Управління вартістю ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

Характеристика ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Принципи вартісного управління комерційною організацією. Стратегічне управління вартістю ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Приклад проведення оцінки банку. Пропозиції щодо стратегічного управління вартістю банку.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2010
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

Курсова робота

На тему: «Управління вартістю ПАО Райффайзен Банк Аваль»

РЕФЕРАТ

Курсова роботу містить 5 рисунків, 7 таблиць, 8 формул, 4 додатки.

Об'єктом дослідження курсової роботи є Публічне Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк Аваль».

Предметом дослідження курсової роботи є оцінка вартості комерційного банку, аналіз системи, що керує створенням вартості банку та надання рекомендацій по вдосконаленню цієї системи.

Метою курсової роботи є розкриття особливостей вартісного управління та спроба вдосконалення системи управління комерційного банку із урахуванням особливостей згаданої теорії управління.

У курсовій роботі використовуються наступні методи: метод фінансових коефіцієнтів, метод дисконтування грошових потоків; методи класичної логіки, аналіз та синтез, статистичні методі аналізу.

У курсовій роботи проведено оцінку стану ринку банківських послуг України, проаналізовано фінансове становище ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; також у курсовій роботі проведено оцінку внутрішньої вартості комерційного банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», визначені принципи проведення оцінювання компаній як активів та вироблені рекомендації щодо покращення системи мотивації персоналу у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до системи управління вартістю банку.

ВАРТІСТЬ, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ВАРТІСНЕ УПРАВЛІННЯ, ГРОШОВІ ПОТОКИ.

ВСТУП

Ця курсова робота описує основні принципи та методи теорії вартісного управління компанією, що діє в умовах ринкової економіки, на прикладі комерційного банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Актуальність обраної теми полягає у необхідності поступового розвитку корпоративної культури менеджменту українських компаній із залученням нових теоретичних розробок та практичного досвіду західних та вітчизняних компаній. Згадана теорія вартісного управління є гармонійним поєднанням фінансового менеджменту, стратегічного управління компанією, теорій мотивації та багатьох інших галузей менеджменту. Емпірично підтверджені результати впровадження вартісного способу мислення у систему управління компанії підтверджують доцільність теорії та її високе практичне значення. Метою курсової роботи є розкриття особливостей вартісного управління та спроба вдосконалення системи управління комерційного банку із урахуванням особливостей згаданої теорії управління.

Об'єктом дослідження є Публічне Акціонерне Товариство Райффайзен Банк Аваль. Предметом дослідження роботи є оцінка вартості комерційного банку, системи управління цією вартістю та надання рекомендацій по вдосконаленню системи.

Основними задачами, які стоять перед роботою, є:

— вивчення характеристики ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та банківського ринку України;

— проведення фінансового аналізу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

— висвітлення основ теорії оцінки компаній та управління вартістю комерційних організацій;

— аналіз системи управління вартістю банку;

— проведення оцінки поточної внутрішньої вартості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

— надання рекомендацій по вдосконаленню управління банком з урахуванням результатів вирішення попередніх задач.

Основними методами, що будуть використані у процесі реалізації цієї курсової роботи, є:

— метод фінансових коефіцієнтів;

— метод дисконтування грошових потоків;

— методи класичної логіки, аналіз та синтез;

— статистичні методі аналізу.

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Характеристика ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» було зареєстровано у Національному банку України 2 березня 1992 року. Тоді компанія мала назву Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль». Центральний офіс компанії зареєстровано за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Нижче наводяться основні показники діяльності банку станом на 31 грудня 2009 року (згідно даних бухгалтерського обліку). Статутний капітал банку становив 2 419 935 тис. грн. (24 419,935 млн. звичайних акцій та 50 млн. привілейованих акцій); разом із сформованими резервами, емісійними різницями, прибутками минулих та поточних періодів загальний обсяг власного капіталу банку становив 5 312 935 тис. грн. Загальний обсяг балансових активів склав 54 048 003 тис. грн., у т.ч.: кредитно-інвестиційний портфель - 48 724 527 тис. грн., ліквідні активи - 7 530 532 тис. грн., основні засоби та нематеріальні активи - 2 973 000 тис. грн. (сума перелічених активів перевищує валюту балансу через формування резервів під знецінення кредитів на суму 9 597 294 тис. грн. за контрактивними рахунками).

Загальний обсяг отриманих чистих процентних доходів банку за 4 квартали 2009 року склав 4 287 797 тис. грн., чистий комісійних дохід - 1 163 878 тис. грн. Фінансовий результат банку за чотири квартали склав (2 019 070 тис. грн.): такий негативний показник обумовлений тим, що банк відповідно до вимог НБУ за 2009 рік сформував резервів під знецінення кредитів на загальну суму 5 497 025 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2009 року штат працівників банку складався з 17491 співробітника.

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є компанією, що належить до міжнародного банківського холдингу Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (РБГ). Станом на 31 грудня 2006 року консолідований баланс бізнес-групи склав 205 млрд. євро. У свою чергу, ця група є членом іншої банківської групи, асоціації кооперативних банків Європи Unico Banking Group. Ассоціація має більше 170 млрд. евро власного капіталу та сукупний баланс у 3 334 млрд. євро. Станом на 31 грудня 2009 року 95,93% акцій Райффайзен Банк Аваль належали РБГ.

Згідно критеріїв резидентної приналежності банківського капіталу НБУ, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є комерційним банком з іноземними інвестиціями. До 25 вересня 2006 року банк мав назву Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль».

Банк має один з найширших переліків послуг, що надаються клієнтам та контрагентам. Далі наводиться перелік груп послуг для клієнтів різних сегментів:

— для корпоративних клієнтів (підприємства з річним обігом у більш ніж 5 млн. євро):

1) комплекс послуг з управління грошовими потоками (cash-management): включає окрім традиційного розрахунково-касового обслуговування також різні типи еквайрінгу, контроль платежів регіональних та структурних підрозділів клієнта, автоматичний розподіл ресурсів компанії між підрозділами;

2) фінансування бізнесу: лізинг, фінансування основних та оборотних засобів, надання гарантій, проектне фінансування, надання послуг овердрафту на поточному рахунку клієнта;

3) депозитні продукти;

4) операції з цінними паперами: кастодіальні послуги, андерайтинг, купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнта, документарні операції (врахування та авалювання векселів, акредитиви);

5) юридичні консультації, пошук іноземних партнерів для купівлі-продажу бізнесу.

— для клієнтів малого та середнього бізнесу:

1) розрахунково-касове обслуговування;

2) фінансування бізнесу: експрес-кредитування;

3) інвестиційне кредитування, фінансування поповнення оборотних коштів у вигляді кредитної лінії;

4) депозитні послуги.

— для приватних клієнтів:

1) депозитні послуги;

2) поточні рахунки;

3) кредитні картки;

4) послуги для держателів платіжних карток;

5) грошові перекази, продаж та інкасування чеків, обмін валют;

6) споживче кредитування;

7) надання депозитних сейфів.

Банк має широку мережу відділень: станом на 2009 рік їх кількість склала 1139 одиниць. Для клієнтів всіх сегментів на території України працює 2615 банкоматів. Клієнтська база юридичних осіб станом на 1 вересня 2009 року складала 233 тис. клієнтів, база фізичних осіб - 4711 тис. клієнтів.

Банк підтримує кореспондентські відносини з 201 банком світу, активно бере учать у клірингових операціях між фінансовими установами України та світу.

Також банк має дві дочірні компанії: КУА «Райффайзен Аваль» та Лізингову компанію «Райффайзен Лізинг Аваль» (щодо останньої: частка на ринку лізингу України - 9%).

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» посідає вагоме місце у банківський системі України. Нижче наводяться показники часток банківського ринку України для досліджуваного банку:

— 5,82% від активів системи;

— 7,73% від депозитів системи;

— 6,61% від балансового капіталу системи.

Организаційна структура банку має гібридний характер. Вище керівництво банку складається з трьох рівнів: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада та Правління банку. Спостережна Рада складається з шести членів, представників материнської групи банку. Правління банку у свою чергу складається з Голови правління банку та восьми його заступників. Заступники голови відповідають за управління діяльністю банку по окремих напрямах, перелік приводяться нижче:

— корпоративний бізнес;

— транснаціональні корпорації;

— казначейський бізнес, фінанси та бухгалтерія;

— операційна підтримка;

— банківська безпека;

— роздрібний бізнес;

— управління ризиками;

— інформаційні технології.

Нижче на рис. 1.1 наводиться схема організаційної структури банку.

Для більш повноцінного сприйняття стану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» необхідним є наведення невеликого опису ринку банківських послуг України.

Досить довгий час банківський сектор характеризувався інтенсивним зростанням, схильністю до зовнішніх запозичень, сильною конкуренцією, спричинену зокрема поширеною присутністю іноземних банківських установ, та всебічним розповсюдженням та полегшенням доступу до банківських послуг загалом. Ситуація змінилася у четвертому кварталі 2008 року, коли банківський сектор потрапив у свою турбулентну фазу із приходом економічної кризи. За період з жовтня 2008 року по липень 2009 з банківської системи спостерігався відтік депозитів у розмірі 20% пасивів по системи в цілому. До того ж, ліквідність банків було підірвано блокуванням зовнішніх запозичень через надто стрімку девальвацію гривні та високий рівень ризиків, що a priori був притаманний системі та що досяг піку у кризовий момент.

На даний момент банківська система знаходиться у своїй перехідній фазі, коли одночасно і економічна система переглядає свої відносини із банками, і самі банки намагаються проводити комплексну реорганізації своїх внутрішніх структур та системи роботи з клієнтами.

Рис. 1.1 -- Організаційна структура управління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Станом на 1 січня 2010 року в Україні налічувалось 15 банків, у які НБУ було введено тимчасову адміністрацію. Задля пом'якшення дії системної банківської кризи НБУ почав впроваджувати деякі види превентивних заходів, такі як мораторій на виконання вимог кредиторів у деяких банках, зниження резервних вимог до вкладів у гривні та проведення політики рефінансування великих системних банків.

Внаслідок зниження рівня ліквідності на даний момент в Україні банки мають обмежені можливості кредитування, із метою захисту населення та банків від валютних ризиків повністю заборонено споживче кредитування у іноземній валюті. Загалом, баланс банківської системи України скоротився на 10%, від жовтня 2008 року до жовтня 2009 року.

Нижче наводиться діаграма, що зображує розподіл сил на банківському ринку України за вартістю активів станом на 01.10.2009 року:

Також інформативно нижче у таблиці 1.1 наведено основні дані по діяльності банківського ринку України за період 2004-2009 років:

Таблиця 1.1 Дані банківського ринку України

Рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Сукупні активи, млн. євро

19 604,70

37 347,30

51 148,20

80 787,00

85 413,20

81 190,70

річний приріст, %

23,80

90,50

37,00

57,90

5,70

-4,94

у % до ВВП

41,00

50,50

62,50

83,20

97,60

115,97

Сукупні кредити, млн. євро

12 272,80

24 016,60

36 884,30

57 541,50

67 608,30

68 928,28

річний приріст, %

20,50

95,70

53,60

56,00

17,50

1,95

у % до ВВП

25,70

32,50

45,10

59,20

77,30

98,45

Кредити приватним підприємствам, млн. євро

10 097,00

18 402,80

25 061,90

36 581,80

42 423,70

43 808,66

річний приріст, %

14,30

82,30

36,20

46,00

16,00

3,26

у % до ВВП

21,10

24,90

30,60

37,70

48,50

62,57

Кредити домогосподарствам, млн. євро

2 022,70

5 613,70

11 809,50

20 951,10

25 184,60

20 519,11

річний приріст, %

50,00

17,50

110,40

77,40

20,20

-18,53

у % до ВВП

4,20

7,60

14,40

21,60

28,80

29,31

Іпотечних кредитів, млн. євро

443,40

1 775,10

4 089,70

7 722,90

7 369,60

6 892,83

річний приріст, %

28,40

300,40

130,40

88,80

-4,60

-6,47

у % до ВВП

0,90

2,40

5,00

8,00

8,40

9,85

Кредити у іноземній валюті, млн. євро

5 178,00

10 406,50

18 259,80

28 713,10

39 960,30

34 872,88

річний приріст, %

22,00

101,00

75,50

57,20

39,20

-12,73

у % до ВВП

10,80

14,10

22,30

29,60

45,70

49,81

% валютних кредитів по відношенню до сукупної вартості кредитів

42,20

43,30

49,50

49,90

59,10

50,59

Сукупні депозити, млн. євро

11 269,10

22 398,60

27 511,70

37 753,00

32 960,40

32 247,10

річний приріст, %

24,90

98,80

22,80

37,20

-12,70

-2,16

у % до ВВП

23,60

30,30

33,60

38,90

37,70

46,06

Депозити домогосподарств, млн. євро

5 709,30

12 147,80

15 949,50

22 166,70

19 856,40

19 695,05

річний приріст, %

18,40

112,80

31,30

39,00

-10,40

-0,81

у % до ВВП

11,90

16,40

19,50

22,80

22,70

28,13

% кредитів по відношенню до депозитів

108,91

107,20

134,10

152,40

205,10

213,75

Ринкова інформація

 

 

 

 

 

 

Кількість банків

181

186

193

198

198

197

Доля ринку, що належить державним банкам, %

7.7

9.3

8.8

8.0

11.4

12,30

Доля ринку, що належить іноземним банкам, %

7.1

25.0

29.0

37.5

50.2

49,90

Прибутковість та ефективність:

 

 

 

 

 

 

ROA, %

1.1

1.3

1.6

1.5

1.0

-4,4

ROE, %

8.4

10.4

13.5

12.7

8.5

-32,5

Адекватність капіталу (за зваженими за ризиком активами), %

16.8

15.0

14.2

13.9

14.0

15,53

Непрацюючі кредити, %

30.0

16.6

17.8

13.2

13.1

15,1

Середній спред, %

9.4

8.3

7.2

5.8

8.6

6,5

1.2 Аналіз фінансового стану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2006 - 2009 рік

Аналіз фінансового стану комерційного банку є одним з найважливіших етапів управління цим типом фінансових установ. Структура активів та зобов'язань визначається прийнятими для банку стратегічними установками, тими напрямками бізнесу, які керівництво банку вважає пріоритетними. Водночас, і наявна структура пасивів та активів визначає те, як повинен функціонувати банк у коротко- та середньостроковій перспективі задля збереження своєї фінансової стійкості та зниження ризикованості діяльності. Звичайно, фінансовий стан комерційного банку дуже чутливий до стану зовнішнього макросередовища, більшість ризиків банківської діяльності так чи інакше підвладні факторам макросередовища.

Аналіз фінансової стійкості доцільно проводити у послідовному аналізі структури активів та пасивів банку та коефіцієнтному аналізі структури фінансової звітності.

У таблиці 1.2 відображені структурні зміни у активах банку за 2009 рік:

Таблиця 1.2 Зміни у структурі активів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 рік

 

01.01.2009

%%

01.01.2010

%%

Абсолютна зміна

Зміна за структурою, %

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 751 775,00

5,73

6 490 901,00

12,01

2 739 126,00

6,28

Торгові цінні папери

141 967,00

0,22

421 717,00

0,78

279 750,00

0,56

Заборгованість кредитних установ

1 540 769,00

2,36

581 456,00

1,08

-959 313,00

-1,28

Кредити та заборгованість клієнтів

51 415 996,00

78,59

39 127 232,00

72,39

-12 288 764,00

-6,19

Інвестиційні цінні папери:

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

- за справедливою вартістю

44 833,00

0,07

45 023,00

0,08

190,00

0,01

- наявні на продаж

862 962,00

1,32

1 069 232,00

1,98

206 270,00

0,66

- утримувані до погашення

406 668,00

0,62

1 855 488,00

3,43

1 448 820,00

2,81

Основні засоби та нематеріальні активи

3 119 383,00

4,77

2 973 000,00

5,50

-146 383,00

0,73

Інші активи

4 140 894,00

6,33

1 483 953,00

2,75

-2 656 941,00

-3,58

Загальна сума резервів під знецінення активів

-4 001 806,00

6,12

-9 674 553,00

17,90

-5 672 747,00

11,78

Усього активів

65 425 247,00

100,00

54 048 003,00

100,00

-11 377 244,00

Загальне скорочення активів банку за рік склало 17,39%. Як бачимо, частка кредитів скоротилася за рік на 6,19%. Від'ємний приріст пов'язаний у першу чергу із суттєвим скороченням видачі кредитів, що у свою чергу пов'язано із підвищенням ризикованості даних операцій у період фінансової кризи. Крім того, банк проводить досить жорстку політику боротьби із проблемними кредитами (із наявними несплаченими обов'язковими платежами строком більше 90 днів) щодо їх більш інтенсивного погашення, що веде до таких результатів, як скорочення кредитного портфелю банку. Слід зазначити, що у середньо- та довгостроковій перспективі для збереження сильних позицій на банківському ринку банк все ж повинен почати відновлення попереднього обсягу портфелю та його нарощення, адже кредитні доходи від кредитних операцій займали у 2009 році 84,56% від загальних доходів і формували більшу частку операційного прибутку банку.

Слід також зазначити збільшення частки високоліквідних коштів у балансі банку до 12,01%. Чистий вхідний грошовий потік склав за рік 2739,126 млн. грн. Цей показник має виключне значення для подальшого аналізу вартості банку, оскільки показує, що банк здатний формувати базу для сплати своїм акціонерам та інвесторам виплат як винагород за вкладені кошти. Однак, одним із основних факторів, що призвів до зростання грошового потоку, стало скорочення обсягу кредитування банком, особливо споживчого як більш ризикованого. Необхідно також відмітити, що одним з головних факторів зменшення вартості активів у балансі банку стало формування резервів під відшкодування можливих витрат за кредитними операціями, загальний приріст склав 141,75%, на відповідно суму резервів у відповідності з правилами обліку у банках було скорочено балансову вартість активів. У таблиці 1.3 наводиться аналіз зобов'язань банку за період 2009 року.

Таблиця 1.3

Структура зобов'язань ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 рік

01.01.2009

%%

01.01.2010

%%

Абсолютна зміна

Зміна за структурою, %

Зобов'язання перед банками

22 413 403,00

38,65

16 332 907,00

33,51

-6 080 496,00

-5,14

Заборгованість перед клієнтами:

 

 

 

 

 

 

- на вимогу

8 595 044,00

14,82

12 148 768,00

24,93

3 553 724,00

10,11

- строкова

18 287 177,00

31,54

15 518 905,00

31,84

-2 768 272,00

0,31

Емітовані цінні папери

721 978,00

1,25

190 100,00

0,39

-531 878,00

-0,86

Поточні зобов'язання с податку на прибуток

60 261,00

0,10

703,00

0,00

-59 558,00

-0,10

Відстрочені зобов'язання з податку на прибуток

365 471,00

0,63

302 877,00

0,62

-62 594,00

-0,01

Субординований борг

1 112 231,00

1,92

2 374 696,00

4,87

1 262 465,00

2,95

Резерви

56 989,00

0,10

56 832,00

0,12

-157,00

0,02

Інші зобов'язання

6 372 750,00

10,99

1 809 280,00

3,71

-4 563 470,00

-7,28

Усього зобов'язань

57 985 304,00

100,00

48 735 068,00

100,00

-9 250 236,00

Як бачимо, спостерігається загальне скорочення зобов'язань банку на 15,95% від їх вартості у 2008 році. Головними факторами скорочення стали відтік строкових коштів клієнтів та інших банківських установ (їх скорочення склало 27,12 та 15,13%% відповідно). Значний відносний приріст субординованого боргу на 113,50% не відіграв значної ролі через паралельне скорочення вартості емітованих цінних паперів та інших зобов'язань, що до того ж мають більшу вагу у структурі зобов'язань. Слід відзначити зростання онкольних депозитів у ресурсному портфелі банку. Це вказує на досить високу активність банку у роботі по залученню до роботи корпоративних клієнтів, адже саме вони формують основну частку онкольних депозитів у балансі банку. Однак криза довіри до банківської системи позначилась на строкових депозитах, вони скоротились на 15,13%.

У таблиці 1.4 зображено зміни у структурі власного капіталу банку:

Таблиця 1.4 Зміни у структурі власного капіталу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 рік

01.01.2009

%%

01.01.2010

%%

Абсолютна зміна

Зміна за структурою, %

Статутний капітал

2 419 935,00

32,53

2 419 935,00

45,55

0,00

13,02

Додатковий сплачений капітал

2 683 602,00

36,07

2 683 602,00

50,51

0,00

14,44

Резерви

1 771 493,00

23,81

2 194 695,00

41,31

423 202,00

17,50

Нерозподілений прибуток

564 913,00

7,59

-1 985 298,00

-37,37

-2 550 211,00

-44,96

Всього капіталу

7 439 943,00

100,00

5 312 934,00

100,00

-2 127 009,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання та капітал

65 425 247,00

54 048 002,00

Як бачимо, кардинальних змін у структурі власного капіталу не відбулося, однак слід відмітити зміну знаку перед статтею нерозподіленого прибутку. Причиною від'ємності цієї статті став від'ємний фінансовий результат банку за 2009 рік. Причини короткострокової збитковості банку описано нижче.

Таблиця 1.5 показує формування фінансового результату банку у 2008 та 2009 роках. Можемо спостерігати значну вагу процентних доходів у загальних та збільшення їх частки за 2009 рік. Це пов'язано в основному із коливаннями валютних курсів та збільшенням грошового потоку від погашення кредитів у гривневому еквіваленті.

Необхідно звернути увагу на збільшення долі витрат на формування резервів з 21,81 до 46,05%% у загальних витратах банку за рік. Вкажемо основні причини, яки примушують банк нести та формувати ці витрати. В основному це вимоги вітчизняного законодавства щодо порядку формування цих резервів. Інструкція НБУ передбачає моніторинг кредитними підрозділами банку кредитного портфелю та присвоєння кожному кредиту відповідного класу якості, а кожному позичальнику - класу платоспроможності. За присвоєними класами заборгованості по кожному кредиту у відповідності до імовірності неповернення кредиту формується резерв - від 2 до 100% від залишкової заборгованості за кредитом, що оформлюється кореспонденцією рахунку витрат банку та рахунку резервів. Відповідно, при погіршені якості кредитного портфелю зростає вірогідність неповернення кредиту та збільшуються резерви. Фактично банк не робить жодних перерахувань коштів, тобто фізичний рух вартостей не має місце, але віднесення резервів на витрати скорочує прибуток банку, який він може направити на виплату дивідендів та розвиток.

Таблиця 1.5 Формування фінансового результату ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2008-2009 роки

За 2008 рік

%% у доходах/ витратах

За 2009 рік

%% у доходах/ витратах

Абсолютна зміна

Зміна за структурою, %

Процентні доходи

6 255 516,00

77,99

7 863 111,00

84,57

1 607 595,00

6,58

Кредити клієнтам

6 005 295,36

74,87

7 548 586,56

81,19

1 543 291,20

6,32

Заборгованість кредитних установ

62 617,72

0,78

78 709,74

0,85

16 092,03

0,07

Інвестиційні цінні папери

135 119,15

1,68

169 843,20

1,83

34 724,05

0,14

Інше

52 483,78

0,65

65 971,50

0,71

13 487,72

0,06

 

 

 

 

 

0,00

0,00

Процентні витрати

2 687 431,00

36,81

3 575 315,00

29,95

887 884,00

-6,86

Заборгованість перед клієнтами

1 413 639,77

19,36

1 880 683,62

15,75

467 043,85

-3,61

Заборгованість перед кредитними установами

1 161 776,42

15,91

1 545 608,67

12,95

383 832,25

-2,97

Субординований борг

42 254,48

0,58

56 214,68

0,47

13 960,20

-0,11

Заборгованість перед НБУ

69 760,33

0,96

92 808,03

0,78

23 047,69

-0,18

Чисті процентні доходи

3 568 085,00

44,48

4 287 796,00

46,12

719 711,00

1,63

Резерв під зменшення вартості кредитів

1 884 085,00

25,81

5 497 025,00

46,05

3 612 940,00

20,24

Чисті процентні доходи після резерву під зменшення корисності кредитів

1 684 000,00

20,99

-1 209 229,00

-13,01

-2 893 229,00

-34,00

Комісійні доходи

1 325 268,00

16,52

1 356 697,00

14,59

31 429,00

-1,93

Комісійні витрати

151 252,00

2,07

192 819,00

1,62

41 567,00

-0,46

Чисті комісійні доходи

1 174 016,00

14,64

1 163 878,00

12,52

-10 138,00

-2,12

Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземними валютами

271 184,00

3,38

-22 458,00

-0,24

-293 642,00

-3,62

Чистий прибуток від операцій з торговими цінними паперами

5 751,00

0,07

38 999,00

0,42

33 248,00

0,35

Переоцінка фінансових інструментів

100,00

0,00

11 901,00

0,13

11 801,00

0,13

Інше

163 436,00

2,04

49 703,00

0,53

-113 733,00

-1,50

Непроцентні доходи

440 271,00

5,49

78 145,00

0,84

-362 126,00

-4,65

Витрати на персонал

1 344 467,16

18,42

1 393 823,48

11,68

49 356,32

-6,74

Знос та амортизація

218 053,75

2,99

226 058,66

1,89

8 004,90

-1,09

Інші адміністративні та операційні витрати

1 010 737,67

13,84

1 047 842,55

8,78

37 104,88

-5,07

Інше

4 818,43

0,07

4 995,31

0,04

176,89

-0,02

Непроцентні витрати

2 578 077,00

35,31

2 672 720,00

22,39

94 643,00

-12,92

Прибуток до оподаткування

720 210,00

8,98

-2 639 926,00

-28,39

-3 360 136,00

-37,37

Податок на прибуток

188 555,00

2,58

-622 338,00

-5,21

-810 893,00

-7,80

Прибуток за рік

531 655,00

6,63

-3 262 264,00

-35,09

-3 793 919,00

-41,71

Описане вище має два наслідки. По-перше, у короткостроковій перспективі це є корисним, адже у разі наявності збитків банк не платить податку на прибуток. По-друге, при нормальному погашені кредиту сформовані резерви стануть доходами банку, а отже відкладені податки все одно доведеться сплачувати. Однак, як каже золоте правило фінансового менеджменту, грошу зараз коштують дорожче, ніж грошу через деякий час, а отже, банк має вигоди від відстрочення податкових зобов'язань, скорочуючи вихідний грошовий потік.

Крім того, слід зазначити, що маніпуляції при формуванні резервів також можуть мати місце, адже оцінка кредитоздатності позичальника стикається з досить значним обсягом збору документів про підтвердження фінансових можливостей конкретного клієнта, а отже, можна сформувати додатковий резерв при нездатності позичальником подати офіційну довідку про доходи чи «красиву» фінансову звітність (для фізичних та юридичних осіб відповідно).

Отже, якщо прийняти, що відрахування до резерві не змінилися, можна побачити, що банк за 2009 рік отримав прибутку у три рази більше ніж за попередній рік. Це вказує на двоякість фінансової звітності банків та необхідність більш глибокої комплексної оцінки порядку формування фінансових результатів.

Після розгляду вертикального та горизонтального аналізу фінансової звітності банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перейдемо до аналізу фінансових коефіцієнтів та показників, таблиця 1.6. Формули розрахунку показників наведені у додатку Б.

Як бачимо по коефіцієнтам співвідношення власного капіталу та залучених коштів і регулятивного капіталу та сукупних активів, зобов'язання та активи банку досить захищені від можливих непередбачених витрат власними коштами; перевищення над нормативним мінімумом у середньому складає 150-200 %.

Мультиплікатор власного капіталу банку показує вартість активів, які були нарощені у ході діяльності банком. У ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» цей коефіцієнт дорівнює відповідно у середньому 7,7-8,5. Показник фінансового важелю банку у середньому дорівнює 7,5-7,9, цей показник відображає середнє перевищення рентабельності власного капіталу на рентабельністю активів банку (ROE над ROA). Він зображує вигоду, яку отримує банк від залучення коштів та їх розміщення як кредитних незважаючи на необхідність сплачувати відсоток по залученим коштам.

Аналізуючи співвідношення вартостей дохідних активів та платних пасивів слід зазначити несприятливу тенденцію до скорочення дохідних активів. Це сталося через скорочення обсягів кредитування та зменшення вартості портфелю через погашення кредитів та формування резервів. У подальшому банку необхідно вирівнювати це співвідношення у напрямку зростання.

Аналізуючи точку беззбитковості банку (середня дохідність по активам банку, за якої він зможе повністю покрити непроцентні витрати без отримання прибутку), слід зазначити, що установа досить міцно тримається на ринку, до перетину точки зниження дохідності скорочення маржі має скласти у середньому 2%.

Таблиця 1.6 Фінансові коефіцієнти та показники ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009

Показник

Значення показника

01.01.2009

01.04.2009

01.07.2009

01.10.2009

01.01.2010

Основний власний капітал, тис. грн

7 295 289

7 334 536

7 395 553

6 840 193

6 442 221

Розмір регулятивного капіталу, тис грн (норматив - не менше 5 млн. євро)

9 423 224

9 152 478

9 396 862

7 516 530

7 706 021

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів, % (норматив - не менше 5%)

14,585

27,323

15,858

13,466

14,578

Коефіцієнт співвідношення власного регулятивного капіталу банку та сукупних активів з урахуванням створених резервів, % (норматив - не менше 7%)

14,403

15,303

16,422

12,478

14,258

Коефіцієнт захищеності власного капіталу банку від інфляції, %

0,414

0,415

0,410

0,451

0,447

Мультиплікатор власного капіталу (норматив -7-10)

8,968

8,154

7,737

8,806

8,390

Співвідношення зобов'язань та капіталу банку (фінансовий важіль)

7,948

7,185

6,865

7,935

7,565

Середня вартість залучених коштів, %

4,635

 

 

 

7,336

Співвідношення дохідних активів та платних пасивів банку, % (норматив - більше 100%)

106,422

180,120

99,144

101,328

92,558

Миттєвої ліквідності (норматив - не менше 20%)

0,437

0,382

0,311

0,226

0,534

Середня дохідність кредитних операцій, %

11,458

 

 

 

19,208

Середній спред, %

6,824

 

 

 

11,872

ROE, %

7,288

 

 

 

-31,318

ROA, %

0,813

 

 

 

-3,733

Процентна маржа, %

5,454

 

 

 

7,933

Точка беззбитковості, розмір мінімальної процентної маржі

3,929

 

 

 

6,020

Слід зазначити, що у 2009 році процента маржа банку зросла, а отже це означає посилення міцності банку у фінансовому плані, про те саме каже і середній спред за операціями.

Проведений аналіз свідчить про стабільну позицію банку на українському ринку, однак слід зазначити, що аналіз носить досить консервативний характер та не враховує взаємодію банку та зовнішніх факторів, які здатні оцінити діяльність керівництва банку.

2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

2.1 Принципи вартісного управління комерційною організацією

Питання створення максимальної вартості у процесі управління комерційною організацією почало активно розвиватися у 70-80-х роках у наукових колах, а як складова практичного стратегічного управління - у 90-х роках ХХ ст. Необхідність створення вартості для акціонерів, а опосередковано -- для інших заінтересованих у успіху організації сторін, має багато емпіричних підтверджень, що показують ефективність принципів орієнтації менеджменту компанії на максимізацію її ринкової вартості. Це призводить також і до більшої ефективності економік країн, що функціонують за ринковими принципами і у яких існує диктат пріоритетів безпосередніх власників компанії, її акціонерів.

У подальшому в рамках цьому курсовому проекті ми будемо розглядати організацію виключно як комерційну структуру, справжньою метою якої є максимізація корисності для акціонерів компанії (під акціонерами можна розуміти також і учасників компанії, у разі, якщо розглядається компанія типу LLC (ТОВ). Слід зауважити, що попереднє твердження не приводить до неспроможності цілі, що спрямовані на інші ринкові пріоритети для компанії: завоювання n-ої долі ринку, збільшення продажів до якогось рівня та інше. Всі цілі та установки подібного роду опосередковано приводять компанію до основною мети -- максимізація вартості для акціонерів, аж вони є інструментами, які обрав менеджмент компанії для досягнення цієї мети.

У процесі створення вартості як результату реалізації управлінських рішень, менеджмент компанії має відповісти на наступні запитання:

— Яким має бути набір цільових нормативів та індикаторів, який допоможе зорієнтувати дії та оцінити результати менеджменту компанії?

— Як можна узгодити управлінські рішення із завданням створення вартості?

— Якими мають бути програми матеріального та нематеріального стимулювання персоналу у процесі створення вартості?

— Як ми можемо вбудувати принципи вартісного мислення у корпоративну культуру та цінності?

Для відповіді на запитання, як керівництво компанії може виміряти зростання вартості компанії, розглянемо деякі моменти. Під створенням вартості для акціонерів прийнято називати створення позитивного вільного грошового потоку (у подальшому -- FCF, Free Cash Flow), який формується у процесі діяльності компанії. Це поняття не є еквівалентним до різних показників прибутку компанії. Різниця полягає у принципах формування FCF та чистого прибутку: у першому випадку при розрахунку ми знаходимо різницю між вхідними та вихідними фінансовими потоками компанії, тобто безпосереднім рухом грошових коштів та їх найбільш ліквідних еквівалентів, у другому випадку -- різницю між нарахованими (необов'язково монетарними, тобто тими, що мають матеріальне втілення у вигляді грошових коштів на момент утворення), ще не отриманими, доходами та видатками компанії за аналізований період.

Наявність стабільного FCF у продовж багатьох періодів є результатом грамотного управління не тільки фінансовою діяльністю компанії, але і правильним управлінням операційною, інвестиційною діяльність, політикою компанії щодо управління персоналом та рівнем інвестицій у НДОКР. Водночас, наявність стабільного притоку грошових коштів є необхідним елементом реалізації будь-яких задумок керівництва компанії. Слід зауважити, що велика величина FCF у якийсь конкретний період часу не є гарантією того, що компанія знаходиться у відмінному фінансовому стані, те саме можна сказати і про від'ємний FCF у один із періодів.

Однак, для того, щоб компанія могла досягти своєї первісної мети, а саме, задоволення вимог власників, обсяг їх доходу, який виражається як деякий потік грошових коштів, який акціонери (інвестори, засновники, та ін., у подальшому ці поняття будуть використовуватись як синоніми) отримають як винагороду за ризик вкладення коштів у цю компанію, має бути на рівні або більше очікувань згаданих інвесторів.

Під очікуваними доходами у фінансовій теорії розуміють такий процент від вкладень, який очікує отримати інвестор у вимірі його особистих переваг та підходу до особистого сприйняття співвідношення «дохідність/ризик» (під ризиком у свою чергу розуміють імовірність отримання доходу, меншого за очікуваний). Очікувана дохідність не є функціональною залежністю, але вона підпорядкована безлічі факторів, які формують сприйняття інвестором або акціонером компанії, у яку він вкладає свої кошти та не є постійною величиною. Із розвитком економіки країни, її ринків, економічного рівню відносин змінюються і стратегії інвесторів.

Отже, для задоволення вимог акціонерів компанія має надати їм той обсяг доходу у вигляді дивідендів (чи відсотку для кредиторів), який вони очікують. Та частина FCF, яка перевищує сплачені дивіденди, реінвестується у компанію на ті цілі, які є найбільш пріоритетними у досягненні мети компанії. Це може бути фінансування обігових коштів, інвестування у позаобігові активи, фінансування НДОКР та інше.

Дивідендна політика компанії може бути різною, фактором визначення обсягів дивідендів, що будуть надані у конкретному році є очікування акціонерів компанії, фінансовий стан компанії, та здатність керівництва компанії показати акціонерам перспективи розвитку компанії. Останній фактор є важливим у разі, якщо очікування акціонерів не збігаються із реальним обсягом дивідендів, який можна виплатити акціонерам у конкретний період часу.

Вибір акціонерами графіку отримання доходів у вигляді дивідендів базується знову ж таки на очікуваних рівнях дохідності для активів (компанію також можна представити як окремий актив). Оцінка корисності доходів, що будуть отримані на різних часових діапазонах, втілена у моделі дисконтованого грошового потоку. Основним математичним виразом, що показує суть даного методу, є наступне:

(1)

де n -- кількість періодів, упродовж яких актив буде формувати грошові потоки;

r -- коефіцієнт дисконтування, очікувана дохідність для акціонерів;

t -- номер періоду;

CF -- грошовий потік, який може бути використаний у якості доходу власника активу.

Основним висновком, який треба зробити з цієї формули, є те, що внутрішня вартістю того чи іншого активу є очікувані у подальшому грошові потоки від його функціонування з урахуванням альтернативних можливостей вкладення коштів для подібних активів.

Ця модель базується на основному принципі, який формулюється як те, що інвестиції створюють нову вартість, якщо віддача від них буде більшою, ніж від подібних інструментів інвестування із тією ж мірою ризику -- такий підхід побудований на понятті економічного прибутку, тобто перевищенні дохідності компанії над середньоринковою дохідністю. Існують тисячі модифікацій цієї моделі, але принципово вони не сильно відрізняються від базової моделі.

Отже, якщо доходи у майбутньому із урахуванням альтернативних можливостей вкладення будуть більшими, ніж поточні можливі доходи, раціональний інвестор має обрати ті доходи, що очікують його у майбутньому. Але також до факторів, що визначають цінність компанії для акціонерів є те, із яким темпом ростуть її грошові потоки. Цей показник впливає також на фактор у моделі дисконтованого грошового потоку: із більш інтенсивним зростанням доходів компанія буде мати більшу вартість, ніж та, яке показує незначні темпи росту.

Після показу принципів оцінки вартості компанії, необхідно перейти до того, як керівництво компанії може максимізувати вартість компанії. Не дивлячись на пріоритетність та необхідність вартісної орієнтації менеджменту компанії, FCF у якості ключового індикатору ефективності (або KPI, Key Performance Indicators) важко використовувати через велику кількість факторів, що його утворюють. Для цих цілей необхідно використовувати інші показники.

Для менеджменту компанії, у завдання якого покладено збільшення вартості для акціонерів, корисними будуть такі індикатори, як ROIC, ROE та темпи росту доходів компанії та попередніх індикаторів. Темпи росту тих чи інших показників ефективності компанії найдоцільніше використовувати у ролі порівняльної бази до запланованих темпів росту того чи іншого показника Перший та другий з вказаних індикаторів розраховується, як:

(2)

де NOPLAT -- чистий прибуток та сплачені відсотки за довгостроковими кредитами та емітованими компанією облігаціями.

(3)

Для деталізації показників корисним буде структурування їх на окремі компоненти, що безпосередньо формують показники ROIC та ROE та показують їх безпосередню участь у створенні вартості компанії. Приклад для ROIC наведено нижче на малюнку 2.1.:

Рис. 2.1 -- Дерево вартості компанії

Як бачимо, кожна наступна гілка дерева вартості виділяє у кожному окремому факторі, що формує вартість, декілька факторів, що формують останній. Відповідно, кожний показник має бути закріплений за одним чи декількома підрозділами. У процесі формування набору нормативів слід використовувати не тільки фінансові показники, але і набір операційних індикаторів, що є характерними для того чи іншого підрозділу компанії. Це необхідно через відсутність у операційних менеджерів та рядових співробітників важелів безпосереднього впливу на фінансові показники діяльності, але наявність операційних показників дозволяє менеджерам управляти саме ними. Операційні показники впливають на фінансові, що узгоджує процес управління вартістю компанією. Кількість показників має бути невеликою - оптимальним є 10-14 показників-індикаторів.

Ще однією категорією показників, які дозволяють оцінити роботу менеджменту компанії, є група показників, що засновані на ринкових цінах акцій компанії. Найбільш уживаними є показники MVA (market value added, ринкова додана вартість) та TRS (total return for shareholders, загальна дохідність для акціонерів). Розрахунок показників проводиться наступним чином:

(4)

(5)

де Pt та Pt-1 -- ринкова ціна акції компанії у поточному та базисному періоді відповідно;

D -- дивіденди, що було сплачені за період.

TRS, таким чином, показує, який приріст цінності змогли отримати акціонери компанії за той чи інший період. Звичайно для оцінки цього показника беруть період у 1 рік, а для виявлення тенденцій по показнику - інтервал у 3 роки. Щодо MVA, цей показник є аналогом коефіцієнта Р/В (price/book, ринкова ціна акції/номінальна вартість акції).

Особливістю MVA є те, що він показує очікування ринку стосовно перспектив компанії, дає змогу оцінити здатність менеджменту компанії оправдати ці очікування. Всі більш-менш значні зміни у менеджменті компанії, структурі доходів та витрат, інформація про інвестиції у той чи інший проект та зміни у зовнішній сфері факторів знаходять відображення у коливанні ринкової вартості акцій компанії. Незважаючи на те, що фондовий ринок не обов'язково є абсолютно ефективним, він здатний у повній мірі оцінити реальну вартість компанії та передбачити її перспективи, вносячи корективи у ціну акції компанії.

Розглянемо тепер процес інтеграції вартісного мислення у загальну систему цінностей організації. Зміна параметрів стратегічних пріоритетів компанії у процесі переходу на вартісне управління є першим, що має зробити компанія для цього переходу. Для нормального просунення змін у компанії безпосередньо менеджмент компанії має показати прикладом свою віру у нові пріоритети та не уклонятись від корекції своїх рішень, що призведуть до створення більшої вартості, у разі непопулярності таких рішень або їх негативного впливу на короткострокові результати діяльності компанії. Прикладом таких рішень може бути збільшення видатків на НДОКР чи відмову від партнерства з контрагентами, у разі якщо зміна зв'язків приведе до додаткової економії та покращенню діяльності компанії. Слід зауважити, що у процесі управління менеджмент може зробити для себе деякі допуски, які дозволять не одразу кардинально змінювати ситуацію, але діяти у контексті нових цінностей. Це дозволить уникнути зайвої турбулентності для компанії та не створювати стресових ситуації.

Ще одним із необхідним факторів, який має враховувати менеджмент компанії у процесі внесення змін до стратегічних пріоритетів, це особливості організаційної структури компанії. Не існує однієї універсальної організаційної структури, реструктуризація старої механістичної структури до органістичної також не буде панацеєю у розвитку компанії. Необов'язковою буде глибока реструктуризація компанії, але необхідним буде урегулювання деяких важливих характеристик організаційної структури компанії, що переходить на вартісну орієнтацію. Першою з характеристик є розподіл відповідальності між виконавцями того чи іншого проекту або завдання. Відсутність такого розподілу унеможливлює контроль за виконанням нормативів, вкладом кожного підрозділу до кінцевих результатів діяльності компанії. Також важливим є урегулювання координації дій елементів організаційної структури у відповідності до загальних для фірми цінностей та цілей компанії, це є необхідних для направлення всіх векторів діяльності до одного напрямку -- мети організації та усунення можливих конфліктів міжгрупового типу між окремими ланками структури.

Переорієнтація компанія до зміни пріоритетів, оновлення системи ключових показників діяльності, перерозподіл у організаційній структурі -- все це потребує досить довгою роботи. Перші позитивні результаті у вигляді випередження росту компанії у порівняні із зростанням ринку чи значного росту курсу акції (знову ж таки - потрібний для компанії результат є функцією від мети, яку вона обрала із самого початку), з'являться не одразу. Орієнтовний період адоптацій компанії - 2-3 роки, тобто середньостроковий часовий інтервал.

2.2 Стратегічне управління вартістю ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та приклад проведення оцінки банку

Спрямованість рішень та дій менеджменту групи Райффайзен Інтернаціональ до максимізації вартості, що формує дохід акціонерів, є одним із головних пріоритетів у розвитку компанії. Зміна стратегічних планів компанії, що відбулася у 2001 році та інтенсивне проникнення на нові ринки Східної Європи, було зумовлено переважно мотивами максимізації дохідності для акціонерів. Головним економічним фактором формування інтересу інвесторів із Західної та Центральної Європи до банківського ринку Східної Європи та України є більш висока рентабельність капіталу, наприклад: у Європі цей показник не перевищує 7-8 % (2006-2008 роки), в Україні середня величина ROE -- 13,10% (2007-2008 роки), та значні показники зростання, які показував ринок у 2005-2008 роках -- близько 47,70% приросту кредитного портфелю системи. Звичайно, значна частина операцій у період найбільшої експансії банків з іноземним капіталом мала високоризиковий характер, що характерно для ринку України в цілому та через недостатньо високу економічну грамотність учасників економічних відносин. Однак, на 01.01.2010 року іноземна частка у 35,80% у сукупному банківському капіталі вказала, що менеджмент іноземних банків не бачить специфічних передумов до скорочення своєї присутності на ринку.

Вплив керівництва західних материнських компаній на рішення, що приймаються менеджментом українських банків із іноземним капіталом, формує систему цінностей та загалом підвищує культуру ведення бізнесу. Більшість банків поряд із офіційно задекларованими цілями у вигляді установок типу «залишатись лідером ринку банківських послуг в Україні», основною своєю стратегічною метою ставлять саме максимізацію своєї вартості як інтегральний показник, що одночасно є результатом високих показників сплачених дивідендів для акціонерів, інтенсивного зростання експансивного типу та зміцнення структури організації та її стійкості до дестабілізуючих зовнішніх факторів.

Основними перевагами стратегії банку є грамотна політика у спрямуванні основних вкладень у найбільш прибуткові напрями бізнесу. Основним та найбільш притаманним для банківської установи активом з позиції відношення «дохідність/ризик» є кредитування своїх клієнтів шляхом фінансування їх діяльності чи потреб за допомогою акумульованих ресурсів. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» упродовж 2006-2009 років намагався балансувати розподіл вкладень одночасну і у корпоративний сегмент, (частка кредитів корпоративним клієнтам у загальних - 43%) і у приватний сегмент, на кредитування споживчих потреб. Необхідність ведення діяльності на цілком полярних один до одного за характером потреб сегментах ринку призводить до збільшення видатків на кожний вкладений долар банку через неможливість поглиблення спеціалізації банку. Однак, повний перехід на вузьку сегменту спеціалізацію не є рішенням проблеми пошуку найбільш вигідного вкладення коштів: через досить низьку концентрацію на ринку банківських послуг для розширення у бізнес портфелі частки клієнтів одного сегменту необхідно застосовувати стратегію проникнення на ринок, що може супроводжуватися жорсткими «війнами» із конкурентами задля відбивання додаткової частини ринку. Описані вище дії не завжди є корисними для банку як з економічної, так і з маркетингової точки зору. Диверсифікація є більш компромісним варіантом, таким шляхом йде більшість великих (вартість активів з урахуванням резервів - більше 10 млн. грн.) банків, серед них і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Структура кредитного портфелю банку є достатньо урівноваженою, в ній практично відсутні бланкові кредити населенню (2,023% від вартості кредитів, станом на 31.12.2010р.) та юридичним особам (3,59% від загальною вартості кредитів, станом на 31.12.2010р.), що є найбільш ризикованими. В цілому, враховуючи інертність (у питанні просунення нових продуктів та послуг) банківського ринку, особливо посилену кризовими процесами 2008-2010 років, структура бізнес портфелю може вважатися задовільною. Банк своєчасно впроваджує для своїх клієнтів нові сучасні послуги (безліч «приємних» послуг для приватних клієнтів типу інтернет-банкінг, надання безкоштовних фінансових консультацій та небанківських фінансових послуг, всі види фінансування бізнесу та безкоштовна допомога у фінансовому управлінні підприємством - для корпоративних клієнтів), постійно розвиває старі продукти, підтримуючи таким чином оптимальність кредитного портфелю у відношенні необхідного рівня дохідності та притаманного для нього ризику.

Основою мотивації вартісної стратегії управління банком є система винагородження керівників організації та її відокремлених підрозділів. Оцінка результатів роботи базується на таких показниках діяльності, як ROE, дохідність акцій та темпи приросту пасивів та активів по відповідним бізнес-напрямкам. Система є досить зрозумілою та прийнятною для керівників вищих ешелонів. Однак для керівництва відокремлених відділень банку, керівників функціональних підрозділів територіальних управлінь банку ця система є не досить зрозумілою через недостатню інформаційну підтримку та неможливість прослідити зв'язок між кінцевими результатами діяльності банку та рішеннями керівників цих підрозділів. Нездатність зрозуміти мету своїх дій у процесі є одним з найсильніших демотивуючих факторів, що призводить до падіння оптимальності рішень керівника та його нездатності виконувати свої обов'язки. Цей момент потребує вирішення у найближчому майбутньому, адже незлагодженість у діях лінійних і функціональних підрозділів із рішеннями вищого керівництва не буде сприяти досягненню цілей, які ставить організація перед собою.

Після формулювання основних переваг та недоліків стратегічної вартісної орієнтації ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ми переходимо до аналізу вартості банку на конкретному прикладі. Перед проведенням оцінки вартості комерційного банку необхідно навести короткий опис позицій акцій банку на фондовому ринку України.

Основною торгівельною площадкою в Україні є ПФТС - Перша Фондова Торгівельна Система. Річний обсяг капіталізації (середній торговий обіг) цієї фондової біржі складає 44,13 млрд. долл. США, що дорівнює 90% торгів на фондових біржах України. У порівнянні із NYSE цей показник складе 0,17% -- річний обіг ПФТС буде досягнуто за півгодини. Однак, незважаючи на технічну та економічну недосконалість, ПФТС є досить важливим елементом у фінансовій системі України, адже основним індикатором фондового рику України є саме індекс ПФТС -- інтегральний показник динаміки вартості акцій українських компанії, цінні папери яких включені до кошику індексу.

Щодо ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», то у free-float компанії на фондовому ринку знаходяться 4,04% акцій компанії, початок публічного розміщення - березень 2007 року. Динаміку акцій можна вивчити, скориставшись малюнком 2.1.:

Як бачимо, до серпня 2008 року акції досить добре котирувались на ринку: показник P/B у середньому складав 9,7. Новий виток зростання ціни акції можна спостерігати, починаючи з травня 2009, у період пожвавлення фондового ринку. Станом на 9 квітня 2010 року акція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» котирувалася на ПФТС за ціною 0,4140 грн.

Для оцінки вартості банку у подальшому необхідним буде використання конкретного значення показника очікуваної дохідності банку. Найбільш доцільним методом розрахунку очікуваної дохідності буде використання моделі CAPM. Згідно неї, дохідність власного капіталу для даних умов ринку може бути виражена наступним виразом:

де kRF -- ставка безризикової дохідності для ринку;

kS -- очікувана ставка дохідності для власного капіталу;

kM -- середня ринкова дохідність;

? -- коефіцієнт, що відображає зв'язок дохідності ринку та власного капіталу конкретного банку.

Зазвичай у розвинених країнах є прийнятним для визначення безризикової дохідності орієнтуватися на дохідність фінансових інструментів, що емітовані Урядом держави або покриваються його гарантіями. Отже, тоді можемо прийняти kRF тотожною річній дохідності довгострокових ОВДЗ, що є у обігу в Україні. На даний момент для 13-річних облігацій номінальна ставка дохідності складає 9,5% річних.

Для визначення значення коефіцієнту ? для банку необхідним буде знайти коефіцієнт однофакторної лінійної регресії при факторній змінній, тобто:


Подобные документы

 • Нормативно-правове регулювання поняття банківського вкладу. Загальна фінансово-економічна характеристика банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Удосконалення системи управління депозитною діяльністю та шляхи ефективного формування депозитного портфеля банку.

  дипломная работа [292,0 K], добавлен 28.02.2013

 • Сутність і правові аспекти кредитної діяльності комерційного банку: функції, види кредиту, управління кредитним ризиком. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Аналіз процесу кредитування ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", заходи щодо його удосконалення.

  дипломная работа [409,9 K], добавлен 10.06.2010

 • Роль і місце фінансового аналізу в діяльності комерційного банку. Методика аналізу фінансового стану банку. Особливості організації аналітичної роботи в банках України. Дослідження фінансового стану комерційного банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

  курсовая работа [526,9 K], добавлен 12.04.2012

 • Коротка характеристика "Райффайзен Банк Аваль", історія та основні етапи його розвитку, структура та організація. Характеристика діяльності банку та банківських продуктів. Управління кредитними ризиками на рівні відділу по роботі з заставним майном.

  отчет по практике [38,2 K], добавлен 09.06.2011

 • Економічні основи банківської діяльності, організація економічного аналізу діяльності. Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури, інформаційна база аналізу його діяльності. Управління ресурсами банку, кредитним та інвестиційним портфелями.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.10.2010

 • Комплекс системи управління вартістю та рентабельністю залучених депозитних коштів у банку. Управління активами та пасивами комерційного банку та й удосконалення управління оптимальністю структури залучених депозитних коштів в комерційному банку.

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 03.07.2010

 • Сутність, структура підприємницької діяльності комерційного банку. Внутрішнє середовище організації: банківські і фінансові послуги, статутний капітал, показники фінансово-господарської діяльності, управління банком. Вплив факторів зовнішнього середовища.

  контрольная работа [423,6 K], добавлен 16.07.2010

 • Поняття, характеристика кредитного портфеля банку. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на вартість кредитного портфеля банку. Особливості управління вартістю кредитного портфеля в умовах кризи. Оцінка вартості кредитного портфеля ПАТ КБ "Хрещатик".

  дипломная работа [3,9 M], добавлен 12.08.2010

 • Виникнення банків та еволюція банківської системи, правові та концептуальні аспекти її побудови в Україні. Аналіз діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" як елементу банківської системи України. Порівняння банківської системи України та зарубіжних країн.

  дипломная работа [332,0 K], добавлен 20.12.2011

 • Вивчення поняття кредитоспроможності позичальників. Розгляд методики оцінювання кредитоспроможності фізичної особи. Загальна характеристика і аналіз кредитного портфеля ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". Характеристика інструментів зниження кредитного ризику.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.