Бухгалтерський облік господарських операцій

Особливості та принципи обліку надходження нематеріальних активів. Визначення первісної вартості фінансових інвестицій в залежності від способу їх надходження на підприємство. Правила і обмеження щодо стажу роботи при нарахуванні відпускних працівникам.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.11.2012
Размер файла 61,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

1.1 Облік надходження нематеріальних активів

1.2 Визначення первісної вартості фінансових інвестицій

1.3 Облік нарахування та виплати відпускних працівникам підприємства

2. Практична частина

2.1 Завдання 1

2.2 Завдання 2

2.3 Завдання 3

2.4 Завдання 4

2.5 Завдання 5

2.6 Завдання 6

2.7 Завдання 7

2.8 Завдання 8

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної і практичної. Теоретична складова містить інформацію про конкретну ділянку обліку, чітко поставлені питання до розкриття питань. Теоретичні питання вимагають перегляду, вивчення і узагальнення періодичної літератури, навчальних посібників, Законів України тощо. Відповідаючи на поставлені питання, потрібно проаналізувати законодавчі, нормативні та періодичні джерела інформації, підручники та посібники.

Метою курсової роботи є вдосконалення теоретичних і практичних знань з «Бухгалтерського обліку господарських операцій». Завдання курсової роботи - виконати комплекс завдань в повному обсязі.

Відповідь на перше питання повинне містити вичерпну відповідь про облік надходження нематеріальних активів. Потрібно назвати способи надходження нематеріальних активів на підприємство, відображення їх в обліку. Слід робити посилання на законодавчі, нормативні, періодичні видання та підручники, що містять інформацію про нематеріальні активи. У другому питанні потрібно розкрити поняття визначення первісної вартості фінансових інвестицій, що залежить від способу надходження їх на підприємство. У третьому питанні потрібно відобразити теоретичні і прикладні засади обліку нарахування та виплати відпускних працівникам підприємства. Для нього рекомендовано опрацювати низку періодичних видань та законодавчих актів, тому що облік розрахунків з працівниками часто набуває змін.

Практична частина курсової роботи складається з комплексу завдань, що широко охоплюють облік єдиного податку. Тема єдиного податку є актуальною так як багато суб'єктів підприємницької діяльності працюють на основі спрощеної системи обліку із застосуванням спрощеного Плану рахунків та єдиного податку. До розв'язку задач рекомендовано ознайомитися з такою літературою:

1. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001. №186.

Виконуючи завдання з обліку єдиного податку слід чітко розмежувати поняття щодо ставок податку (6%; 10%) та їх платників.

1. Теоретична частина

1.1 Облік надходження нематеріальних активів

Більшість нематеріальних активів є об'єктами цивільного обігу і їхня передача (відчуження) здійснюється здебільшого на підставі ліцензійних угод. Угоди про передачу права власності на охоронний документ (патент, свідоцтво), на цілісній майновій комплекс або видачу ліцензій на використання об'єкта інтелектуальної власності потребують реєстрації [2, ст. 320].

При оприбуткуванні НМА на підприємстві оформляється акт приймання-передачі, до якого додається копія охоронного документа, такого як документи, що списують сам об'єкт або порядок його використання. При отриманні підприємством "ноу-хау" також додається аудіо-, відео-, або письмове відображення вмісту конфіденційної інформації, що є об'єктом угоди [2, ст.320].

Якщо НМА отриманий в результаті розробки, то він відображається на балансі за умови, якщо у підприємстві виникає намір, є технічні можливості та ресурси для доведення НМА до стану, придатного до використання чи реалізації. При цьому має бути інформація про витрати пов'язані з розробкою НМА [2, ст. 320].

Якщо НМА не відповідає умовам, передбаченим П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» , то витрати, пов'язані з придбанням, створенням, визнаються витратами на дослідження (заплановані підприємством, які проводяться ним вперше з метою розуміння нових наукових і технічних знань), підготовку та перепідготовку кадрів, рекламу, створення, переміщення підприємства, підвищення ділової репутації [2, ст. 320].

Оприбуткування НМА у складі активів підприємства здійснюється за первісною вартістю, яка визначається виходячи з таких умов їх отримання [2, ст. 320]:

1. Якщо НМА придбано, то первісна вартість включає ціну (вартість) придбання (за вирахування знижок), непрямі податки, які підлягають поверненню, інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням та доведенням НМА до стану, придатного для використання.

2. Якщо НМА створено, первісну вартість складають прямі матеріальні витрати на оплату праці, вартість оплати юридичної реєстрації прав, амортизація патентів, ліцензій та інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням та доведенням НМА до стану, придатного для використання .

3. Якщо НМА обміняно на подібний об'єкт, то первісна вартість визначається на основі залишкової вартості переданого НМА (первісна вартість за мінусом зносу).

4. Якщо НМА обміняно на неподібний об'єкт, то первісна вартість складається із справедливої вартості переданого НМА плюс (мінус) сума коштів (їх еквівалентів), отриманих (доплачених) в результаті обміну.

5. Якщо НМА отриманий в результаті внеску до статутного капіталу або безоплатно отриманий, то первісна вартість є справедливою вартістю НМА.

В б/о рух НМА відображається на рахунку 12 «Нематеріальні активи», по дебету якого відображається придбання, отримання активів, а по кредиту - вибуття ( внаслідок продажу, безоплатної передачі чи невідповідності критеріям активу) [2, ст. 97] .

Для обліку витрат, пов'язаних з придбанням (створенням) НМА, використовують рахунок 154 « Придбання (створення) нематеріальних активів». По дебету рахунка 154 збирають всі витрати, які складають первісну вартість НМА, в кореспонденції з кредитом рахунків, які відображають прямі витрати ( рахунки класу 2), а також рахунків розрахунків (66, 68, 37). По кредиту рахунка 154 здійснюється списання в дебет 12 - на суму первісної вартості оприбуткованого об'єкта [2, ст. 97 ].

За кредитом рахунку 154 здійснюється списання в дебет 12 - на суму первісної вартості оприбуткованого об'єкта НМА. НМА підприємство може отримувати з різних джерел. Основні бухгалтерські проведення з надходження НМА [3, с. 205]:

Таблиця 1 Кореспонденція рахунків з обліку надходження нематеріальних активів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1.

Внесення учасником нематеріального активу

12

46

2.

Отримано нематеріальний актив з бюджету, позабюджетних фондів, за рахунок цільових внесків фізичних і юридичних осіб

12

48

3.

Нематеріальний актив придбано за рахунок довгострокових фінансових інвестицій

12

14

4.

В рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості отримано матеріальний актив

12

16

5.

Безоплатно отримані нематеріальні активи

12

42

Придбаний або одержаний НМА (як і кожний інший актив) відображають у балансі, якщо існує вірогідність одержання майбутніх економічних вигод від його використання і вартість цього активу може бути достовірно визначена [4, с. 334].

НМА надходить на підприємство в результаті[4, с. 334]:

1. Придбання (за бартером, за гроші).

2. Одержання як внеску засновника до статутного фонду підприємства.

3. Самостійного виготовлення об'єкта нематеріального активу.

4. Безоплатного одержання нематеріальних активів.

НМА, одержаний в результаті розробки, відображають у балансі за умов, що підприємство має [4, с. 334-335]:

1. намір, технічну спроможність і ресурси для доведення нематеріального активу до стану придатності для реалізації або використання;

2. можливість одержання майбутніх економічних вигод від його реалізації або використання;

3. інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із його розробкою.

Якщо НМА не відповідає зазначеним критеріям визнання, витрати, пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони здійснювалися, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом [4, с. 335].

Не визнаються активом і відображаються у витратах того звітного періоду, протягом якого вони здійснювалися [4, с. 335]:

1. витрати на дослідження;

2. витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

3. витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

4. витрати на створення, реорганізацію, та переміщення підприємства або його частини;

5. витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Придбані НМА зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного НМА складається з ціни (вартості) придбання (крім одержаних торгових знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають компенсації, та інших витрат, які безпосередньо пов'язані з його придбання і доведення до стану придатності для використання за призначенням. Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості НМА, які придбано (створено) цілком або частково за рахунок банківського кредиту [4, с. 335].

Витрати, що здійснюються для утримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання початково визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до витрат звітного періоду [4, с. 335].

Порядок облікових записів щодо надходження НМА визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть купувати НМА, одержуючи їх безкоштовно або створювати власними силами. Оприбуткування НМА, отриманих в результаті внеску засновників ( учасників) до статутного капіталу, проводиться в обліку таким записом на підставі установчого договору та акту приймання-передачі [1, ст. 320]:

Дт 46 «Неоплачений капітал»

Кт 40 «Статутний капітал»

Дт 12 «Нематеріальні активи»

Кт 46 «Неоплачений капітал» - на суму справедливої вартості внесеного нематеріального активу, погодженої засновниками (учасниками) (акт приймання-передачі).

При виготовленні нематеріального активу власними силами підприємства всі витрати акумулюються на рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріального активу» і після доведення об'єкту нематеріального активу до стану придатності для використання він зараховується на баланс як нематеріальний актив за первісною вартістю [1, ст. 322].

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов?язаних з удосконаленням цих активів і підвищення їхніх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню початково очікуваних майбутніх економічних вигод [4, ст. 336].

Витрати, що здійснюються для утримання об?єкта в придатному для використання стані та одержання початково визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включають до витрат звітного періоду [4, ст. 336].

1.2 Визначення первісної вартості фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції - це активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу для купівлі акцій, облігацій та інших цінних паперів, які емітуються підприємствами чи державою, вкладення в доходні види грошових інструментів та придбання часток в статутних капіталах інших підприємств [7].

Первісна оцінка фінансових інвестицій здійснюється за собівартістю [5, с. 197].

Первісна вартість придбаних фінансових інвестицій складається з витрат, що безпосередньо пов'язані з таким придбанням [7]:

· Ціна придбання;

· Комісійні винагороди;

· Мито;

· Податки, збори, обов'язкові платежі;

· Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвестицій.

Визначення первісної вартості фінансових інвестицій залежить від способів їх надходження на підприємство [7]:

1. Фінансові інвестиції, придбані за гроші - собівартість.

2. Фінансові інвестиції, придбані в обмін на цінні папери власної емісії - справедлива вартість переданих цінних паперів.

3. Фінансові інвестиції, придбані в обмін на інші активи - справедлива вартість переданих активів.

4. Фінансові інвестиції, придбані за кредити банку - витрати на придбання за винятком відсотків за кредит [5, с. 197].

5. Безоплатно отримані фінансові інвестиції - справедлива вартість на дату отримання [5, с. 197].

Собівартість придбаних інвестицій у боргові цінні папери може змінюватися протягом періоду їх утримання підприємством, якщо вони придбані за вартістю, нижчою від номінальної. Тоді частина відсотків, які отримує підприємство за цими інвестиціями, не буде кваліфікуватись як дохід від використання активів, а приєднається до вартості інвестицій на балансі [5, с. 197].

Собівартість фінансових інвестицій складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції [9, ст. 112].

Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Міністерством фінансів України від 29 листопада 1999 року №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за №860/4153 [9, ст. 112].

Оцінка фінансових вкладень визначається їх видами [1, ст. 447]:

· вкладення статутного капіталу іншим підприємством оцінюється в розмірі, встановленому засновницькими та іншими аналогічними документами;

· надані позики та грошові кошти, перераховані на депозит в банку, оцінюються в розмірі фактичної вартості грошових коштів;

· цінні папери, як правило, оцінюються в розмірі фактичних витрат для інвестора (витрат на купівлю цінних паперів, сплати комісійних винагород посередникам), але, враховуючи специфіку цінних паперів, їх оцінка залежить також від їх видів, терміну обігу та зміни ринкової вартості.

1.3 Облік нарахування та виплати відпускних працівникам підприємства

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи [10].

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи[10] .

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України [10] .

Згідно з чинним законодавством кожен працівник має право на оплачувані відпустки [2, ст. 182].

Відпустки поділяються на щорічні (основна, додаткова за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки), додаткові відпустки в зв?язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки (в зв?язку з вагітністю та пологами; по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; додаткова відпустка працівників, які мають дітей [2, ст. 182].

Відповідно до ст. 75 Кодексу законів про працю (КЗпП) щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів. При цьому не має значення, є робота основною чи за сумісництвом, зайнятий працівник повний робочий день чи ні. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, - 69 календарних днів [3, ст. 374].

Під час визначення тривалості щорічних відпусток, що надаються працівнику, не враховують святкові та неробочі дні. Згідно із ст. 75 КЗпП встановлено такі святкові дні: 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня - День Перемоги, 28 червня - День Конституції України, 24 серпня - День незалежності України. Робота також не проводиться у дні релігійних свят: один день (неділя) - Пасха, один день (неділя) - Трійця [3, ст. 380-381].

Право працівника на щорічні основну і додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу [3, ст. 385].

Відпускні нараховуються на підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки, в якому вказують і відпустки. Підставою для видавання наказу про надання відпустки є заява працівника. Згідно зі статтею 21 Закону України «Про відпустки» належну працівнику суму відпускних має бути виплачено не пізніше ніж за три дні до початку відпустки [3, ст. 388].

Сума відпускних визначається згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Відповідно до цього Порядку суми виплат, належних працівнику за час надання йому щорічних основної та додаткової відпусток, тривалість яких визначається в календарних днях, розраховуються діленням сумарного заробітку за останні 12 місяців перед наданням відпустки на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів) і множення отриманого результату (середньоденного заробітку) кількість календарних днів наданої оплачуваної відпустки [3, ст. 388].

Цей розрахунок можна показати у вигляді формули [3, ст. 388]:

В=(М/ (К-С))*N, (1)

де, В - сума відпускних;

М - сумарний заробіток працівників за останні 12 місяців або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К - кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював на підприємстві понад один рік, - 12 календарних місяців, тобто 365 календарних днів (у високосному році - 366 календарних днів), а для працівника, який відпрацював менше від одного року, - кількість календарних днів фактично відпрацьованого періоду, що передували місяцю надання відпустки);

С - кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством (10 святкових та неробочих днів, згідно зі ст. 73 КЗпП);

N - тривалість відпустки в календарних днях.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються [10] :

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання; { Пункт 5 частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI від 16.04.2009 }

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. ( Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом N 2622-IV від 02.06.2005 ) [10].

Працівникові, який пропрацював на підприємстві менше від року, середня заробітна плата обчислюється на підставі виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку. Всі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому вони нараховані, без вирахування сум податків та інших утримань. Оплата щорічних відпусток входить до фонду додаткової заробітної плати. Порядок оподаткування сум відпускних такий самий, як і основної заробітної плати [3, ст. 388]:

1. нараховуються:

а) внески до ПФ (33,2%);

б) внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1,5%);

в) внесок до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (1,3%);

г) внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (залежно від галузі);

2. утримуються:

а) податок з доходів фізичних осіб (15%);

б) внески до ПФ (2%);

в) внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (0,5%, 1%);

г) внесок до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (0,5%).

Оподаткування відпускних здійснюється у порядку, передбаченому для оподаткування зарплати, оскільки відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889 - ІV під терміном «заробітна плата» розуміють також інші заохочувальні та компенсаційні виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом [3, ст. 394].

Операції, пов'язані з нарахуванням і виплатою відпускних, а також сум нарахувань і утримань податків і обов'язкових зборів (внесків), відображаються такими бухгалтерськими проведеннями [3, ст. 394].

Таблиця 2 Кореспонденція рахунків з обліку нарахування та виплат відпускних

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1.

Нараховано відпускні

471

661

2.

Нараховано збори до Пенсійного фонду (33,2%)

471

651

3.

Нараховано внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1,5%)

471

652

4.

Нараховано внески до Фонду загальнообов?язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (1,3%)

471

653

5.

Нараховано внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

471

656

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб (15%)

661

641

7.

Утримано збір до Пенсійного фонду (2%)

661

651

8.

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (0,25%, 0,5%, 1%)

661

652

9.

Утримано внесок до Фонду загальнообов?язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (0,5%)

661

653

10.

Отримано гроші для виплати відпускних

301

321

11.

Виплачено відпускні

661

301

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку [10].

Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України [10].

Працівникам, які мають право на соціальні відпустки, передбачені статтями 17 і 18 цього Закону, виплачується державна допомога на умовах, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12) та іншими нормативно-правовими актами України [10].

Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. (Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV (1096-15) від 10.07.2003) [10]

В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання [10].

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел [10].

2. Практична частина

2.1 Завдання 1

облік фінансовий інвестиція відпускний

Для виробничих потреб, ТзОВ „Буд” - платник єдиного податку за ставкою 10 % придбало автомобіль вартістю 124000 грн., у тому числі ПДВ (20%), у ТзОВ „Автолев” на умовах 70% передоплати. Підприємством оплачено сума збору до Пенсійного фонду (3 %) та вартість державної реєстрації автомобіля в органах ДАІ 500 грн. Витрати зі страхування цивільно-правової відповідальності автовласника склали 1000 грн. (строк дії договору страхування - 1 рік); витрати на придбання полісу КАСКО - 3000 грн. Здійснити підрахунок первісної вартості придбаного автомобіля та відобразити в обліку підприємства операції з придбання автомобіля.

Розв'язання:

З метою спрощення обліку для об'єктів підприємницької діяльності, зменшення податкової звітності та витрати на її ведення запроваджено спрощену систему оподаткування і єдиний податок.

Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків та інших податків [8, п. 6].

Наше підприємство платник податку за ставкою 10 %, тому ПДВ не відображається. Спочатку перераховуємо суму авансу продавцю в сумі 70 % від його загальної вартості. Обидва рахунки є активними і виплату коштів ми проводимо з рахунку в банку. Зменшення активних рахунків відображається по кредиту 311 «Поточні рахунки в національній валюті» (при спрощеній системі обліку 31 «Рахунки в банках»), збільшення - по дебету (зростає рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами») відповідно на суму в розмірі 70 % від загальної вартості автомобіля, що дорівнює 124000*0,70=86800 грн.

Друге проведення показує отримання автомобіля від продавця. Отримання основного засобу від постачальника відображається проведенням: Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями». За дебетом рахунку 15 відображається збільшення зазнаних витрат на створення (придбання) матеріальних і нематеріальних активів. Придбаваючи матеріальні і нематеріальні активи, ми здійснюємо капітальні інвестиції. За кредитом - рахунок 68, на якому ведеться облік узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками. Це операція 3 типу, де активний рахунок збільшується на ту ж суму, що й пасивний, а саме на загальну суму автомобіля - 124000 грн.

В нас залишилася заборгованість по рахунках 37 і 68. Тому здійснюємо взаємозалік цих заборгованостей на загальну суму автомобіля.

Відповідно до державних стандартів потрібно відобразити збір до Пенсійного фонду (3 %) за придбаний автомобіль. Пенсійний збір включається до первісної вартості автомобіля (Дт 15), а кредит рахунка 64 «Розрахунки за податками і платежами» відображає збільшення наших зобов'язань перед державою щодо сплати збору до державного бюджету на суму 86800*0,03=2604 грн. На рахунку 64 ведеться облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами.

Нарахувавши збір до ПФ, потрібно його і сплатити. Наступне проведення стосується сплати збору. При цьому зменшуємо заборгованість перед державою (Дт 64) за допомогою перерахунку коштів з поточного рахунку в банку (Кт 31).

При купівлі автомобіля обов'язковим платежем є реєстрація його в органах ДАІ. Дана сума включається до складу первісної вартості автомобіля, збільшується наша заборгованість перед бюджетом. Збільшуються два рахунки аналогічно при нарахуванні збору до ПФ.

За нарахуванням наступним кроком є сплата за реєстрацію автомобіля з поточного рахунку в банку і тим самим ми погасили заборгованість.

Перерахування витрат зі страхування цивільно-правової відповідальності автовласника аналогічне попереднім нарахуванням податків і обов'язкових платежів.

Ми відносимо даний платіж на витрати майбутніх періодів, бо страхові платежі нам будуть виплачуватися в майбутньому при зазнавані матеріальних збитків та будуть відшкодовуватися залежно від рівня зазнаних втрат.

Операції з придбання страхового полісу КАСКО аналогічні попереднім операціям.

Після сплати всіх обов'язкових платежів ми повинні перерахувати продавцю ще 30 % вартості автомобіля (124000*0,3=37200 грн), нарахувати і сплатити збір до ПФ в розмірі 3 % (37200*0,03=1116 грн). Аналогічно проведенню 1, 4,5.

Строк дії договору страхування становить 1 рік за умовою в сумі 1000 грн і він повинен списуватися щомісяця однаковими сумами. В нашому випадку: 1000/12=83,3 грн щомісяця та списуються на витрати майбутніх періодів (Кт 39). По дебету рахунок 84 «Витрати операційної діяльності» (без використання спрощеної системи обліку - рахунок 92 «Адміністративні витрати»). Після сплати всіх податків, зборів, платежів вводимо автомобіль експлуатацію, закриваючи рахунок 15 «Капітальні інвестиції» по кредиту з дебетом 10 «Основні засоби» на суму 132221 грн (124000+2604+500+1000+3000+1117).

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків з обліку придбання автомобіля

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Перераховано аванс продавцю за автомобіль (124000*70%)

37

31

86800

2.

Отримання автомобіля від постачальника

15

68

124000

3.

Здійснено взаємозалік заборгованостей

68

37

124000

4.

Відображено нарахування збору до Пенсійного фонду (3%) (86800*3%)

15

64

2604

5.

Перераховано збір до Пенсійного фонду (3%)

64

31

2604

6.

Нарахування заборгованості перед ДАІ за надані послуги з реєстрації автомобіля

15

64

500

7.

Сплата послуг за реєстрацію автомобіля в ДАІ

64

31

500

8.

Перераховано витрати зі страхування цивільно-правової відповідальності автовласника

64

31

1000

9.

Віднесення суми за договором авто страхування на витрати майбутніх періодів

39

64

1000

10.

Відображено витрати на придбання полісу КАСКО

39

64

3000

11.

Перераховано витрати на придбання полісу КАСКО

64

31

3000

12.

Передано решту коштів продавцю за автомобіль (30%) (124000*30%)

68

31

37200

13.

Відображено нарахування збору до Пенсійного фонду (3%) (37200*3%)

15

64

1117

14.

Сплата Пенсійного збору (3%)

64

31

1117

15.

Поступове щомісячне списання страхового платежу на витрати періоду (1000:12)

84

39

83,3

16.

Введено в експлуатацію автомобіль за його первісною вартістю

10

15

132221

2.2 Завдання 2

У звітному періоді ТзОВ „Буд” - платник єдиного податку за ставкою 6 % побудовано 2 склади (господарським і підрядним способами).

Будівництво Складу №1 підприємство здійснило за допомогою ТзОВ „Будсервіс”. Вартість будівельних матеріалів, переданих замовником підряднику - 17400 грн. (в т.ч. ПДВ 20%.). Кошторисна вартість робіт підрядника - 124000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%.). Реєстраційні збори (умовно) - 500 грн. (без ПДВ).

Будівництво Складу №2 підприємство здійснило власними силами: вартість будівельних матеріалів - 17400 грн. (в т.ч. ПДВ 20%.); заробітна плата працівників, зайнятих будівництвом складу - 1024 грн.; нарахування на заробітну плату; загальновиробничі витрати (змінні і розподілені постійні) - 1 300 грн.; амортизація власних машин і механізмів, використаних для здійснення будівництва - 4200 грн.; реєстраційні збори (умовно) - 500 грн. (без ПДВ). Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі. Здійснити підрахунок первісної вартості складів та відобразити в обліку підприємства операції з придбання основних засобів.

Розв'язання:

При надходженні матеріалів на підприємство ми їх збільшення відображаємо по дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» і відповідно зростає на цю ж суму наша заборгованість перед постачальниками (Кт 68). Податковий кредит потрібно відобразити від суми оприбуткування: 13920*0,2=3480 грн. По дебету 64 рахунок як рахунок, на якому ведеться облік податків, а 68 - це рахунок, що відображає нарахування податкового кредиту саме з суми оприбуткування матеріалів від постачальника.

Після цього ми повинні списати будматеріали, що використали у будівництві, що включаємо до первісної вартості складу. Нарахована ЗП і нарахування на ЗП теж включаються до первісної вартості складу. Використовуються два пасивні рахунки 66 і 64, що відображають нашу заборгованість сплатити ЗП працівникам.

При будівництві були присутні загально виробничі витрати, які ми віднесли на рахунок 85 «Інші затрати», які потім списали і включили до первісної вартості через 15 рахунок.Сума накопиченого зносу списується з допомогою рахунка 13 «Знос необоротних активів» (по дебету) звичайно з кредитом рахунка 10 «Основні засоби» на суму 4200 грн.

Відображення сум за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати пов'язані з придбанням (створенням) ОЗ відображається проведенням Дт 15 Кт 685 (в нашому випадку: Дт 15 Кт 64).

Вводимо склад в експлуатацію за його первісною вартістю : 13920+1024+342+1300+500=17086 грн.

Господарський спосіб:

Таблиця 4 Кореспонденція рахунків з обліку створення складу №2 господарським способом

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн..

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Оприбуткування матеріалів від постачальника

20

68

13920

2.

Відображено податковий кредит з придбання матеріалів

64

68

3480

3.

Списання будматеріалів використаних у будівництві

15

20

13920

4.

Нарахована ЗП працівникам зайнятих у будівництві

15

66

1024

5.

Відображено нарахування на ФОП (33,2%+0,2%) (1024*0,334)

15

64

342

6.

Відображено загальновиробничі витрати

85

23

1300

7.

Списано суму загальновиробничих витрат

15

85

1300

8.

Списано суму зносу власних машин і механізмів, використаних для здійснення будівництва

13

10

4200

9.

Відображено витрати на реєстраційні збори

15

64

500

10.

Введено склад №2 в експлуатацію за його первісною вартістю

10

15

17086

Нам на склад надійшли матеріали для створення складу підрядником за договором: збільшилася кількість матеріалів і це відображено по Дт 20, тим самим збільшилася наша заборгованість за матеріали перед постачальниками. Відобразимо зразу суму ПДВ, що була нарахована на вартість матеріалів (аналогічно 2 проведенню в табл. 4).

Проведення зі списання матеріалів у попередній табл. 4.

Отримання ОЗ за договором поставки відображається по дебету 15 рахунку з кредитом 63 (в нас - 68) на суму без ПДВ, а потім нараховуємо податковий кредит з ПДВ нарахований на вартість робіт підрядника.

Відповідно оплата праці підрядника повинна бути і є відображена так: Дт 68 Кт 31 на повну вартість роботи.

Відображення зборів на реєстраційні збори відображено у попередній таблиці. Тому вводимо склад в експлуатацію за його первісною вартістю, що становить: 13920+99200+500=113620 грн.

Підрядний спосіб:

Таблиця 5 Кореспонденція рахунків з обліку створення складу №1 підрядним способом

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Оприбуткування матеріалів переданих підряднику

20

68

13920

2.

Відображено суму ПДВ нараховану на вартість матеріалів

64

68

3480

3.

Списано використані підрядником будівельні матеріали передані замовником

15

20

13920

4.

Відображена вартість робіт підрядника

15

68

99200

5.

Відображено податковий кредит нарахований на вартість робіт підрядника

64

68

24800

6.

Оплата виконаних підрядником робіт

68

31

124000

7.

Відображено збори на реєстраційні збори

15

64

500

8.

Введено в експлуатацію склад №1

10

15

113620

2.3 Завдання 3

ТзОВ „Буд” - платник єдиного податку за ставкою 10 % безоплатно передало верстат, що був у користуванні. В акті приймання-передачі зазначено: первісна вартість становить 17600 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 7400 грн., звичайна ціна 15700 грн.

Підприємство інвестор передало до статутного фонду іншого підприємства склад первісною вартістю 224000, знос - 80000 грн. звичайна ціна 250000 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття основних засобів.

Розв'язання:

Таблиця 6. Кореспонденція рахунків з безоплатної передачі верстата і передачі складу іншому підприємству як внеску до статутного капіталу

п/п

Зміст господарських організацій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Зменшено вартість верстата на суму зносу

13

10

7400

2.

Відображено списання залишкової вартості верстату

85

10

10200

3.

Списано залишкову вартість на фінансові результати

79

85

17600

4.

Відображено передачу складу іншому підприємству як внеску до статутного капіталу (за справедливою вартістю)

14

70

144000

5.

Списано суму нарахованого зносу складу переданого іншому підприємству

13

10

80000

6.

Відображено залишкову вартість переданого складу

85

10

144000

7.

Віднесено на фінансовий результат різницю між залишковою і справедливою вартістю інвестицій здійснених при передачі складу іншому підприємству як внеску до статутного капіталу

70

79

250000

Ставка єдиного податку 10%, тому суми ПДВ не нараховуємо так як ПДВ включається до складу єдиного податку. Але саме нарахування єдиного податку ми не відображаємо, бо відсутній дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

По дебету рахунка 13 відображається зменшення суми зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, при цьому зменшується вартість основного засобу. Тому перше проведення записуємо як Дт 13 Кт 10 на суму накопиченого зносу.

2.4 Завдання 4

Постійно діюча експертна комісія підприємства має дані про те, що станом на 01 липня вартість програмного забезпечення, за ринковою (справедливою) вартістю становить 3900, залишкова вартість - 6500 грн., ліквідаційна вартість 2000 грн. Керівництвом прийняте рішення здійснити переоцінку програмного забезпечення. Відобразити в обліку підприємства операції з переоцінки програмного забезпечення.

Розв'язання:

Таблиця 7. Кореспонденція рахунків з обліку операцій з переоцінки програмного забезпечення

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Відображено уцінку залишкової вартості об'єкта нематеріального активу (6500-6500*0,6)

423

12

2600

Нам не відомо який вид переоцінки використало підприємство (дооцінку, переоцінку). Тому ми повинні розрахувати індекс переоцінки, який визначається так:

ІП=СВ/(ПВ-ЗН)=СВ/ЗВ, (2)

де: ІП - індекс переоцінки нематеріального активу;

СВ - справедлива вартість нематеріального активу;

ПВ - первісна вартість нематеріального активу;

ЗН - знос нематеріального активу;

ЗВ - залишкова вартість нематеріального активу.

ІП=3900/6500=0,6.

Ми повинні відобразити уцінку, бо справедлива вартість є меншою за залишкову вартість.

Інший додатковий капітал включає суму дооцінки (уцінки) необоротних активів, здійснюється на рахунку 40 «Додатковий капітал» на рахунку 423 «Дооцінка активів» (дооцінка необоротних активів у випадках передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. По кредиту субрахунку відображається сума дооцінки активів, по дебету - уцінка активу, його вибуття чи використання [5, ст. 448].

2.5 Завдання 5

ТзОВ „Буд” платник єдиного податку за ставкою 10 % і ПАТ „Незалежність” уклали два договори міни.

Згідно з першим договором підприємства обмінювалися цеглою керамічною у кількості 10 тис. шт. за ціною 90000 грн. (у тому числі ПДВ - 15000 грн.), справедлива вартість якої становила ті самі 90000 грн. (у тому числі ПДВ - 15000 грн.). При цьому в договорі було визначено, що доставку цегли здійснює ПАТ „Незалежність”, яке в одному випадку виступало як покупець, а у другому - як продавець. Витрати на доставку цегли з ТзОВ „Буд” на ПАТ „Незалежність” становили 2000 грн. (у цьому випадку ПАТ „Незалежність” виступало як покупець), ПАТ „Незалежність” на ТзОВ „Буд” - в сумі 1000 грн. (в цьому випадку воно виступало як продавець). Балансова вартість цегли на ТзОВ „Буд” становила 80000 грн., на ПАТ „Незалежність” - 70000 грн.

Другий договір був укладений на суму 63000 грн. (у тому числі ПДВ - 10500 грн.) і передбачав, що ТзОВ „Буд” продає ПАТ „Незалежність” готову продукцію з доставкою, натомість отримуючи від ПАТ „Незалежність” послуги з перевезення піску й цементу. Балансова вартість готової продукції ТзОВ „Буд” становила 48000 грн., витрати з її доставки (перевезення здійснило саме ТзОВ „Буд”) - 600 грн., собівартість послуг з перевезення ПАТ „Незалежність” - 44000 грн. І у одному, і в іншому договорі було встановлено, що право власності на обмінювані активи переходить з моменту їх передання продавцем. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку двох підприємств.

Розв'язання:

Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, не мають права використовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунку коштами [8, Ст. 1 Указу №727].

В нашій задачі сказано, що підприємства застосували бартерний спосіб розрахунку, а відповідно до вищенаведеного Указу при спрощеній системі оподаткування це неможливо. Тому ми не можемо розв'язати цю задачу.

2.6 Завдання 6

ТзОВ „Буд” станом на 01 квітня має такі дані про запаси:

- дошка - 1240 грн.;

- цегла - 2400 грн.;

- цемент - 490 грн.;

- паливо - 290 грн.;

- залишок ТЗВ 440 грн.

На ТзОВ „Буд” транспортне підприємство доставило:

- дошку у кількості 2 м. куб. на суму 4000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);

- цеглу у кількості 1000 на суму 340 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);

- цемент у кількості 100 мішків на суму 1240 (в т.ч. ПДВ 20%);

- паливо 390 (в т.ч. ПДВ 20%).

Транспортні витрати на доставку запасів склали 560 грн.

Крім того підприємством передано:

- у виробництво цеглу і цемент - 1000 грн.;

- на адміністративні потреби паливо - 100 грн.

Здійснити розподіл транспортно-заготівельних витрат на кінець кварталу по витрачених запасах і запасах, що залишилися.

Розв'язання:

Таблиця 8. Визначаємо суми ТЗВ, що припадають на вибулі запаси:

№ п/п

Показники

Вартість запасів, грн

Разом, грн

ТЗВ, грн

Дошка

Матеріали

Паливо

1

2

3

4

5

6

7

1.

Залишок на початок місяця

1240

2890

290

4420

440

2.

Надійшло протягом місяця

3333

1318

325

4976

467

3.

Разом

4573

4208

615

9396

907

4.

Середній відсоток ТЗВ, %

-

-

-

-

9,67

5.

Вибуло протягом звітного періоду

-

1000

100

1100

106,37

6.

Залишок на кінець місяця

4573

3208

515

8296

800,63

Вартість матеріалів, що надійшли на ТзОВ «Буд», ми відображаємо в табл. 8 без ПДВ (наприклад, 4000-4000/6=3333 грн).

Щоб визначити середній % ТЗВ, необхідно всю суму ТЗВ(залишок на початок кварталу і те, що надійшло протягом кварталу) поділити на всю суму вартості запасів (дошка, матеріали і паливо) і помножити на 100%.

Середній % ТЗВ = (907/9376)*100% = 9,67 %

Вибуло протягом періоду ТЗВ=(1100*9,67)/100=106,37 грн.

Залишок на кінець періоду визначаємо як до вартості запасів на початку кварталу додати вартість запасів, що надійшли, і відняти запаси, що вибули.

1. Розподіл суми ТЗВ, яка припадає на запаси, що вибули, за видами витрат:

Таблиця 9 Розподіл ТЗВ

№ п/п

Статті витрат

Вибуло протягом звітного періоду

ТЗВ

Фактична собівартість вибулих запасів

1

2

3

4

5

1.

Виробництво

1000

96,7

1096,7

2.

Адміністративні витрати

100

9,67

109,67

Разом

1100

106,37

1206,37

ТЗВ, списані на виробництво, визначають як (1000*9,67)/100=96,7 грн.

ТЗВ, списані на адміністративні витрати визначаються як (100*9,67)/100=9,67 грн.

Фактична собівартість вибулих запасів визначається шляхом сумування вибулих запасів протягом кварталу і ТЗВ:

ТЗВв-ва=1000+96,7=1096,7 грн

ТЗВадм. в.=100+9,67=109,67 грн

У реєстрах бухгалтерського обліку зроблено такі записи:

Таблиця 10 Кореспонденція рахунків з обліку оприбуткування запасів

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн..

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Оплачено послуги автотранспортного підприємства

37

31

560

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

64 (1)

64 (4)

93,3

3.

Оприбутковано дошку

20

68

3333

4.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

64

68

666

5.

Оприбутковано цеглу

20

68

283,3

6.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

64

68

56,7

7.

Оприбутковано цемент

20

68

1033

8.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

64

68

206

9.

Оприбутковано паливо

20

68

325

10.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

64

68

65

11.

Проведено взаємозалік заборгованостей

68

37

560

12.

Передано сировину у виробництво

23

20

1000

13.

Списано суму ТЗВ

23

26

96,7

14.

Передано паливо для адміністративних витрат

84

20

100

15.

Списано суму ТЗВ

84

26

9,67

Перше проведення відображає передоплату за матеріали. При цьому використовуємо два активні рахунки: по дебету 37 «Розрахунки з різними дебіторами», по кредиту - 31 «Рахунки в банках» на суму 560 грн з ПДВ. Зменшення активних рахунків відображається по кредиту, збільшення - по дебету. Зразу потрібно нарахувати суму податкового кредиту :560/6=93,3 грн. Згідно з Планом рахунків його відображають так: Дт 641 «Розрахунки за податками» Кт 644 «Податковий кредит», а за спрощеним Планом рахунків в нас буде проведення: Дт 64 «Розрахунки за податками і платежами» Кт 64.

Наступним кроком ми відображаємо надходження запасів на ТзОВ. Облік запасів ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси» - це активний рахунок, збільшення запасів відображається по дебету 20 рахунка. Одночасно зростає наша заборгованість по кредиту рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями», де ведеться облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Суму оприбуткованих запасів відображаємо без ПДВ, але після цієї операції відображаємо суму податкового кредиту з ПДВ. Проведення з оприбуткування дошки, цегли, цементу та палива аналогічні, а також проведення з відображення сум податкового кредиту з ПДВ.

В нас залишилася непогашена заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками (Кт 37), тому ми його закриваємо на Дт 68 рахунок на суму 560 грн.

Тепер ми передаємо сировину на виробництво таким проведенням: Дт 23 Кт 20 на суму 1000 грн. В нас є два активні рахунки (операція І типу), де збільшення запасів на виробництві відображається збільшенням 23 рахунку по дебету, а зменшення запасів на складі відображається по кредиту 20 рахунку.

Списуючи ТЗВ, їх вартість зараховується у виробництво, тобто, списується на дебет рахунка 23 «Виробництво», а зменшується по кредиту 2011 (якщо ТЗВ пов'язані із доставкою кількох найменувань, груп, видів запасів, то їх сума може узагальнюватися за окремими групами запасів на окремому субрахунку, наприклад, 200 «Транспортно-заготівельні витрати на запаси» або на окремому додатковому субрахунку, наприклад, 2011 «Транспортно-заготівельні витрати на сировину та матеріали») [7, ст. 93].

Але ми при спрощеній системі обліку для відображення ТЗВ використовуємо рахунок 26 «Готова продукція».

Аналогічно відображаємо передачу палива на адміністративні витрати, але при застосуванні спрощеного Плану рахунків по дебету в нас замість рахунку 92 «Адміністративні витрати» буде використовуватися рахунок 84 «Витрати операційної діяльності». Після цього списуємо суму ТЗВ. При списанні сум ТЗВ використовуємо табл. 9.

2.7 Завдання 7

ТзОВ „Буд” - платник єдиного податку за ставкою 6 %. Сума єдиного податку нарахована в 1 кварталі становить 27400 грн. У цьому кварталі прийнято рішення про виплату засновникам дивідендів у сумі:

- підприємству 12400 грн.;

- фізичній особі 7400 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Розв'язання:

Таблиця 11 Кореспонденція рахунків з обліку виплати дивідендів підприємством

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Відображено нарахування єдиного податку

85

64

27400

2.

Нараховано дивіденди підприємству

44

68

12400

4.

Нараховано дивіденди фізичній особі

44

68

7400

5

Прийнято рішення про виплату дивідендів підприємству

68

31

12400

6.

Прийнято рішення про виплату дивідендів фізичній особі

68

31

7400

Нарахування єдиного податку відображається за кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» і дебетом рахунку 85 «Інші затрати»[3, ст. 999].

Облік нерозподіленого прибутку ведеться на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку [5, ст. 457].

Нерозподілений прибуток може бути використаний на [5, ст. 458]:

· поповнення статутного капіталу;

· поповнення резервного капіталу;

· виплати дивідендів акціонерам (учасникам);

· інші потреби.

При нарахуванні дивідендів використовують проведення: Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному році» Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами», 641 «Розрахунки за податками» [5, ст. 458].

При застосуванні Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов?язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва: Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (ведеться облік нерозподіленого прибутку, використання прибутку) Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями» (ведеться облік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками, з учасниками, розрахунки з іншими операціями) [13].

При виплаті дивідендів ми повинні погасити заборгованість перед учасниками, а погашаємо ми її за допомогою виплати коштів з поточного рахунку в банку.

2.8 Завдання 8

ТзОВ „Буд” протягом місяця реалізувало:

- будівлю за попередню оплату - ціна продажу 224000 грн., у тому числі ПДВ (20 %). За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість будівлі становить 180000 грн., сума нарахованого зносу (на момент продажу) - 30000 грн.;

- програмного забезпечення обліку, первісною вартість 2000 грн. і сумою накопиченого зносу 420 грн.

- матеріали на суму 5400 грн.

Також протягом місяця нарахована заробітна плата бухгалтеру - суміснику 3800 грн.; директору - 4400 грн.; двом працівникам виробництва по 2200 грн.

Здійснено нарахування і утримання із заробітної плати у пенсійний фонд та фонди соціального страхування та оплачено всі внески і єдиний податок.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку платник єдиного податку за ставкою а) 10% ; б) 6%.

Розв'язання:

Наше ТзОВ «Буд» - платник єдиного податку. В задачі слід відобразити операції при ставці єдиного податку 6 % і 10 %.

Суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку [8, ст. 3]:

· 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість".

· 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.


Подобные документы

 • Значення засобів праці у виробничому процесі та їх частка в загальній вартості активів. Витрати, що підлягають і не підлягають амортизації в податковому обліку. Характеристика складових первісної вартості залежно від шляху надходження на підприємство.

  курсовая работа [527,2 K], добавлен 14.01.2015

 • Основи побудови фінансового обліку. Значення, цілі і завдання бухгалтерського обліку. Порядок відкриття поточних рахунків у банку, ведення касових операцій. Поняття та класифікація фінансових інвестицій. Основи руху матеріальних і нематеріальних активів.

  курс лекций [394,3 K], добавлен 16.09.2014

 • Інтелектуальна власність як відносно новий об'єкт бухгалтерського обліку. Аналіз теоретичних положень щодо вдосконалення обліку нематеріальних активів на підприємстві. Знайомство з питаннями аналітичного та синтетичного обліку нематеріальних активів.

  дипломная работа [813,9 K], добавлен 29.10.2014

 • Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство. Створення робочого Плану рахунків, констант, перерахувань, обробки, необхідних видів субконто. Написання програмного модуля.

  курсовая работа [313,4 K], добавлен 04.07.2014

 • Економічна суть, класифікація та нормативне забезпечення обліку нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів відповідно до Інструкції плану рахунків. Первинний, аналітичний облік та узагальнення облікових даних в реєстрах бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 15.01.2011

 • Інвестиції - основа розвитку підприємства. Економічна суть обліку та особливості довгострокових фінансових інвестицій. Поняття, види, визначення та оцінка. Синтетичний та аналітичний облік. Відображення операцій інвестицій в бухгалтерському обліку.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 04.02.2009

 • Економічна сутність нематеріальних активів та їх класифікація. Особливості їх оцінки. Організація первинного обліку нематеріальних активів. Їх синтетичний та аналітичний облік. Особливості амортизацій нематеріальних активів. Типові форми документів.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 13.03.2014

 • Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту. Основи побудови обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства. Міжнародні стандарти обліку нематеріальних активів підприємства та їх зв’язок з національними стандартами обліку.

  дипломная работа [48,2 K], добавлен 13.06.2008

 • Облік нематеріальних активів, визначення суми амортизації та щорічної залишкової вартості. Облік власного капіталу, дострокових та поточних зобов'язань, їх забезпечення. Реєстрація господарських операцій, оприбуткування виробничих запасів та коштів.

  контрольная работа [34,9 K], добавлен 29.05.2010

 • Сутність нематеріальних активів, їх класифікація і значення в діяльності підприємства. Аналіз і оцінка фінансового стану ПАТ "ІнГЗК". Аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів і узагальнення облікових даних в реєстрах бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [87,5 K], добавлен 18.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.