Видовий склад метеликів родини Німфаліди

Особливості біології метеликів родини Німфаліди (Nymphalidae). Систематичний перелік та морфо-біологічна характеристика зареєстрованих видів. Екологічні особливості та поширення метеликів родини Німфаліди Нововолинського гірничопромислового району.

Рубрика Биология и естествознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.09.2015
Размер файла 65,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вид виявлений у восьми пробах з п'ятнадцяти. Поширений. ІП - 53,3 %.

3.4 Порівняльний аналіз лускокрилих родини Німфаліди різних біотопів

Зробили розрахунок середньої кількості населення лускокрилих родини Німфаліди дослідної ділянки. Територію поділили на п'ять біотопів: галявина біля озера; сквери, парки, сади; кар'єри, район шахт - ділянки, що зазнають антропогенного навантаження; ліси, лісові галявини; луки за межами міста - ділянки, що не піддавалися антропогенному навантаженню. Обліки населення лускокрилих проводили протягом травня-серпня. Під час обліку в анкетній формі фіксували дату, тривалість облікового маршруту та кількість виявлених особин кожного з видів денних лускокрилих.

Результат представлений у вигляді таблиці (див. табл. 3.3), отримали простим перерахунком кількості зареєстрованих особин на одиницю часу (годину).

Таблиця 3.3

Розрахунок середньої кількості населення лускокрилих родини Німфаліди

Вид

Галявина

біля

озера

Сквери,

парки,

сади

Кар'єри,

район

шахт

Ліси,

лісові галявини

Луки за

межами

міста

1.

Pararge aegeria

0

0

0

0,9

0,5

2.

Coenonympha tulliа

1,0

0

0,2

0

0

3.

Coenonympha glyceriоn

1,3

0,5

0,8

1,2

1,5

4.

Coenonympha pamphilus

7,8

8,8

7,5

8,6

9,8

5.

Maniola jurtina

0,7

3,5

0,2

0,3

3,8

6.

Apatura iris

0

0

0

1,3

1,0

7.

Limenitis populi

0

0

0

0,7

0

8.

Vanessa atalanta

0

0

0

1,4

1,2

9.

Vanessa cardui

6,1

5,5

3,9

6,8

6,9

10.

Inachis io

13,2

15,5

10,2

14,5

16,6

11.

Aglais urticae

4,0

5,0

5,6

8,0

8,5

12.

Polygonia c-album

11,0

10,3

9,2

10,0

13,2

13.

Melitaea athalia

2,0

3,1

3,0

3,8

2,9

14.

Araschnia levana

5,0

3,2

3,7

8,2

8,7

15.

Вrenchis ino

5,3

4,9

4,8

5,8

5,2

16.

Aphantopus hyperantus

3,9

3,1

2,0

4,0

4,8

17.

Erebia medusa

0

0

0

2,2

0,2

Разом

61,3

63,4

51,1

77,7

84,8

Більш багатий видовий склад - 16 видів та чисельність метеликів на неокультурених територіях. В окультурених, тобто антропогенно змінених біотопах зареєстровано 12 видів та менша їх чисельність.

Проведемо порівняльний аналіз фауни Німфалід у природних та антропогенно змінених територіях з використанням коефіцієнта Сьоренсена:

Ks

де, с - кількість спільних видів двох територій,

а - кількість видів на одній території,

b - кількість видів на другій території.

Ks

Оскільки коефіцієнт Сьоренсена дорівнює 0,79, то фауна даних територій є досить подібною, хоча і має деякі відмінності, що свідчить про наявність негативного антропогенного впливу.

ВИСНОВКИ:

1. У Нововолинському гірничопромисловому районі зареєстровано 17 видів метеликів родини Німфаліди, що належать до 6 підродин: Satyrinae, Apatyrinae, Limenitidinae, Nymphalinae, Melitaeinae, Argynninae.

2. Літ імаго булавовусих лускокрилих відбувається з кінця квітня до початку вересня. Сумарна крива льоту має одну вершину з максимумом в третій декаді червня. Найбільшу кількість видів можна спостерігати саме в цей час, а найближчі до максимуму значення відмічені для другої декади червня та першої-другої декад липня.

3. Встановлено, що домінантним видом є Сонцевик павиче око Inachis io (ІД - 11,2 %), кількість зареєстрованих особин за одну годину - 16,6;

4. Чисельні види: сонцевик будяковий Vanessa cardui, оболочок квітковий Aphantopus hyperantus, щербатка с-біле Polygonia c-album, окач волове око, трав'яний Maniola jurtina, окачик звичайний Coenonympha pamphilus, стрічкарка тополева Limenitis populi, сонцевичок змінний Araschnia levana, перламутрівка-таволжанка Brenthis ino (ІД - 10,1-6,2 %);

5. Рідкісні види: окачик Глікеріон Coenonympha glycerion, сонцевик адмірал Vanessa atalanta, сонцевик кропив'яний Aglais urticae, рябець Аталія Melitaea athalia, окачик болотяний Coenonympha tullia, осадець Егерія Pararge aegeria, райдужниця велика Apatura iris, гірняк медуза Erebia medusa (ІД - 5,6-2,3 %).

6. На території локально трапляються види, які занесені до Червоної Книги України, зокрема стрічкарка тополева Limenitis populi, райдужниця велика Apatura iris.

7. Розповсюджені види: сонцевик павиче око Inachis io, сонцевик будяковий Vanessa cardui (ІП - 73,3 %);

8. Поширені види: окачик звичайний Coenonympha pamphilus, окач волове око, трав'яний Maniola jurtina, щербатка с-біле Polygonia c-album, оболочок квітковий Aphantopus hyperantus (ІП - 60 %);

9. Малопоширені види: осадець Егерія Pararge aegeria, гірняк медуза Erebia medusa (ІП - 26,7 %).

10. При порівнянні видового складу німфалід у різних біотопах виявлено, що більш багатий видовий склад - 16 видів та чисельність метеликів на неокультурених територіях. В окультурених, тобто антропогенно змінених біотопах зареєстровано 12 видів та менша їх чисельність.

11. Фауна лускокрилих в антропогенно змінених біотопах є досить подібною до фауни районів без антропогенного тиску, хоча і має деякі відмінності.

12. Причини зменшення кількості цих видів пов'язані з погіршенням екологічної ситуації, знищенням чи деградацією трав'яної рослинності на лісових галявинах внаслідок забудов, розорювання, випасу худоби, інтенсивного сінокосу, пожеж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Атлас комах України / [В. І. Гусєв та ін.]. - К. : Освіта, 1962. - с. 163-210.

2. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология / Г. Я. Бей-Биенко. - М.: Научный мир, 1980. - с. 292-297.

3. Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. - 234 с.

4. Герасимов А. М. Насекомые - чешуекрылые. Фауна СССР / А. М. Герасимов. - М. : Мир, т. 1; вып. 2. - 1951. - с. 67-72.

5. До історії вивчення фауни Волинської губернії (ХІХ - початок ХХ ст.). Випуск 6 : Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2001. - с. 121-123.

6. До історії фауністичних досліджень України „Велика Волинь”. Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / Вид-во дніпропетр. ун-ту ; редкол. Е. Ейхвальд. - Дніпропетровськ, 2001. - с. 110-115.

7. Еремеева Н. И. Экология / Н. И. Еремеева, Д. В. Сушев. - М. : Мир, 2005. - № 4. - с. 286-293.

8. З історії зоологічних досліджень на Волині (історичний аспект) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. / Вид-во терноп. ун-ту. - Тернопіль, 2001. - Вип. 12. - с. 93-96.

9. Булавовусые чешуекрылые Архангельська и его окрестностей: Зоологический журнал. - М.: Наука, 2002. - № 4, том 81. - с. 457-462. - ISSN: 0044-5134.

10. Іванців В. Тотальні мікропрепарати і колекції безхребетних тварин / В. Іванців. - Луцьк: Видавництво Волинського держуніверситету, 2001. - 117 с.

11. Лавров С. Д. Бабачки и гусеницы / С. Д. Лавров Практическое руководство к научному собиранию и составлению коллекций чешуекрылых. - Зап.-Сиб. отд. руск. геогр.- об-ва.- вып. 1. - Омск, 1922.

12. Лейдман В. Метелики. Ілюстрована енциклопедія / Вейбрен Лейдман. - М. : Лабіринт Пресс, 2002. - 272 с. : Ілюстрована енциклопедія. - ISBN 5-9287-0274-4

13. Канорський Ю. Про методику обліків і розрахунків денних дускокрилих / Вісник. - Львів. Нац. у-нт. ім. Івана Франка. - відпов. за вип. В. Федоренко. - Львів: Світ, 2006. - с. 63-70.

14. Клюге Н. Ю. Современная систематика насекомых / Н. Ю. Клюге. - Л. : Світ, 2000. - 336 с.

15. Ковальчук І. Оцінка антропогенної трансформації ландшафтних систем Нововолинського гірничопромислового району / Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Збірник наукових праць. - К. : 2007. - № 4. - С. 27-35.

16. Корненко М. П. Атлас-определитель бабочек / М. П. Корненко. - М. : Мир, 1986. - с. 190-265.

17. Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині : історія, діяльність, постатi / Костриця М. Ю. - Житомир : М. А. К., 2001. - 360 с.

18. Ламперт К. Атлас метеликів і гусениць / Карл Ламперт. - Мінськ: Харвест, 2003. - 735 с. - 5000 екз . - ISBN 985-13-1664-4.

19. Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні / Б. М. Мазурмович. - К. : Вид-во КДУ, 1972. - 230 с.

20. Мамаєв Б. М. Визначник комах по личинкам. Посібник для вчителів / Б. М. Мамаєв. - М. : Просвещение, 1972. - С. 325. - 400 с.

21. Мамаев Б. М. Определитель насекомых европейской части СССР / Б. М. Мамаев, Л. Н. Медведев, Ф. Н. Правдин. - М. : Просвещение, 1976. - 320 с.

22. Мариковський П. И. Тайны мира насекомых / П. И. Мариковський. - Алма-Ата. : Кайнар, 1966. - 163 с.

23. Мурзин В. С. Бабочки / В. С. Мурзин. - М. : Просв., 1993. - с. 55-67.

24. Некрутенко Ю. Денні метелики України. / Ю. Некрутенко, В. Чиколовець. - Київ : Видавництво Раєвського, 2005. - 232 с.

25. Никитский Н. Б. Насекомые красной книги / Н. Б. Никитский, А. В. Свирдов. - М. : Наука, 1987. - 386 с.

26. Панфилов Я. В. В мире насекомых / Я. В. Панфилов. - М. : Просв., 1977. - 276 с.

27. Плавильщиков Н. Н. Юному энтомологу / Н. Н. Плавильщиков. - М. : Просв., 1961. - 352 с.

28. Определитель насекомых европейской части СССР [под ред. С. Горбинского, Н. Плавилищикова]. - М. : Просв., 1948. - 355 с.

29. Развитие биологии на Украине : В 3-х томах; [ Гл. ред. Сытник К. М]. - К. :Наук. думка, 1984. - Т.1. - 416 с.

30. Росс Г. Энтомология / Г. Росс, Ч. Росс, Д. Росс. - М. : Мир, 1985. - 572 с.

31. Селиверстова И. В. Экология и жизнь / И. В. Селиверстова. - М. : Мир, 2006. - № 2. - с. 40-41.

32. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых / В. Я. Станек. - Прага, 1986. - с. 87-107.

33. Фабр П. Насекомые / П. Фабр. - М. : Просвещение, 1976. - с. 123-137.

34. Фасулати К. К. Полевое изучение беспозвоночных. Изд. 2. Учебн. пособие для университетов. / К. К Фасулати. - М. : Высшая школа, 1971. - с. 311-316.

35. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. - К. : Глобалконсалтинг, 2009. - 600 с. ІСВN 978-966-97059-0-7

36. Шешурак П. М. До вивчення денних метеликів Шацького Націоналиного парку. Наук. зап. / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. -Ніжин, 1997. - кн. 1. с. 121-125.

37. Яхонтов А. А. Денні метелики / А. А. Яхонтов посібник для визначення й біологічного вивчення Lepidoptera, Rhopalocera європейської частини СРСР. - Київ : Радянська школа, 1939. - 92 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Видовий склад видів рослин родини Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини. Визначення поширення та частоти зустрічності представників даної родини. Еколого-ценотичні особливості досліджуваних видів. Практичне значення видів рослин родини Rosaceae.

  курсовая работа [87,2 K], добавлен 05.11.2010

 • Характеристика родини Складноцвітні (Asteraceae). Екологічні особливості. Відмітні ознаки видів роду Matricari. Генетичні типи Ромашки аптечної, екологія і ареал розповсюдження. Ідентифікація різних генетичних типів для отримання високоякісної сировини.

  реферат [4,3 M], добавлен 10.03.2009

 • Фізико-географічна характеристика міста Миколаєва. Загальні відомості про родину Розові (Rosaceae). Особливості розподілу видів рослин родини Rosaceae у флорі м. Миколаєва. Біоморфологічна структура видів рослин родини Розових, їх практичне значення.

  курсовая работа [33,5 K], добавлен 05.01.2014

 • Локалізація і роль флавоноїдів в рослинах. Характеристика каротиноїдів, іридоїдів та жирних олій. Видовий склад, екологічна, біоморфологічна характеристика лікарських рослин родини Asteraceae, їх фармакологічні властивості та практичне використання.

  курсовая работа [144,9 K], добавлен 15.05.2014

 • Історія дослідження рослинності Рівненської області, її типи, систематична структура флори. Екологічні умови зростання Брусничних на території Рівненської області. Популяція родини Брусничні (Vacciniaceae). Методики поширення та урожайності рослин.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 29.11.2011

 • Різноманіття видового складу родини Arecaceae чи Palmaeасе, їх біоморфологічні та фізіологічні особливості, закономірності розподілу представників родини в різних природних зонах. Методика вирощування, розмножування та догляду за представниками у регіоні.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 31.01.2015

 • Характеристика та екологічні особливості безхвостих амфібій. Відмінні риси їх основних родин: представники родини Жаби (Ranіdae), представники родини Ропухи (Bufonіdae). Обґрунтування причин, якими викликані сезонні зміни в поведінці безхворстих амфібій.

  курсовая работа [755,6 K], добавлен 21.09.2010

 • Особливості біології, екології та хорології елатерідофауни жуків-коваликів Ковельського району та їх морфо-екологічна характеристика. Ідентифікація жуків родини Elateridae та заходи боротьби з дротяниками. Імаго, личинка і лялечка жуків-коваликів.

  дипломная работа [6,1 M], добавлен 12.09.2012

 • Морфологія, фізіологія, метаболізм, генетика та антигени бактерій родини Enterobacteriaceae. Патогенність і токсиноутворення, резистентність, патогенез бактерій. Профілактика і лікування захворювань викликаних бактеріями родини Enterobacteriaceae.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 09.06.2011

 • Дослідження біологічної класифікації лікарських рослин родини айстрових - найбагатшої за кількістю видів серед еудікотів. Ботанічні характеристики ромашки аптечної (лікарської), пижму, кульбаби лікарської, полину гіркого, ехінацеї, череди трироздільної.

  контрольная работа [30,8 K], добавлен 24.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.