Форми бухгалтерського обліку

Дослідження основних форм бухгалтерського обліку та історія їх розвитку. особливості меморіально-ордерної та журнально-ордерної, спрощеної та автоматизованої форми обліку. Відображення господарських операцій на кореспондентських, синтетичних рахунках.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2009
Размер файла 56,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Реферат

Курсова робота містить 36 сторінок, 3 рисунки, 4 таблиці, 18 джерел.

Об'єкт дослідження: форми бухгалтерського обліку.

Мета роботи: дослідження форм бухгалтерського обліку.

Методи дослідження: аналіз, синтез, опис.

У курсовій роботі здійснено дослідження форм бухгалтерського обліку. Розглянуто історію розвитку форм бухгалтерського обліку. Виділені особливості меморіально-ордерної та журнально-ордерної форми обліку. Розглянуто особливості спрощеної та автоматизованої форми бухгалтерського обліку.

Актуальність дослідження: кожне підприємство самостійно обирає відповідну форму обліку, враховуючи конкретні умови та особливості господарської діяльності й технології обробки облікових даних. Вибір форми обліку зумовлюється також обсягами облікових робіт, їх складністю, наявністю кваліфікованих кадрів бухгалтерів, можливостями використання автоматизованих систем обробки даних, обчислювальної техніки.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Форма, бухгалтерський облік, регістр, меморіально-ордерний, журнал-головна, журнально-ордерний.

Зміст

 • Вступ
  • Розділ 1. історія розвитку форм бухгалтерського обліку
  • 1.1 Сутність поняття "форма обліку"
  • 1.2 Історія розвитку форм бухгалтерського обліку
  • Розділ 2. Форми бухгалтерського обліку
  • 2.1 Меморіально-ордерна форма обліку
  • 2.2 Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна
  • 2.3 Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
  • 2.4 Спрощена форма бухгалтерського обліку
  • 2.5 Механізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку
  • Розділ 3. Практична частина
  • 3.1 Відкрити рахунки у Головній книзі (таблиця 3.1) з перенесенням до неї сальдо, наведених у таблиці 3.2
  • 3.2 У журналі кореспондентських рахунків (таблиця 3.3) записати всі операції (таблиця 3.6) з вказівками їх номера і кореспонденції (вказати тип операції)
  • 3.3 Відобразити всі господарські операції на синтетичних рахунках (таблиця 3.4), - в журналах-ордерах - при журнально-ордерній формі обліку, або у відомостях - при використанні форми обліку для малих підприємств (на вибір студента)
  • 3.4 Підрахувати обіг у журналі кореспондентських рахунків, на синтетичних рахунках, у журналах-ордерах і відомостях. Вивести залишки на кінець звітного періоду
  • 3.6. Скласти обігову відомість (таблиця 3.5)
  • 3.7. Скласти баланс на початок та кінець звітного періоду.
  • Висновки
  • Список використаних джерел

Вступ

Раціональна організація обліково-аналітичної роботи на підприємстві передбачає застосування ефективної форми бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності.

Форма бухгалтерського обліку - це певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад бухгалтерського обліку [1, с.17].

Форма бухгалтерського обліку відображає відповідну технологію облікового процесу. Кожна форма обліку завжди передбачає відповідне групування господарських операцій та дотримання встановленої послідовності їх відображення, порядок записів у регістрах синтетичного й аналітичного обліку, складання та представлення облікових даних у вигляді звітності для потреб користувачів.

Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд, будова і кількість облікових регістрів; поєднання регістрів хронологічного і систематичного обліку, синтетичного й аналітичного обліку; послідовність і техніка облікової реєстрації.

Форма бухгалтерського обліку як відображення певного рівня технології облікового процесу має відповідати таким вимогам [2, с.108]:

забезпечення повноти та реальності в облікових регістрах господарських операцій;

забезпечення раціонального розподілу облікових робіт між окремими працівниками для своєчасного їх виконання;

забезпечення управлінців даними про виконання бізнес-планів у цілому на підприємстві й за кожним структурним підрозділом;

забезпечення необхідними даними процесу складання звітності, здійснення контролю й економічного аналізу;

забезпечення економічності облікового процесу шляхом його автоматизації та наукової організації праці обліковців.

Об'єкт дослідження: форми бухгалтерського обліку.

Мета роботи: дослідження форм бухгалтерського обліку.

Завдання для досягнення мети: визначити сутність поняття "форма обліку"; розглянути історію розвитку форм бухгалтерського обліку; розглянути меморіально-ордерну форму обліку; розглянути форму бухгалтерського обліку Журнал-головна; розглянути та виділити особливості журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку; розглянути спрощену форму бухгалтерського обліку; розглянути механізовані та автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку; виконати практичні завдання.

Розділ 1. історія розвитку форм бухгалтерського обліку

1.1 Сутність поняття "форма обліку"

Визначна роль обліку і контролю за умов ринкової економіки закономірно потребує постійного вдосконалення їхніх форм і методів. Кожне підприємство самостійно вибирає відповідну форму обліку, виходячи з конкретних умов власної роботи та перспектив дальшого розвитку, з обсягу виробничо-господарської діяльності, якою зумовлюється й обсяг облікових робіт, наявності облікових кадрів та рівня їхньої кваліфікації, можливостей використання обчислювальної техніки в обліковому процесі.

Під формою обліку розуміють систему взаємозв'язку встановлених облікових регістрів певної форми і змісту, призначених для відображення наявності й руху засобів підприємства, джерел їх утворення та процесів господарської діяльності, а також способи запису операцій в облікових регістрах.

Кожна форма обліку завжди передбачає відповідне групування господарських операцій та дотримання встановленої послідовності їх відображення, порядок ведення (запису) в регістрах синтетичного й аналітичного обліку. Отже, будь-яка форма відображає відповідну технологію облікового процесу. З цього погляду розвиток та вдосконалення бухгалтерського обліку в цілому найбільш чітко простежується в змінах форм його ведення [1, с.18].

Головними ознаками, що відрізняють одну форму обліку від іншої, є: зовнішній вигляд, будова та кількість облікових регістрів; поєднання регістрів хронологічного, систематичного, синтетичного й аналітичного обліку; послідовність і способи запису господарських операцій у облікових регістрах.

1.2 Історія розвитку форм бухгалтерського обліку

За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господарства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал (Пам'ятна книга). Журнал і Головна книга. Операції записувались із слів власника або з його Пам'ятної книги (вона замінювала собою документи) в хронологічний регістр-Журнал (де зазначались кореспондуючі рахунки), а потім в систематичний регістр - Головну книгу. Рахунки в Головній книзі велись як індивідуальні, їх відкривали на кожний об'єкт обліку (наприклад, рахунок Коштів, рахунок Зерна, рахунок купця Мозиря тощо). За даними Головної книги складався баланс.

Таким чином, наприкінці XIV століття вперше була описана книжкова форма обліку. Вона задовольняла потреби купців і дрібних ремісників. Проте із зростанням обсягу діяльності, збільшенням кількості господарських операцій виникла потреба в узагальнених (синтетичних) показниках. Тоді Головна книга перетворилася в регістр синтетичного обліку, паралельно якому став вестись аналітичний облік в окремих допоміжних книгах. Так наприкінці XIV століття появилась нова італійська форма бухгалтерського обліку [1, с. 19].

У другій половині XVIII століття стали застосовувати меморіально-касову або німецьку форму обліку, при якій суворо розмежовувались касові і некасові операції. Для цього Журнал було поділено на кілька хронологічних регістрів - Касовий журнал. Меморіал тощо. Ця форма з середини XIX століття застосовувалась і в Росії [3, 117].

Розвиток виробництва, торгового капіталу, банківських операцій потребував дальшого розподілу праці облікових працівників. Для цього була розроблена багатожурнальна або французька форма бухгалтерського обліку, при якій хронологічні записи здійснювались в декількох журналах (касовому журналі, журналах обліку товарів, продажу, купівлі тощо). Від щоденних записів у Головну книгу перейшли до записів в неї місячними підсумками, для підготовки яких було введено зведений журнал (що складався шляхом вибірок з щоденних журналів). Поступово для обґрунтування записів в регістри почали використовувати документи [1, с.21].

Отже, форми бухгалтерського обліку постійно удосконалюються. Це зумовлено загальним розвитком народного господарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обсягу інформації, що підлягає обліку, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високопродуктивної обчислювальної техніки для механізації й автоматизації обчислювальних робіт. Прогресивною вважається така форма обліку, яка на основі впровадження обчислювальної техніки забезпечує своєчасне одержання якісної інформації, необхідної для управління, а також системи показників звітності - при мінімальних затратах праці і засобів на ведення обліку.

Розділ 2. Форми бухгалтерського обліку

2.1 Меморіально-ордерна форма обліку

На підприємствах тривалий час застосовувалася меморіально-ордерна форма обліку, при якій складалися книжкові й карткові облікові регістри.

Нині цю форму обліку використовують переважно на невеликих підприємствах (рис.2.1). Синтетичний облік при цій формі ведеться у книгах або відомостях [4, 187].

Для аналітичного обліку використовують книги, відомості, картки. Бухгалтерські проводки оформлюють меморіальними ордерами, які складаються за звітний період і реєструються у реєстраційних журналах. Облік наявності грошових коштів ведеться у спеціальній касовій книзі.

2.2 Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна

Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми і застосовується на невеликих за обсягом діяльності підприємствах і в організаціях, план рахунків яких передбачає незначну кількість рахунків синтетичного обліку (рис.2.2).

Свою назву ця форма обліку одержала від основного її регістру синтетичного обліку - книги Журнал-головна [4, 119].

Особливістю форми бухгалтерського обліку Журнал-головна є суміщення хронологічного і систематичного обліку по синтетичних рахунках в одному комбінованому обліковому регістрі - книзі Журнал-головна, яка поєднує у собі реєстраційний журнал і Головну книгу. У лівій частині книги (перші чотири графи) ведуть хронологічну реєстрацію здійснюваних господарських операцій, оформлених відповідними документами. В них записують дату, номер, зміст операції, суму. Ця частина книги замінює реєстраційний журнал. Права частина книги поділена на кілька подвійних граф і призначена для систематизації зареєстрованих господарських операцій по дебету і кредиту відповідних синтетичних рахунків. Ця частина книги заміняє головну книгу.

Кожну господарську операцію (або кілька однорідних згрупованих операцій) на підставі виправдних документів або меморіальних ордерів записують у книгу Журнал-головна, причому суму записують в одному рядку тричі: у графі оборотів, на дебет одного рахунка і кредит - іншого. Якщо запис складний, то суму дебетового або кредитового обороту записують на кількох рахунках, але загальна сума дебетових записів повинна дорівнювати загальній сумі кредитового запису (або навпаки), а також сумі, зазначеній у графі оборотів.

Аналітичний облік при формі Журнал-головна ведуть на картках або в книгах. Господарські операції в них записують на підставі виправдних документів, доданих до меморіальних ордерів. Наприкінці місяця за даними карток (книг) складають оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку, підсумки яких порівнюють з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків, що містяться у книзі Журнал-головна, і встановлюють правильність відображених господарських операцій в облікових регістрах. За даними книги Журнал-головна складають бухгалтерський баланс [4, 121].

Основною перевагою форми бухгалтерського обліку Журнал-головна є простота і наочність записів синтетичного обліку.

Проте при використанні великої кількості синтетичних рахунків Ця форма втрачає наочність записів. Окрім цього, ведення обліку У книжкових регістрах утруднює використання обчислювальної техніки при опрацюванні облікової інформації.

2.3 Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Заснована на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків відповідно до чинного Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні [5, с. 208].

Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету кореспондуючих рахунків (рис.2.3).

Використовують також регістри аналітичного обліку - відомості, таблиці, книги і картки.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із журналів-ордерів переносять до Головної книги, в якій підраховують обороти по дебету кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих рахунках і складання звітного балансу.

У Головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти і сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) по кожному синтетичному рахунку. За методом подвійного запису суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо мають бути відповідно між собою рівними. Головна книга відкривається на рік.

Порядок ведення обліку за журнально-ордерною формою для великих промислових підприємств 17 журналів-ордерів визначено Інструкцією з використання єдиної журнально-ордерної форми обліку № 63, затвердженою Міністерство фінансів СРСР 8 березня 1960 р. з подальшими змінами. Для малих підприємств порядок ведення обліку за скороченою журнально-ордерною формою (8 журналів-ордерів) затверджено Інструкцією Мінфіну від 6 червня 1960 р [6,441].

2.4 Спрощена форма бухгалтерського обліку

Спрощена форма бухгалтерського обліку рекомендована до застосування виключно на малих підприємствах і в обліковому процесі бюджетних установ не використовується.

Спрощена форм бухгалтерського обліку, відповідно до способу реєстрації облікових даних може вестись вручну чи за допомогою комп'ютерної техніки.

Мале підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності та чисельності працівників [5, с.210].

Підприємствам, що зайняті у матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку.

Підприємства торгівлі, громадського харчування і постачальницько-збутових видів діяльності можуть використовувати регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Виходячи з потреб виробництва й управління, мале підприємство може пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки своєї роботи з дотриманням вимог [7, с.123]:

єдина методологічна основа (принцип подвійного запису);

взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліків;

суцільне відображення всіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних облікових документів;

накопичення і систематизація даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю малого підприємства, а також для складання і подання бухгалтерської звітності та декларації з оподаткування.

Початковим етапом бухгалтерського обліку на малому підприємстві є суцільне документування всіх господарських операцій.

Малі підприємства для документування операцій можуть використовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації та відомчі форми.

Наступним етапом обліку є:

реєстрація відомостей, відображених у первинних документах, у застосовуваних регістрах бухгалтерського обліку;

складання фінансової звітності;

використання даних бухгалтерських регістрів для одержання іншої інформації, яка необхідна для самого підприємства і зовнішніх користувачів.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за двома видами:

проста форма (без використання регістрів обліку майна малого підприємства);

форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

Проста форма бухгалтерського обліку [8, с.219]

Малі підприємства, які здійснюють не більше 100 господарських операцій на місяць, не мають виробництва продукції і робіт, пов'язаних з великими матеріальними витратами, застосовують просту форму бухгалтерського обліку.

При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення операційна рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведуться в одному бухгалтерському регістрі - Книзі обліку господарських операцій за формою № К-1.

Поряд з Книгою обліку господарських операцій для обліку розрахунків з оплати праці з працівниками і бюджетом по прибутковому податку мале підприємство веде Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8 [9].

Книга обліку господарських операцій (форма № К-1) містить усі застосовувані малим підприємством бухгалтерські рахунки, є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого є можливість визначити наявність господарських засобів та їх джерел на визначену дату і скласти бухгалтерську звітність.

Книга має бути прошнурована й пронумерована. На останній сторінці зазначається кількість пронумерованих сторінок, що засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера, а також печаткою.

Книга відкривається записами сум залишків на початок року (початок діяльності підприємства) за кожним видом засобів і джерел.

У графі 3 "Зміст операції" в хронологічній послідовності позиційним способом відображуються на підставі первинних документів всі господарські операції поточного місяця.

Суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі, відображуються методом подвійного запису одноразово у графах "Дебет" і "Кредит" рахунків обліку відповідних видів коштів та їх джерел.

2.5 Механізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку

В умовах використання обчислювальних машин створено принципово нові механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах.

Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання електронно-обчислювальних машин виявив нові форми бухгалтерського обліку - автоматизовані. В основу комплексної механізації (автоматизації) бухгалтерського обліку закладено принцип безперервності обробки облікової інформації [10, с. 197].

Синтетичними й аналітичними обліковими регістрами при механізованих і автоматизованих формах бухгалтерського обліку є машинограми.

На сучасному етапі дедалі більше використовують сучасну обчислювальну техніку - ЕОМ.

Створення і впровадження в практику обліку ЕОМ привело до розробки нової форми бухгалтерського обліку - таблично-автоматизованої. При цій формі здійснюється повна автоматизація збору, передачі, систематизації й обробки інформації; крім паперових носіїв бухгалтерської інформації використовуються машинні носії (магнітні стрічки, магнітні диски).

При таблично-автоматизованій формі бухгалтерського обліку здійснюються інтеграція обліку на основі одноразового введення і багаторазового використання первинної інформації, а також програмне групування дебетових і кредитових оборотів на рахунках на основі принципу подвійного запису; провадиться автоматизація логічних операцій бухгалтерського обліку; вирішуються задачі бухгалтерського обліку у двох режимах - регламентному і запитовому; вихідну інформацію отримують у вигляді друкованих регістрів і відеограм, а також існує можливість розшифровки результативних показників за запитами користувачів.

При загальному скороченні обсягу наданої користувачу інформації підвищується інформативна цінність таблично-автоматизованої форми. Вона також передбачає контроль вихідної бухгалтерської інформації, що позитивно впливає на дієвість даних бухгалтерського обліку.

Автоматизована форма обліку [11, с.507]

В період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки України. При цьому необхідно враховувати значну різницю у змісті бухгалтерського обліку в Україні і в країнах з розвинутою економікою. Якщо в Україні бухгалтерська справа обмежувалася обліково-реєстраційними завданнями, то в країнах з розвинутою ринковою економікою вони не є основною частиною бухгалтерського обліку основна увага приділяється фінансовому аналізу та прогнозуванню. Тому дуже важливо оцінити завдання й цілі автоматизації бухгалтерського обліку.

Завдання автоматизації - підвищення якості роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому. Комп'ютер - це тільки інструмент, що дозволяє максимально повно використовувати кваліфікацію спеціаліста й максимально спрощувати повсякденну рутинну роботу.

Перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку вимагає не лише бажання і коштів, а й значної підготовчої роботи як організаційної, так і методичної. Перехід потрібно організовувати плавно, поетапно, краще за все до початку звітного періоду (кварталу, року). Звірений баланс, залишки, звітність за попередній період необхідні як вхідна інформація для введення в комп'ютер. Потрібно також правильно оцінити склад і обсяг необхідного документообігу, визначити, які документи будуть вестись в електронному вигляді, а які - в паперовому [12]. Для цього насамперед необхідно точно визначити завдання автоматизації. Звичайно, найбільша кількість помилок в обліку при паперовій технології виникає на етапі переносу даних з одного облікового регістру до другого, а також при складанні різноманітних довідок і звітів. Використання автоматизованого обліку дасть змогу повністю звільнитися від такого роду помилок, оскільки як правило при автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю. Кожний бухгалтер знає, скільки часу і сил вимагає підготовка тих чи інших довідок, звітностей та іншої оперативної інформації, що завжди потрібна терміново.

Використання засобів автоматизації дає змогу практично повністю вирішити цю проблему, протягом лічених хвилин підготовити найрізноманітніші й деталізовані бухгалтерські дані. Потрібно також звернути увагу на те, що правильний вибір засобів автоматизації програмного забезпечення дозволить легко і швидко адаптувати роботу бухгалтерії до частих змін правових норм, які вносяться Урядом України. На жаль, подеколи цей вибір доручається спеціалістам, котрі мають смутну уяву про повсякденну рутинну роботу і проблеми бухгалтерії й чиї критерії не завжди збігаються з інтересами бухгалтерії даного підприємства.

Автоматизація не лише підвищує якість обліку, а й якість бізнесу підприємства. Тому вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватися безпосередньо зацікавленими спеціалістами - бухгалтером і керівником підприємства. Лише спеціаліст-бухгалтер може правильно оцінити систему за всіма критеріями, основними з яких є такі [12, с.114]:

1. На створення системи як на специфіку конкретної організації (незалежно від форми власності), так і на можливі зміни в законодавстві. Користувачеві має бути надана можливість в мінімальний термін і без втрат інформації перебудувати не тільки план рахунків, звітні форми, типові проводки, а й формувати звітність згідно з новими вимогами. Так, наприклад, підприємства з іноземними інвестиціями як правило надають своїм зарубіжним партнерам звітність за формами, заснованими на інших, ніж в Україні, методах.

2. Можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а й з іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими, як системи зв'язку "клієнт - банк" для пересилання платіжних документів безпосередньо з комп'ютера до банку; касові апарати для оперативного обліку і відображення операцій у роздрібній торгівлі тощо.

3. Наявність з боку розроблювана кваліфікованої підтримки користувача приблизно за такими напрямками:

а) навчання роботі з програмами, що особливо важливо, оскільки в багатьох випадках через відсутність необхідних навичок і відпрацьованих методик навчання бухгалтер не може використовувати програмне забезпечення;

б) супроводження програмного забезпечення, що необхідно не тільки на випадок ушкодження програми з різних причин, а й у випадках радикальних змін у законодавстві;

в) оперативні консультації, оскільки проблеми, що виникають у процесі роботи, значною мірою зумовлені або порушенням технології роботи з програмами, або недостатнім знанням можливостей системи.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: "Парус", "Fin Expert", "БЕСТ", "Lady Fin", "Фінанси без проблем", "1C - Бухгалтерія - Проф. для Windows" та ін.

Система автоматизації бухгалтерського обліку спільного підприємства "Парус" призначена для підготовки та обліку фінансово-господарських документів, накопичення інформації про здійснення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, одержання внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства [13].

Використання даної системи дає змогу:

готувати платіжні документи;

виписувати рахунки на оплату і накладні на відпуск товару;

вести облік основних засобів і нематеріальних активів, здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань;

вести облік виробничих запасів і товарно-матеріальних цінностей за матеріально відповідальними особами;

вести облік затрат на виробництво, витрат обігу і реалізації за різними об'єктами обліку (філіалами, підрозділами та ін);

вести облік грошових коштів;

вести облік розрахунків з дебіторами та кредиторами;

одержувати щомісячну звітність щодо руху засобів за відповідними рахунками у вигляді книги обліку господарських операцій, відомостей обліку руху матеріальних цінностей, обліку руху грошових коштів, обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, відомостей розрахунку амортизаційних відрахувань;

одержувати баланс підприємства та інші звітні документи для подання у податкові органи.

Система "Fin Expert 4.1 for Windows tm" - це професійна мережна система реального часу, яка призначена для великих підприємств з великими обсягами даних; система "Fin Expert 4.1 Life for Windows tm" розроблена для середніх підприємств з можливістю роботи в локальному режимі [14].

Основні особливості цієї програми:

ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства;

можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку;

одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному й аналітичному обліку;

повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності;

можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Висхідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до Журналу господарських операцій.

Програма "1C - Бухгалтерія - Проф. для Windows" дозволяє вводити господарські операції декількома способами [15]:

1) ручне введення операцій;

2) використання типових операцій;

3) використання режиму "документи і розрахунки".

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема:

оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками;

"шахматку";

аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками;

обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період; журнал-ордер і відомість, по рахунку;

зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією;

аналіз рахунка за датами;

звіт по журналу операцій - вибірку проводок із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками;

картку рахунка і всі проводки з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.

Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін. [16].

Усі документи по аналітичному обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.

Зокрема, видаються такі документи:

оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об'єктами обліку;

картка субконто, що містить усі проводки з даним об'єктом обліку;

аналіз рахунка за субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкта обліку;

аналіз субконто - зведення всіх підсумків за даними субконто;

обороти між субконто.

Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного" обліку [17].

Для бухгалтерії перехід до реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів означає постійне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності роботи. Дедалі зростають вимоги до рівня кваліфікації, - вже мало бути лише бухгалтером, необхідні глибокі знання економічної теорії, права, фінансового аналізу. Відповідно підвищуються вимоги до автоматизованих систем: це й можливість надання даних для фінансового аналізу, і поширення можливостей бухгалтерського діловодства й документообігу, і системи зведеного обліку та фінансової звітності, яку складають підприємства різних країн світу і яка має певні відмінності у підходах до змісту фінансових звітів, необхідних для прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків [18].

Розділ 3. Практична частина

3.1 Відкрити рахунки у Головній книзі (таблиця 3.1) з перенесенням до неї сальдо, наведених у таблиці 3.2

У зв'язку з великим об'ємом документу Головна-книга (таблиця 3.1), вважаємо недоцільним її складання, тому що для виконання завдання практичної частини, зі складання форми Ф-1 Баланс, достатньо регістрів бухгалтерського обліку, складених у цій курсовій роботі.

Таблиця 3.2

Відомість залишків на рахунках на 01.01.2009 року:

з/п

Назва рахунку

Сума (грн)

10

Основні засоби

100088

40

Статутний капітал

246900

131

Знос основних засобів

20088

43

Резервний капітал

106088

301

Каса в національній валюті

888

104

Обладнання

20088

601

Короткострокові позики банку

10088

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

21088

441

Прибуток нерозподілений

130088

311

Поточний рахунок

515088

22

М Ш П

30088

501

Довгострокові кредити банку

200088

26

Готова продукція

40088

312

Поточний рахунок в іноземній валюті

115088

64

Розрахунки з бюджетом

8088

631

Розрахунки з постачальниками

20088

201

Матеріали

30088

65

Розрахунки по соціальному страхуванню

988

203

Паливо

10088

661

Розрахунки з оплати праці

20088

207

Запасні частини

1088

681

Розрахунки по авансах отриманих

10088

23

Основне виробництво

30088

505

Інші довгострокові займи в нац. валюті

125088

39

Витрати майбутніх періодів

3088

685

Розрахунки з кредиторами

55088

377

Розрахунки з дебіторами

78088

3.2 У журналі кореспондентських рахунків (таблиця 3.3) записати всі операції (таблиця 3.6) з вказівками їх номера і кореспонденції (вказати тип операції)

Таблиця 3.3

Журнал кореспонденції рахунків

№ опер

Зміст господарських операцій

Кореспон. рахунки

дебет кредит

Сума (грн)

Тип операції

1

З поточного рахунку в касу отримані кошти на відрядження

301

311

1500

1

2

Сировина і матеріали передані в основне виробництво

23

201

2000

1

3

На поточний рахунок отримано заборгованість від дебітора

311

377

17000

1

4

З каси видано Сидоренко А.І. на відрядження

372

301

1700

1

5

Від покупця отримані кошти від реалізації продукції

311

361

24000

1

6

Оприбутковані матеріали, отримані від постачальника

201

631

3500

3

7

Оприбутковані ОЗ по першоначальній вартості, отримані від постачальника

поставлено на баланс ОЗ

152

10

631

152

10000

10000

3

8

Нарахована сума зносу на вироб. ОЗ

23

131

1800

1

9

Отримано паливо від постачальника

203

631

1200

3

10

Отримані запасні частини від постачальника

207

631

800

3

11

Оприбуткована на складі готова продукція, вироб. основними цехами

26

23

15000

1

12

Реалізована готова продукція

361

701

24000

1

13

Відображено податкові зобов'язання по ПДВ (в складі реалізованої готової продукції)

701

641

4000

1

14

Перераховано на поточні рахунки постачальникам за матеріали, паливо, запасні частини

631

311

31000

4

15

Списано собівартість реал. гот. продукції

901

26

15000

4

16

Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва

23

661

7400

3

17

Утримано із з/пл. податок з доходів фіз. осіб

661

64

950

4

18

Собівартість готов. продукції списується на фін. результат в порядку закриття 90 рах.

791

901

15000

4

19

Дохід від реалізації готов. продукції та списується на фін. результат в порядку закриття 70 рах.

701

791

20000

2

20

Знаходимо фінансовий результат (прибуток д 791, а збиток к 791) та закриваємо 791 рах.

791

441

5000

2

3.3 Відобразити всі господарські операції на синтетичних рахунках (таблиця 3.4), - в журналах-ордерах - при журнально-ордерній формі обліку, або у відомостях - при використанні форми обліку для малих підприємств (на вибір студента)

Таблиця 3.4

Синтетичні рахунки

10

104

201

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

100088

С-до початк.

20088

С-до початк.

30088

6)

3500

7)

10000

2)

2000

Обіг за місяць

10000

0

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

3500

2000

С-до кінцеве

110088

С-до кінцеве

20088

С-до кінцеве

31588

203

207

22

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

10088

С-до початк.

1088

С-до початк.

30088

9)

1200

10)

800,00

Обіг за місяць

1200

0

Обіг за місяць

800,00

0

Обіг за місяць

0

0

С-до кінцеве

11288

С-до кінцеве

1888,00

С-до кінцеве

30088

23

26

301

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

30088

С-до початк.

40088

С-до початк.

888

2)

2000

11)

15000

1)

1500

8)

1800

15)

15000

4)

1700

16)

7400

11)

15000

Обіг за місяць

11200

15000

Обіг за місяць

15000

15000

Обіг за місяць

1500

1700

С-до кінцеве

26288

С-до кінцеве

40088

С-до кінцеве

688

311

312

377

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

515088

С-до початк.

115088

С-до початк.

78088

3)

17000

3)

17000

5)

24000

1)

1500

14)

31000

Обіг за місяць

41000

32500

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

17000

С-до кінцеве

523588

С-до кінцеве

115088

С-до кінцеве

61088

39

40

131

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

3088

С-до початк.

246900

С-до початк.

20088

8)

1800

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

1800

С-до кінцеве

3088

С-до кінцеве

246900

С-до кінцеве

21888

43

441

47

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

106088

С-до початк.

130088

С-до початк.

21088

20)

5000

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

5000

Обіг за місяць

0

0

С-до кінцеве

106088

С-до кінцеве

135088

С-до кінцеве

21088

501

505

601

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

200088

С-до початк.

125088

С-до початк.

10088

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

0

С-до кінцеве

200088

С-до кінцеве

125088

С-до кінцеве

10088

631

64

65

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

20088

С-до початк.

8088

С-до початк.

988

6)

3500

17)

950

7)

10000

9)

1200

10)

800

14)

31000

Обіг за місяць

31000

15500

Обіг за місяць

0

950

Обіг за місяць

0

0

С-до кінцеве

4588

С-до кінцеве

9038

С-до кінцеве

988

661

681

685

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

20088

С-до початк.

10088

С-до початк.

55088

17)

950

16)

7400

Обіг за місяць

950

7400

Обіг за місяць

0

0

Обіг за місяць

0

0

С-до кінцеве

26538

С-до кінцеве

10088

С-до кінцеве

55088

372

361

641

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

С-до початк.

С-до початк.

4)

1700

12)

24000

13)

4000

5)

24000

Обіг за місяць

1700

0

Обіг за місяць

24000

24000

Обіг за місяць

0

4000

С-до кінцеве

1700

С-до кінцеве

С-до кінцеве

4000

152

701

901

Д

К

Д

К

Д

К

С-до початк.

С-до початк.

С-до початк.

7)

10000

13)

4000

15)

15000

7)

10000

19)

20000

18)

15000

12)

24000

Обіг за місяць

10000

10000

Обіг за місяць

24000

24000

Обіг за місяць

15000

15000

С-до кінцеве

С-до кінцеве

С-до кінцеве

791

Д

К

С-до початк.

18)

15000

19)

2000

20)

5000

20000

Обіг за місяць

20000

22000

С-до кінцеве

3.4 Підрахувати обіг у журналі кореспондентських рахунків, на синтетичних рахунках, у журналах-ордерах і відомостях. Вивести залишки на кінець звітного періоду

Рахунки 70,79,90 - залишків на мають, закриваємо їх і знаходимо фінансовий результат

791 “ Фінансовий результат”

Дебіт Кредит

15) 15000

19) 20000

20) 20000-15000 =5000 прибуток

сума оборота = 20000

сума оборота = 20000

3.6. Скласти обігову відомість (таблиця 3.5)

Таблиця 3.5

Обігова відомість за синтетичними рахунками за січень 2009 року

№ рах

Назва рахунку

Сальдо на 01.01.2009

Обіг за січень 2009

Сальдо на 31.01.2009

дебіт

кредит

дебіт

кредит

дебіт

кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Основні засоби

100088

10000

110088

104

Обладнання

20088

20088

201

Матеріали

30088

3500

2000

31588

203

Паливо

10088

1200

11288

207

Запасні частини

1088

800

1888

22

МШП

30088

30088

23

Основне виробництво

30088

11200

15000

26288

26

Готова продукція

40088

15000

15000

40088

301

Каса в національній валюті

888

1500

1700

688

311

Поточний рахунок в національній валюті

515088

41000

32500

523588

312

Поточний рахунок в іноземній валюті

115088

115088

377

Розрахунки з дебіторами

78088

17000

61088

39

Витрати майбутніх періодів

3088

3088

40

Статутний капітал

246900

246900

131

Знос основних засобів

20088

1800

21888

43

Резервний капітал

106088

106088

441

Прибуток нерозподілений

130088

5000

135088

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

21088

21088

501

Довгострокові кредити банку

200088

200088

505

Інші довгострокові займи в національній валюті

125088

125088

601

Короткострокові позики банку

10088

10088

631

Розрахунки з постачальниками

20088

31000

15500

4588

64

Розрахунки з бюджетом (податок з доходів з фіз. осіб)

8088

950

9038

65

Розрахунки по соціальному страхуванню

988

988

661

Розрахунки з оплати праці

20088

950

7400

26538

681

Розрахунки по авансах отриманих

10088

10088

685

Розрахунки з кредиторами

55088

55088

372

Розрахунки з підзвітними особами

1700

1700

361

Розрахунки з покупцями

24000

24000

641

Розрахунки з бюджетом (ПДВ)

4000

4000

152

Придбання основних засобів

10000

10000

701

Реалізована готова продукція

24000

24000

901

Собівартість реалізованої готової продукції

15000

15000

791

Фінансовий результат

20000

20000

Всього:

973944

973944

210850

210850

976644

976644

3.7. Скласти баланс на початок та кінець звітного періоду.

БАЛАНС

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Первісна вартість (10,104)

031

120176

130176

Знос (131)

032

(20088)

(21888)

Усього за розділом І

080

100088

108288

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси (201, 203, 207,22)

100

71352

74852

незавершене виробництво (23)

120

30088

26288

готова продукція (26)

130

40088

40088

Інша поточна дебіторська заборгованість (377,372)

210

78088

62788

в національній валюті (301,311)

230

515976

524276

в іноземній валюті (312)

240

115088

115088

Усього за розділом ІІ

260

850680

843380

ІІІ. Витрати майбутніх періодів (39)

270

3088

3088

Баланс

280

953856

954756

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал (40)

300

246900

246900

Резервний капітал (43)

340

106088

106088

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 441

350

130088

135088

Усього за розділом І

380

483076

488076

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу (47)

400

21088

21088

Усього за розділом ІІ

430

21088

21088

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків (501,505)

440

325176

325176

Усього за розділом ІІІ.

480

325176

325176

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків (601)

500

10088

10088

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (631)

530

20088

4588

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів (681)

540

10088

10088

з бюджетом (64, 641)

550

8088

13038

зі страхування (65)

570

988

988

з оплати праці (661)

580

20088

26538

Інші поточні зобовязання (685)

610

55088

55088

Усього за розділом ІV

620

124516

120416

Баланс

640

953856

954756

Висновки

Об'єкт дослідження: форми бухгалтерського обліку.

Мета роботи: дослідження форм бухгалтерського обліку.

Для досягнення мети були вирішені такі завдання: визначена сутність поняття "форма обліку"; розглянута історія розвитку форм бухгалтерського обліку; розглянута меморіально-ордерна форма обліку; розглянута форма бухгалтерського обліку Журнал-головна; розглянута та виділені особливості журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку; розглянута спрощена форма бухгалтерського обліку; розглянуті механізовані та автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку; виконані практичні завдання.

Форма бухгалтерського обліку - це технологія та організація облікового процесу з відповідними способами документування та облікової реєстрації (спосіб ведення обліку при тих самих елементах методу).

Розвиток форм бухгалтерського обліку має свою історію. Кожен етап розвитку господарської діяльності характеризується відповідним рівнем стану обліку, певною формою його ведення. Спочатку форми обліку базувалися на книгах-журналах, які вважалися головними обліковими регістрами, призначеними для ведення як систематичного, так і аналітичного обліку. Пізніше для ведення аналітичного обліку почали застосовувати картки. Подальший розвиток обліку, необхідність розподілу праці між працівниками бухгалтерії зумовили широке використання в обліку окремих листків. В умовах використання ПЕОМ з'явилися нові регістри і новітня технологія збору й обробки облікових даних.

На сьогодні в Україні 5 основних форм бухгалтерського обліку:

1. Меморіально-ордерна форма обліку

Меморіально-ордерна форма - використовується в бюджетних організаціях, у банках. Регістр цієї форми - меморіальний ордер.

Порівняно з журнально-ордерною, ця форма більш докладна, але містить багато дублюючої інформації.

2. Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна

Особливістю форми бухгалтерського обліку Журнал-головна є суміщення хронологічного і систематичного обліку по синтетичних рахунках в одному комбінованому обліковому регістрі - книзі Журнал-головна, яка поєднує у собі реєстраційний журнал і Головну книгу.

3. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету кореспондуючих рахунків.

4. Спрощена форма бухгалтерського обліку

Спрощена форма обліку - для малих підприємств. Малі підприємства з незначною кількістю господарських операцій можуть вести просту форму обліку - Журнал обліку господарських операцій і відомість 3-м для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами.

5. Механізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку

Згідно з цими формами обліку порядок заповнення облікових регістрів та їх формат визначається тією комп'ютерною програмою, яка використовується. Як правило, всі комп'ютерні програми формують журнали-ордери або відомості по кожному рахунку, шахову та оборотну відомості, а також всі форми звітності.

Список використаних джерел

1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку / Швець В.Г. - К.: Знання, 2004. - 447 с.

2. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет / Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. - М.: Инфа-М, 2006. - 497 с.

3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет / Бабаев Ю.А., Комиссарова И.П., Бородин В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 527 с.

4. Пономарева Г.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету / Пономарева Г.А. - М.: Приор, 2005. - 362 с.

5. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

6. Стражева Н. С Бухгалтерский учет / Стражева Н.С., Стражев А.В. - М.: Книжный Дом, 2004. - 432 с.

7. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет. От истоков до наших дней / Соколов Я.В. - М.: Аудит, 2005. - 638 с.

8. Горицкая Н.Г. Особенности бухгалтерского учета в современных условиях / Горицкая Н.Г. - М.: Издательство газеты "Бухгалтерия. Налоги", 2004. - 352 с.

9. Бебнева Е.В. Теория бухгалтерского учета / Бебнева Е.В., Богачева И.В., Соколова Е.С. - М.: ММИЭИФП, 2005. - 403 с.

10. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета / Соколов Я.В., Соколов В.Я. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 481 с.

11. Майкл Макиан Финансы и бухгалтерский учет / Майкл Макиан [пер. с англ. И.О. Гура]. - М.: АСТ, 2006. - 648 с.

12. Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учета / Мизиковский Е.А. - М.: Юристъ, 2004. - 400 с.

13. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Хорнгрен Ч.Т. [пер. с англ. В.О. Губачев]. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 416 с.

14. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Хендриксен Э.С. [пер. с англ.В. В. Сопко]. - М.: Финансы и статистика, 2005 - 576 с.

15. Борискина И.П. Бухгалтерское дело / Борискина И.П., Лясковская Н.В. - М.: Тула: НОО ВПО НП "ТИЭИ", 2008. - 473 с.

16. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанин Е.Н. - М.: Финансы и статистика, 2003. -752 с.

17. Гусева Т.М. Самоучитель по бухгалтерскому учету / Гусева Т.М., Шеина Т.Н. - М.: Проспект, 2009. - 502 с.

18. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета / Захарьин В.Р. - М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2005. - 304 с.


Подобные документы

 • Визначення сутності поняття про облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Розгляд меморіально-ордерної форми обліку. Забезпечення економічності облікового процесу шляхом його автоматизації та наукової організації праці обліковців на підприємстві.

  контрольная работа [28,5 K], добавлен 13.11.2015

 • Потреба в обліку руху товарів, грошей, розрахунків в умовах розвитку товарного виробництва. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку. Черговість записів і їх звірки при меморіально-ордерній формі обліку. Кредитові обороти по синтетичному рахунку.

  реферат [765,1 K], добавлен 19.04.2015

 • Облік операцій на рахунках банку як об’єкт бухгалтерського обліку. Законодавчо-нормативне забезпечення ведення обліку операцій. Розробка аналітичних рахунків. Порядок відкриття поточного рахунку. Облік грошових коштів на спеціальних рахунках банку.

  курсовая работа [89,2 K], добавлен 22.02.2015

 • Поняття і зміст облікових регістрів. Характеристика журнально-ордерної форми обліку. Відображення операцій в журналах обліку грошових коштів; розрахунків; необоротних матеріальних активів і фінансових інвестицій; витрат; доходів; власного капіталу.

  курсовая работа [637,3 K], добавлен 20.10.2010

 • Застосування простої форми бухгалтерського обліку малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), їх відображення за спрощеною формою з використанням регістрів обліку майна підприємства. Ведення журналу обліку.

  курсовая работа [33,6 K], добавлен 07.05.2009

 • Дослідження особливостей розвитку регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Аналіз нормативно-правової бази щодо цього питання. Правове регулювання бухгалтерського обліку за кордоном. Складення бухгалтерського балансу, журналу господарських операцій.

  курсовая работа [79,2 K], добавлен 03.07.2014

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга [63,2 K], добавлен 09.10.2008

 • Бухгалтерський облiк, предмет та методи вивчення. Структура та елементи бухгалтерського балансу, принципі та етапи його формування. Вартісне вимірювання і облік основних господарських процесів. Облікова реєстрація та форми бухгалтерського обліку.

  курс лекций [876,1 K], добавлен 03.03.2012

 • Основні засоби як об’єкт обліку. Економічна сутність основних засобів їх класифікація, оцінка, нормативно-правове забезпечення. Міжнародний досвід обліку руху основних засобів. Відображення операцій вибуття на рахунках і регістрах бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.03.2009

 • Форми організації бухгалтерського обліку, вибір суб'єкта його ведення на етапі формування установчих документів. Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби. Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства.

  контрольная работа [20,5 K], добавлен 09.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.