Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві. Типова класифікація основних засобів, їх документальне оформлення. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.11.2009
Размер файла 125,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Роз'яснення з цього питання надавалися ДПА України у листах «Щодо надання роз'яснення окремих питань, які виникають при скасуванні реєстрації філій як платників податку на додану вартість» від 01.12.2008 р. № 24738/7/16-1517,«Щодо внесення змін до листа ДПА України від 01.12.2008 р. № 24738/7/16-1517» від 31.12.2008 р. № 27539/7/16-1517,«Про надання роз'яснення» від 06.04.2009 р. № 7124/7/16-1517.

У цьому разі податковий облік операцій з поставки філіями товарів (послуг) та подання податкової звітності з ПДВ ведеться підприємством - платником ПДВ, до складу якого входять такі філії.

Пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165 (зі змінами та доповненнями), передбачено можливість делегувати філіям право виписки податкової накладної, якщо вони самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) та проводить розрахунки з постачальниками/споживачами. Для цього платник податку повинен присвоїти окремий код (номер, шифр) кожній філії та кожному структурному підрозділу, про що письмово довести до відома державного податкового органу за місцем його реєстрації як платника ПДВ. Відповідальність за недотримання вимог цього Порядку філіями та структурними підрозділами несе платник ПДВ.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику - код (номер, шифр).

Щодо операцій з передачі основних фондів між головним підприємством та філією цього підприємства, то така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки вона проводиться в межах балансу одного суб'єкта господарювання і зміни права власності не відбувається (враховуючи визначення терміна «поставка товарів» згідно з п. 1.4 ст. 1 Закону № 168/97-ВР), і тому податкові зобов'язання з ПДВ за зазначеною операцією не нараховуються.

У регістрах податкового обліку з ПДВ така операція не відображатиметься.

2.2 Облік нарахування амортизації основних засобів

Придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що складається з наступних витрат:

- суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державний збір й аналогічні платежі, які здійснюються у зв'язку із придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку із придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну вартість об'єкта включаються сплачені суми ПДВ у випадках:

- коли підприємство не є платником ПДВ;

- якщо передбачається використати придбаний об'єкт у не оподатковуваних ПДВ операціях;

- витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;

- витрати на транспортування, установку, монтаж, настроювання основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Особливо відзначається, що у випадку придбання основних засобів за кредитні ресурси нараховані відсотки по кредиту не включаються в первісну вартість об'єкта основних засобів, а є для підприємства витратами періоду.

Вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби відображаються в балансі, в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

Оскільки операції з основними фондами відносяться до інвестиційної діяльності підприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками основних засобів рекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:

377 «Розрахунки з різними дебіторами» - для оформлення в обліку перерахованих авансів на придбання основних засобів;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» - для оформлення в обліку операцій у випадку одержання об'єктів основних засобів до оплати.

Таблиця 2.2 Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів з попередньою оплатою

Зміст господарської операції

Дт

Постачальник й одержувач - платники ПДВ

Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається

377

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Отримано об'єкт ОЗ від постачальника

15

685

Списано податковий кредит по ПДВ

644

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Постачальники/або одержувач - неплатники ПДВ

Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається

377

311

Отримано об'єкт ОЗ від постачальника

15

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Таблиця 2.3 Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів до оплати

Зміст господарської операції

Дт

Постачальник й одержувач - платники ПДВ

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

685

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта

685

311

Постачальник й/або одержувач - не платники ПДВ

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта

685

311

Таблиця 2.4 Оформлення в обліку операцій по створенню основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Підприємство - платник ПДВ

Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта

15

20

Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій

15

661

Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій

15

65

Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій

15

68

Нараховано податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг підрядника

641

685

Створений об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Підприємство - неплатник ПДВ

Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта

15

20

Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій

15

661

Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій

15

65

Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій

15

68

Створений об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Розглянемо особливості амортизації основних засобів.

Первісна вартість автомобіля - 10000 грн. Очікуваний строк служби-5 років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів - 1000 грн.

Отже сума амортизації за рік складе:

або 1800 : 9000 = 20 % щорічно.

Нарахування амортизації за методом прямолінійного списання протягом п'яти років можна відобразити наступним чином.

(2.1)

Таблиця 2.5 Економічна сутність нарахування амортизації

Роки

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

10000

1800

1800

8200

2

10000

1800

3600

6400

3

10000

1800

5400

4600

4

10000

1800

7200

2800

5

10000

1800

9000

1000

Нарахована амортизація відображаєтьься проводкою:

Д 131 «Знос основних засобів»

К 92 «Адміністративні витрати» (оскільки автомобіль є об'єктом загальногосподарського призначення).

Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються на баланс по первісній вартості, якою визнається погоджена засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних к засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця 2.6 Оформлення в обліку основних засобів, внесених у статутний капітал підприємства

Зміст господарської операції

Дт

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (відповідно до установчих документів)

46

40

Погашено заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал об'єкта основних засобів

10(11)

46

У випадку придбання основних засобів за рахунок використання коштів цільового фінансування підприємство може відображати капіталізацію таких засобів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (з виділенням спеціального субрахунку третього порядку). Витрати коштів цільового фінансування в момент придбання основних засобів з рахунку 48 «Цільове фінансування й цільові надходження» списується на рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів», відповідно на дату звітності такі витрати будуть враховані в рядку 630 Балансу.

Таблиця 2.7 Оформлення в обліку основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач - платники ПДВ)

Зміст господарської операції

Дт

Отримані на розрахунковий рахунок підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів для основного виробництва

311

480

Зроблено перерахування авансу в оплату об'єкта основних засобів

377

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Списано податковий кредит по ПДВ

644

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування

10

15

Витрати коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів

48

69

Безкоштовно отримані об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних коштів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця 2.8 Оформлення в обліку безкоштовно отриманих об'єктів основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Збільшення додаткового капіталу у зв'язку з безкоштовним одержанням об'єкта основних засобів

10(11)

424

Оформлення в обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу).

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу), зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості активу, визначеної в договорі фінансового лізингу [17].

Таблиця 2.9 Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, придбаного на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу)

Зміст

Дт

Зарахований до складу основних засобів об'єкт, придбаний на умовах фінансової оренди (лізингу)

10(11)

531

Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на за балансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди.

Таблиця 2.10 Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, отриманого на умовах операційної оренди

Зміст

Дт

Орендодавець й орендар - платники ПДВ

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта

23 (91,92,949)

63

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

63

Орендодавець й/або орендар - не платники ПДВ

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта

23 (91,92,949)

63

2.3 Облік вибуття основних засобів

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуття основних засобів з підприємства оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

При відображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця 2.11)

Таблиця 2.11 Основні бухгалтерські проводки обліку вибуття основних засобів із підприємства

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1

2

3

1. Облік операцій по реалізації основних засобів

Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

742 «Доход від реалізації необоротних активів»

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

742 «Доход від реалізації необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовані основні засоби

31 «Рахунки в банках»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

2. Облік операцій по ліквідації основних засобів

Списано ліквідовані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації

20 «Виробничі запаси» (відповідні субрахунки)

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Відображена сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі ліквідації виробничих основних засобів)

976 «Списання необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єктів основних засобів

Те саме

66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

3. Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів

Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списано суму нарахованого зносу по переданих об'єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об'єктів (у разі передачі виробничих основних запасів)

976 «Списання необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

Списано передані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10 «Основні засоби»

Списано нараховану суму зносу по переданих об'єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об'єктів і справедливою вартістю інвестицій

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

2.4 Оренда основних засобів

Оренда - це засноване на договорі термінове платне користування майном, необхідним орендарю для здійснення ним підприємницької діяльності.

Оренда може бути операційною та фінансовою. Фінансова оренда - це оренда, яка передбачає передачу всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активами. Оренда вважається фінансовою, якщо:

- орендар набуває права власності на орендовані активи після закінчення строку оренди;

- орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

- строк оренди становить більшу частину строку корисного використання об'єкта оренди [22].

Оперативна оренда - це договір, у результаті укладання якого орендар отримує у платне користування від орендодавця майно на строк, менший строку, за який амортизується 90% вартості об'єкта оренди, визначеної на день укладання договору. Після закінчення строку договору оперативної оренди об'єкт оренди підлягає поверненню власнику і може бути повторно, за договором, переданий у користування орендарю.

Фінансова оренда - це договір, у результаті укладання якого орендар на своє замовлення отримує в платне користування від орендодавця об'єкт оренди на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта оренди, визначеної в день укладання договору [18]. Після закінчення строку договору фінансової оренди орендований об'єкт переходить у власність орендаря або викуповується ним за залишковою вартістю.

Майно, передане за договором оперативної оренди, залишається на балансі орендодавця. У орендаря таке майно обліковується поза балансом. Майно, передане за договором фінансової оренди, зараховується на баланс орендаря. Передачу і повернення орендованого об'єкта оформляється актом приймання-передачі.

При оперативній оренді орендар відображає отриманий об'єкт за дебетом позабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в контракті. Орендна плата відображається в складі витрат звітного періоду за дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут». При поверненні об'єкта оренди він списується з кредиту позабалансового рахунку 01.

При фінансовій оренді орендар відображає отриманий об'єкт у складі основних засобів і нараховує по ньому амортизацію.

Товариство, яке бере в оренду основні засоби, що належить комунальному підприємству, має обов'язково вирішувати питання щодо покриття витрат на роботи, пов'язані з відновленням орендованого майна, оскільки воно має обліковуватися на балансі орендодавця, який і повинен нараховувати амортизацію.

Проте власник майна не може її використовувати для відновлення об'єктів, бо нараховану суму він має відносити не на витрати, а на зменшення статутного капіталу.

Не може взяти на себе покриття витрат на відновлювальні роботи і орендар, оскільки для цього він має отримувати значні суми прибутків від операційної діяльності.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів за вартістю об'єкта оренди є фінансовими витратами і відображається в фактично отриманій сумі, що відноситься до звітного періоду на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати». Кредиторська заборгованість перед орендарем обліковується за кредитом субрахунку 531 «Зобов'язання з фінансової оренди». Заборгованість, що буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу переоформлюється на поточну: дебет субрахунку 531 «Зобов'язання з фінансової оренди» і кредитом субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті».

Оперативна оренда (лізинг) - це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, який не Перевищує строк їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням цих засобів їх власнику після закінчення строку оренди [17].

Фінансова оренда (лізинг) - це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів з метою наступної їх передачі в користування орендарю на строк, який не перевищує строку повної амортизації таких засобів, з обов'язковим наданням права власності на ці основні засоби орендарю після закінчення строку оренди [14].

Облік операцій по оперативній оренді. Передача і повернення об'єкта оренди оформляється актом приймання-передачі. Орендодавець зданий в оренду об'єкт основних засобів продовжує обліковувати на рахунку 10 «Основні засоби», тільки переміщує його інвентарну картку в окремий розділ картотеки. Орендар прийняті в оренду основні засоби зараховує на за балансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою вартістю орендодавця, зазначену у договорі оренди, із збереженням інвентарних номерів орендодавця. Регістрами аналітичного обліку служить копія інвентарної картки орендодавця (або виписка з інвентарної книги), що додається до акта приймання-передачі. У разі повернення орендодавцю раніше прийнятих в оренду об'єктів орендар списує їх з за балансового рахунка 01 «Орендовані необоротні активи».

По переданих в оперативну оренду основних засобах орендодавець протягом строку оренди щомісячно нараховує амортизацію з відображенням на дебеті рахунка 23 «Виробництво» (окремий субрахунок для обліку витрат по орендних послугах) у кореспонденції з кредитом рахунка 131 «Знос основних засобів».

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті рахунка 23 «Виробництво», списують з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг». При визначенні розміру орендної плати за орендовані нежитлові приміщення керуються Законом України «Про оренду державного майна» від 14.03.95 № 98 (п. 2, ст. 1), Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.95 № 786, роз'ясненнями Фонду Держмайна України «Відносно утримання і використання плати за оренду державного майна» від 15.02.95 №10-22- 8412 та ДПА України «Про витрати орендаря» від 07.12.98 № 14460 /ІО/15,-1117.

Орендна плата, як правило, включає: амортизаційні відрахування на повне відновлення орендованого майна, частку прибутку (орендний процент), який одержує орендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на додану вартість.

Відповідно до п. З Методики в орендну плату не входять оплата послуг, які згідно з договором зобов'язується надати орендодавець, а також витрати на утримання орендованого майна і витрати, пов'язані з відшкодуванням витрат орендодавця по сплаті податку на землю. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про плату за землю» від 19.09.96 № 378 платниками земельного податку є власники землі і землекористувачі. Оскільки власником землі або землекористувачем є орендодавець приміщень, він і є платником податку на землю.

Розмір орендної плати і її обмеження регулюються органами місцевої влади, яким підпорядковуються об'єкти комунальної власності.

Для включення комунальних платежів до складу валових витрат орендаря (в розмірах, погоджених з орендодавцем відносно кількості спожитих послуг) необхідно, щоб ця сума відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 5.3.9) була підтверджена

розрахунками, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку. До валових витрат орендодавця комунальні послуги, самостійно оплачені орендарем, не належать.

При оренді автомобілів необхідно керуватись Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Згідно із статтями 1.8 та 5.2 цього Закону платникам податку дозволяється заключати договори оренди основних засобів, у тому числі автомобілів, як з юридичними, так і фізичними особами, а вартість орендної плати за легкові і вантажні автомобілі включати до валових витрат. Разом з цим ст. 5.4.10 Закону забороняється включати до валових витрат витрати на пальне і мастильні матеріали, витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням і паркуванням легкових автомобілів.

Що ж стосується витрат по експлуатації вантажних автомобілів, то Законом не передбачено обмеження щодо включення їх до складу валових витрат.

Орендна плата, сплачена орендарем у рахунок наступних звітних періодів (місяця, кварталу, року), відображається по дебету рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» І кредиту рахунка ЗІ «Рахунки в банках». У міру настання відповідних періодів, яких стосується сплачена наперед орендна плата, рахунок 39 кредитується в кореспонденції з дебетом рахунків по обліку витрат виробництва або обігу (91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін.)
Якщо за умовами договору на оперативну оренду основних засобів передбачено добудову, дообладнання, реконструкцію або модернізацію об'єкта оренди орендарем, то такі витрати обліковуються як капітальні інвестиції І після закінчення робіт зараховуються до складу власних основних засобів. При поверненні об'єкта оренди орендодавцю його балансова вартість збільшується на вартість добудови, дообладнання або модернізації і з врахуванням нарахованого зносу відображається в порядку, передбаченому для обліку:

а) продажу основних засобів, якщо орендодавець відшкодовує вартість робіт орендарю;

б) безоплатної передачі основних засобів, якщо вартість робіт орендодавцем не відшкодовується.

Орендодавець при поверненні об'єкта оперативної оренди збільшує його первинну вартість на вартість добудови, дообладнання і реконструкції і з урахуванням нарахованого зносу відображає в порядку, передбаченому для обліку операцій:

а) по придбанню основних засобів, що були в експлуатації (якщо орендодавець відшкодовує вартість робіт);

б) по безоплатному надходженню основних засобів (якщо вартість виконаних робіт орендарю не відшкодовується).

Таблиця 2.12 Облік операцій по орендній платі

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1. В орендодавця На суму орендної
плати, належної до одержання з орендаря

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

713 «Доход від операційної оренди»

На суму податкового зобов'язання по ПДВ

713 «Доход від операційної

оренди»

643 «Податкові зобов'язання»

На суму одержаної від орендаря орендної плати

31 «Рахунки в банках»

377 «Розрахунки з іншими
дебіторами»

На суму списання податкового зобов'язання по ПДВ

643 «Податкові зобов'язання»

641 «Розрахунки за податками»

2. В орендаря На суму орендної
плати, що підлягає сплаті орендодавцю
за взяті в оперативну оренду основні засоби, які використовуються:
а) для виробничих
потреб

91 «Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на збут»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

б) в обслуговуючих виробництвах і
господарствах (житлово-комунальне
господарство, дошкільні дитячі установи та ін.)

949 «Інші витрати

операційної діяльності»

685 «Розрахунки з Іншими
кредиторами»

в) на роботах капітального характеру,
які виконуються господарським способом

15 «Капітальні інвестиції»

Те саме

На суму податкового кредиту по ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

« «

На суму сплаченої орендної плати
орендодавцю

685 «Розрахунки з іншими
кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

2.5 АРМ обліку основних засобів

Автоматизоване вирішення задач в обліку основних засобів базується на створенні і веденні інформаційної бази про наявність і рух основних засобів формуванні інвентарної картотеки.

При веденні інвентарної картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка інформації відсутня.

АРМ бухгалтера з обліку основних засобів заклечається у виконанні системних операцій [13]:

- автоматизації документування первинної інформації;

- оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних засобів;

- видачі на запит необхідної інформації на друк або екран дисплея.

Для обробки інформації з обліку основних засобів доречно використовувати трирівневу систему АРМБ. Управління роботою кожного АРМБ і вибір функцій виконується автономно в діалоговому режимі через головний модуль. Інформаційний взаємозв'язок різних АРМБ залежить від методу організації обліку основних засобів, територіального розміщення АРМБ, потужності технічних засобів. Причому на одному персональному комп'ютері може функціонувати декілька АРМ. На рис. 2.1 наведений приклад організації інформаційного взаємозв'язку.

Рис. 2.1 Схема взаємозв'язку АРМ бухгалтера по обліку основних засобів з іншими АРМ і інформаційною системою підприємства [12].

Важливе значення при вводі інформації має забезпечення високої достовірності первинних даних, тому в АРМБ повинен бути реалізований процес автоматизації виявлення помилок введених даних і видача відповідних повідомлень.

Програмне забезпечення для вводу і обробки даних первинного обліку включає набір процедур, які забезпечують: ввід даних відповідно до структури первинного документу; контроль введених реквізитів на основі прийнятих методів; контроль машинночитаючого документа; коригування даних первинного обліку; організація бази даних; вивід на екран або друк введених даних первинного обліку.

Для аналітичного обліку основних засобів ведеться автоматизована інвентарна картотека, в якій відображаються всі дані, необхідні для управління і обліку. З її допомогою бухгалтер має можливість проаналізувати стан основних засобів, строк їх експлуатації, види і час проведених ремонтів, суми нарахування зносу, правильність використання відсотків амортизаційних відрахувань. Шляхом перегляду і аналізу карточок аналітичних даних визначається необхідність і завантаженість основних засобів, а при необхідності визначається і фондовіддача даного об'єкта.

На основі первинних даних і нормативно-довідкової інформації виконується відображення інформації про наявність і рух основних засобів по підрозділам, матеріально відповідальним особам, по групам, видам, підприємству в цілому. Є можливість переглянути інвентарну картку по кожному інвентарному номеру [12].

Основною функцією кожної бухгалтерської програми є відображення інформації, яка знаходиться в первинних документах, в систематизованому вигляді на рахунках бухгалтерського обліку. Накопичені на рахунках залишки використовують для формування різноманітних бухгалтерських та податкових звітів.

На більшості підприємств для автоматизованого ведення обліку наявності руху і технічного стану основних засобів використовується програма «1С: Предприятия (версия 7,7)»

Програма «1С: Предприятия (версія 7,7)» - це універсальна програма, яка дозволяє вводити нові рахунки та субрахунки любого порядку, змінювати довжину коду рахунків і субрахунків, вилучати раніше введені рахунки і субрахунки, змінювати їх властивості.

Дана програма з одного боку, дає деяке готове, достатньо універсальне рішення по організації ведення бухгалтерського обліку, яке базується на основі єдиного плану рахунків і інструкції Міністерства Фінансів по його використанню, а з другого боку, залишається відкритою для реорганізації запропонованого рішення [22].

У програмі 1С: є багато документів, що дозволяють автоматизувати оформлення багатьох господарських операцій за кожним із зазначених розділів обліку основних засобів (див. рис. 2.2).

Рис. 2.2. Розділи обліку основних засобів і документи для їх оформлення в 1С [19]

Отже, використання програми «1С: Предприятия (версия 7,7)» на підприємстві значно полегшує ведення обліку працівникам бухгалтерії

Висновки

Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовинної-натуральної форми.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

У деяких коментарях з приводу запровадження ПБО 7 висловлюється абсолютно безпідставна думка, ніби відтепер бухгалтер, крім економічної і фінансової відповідальності, повинен нести ще й інженерну, оскільки, згідно з ПБО 7, підприємство самостійно визначає термін експлуатації основних засобів, а для цього, як відомо, потрібно як мінімум розбиратися в експлуатаційних властивостях об'єктів основних засобів.

Найбільша цінність ПБО 7 - надання підприємствам права самостійно провадити амортизаційну політику, що дасть змогу визначати термін експлуатації основних засобів і обирати метод нарахування амортизації згідно з власними економічними інтересами.

Список використаної літератури

1. Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

3. Інструкція № 291 - “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій” затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

4. Інструкція № 114 - “ Про Затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, від 10.12.99 р. № 114.

5. МСБО - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з англійської мови за редакцією С.Ф.Голова.) - Київ. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.

6. МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Основні засоби".

7. МСБО 4 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Амортизація".

8. П(С)БО 2 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87.

9. П(С)БО 7 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.05.2000 р. № 92.

10. «Бухгалтерський облік фінансової оренди»/ / Все про бухгалтерський облік. 2005.№ 79.С.7-12.

11. Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовий облік. -Житомир, 2000р.

12. Вербицка Л. В. “ Теорія бухгалтерського обліку” Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р.

13. Голов С. М. Управленческий учет. -К., 2002 г

14. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.

15. Моссаковський В.І. «Облік операційної оренди в Україні» // Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 10.С.12-17.

16. Мушинський Р., Токарь С. Бухгалтерський облік основних засобів за новими правилами. // Бухгалтерія. - 2008. - № 48. - с. 55-57є

17. Сук Л., Сук П. «Облік оренди та лізингу»//Бухгалтерія в сільському господарстві, 2006 - №18.С.48-51.

18. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. - Львів: ЛЕЇ НБУ, 2000 р. - 485 с.

19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. - Київ: АСК. 2000р.

20. Ткаченко Н., Буханцева М. Бухгалтерський облік господарських операцій з купівлі та оренди транспортних засобів. // Вісник податкової служби України. - 2003 р. - № 1. - С. 50-60.

21. Фурсов О. Основні засоби в бухгалетрському обліку після 1 липня 2000 року. // Бухгалтерія. - 2008. - № 27. - с. 50-56.

22. Хомин П. Відмінності фінансового і податкового обліку основних засобів, як наслідок неузгодженої звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003 р. - № 9. - С. 24-31.

23. Цокол С. Щодо визначення показників нарахованої та використаної амортизації. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 101. - С. 23.

24. Чистов Д.В., Порохина И.Ю., Слуккин П.А. Новый план счетов в системе компьютерного учета «1С: Бухгалтер 7.7». - издание 3-е. - 2002 г. - 425 с.

25. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа предприятия. - М.: Инфора, 1996 р. - 287 с.

26. Шеремет О., Пічугін П. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. // Податки та бухгалтерський облік. - 2007 р. - № 35-36 - С. 44-48.

27. Шеремет О., Пічугін П. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. // Податки та бухгалтерський облік. - 2008 р. - № 38 - С. 40-45.

28. Юровский Б. Основні засоби - передача до статутного фонду, повернення. // Консультант бухгалтера. - 2009 р. - № 41(165). - С. 4-7.

ДОДАТКИ

Пакет документів обліку операцій з основними засобами

Форма ОЗ-7

Перелік інвентарних карток основних засобів

За період: Вересень 2007 р.

№ п/п

Номер

Повне найменування

Бал

Шифр

Початк

кіл

Остат

Надходження

Ввод в експлуат

Вибуття

карти

інв

рах

аналіт

варт

варт

Дата

Номер

Дата

Номер

Дата

Номер

обл

обліку

ОЗ

ОЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

1

Автомобiль Фольксваген Гольф

10,5

33 338,80

1

31 215,30

19.10.99

22.10.99

. .

2

148

148

HP LaserJet 1100А-прiнтер+сканер

10,6

1 768,58

1

866,82

28.06.99

01.07.99

. .

3

177

177

Принтер струйный EPSON Stylus 1500

10,6

1 925,00

1

943,49

10.09.99

13.09.99

. .

4

18

18

Акумулятор РА2505UR

10,6

701,67

1

312,75

10.09.99

13.09.99

5

194

194

Сейф

10,6

607,50

1

411,16

28.07.99

31.07.99

. .

6

197

197

XEROX XC-5815 A-3 копiювальний апарат

10,6

5 124,78

1

2 770,75

26.01.99

29.01.99

. .

7

204

204

пилосос BOSCH BSF 1103

10,6

677,89

1

412,01

06.05.00

09.05.00

. .

8

217

217

Комп'ютер PC:P-III-450\64\6,4\8AGP\CD40x\Yamaha P

10,6

4 791,45

1

2 575,14

09.04.00

12.04.00

. .

9

218

218

Комп'ютер PC:P-III-450\64\6,4\8AGP\CD40x\Yamaha P

10,6

4 123,50

1

2 465,05

09.04.00

12.04.00

. .

10

221

221

комп'ютер PC:P-III-450\128\8,4\8AGP\Cd40x\Yamaha\

10,6

5 481,60

1

2 731,13

25.06.00

28.06.00

. .

11

222

222

комп'ютер PC:P-III-450\32\6,4\8AGP\CD40x\Yamaha P

10,6

2 356,80

1

1 650,96

25.06.99

28.06.99

. .

12

225

225

Дошка д\записiв 180x120 WH-108AM

10,9

923,75

1

569,39

19.12.99

22.12.99

. .

13

242

242

Набор инструментов SY-907

10,6

585,00

1

250,16

18.07.99

21.07.99

. .

14

248

248

Комп'ютер PC:P-III-450\32\13\52\Sb\Ethe

10,6

5 156,25

1

2 771,24

18.07.00

21.07.00

. .

15

251

251

Набор iнструментiв типу 31-001КАТТ\110

10,6

563,45

1

354,03

18.07.00

21.07.00

. .

16

295

295

Шафа середня зi склом 1=9

10,6

1 415,00

1

836,63

20.06.99

23.06.99

. .

17

296

296

шафа 2-дверна

10,6

1 640,00

1

1 059,30

20.06.99

23.06.99

. .

18

297

297

шафа закрита низька з трьох секцiй з дошкою 1=135

10,6

3 885,00

1

2 710,61

20.06.99

23.06.99

. .

19

298

298

Шафа гардеробна

10,6

2 550,00

1

1 550,89

20.06.99

23.06.99

. .

20

299

299

Стiл помiчник

10,6

2 200,00

1

1 431,25

20.06.99

23.06.99

. .

21

300

300

Тумбочка

10,6

1 225,00

1

605,75

20.06.99

23.06.99

. .

22

301

301

стiл письмовий з тумбочкою та дошкою

10,6

6 010,00

1

4 223,51

20.06.99

23.06.99

. .

23

302

302

Кресло

10,6

237,50

1

148,11

29.09.00

02.10.00

. .

24

303

303

Крiсло шкiряне

10,6

630,00

1

439,54

29.09.00

02.10.00

. .

25

304

304

Стiл

10,6

1 023,45

1

805,84

29.09.00

02.10.00

. .

Цех,

Дебет

Кредит

 

 

Код витрат

Код норми

Норма

відділ,

рахунок,

код

рахунок,

код

Первісна

Інвентар-

(для відне-

аморт.

аморт.

ділянка,

субрахунок

аналітич-

субрахунок

аналітич-

вартість

ний номер

сення аморт.

відрахувань

відрахувань

Лінія

 

ного обліку

 

ного обліку

 

 

відрахувань)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

10.6

 

15.2

 

2100,00

658

 

 

0 %


Подобные документы

 • Класифікація і оцінка основних засобів. Документування операцій обліку основних засобів, їх амортизація (знос). Організація первинного та бухгалтерського обліку основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік вибуття основних засобів.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 18.12.2007

 • Сутність засобів і завдання їх обліку. Організація, шляхи вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Шляхи та резерви підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві.

  дипломная работа [189,6 K], добавлен 08.12.2008

 • Основні засоби як об’єкт обліку. Економічна сутність основних засобів їх класифікація, оцінка, нормативно-правове забезпечення. Міжнародний досвід обліку руху основних засобів. Відображення операцій вибуття на рахунках і регістрах бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.03.2009

 • Система бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ПАТ "Кредмаш". Облік надходження, визначення вартості, зносу основних засобів на підприємстві, нарахування амортизації, ремонту, модифікації, переоцінки, інвентаризації та вибуття ОЗ.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.10.2014

 • Загальна характеристика фінансового стану і вивчення організації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві ВАТ "Свемон-Волинь". Оцінка автоматизації обліку основних засобів підприємства. Організація аудиту основних засобів на підприємстві.

  дипломная работа [300,5 K], добавлен 13.01.2012

 • Організаційні та методологічні аспекти визнання, оцінки, класифікації основних засобів. Залежність результатів діяльності підприємства від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання. Принципи обліку основних фондів, його оформлення.

  статья [109,9 K], добавлен 21.09.2017

 • Основнi засоби: визначення, класифiкацiя та оцiнка. Документальне оформлення руху основних засобів та їх облік. Методи амортизації основних засобів. Порядок обліку, документування та методика проведення аналізу основних засобів на ВАТ "Черкасигаз".

  курсовая работа [84,0 K], добавлен 05.04.2010

 • Методологічні основи обліку основних засобів. Основи бухгалтерського обліку ремонтів та модернізації основних засобів на прикладі підприємства ВАТ "Київміськбуд-1". Документування операцій, пов'язаних з витратами на ремонт і модернізацію основних засобів.

  дипломная работа [218,3 K], добавлен 09.12.2013

 • Економічний зміст основних засобів, їх класифікація, методи оцінки та завдання обліку. Організаційно-економічна характеристика селянсько-фермерського господарства "Пролісок" Самбірського району Львівської області. Облік та контроль основних засобів.

  дипломная работа [91,5 K], добавлен 06.04.2008

 • Економічна сутність і зміст основних фондів. Порядок організації аудиту основних засобів. Специфіка обліку операцій з основними засобами на ДП "Торезький ремонтно–механічний завод". Напрями підвищення ефективності їх використання на основі автоматизації.

  дипломная работа [518,1 K], добавлен 20.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.