плати в підрозділах підприємства.

Це дозволяє початкову інформацію без паперових носіїв передавати на подальшу обробку, покращує якість обліку і його оперативність. [8]

3.2 Бухгалтерський облік господарських операцій в системі 1С 8: «Підприємство»

"1С 8: Бухгалтерія для України" - найпоширеніша конфігурація, що використовується в Україні.

Ця конфігурація може використовуватися в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Ведення бухгалтерського і податкового обліку повністю відповідає чинному законодавству України, включаючи нову редакцію Податкового Кодексу України.

У тих випадках, коли бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д., «1С: Бухгалтерія 8 для України» забезпечує рішення всіх поставлених перед нею завдань.

Програмний продукт "1С:Бухгалтерія 8 для України" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України". Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації.

В "1С:Бухгалтерії 8 для України" реалізований план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

Кожна господарська операція відповідно до методики бухгалтерського обліку одночасно відображається як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. В рамках настройки облікової політики користувачі можуть самостійно керувати методикою обліку.

Ознака ведення податкового обліку встановлена для рахунків активів, доходів та витрат, які впливають на обчислення бази оподаткування згідно з новими правилами податкового кодексу. Якщо для рахунку встановлена ознака податкового обліку, відповідні активи, доходи та витрати мають дві вартісні оцінки: за даними бухгалтерського обліку і визнання в податковому обліку. Облік активів, доходів та витрат на рахунках, на яких встановлена ознака ведення податкового обліку, ведеться в розрізі податкових призначень.

На початку квітня 2011 року всі основні поставки 1С: Бухгалтерії 8 для України були переведені на версію 8.2, що наділило програму не тільки новим інтерфейсом, але і новими функціями. Однією з нових чудових можливостей 1С: Бухгалтерії 8 є Панель функцій, на якій розміщені і згруповані всі основні функції програми. Крім цього панель функцій демонструє графічні залежності всіх довідників, документів і звітів.

Ведення господарських операцій

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів у конфігурацію, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проведень. Для групового введення проведень можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БУ 9 "Запаси" і методичних вказівок по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки ТМЦ при вибутті:

· по середній собівартості;

· за собівартістю перших за часом придбання ТМЦ (спосіб ФІФО);

· за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку ТМЦ ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського й податкового обліку й для кожної організації.

Ведення складського обліку

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "1С:Бухгалтерії 8 для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображається оприбуткування надлишків і списання недостач.

Облік торгівельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження, реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями й постачальниками.

Облік банківських так касових операцій

Реалізований облік руху готівкових і безготівкових коштів, валютних операцій. Підтримується введення й друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і одержання готівки по грошовому чеку, придбання й продаж іноземної валюти. При відображенні операцій, суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками й покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вибором конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БУ 7 "Основні засоби", П(С)БУ 8 "Нематеріальні активи", П(С)БУ 9 "Запаси". Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію й списання з експлуатації.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БУ 16 "Витрати". При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

· обсяг випуску;

· планова собівартість;

· оплата праці;

· матеріальні витрати.

Облік заробітної плати

Автоматизовані:

· нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;

· ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;

· депонування;

· обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, базою для яких є заробітна плата працівників організацій;

· формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

Податковий облік податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського і податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат. Але розділяється вартісна оцінка активів, доходів та витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку згідно з Податковим кодексом України. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 чинного Податкового кодексу України (ПКУ).

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з точки зору законодавства по податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток підприємств.

Реалізована можливість ведення податкового обліку не лише відповідно до розділу III ПКУ, але й Перехідних положень ПКУ. У відповідності зі ст. 135 і 138 ПКУ, доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку нараховуються паралельно і одними і тими ж документами. Бухгалтерський і податковий облік ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків.

Доходи і витрати підприємства враховуються в розрізі статей

Декларації з прибутку і додатків до неї. Статті податкового обліку зазначаються: для класифікації доходів - в довіднику «Статті доходів»; для класифікації витрат - в довідниках «Статті витрат», «Статті неопераційних витрат». Додано субконто "Статті витрат" для рахунків 901 - 904.

комп'ютерний бухгалтерський агентський страховий

Висновки

1. Бухгалтерський облік - це інформаційна система підприємства, що дає змогу працівникам та користувачам оперувати даними, потрібними для аналізу та визначення результатів діяльності підприємства.

2. Підприємство ТОВ «Автогард» - страховий агент, суб'єкт підприємницької діяльності, діючий на основі статуту, який має право надавати страхові послуги та послуги з технічного обслуговування автомобілів.

3. Підприємство не є платником ПДВ, та сплачує податки згідно спрощеної системи оподаткування, і відноситься до 4-ї групи підприємств.

4. Особливість страхової діяльності передбачає деякі відмінності у веденні бухгалтерського обліку, зокрема при обліку розрахунків зі страхування.

Маючи можливість проходити практику в ТОВ «Автогард» я спостерігала і ознайомилася з структурою підприємства, структурою бухгалтерії, основними техніко-економічними показниками.

Також у розділі бухгалтерії я ознайомилася з методикою обліку основних засобів, розрахунків з постачальниками та підрядчиками, доходів підприємства, витрат підприємства, розрахунків з оплати праці, розрахунків з бюджетом за податками і платежами.

Ознайомившись з програмою 1C "Бухгалтерія" я переконалася, що комп'ютеризацією обліку на ТОВ «Автогард» охоплений оперативний облік витрат па виробництві, який полягає в щоденному контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів у виробництві, і результатами їх використання.

На ТОВ «Автогард» бухгалтерія, охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

2. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

3. ЛИСТ від 16.05.2008 р. N 31-34000-10-10/17931 - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF08094.html

4. Закону України від 19 липня 2012 року № 759 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика». - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21532.html

5. Наказ Міністерства фінансів України №73 -http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=366860&cat_id=285157

6. Постанова Кабінету Міністрів України . №419 - http://minrd.gov.ua/velikim-platnikam/zakonodavstvo/postanovi-km-ukraini/53839.html

7. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Облік, аналіз та контроль діяльності страхових організацій ” Тернопіль, видавництво «Економічна думка», 2005 рік.

8. Рогожина І.О., Шабельник Т.В., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського «Класифікація програмного забезпечення бухгалтерського обліку»

9. 1С 8: Бухгалтерія для України - http://1c.kiev.ua/service/Education/class_upravlenie_torgovley_8.php

10. «Все о бухгалтерском учете» всеукраинская бухгалтерская газета - http://www.vobu.com.ua/rus/sups/index/

11. ПсБО 14 «Оренда» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика підприємства та організація обліку та аудиту на підприємстві. Аналіз фінансового стану. Особливості обліку фінансових інвестицій. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [386,9 K], добавлен 10.05.2013

 • Трансформація національної системи бухгалтерського обліку. Прискорення процесу приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

  презентация [889,6 K], добавлен 22.04.2015

 • Дослідження проблем, які стосуються автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Характеристика, основні критерії вибору програмного продукту для бухгалтера. Перелік програм автоматизації обліку, що пропонує ринок, їх основні можливості та ціни.

  реферат [38,2 K], добавлен 15.04.2010

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга [63,2 K], добавлен 09.10.2008

 • Завдання бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку підприємства. Характеристика основних видів дебіторської заборгованості в бюджетних установах. Ведення аналітичного та синтетичного обліку.

  курсовая работа [38,7 K], добавлен 19.01.2011

 • Форми організації бухгалтерського обліку, вибір суб'єкта його ведення на етапі формування установчих документів. Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби. Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства.

  контрольная работа [20,5 K], добавлен 09.09.2010

 • Ведення фінансової бухгалтерії в Україні як обов'язкове. Форма організації бухгалтерського обліку, облікова політика. Форма та зміст фінансової звітності. Особливості обліку інвестиційної нерухомості. Витрати: поняття, класифікація та умови визнання.

  реферат [31,2 K], добавлен 26.10.2010

 • Рахунок бухгалтерського обліку як основна одиниця, що реєструє, накопичує і зберігає інформацію, необхідну для ухвалення управлінських рішень. План рахунків бухгалтерського обліку комерційного банку. Значення регістрів синтетичного та аналітичного обліку.

  реферат [34,1 K], добавлен 14.07.2011

 • Дослідження особливостей розвитку регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Аналіз нормативно-правової бази щодо цього питання. Правове регулювання бухгалтерського обліку за кордоном. Складення бухгалтерського балансу, журналу господарських операцій.

  курсовая работа [79,2 K], добавлен 03.07.2014

 • Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги. Класифікація моделей бухгалтерського обліку.

  лекция [90,7 K], добавлен 02.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.