Аналіз обліку витрат виробництва

Теоретичні основи обліку витрат виробництва. Аналіз стану організації обліку витрат виробництва і виходу картоплі в Агрофірмі "Косівщинська", шляхи його вдосконалення. Методика обліку витрат на виробництво і виходу картоплі в сільському господарстві.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.07.2010
Размер файла 226,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Відповідно до поставленої мети в роботі була дана загальна характеристика теоретичних основ обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур, зокрема картоплі; були проаналізовані законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання; дати оцінку організаційно - економічних умов підприємства; розкриті основні питання обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур; на основі аналізу висвітлені проблеми обліку на підприємстві.

Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур.

Основними видами господарської діяльності Птахорадгоспу “Мирний” Сумського району Сумської області, яке було обрано об'єктом дослідження. являються рослинництво, тваринництво, промислове виробництво. Крім того підприємство має на балансі дитячий садок, школу та житловий фонд.

Позамовний метод обліку витрат на виробництво, яким користуються в господарстві, має такі недоліки:

Не забезпечує поточного контролю витрат на виробництво, що в умовах сільськогосподарського виробництва, де виробничий цикл тривалий, має важливе значення.

Фактична собівартість виробленої продукції може бути визначена лише після виготовлення всієї партії виробів, передбаченої замовленням. У сільськогосподарському виробництві це можливо тільки наприкінці року по закінченні виробничого циклу.

Порівняння фактичної собівартості з плановою дає змогу визначити лише арифметичне збільшення або зменшення витрат, передбачених планом, а для виявлення справжніх причин підвищення чи зниження собівартості проти плану треба виконати складну додаткову аналітичну роботу.

Якість обліку при позамовному методі можна значно поліпшити шляхом суворого нормування виробничих витрат.

Головними при виборі методу обліку витрат на виробництво мають бути його відповідність особливостям технології і організації виробництва, забезпечення можливостей поточного контролю за витратами виробництва і правильністю обчислення собівартості продукції

Тому, на нашу думку організації необхідно переходити до нормативного методу визначення собівартості

Цим методом можна здійснювати поточний (оперативний) контроль за витратами виробництва протягом року, фіксуючи відхилення від норми у місцях їх виникнення, причини і винуватців відхилень. Крім того, при застосуванні цього методу обліку значно спрощується оцінка продукції протягом року, до закінчення виконання всього замовлення, бо стає можливою оцінка її за нормативною собівартістю. Значно полегшується також обчислення собівартості всієї вироблюваної за замовленням продукції. При цьому облік стає більш трудомістким. Але доцільність прогресивного методу обліку в сільському господарстві не можна ставити в залежність від його трудомісткості.

При застосуванні цього методу відхилення від норм обчислюють так, щоб можна було виявити причини їх, місце виникнення і винних у цьому осіб, а також вплив цих відхилень на собівартість продукції.

Відхилення від норм бувають позитивні, які означають економію у витратах, і негативні, що зумовлюють збільшення витрат. Порівнянням у процесі виробництва фактичних витрат із встановленими нормами можна дістати важливі дані для аналізу господарської діяльності підприємств, що дасть змогу запобігти різним втратам і нераціональним витратам. Відхилення від встановлених норм витрат показують, як у господарстві додержують технології виробництва, а також встановлених норм витрат сировини і матеріалів, затрат праці і ін.

Список використаної літератури

1. Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 №246.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 №290.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 №318.

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капітілу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291.

8. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291.

9. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств., затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2008р.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Підручник. - Житомир: ПП “Рута”, 2007.

11. Бухгалтерський облік у сільському господарстві за редакцією Ю.А.Литвина.-Київ: Вища школа, 2003.

12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.:”А.С.К.”, 2007.


Подобные документы

 • Теоретичні основи обліку витрат і виходу продукції скотарства. Природно-економічна характеристика та особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства в Агрофірмі "Северинівна", рекомендації щодо їх вдосконалення та зниження собівартості.

  курсовая работа [55,9 K], добавлен 12.07.2010

 • Теоретичні аспекти обліку витрат і виходу продукції свинарства. Класифікація витрат виробництва. Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат та виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості у ПП "Агропрогрес".

  дипломная работа [101,7 K], добавлен 22.08.2011

 • Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Обсяг і структура товарної продукції. Показники платоспроможності та ліквідності. Економічний зміст виробничих витрат та завдання обліку виходу продукції. Класифікація витрат виробництва.

  дипломная работа [97,4 K], добавлен 22.08.2011

 • Теоретичні основи організації обліку витрат на виробництво і виходу продукції рослинництва. Облік витрат на виробництво і вихід продукції рослинництва. Аудит витрат на виробництво і вихід продукції рослинництва.

  дипломная работа [124,9 K], добавлен 29.08.2007

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ "Пресмаш". Порівняльна відомість економічних показників. Склад, мета та етапи обліку витрат виробництва. Автоматизація обліку витрат виробництва з використанням програми 1С:Бухгалтерія.

  презентация [5,5 M], добавлен 01.05.2014

 • Теоретичні основи формування та обліку собівартості продукції, загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції, робіт і послуг. Групування витрат за статтями калькуляції. Організація аналітичного обліку основного виробництва.

  курсовая работа [465,6 K], добавлен 04.08.2010

 • Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції. Групування витрат по статтям калькуляції.

  курсовая работа [66,8 K], добавлен 29.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.