Дифузія в твердих тілах

Методи роботи в лабораторії. Функції і призначення хімічного посуду. Визначення концентрації розчинів різними способами. Приготування титрованих розчинів. Ваги у хімічній лабораторії. Виконання модельних експериментів. Основні прийоми роботи в Mathcad.

Рубрика Химия
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 06.12.2010
Размер файла 109,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Прикладна екологія та охорона

навколишнього середовища»

ЗВІТ

з навчальної практики

студентки першого курсу групи ТТМ-09

Виконав________________________ студ. гр. ТТМ-09

Голубаш О.І

Перевірив_______________________ ас. каф. ПЕ та ОНС

Калініхін О.Н.

Донецьк - 2010

ВСТУП

Після закінчення семестру в нашої групи розпочалась учбова практика, яка передбачала три поступових рівня отримання знань в області хімії, бібліотечної справи, та роботи з комп'ютерами. Метою учбової практики є ознайомлення студентів з основними важливими компонентами університету, які поповнять рівень знань студента і допоможуть йому в подальшому навчанні.

Кожний рівень роботи передбачав свої завдання.

Метою роботи в хімічній лабораторії було основними методами роботи в лабораторії: дізнатися про функції і призначення хімічного посуду, навчитися готувати титровані розчини і визначати концентрацію розчинів різними способами.

Робота в бібліотеці, яка вимагала від нас насиченої роботи в структурі бібліотеки з різноманітними катологами.

Завдання комп'ютерної частини було, ознайомлення студентів нашої групи з основами роботи в Mathcad, з його можливостями і функціями.

3 Робота за комп'ютером

3.1 Огляд можливостей Mathcad

Mathcad - на сьогоднішній момент є найбільш потужним та інтуїтивно зрозумілим інструментом проведення технічних обчислень, який об'єднує універсальні і багаті можливості мов програмування з простотою в спілкуванні, що притаманна електронним таблицям. Одна з найбільш надзвичайних можливостей Mathcad - можливість об'єднувати в однім документі обчислення, коментарії, графіки, що пояснюють та ілюструють.

Завдяки цьому розв'язання екологічних задач, а особливо виконання модельних експериментів стає більш наочним і зручним. Ця можливість особливо корисна, тому, що Mathcad дозволяє подавати математичні вирази в зручному записі і не доводиться вивчати новий синтаксис

Mathcad дозволяє робити наступне:

1) Операції з дробами.

1.1. чисельні;

1.2. символьні;

2) Чисельні та символьні обчислення значень функцій.

3) Розв'язання рівнянь, систем рівнянь і нерівностей.

3.1. квадратне рівняння;

3.2. система лінійних рівнянь;

3.3. нерівності;

3.4. чисельне знаходження коренів;

4) Операції з поліномами та раціональними нерівностями.

4.1. множення поліномів;

4.2. розкладання поліномів на множники;

4.3 скорочення дробі;

5) Диференціювання.

5.1. символьне;

5.2. обчислення похідної в заданій точці;

5.3. Обчислення таблиці значень функції та її похідних;

6) Інтегрування.

6.1. неозначених інтегралів;

6.2. визначених інтегралів;

6.3. визначення інтегралів із перемінною верхньою межею;

6.4. інтегралів, що залежать від параметра (Ц);

6.5. невласних інтегралів першого та другого роду;

6.6. комплексних криволінійних інтегралів, інтегралів по контуру;

6.7. кратних інтегралів;

7) Обчислення сум і добутків для рядів даних (наприклад, Фурьє-аналіз).

Mathcad дозволяє робити як символьні, так і чисельні розрахунки із сумами та добутками.

8) Розкладання функцій у ряди Тейлора,Маклорена,Лорана.

Розкладання в ряд застосовується в тих випадках, коли через складність вихідної задачі намагаються одержати наближене рівняння. Довжина ряду, у який розкладається функція, задається користувачем.

9) Виконання операцій лінійної алгебри та векторного численя.

Mathcad дозволяє обчисляти як символьно, так і чисельно характеристичні багаточлени, власні значення і власні вектори.

10) Виконувати статистичний аналіз.

Обчисляти лінійні регресії, статистичні розподіли і будувати гістограми, які використовують в статистичному аналізі. У розпорядженні користувача знаходяться численні функції для обчислення дискретних і безперервних розподілів, статистичних параметрів і статистичних контрольних функцій, умонтовані генератори випадкових чисел для усіх часто використовуваних розподілів.

11) Здійснювати інтерполяцію та апроксимацію.

Mathcad надає можливість лінійно та сплайн-інтерполяції, подовження яких у крайових точках можна регулювати через опції. Для апроксимації можна використовувати різноманітні лінеаризовані наближення.

12) Будувати двох та трьох мірні графіки: у декартових координатах.

3.2 Запуск Mathcad

Для запуску програми необхідно вибрати команду Пуск=>Программы=>MathSoft Apps=>Mathacad 2000 Русская редакция.

У верхній частині вікна Mathacad, яке з'явилося на екрані, є рядок заголовка, що містить назву відкритого документа, рядок меню та безліч кнопок на панелях інструментів. У вікні Mathacad знаходиться також панель Math (Математика).

Після запуску Mathacad дає ім`я документу, що редагується, як Untitled:1. Тому необхідно привласнити йому ім'я , яке б вказувало на його зміст. Для цього використовуйте команду (Файл =>Сохранить).

3.3 Основні дії панелі математика

Кнопка інструментів Калькулятор - містить кнопки для завдання арифметичних операцій, а також часто використовуваних функцій (логарифма, факторіала, та ін.). Кнопка з піктограмою (:=) призначена для запровадження оператора локального присвоєння, що задає певне значення для змінної або функції.

Кнопка інструментів Булева - містить кнопки для введеня операторів порівняння (більше, менше та ін.) і кнопки введення логічних операторів (І, АБО, НЕ).

Кнопка інструментів Вычисление - містить кнопки введеня операторів локального та глобального присвоєння значень змінних та функцій, кнопку зі стрілкою для символьного обчислення виразів і чотири кнопки, для визначення операторів.

Кнопка інструментів Графики. Ця панель містить інструменти для побудови графіків

Кнопка інструментів Матрицы - призначена для введення векторів і матриць, а також для обчислень, що пов'язані з матрицями.

Кнопка інструментів Исчиление - дозволяють, крім диференціювання та інтегрування, визначати суми і добутки, обчисляти межі.

Тут же знаходиться кнопка символу безкрайності.

Кнопка інструментів Греческий алфавіт - для введення грецьких букв. Грецькі букви можна ввести, використовуючи комбінації клавіш, наприклад: для б - [а] [Ctrl+G], для в - [b] [Ctrl+G].

Кнопка інструментів Программирование - дозволяє вбудувати в документ власні функції, що написані на Паскалю або С.

Кнопка інструментів Символы - призначені для виконання символьних розрахунків.

3.4Основні прийоми роботи в Mathacad

Основні прийоми роботи Mathacad занесені до таблиці 1.1

Щоб отримати символ

Призначення символу або дії

Натиснути

«клавіша»

:=

Привласнити значеня

<:>

·

Множення

<*>

..

Діапазон змін мінливої

<;>

Розподіл (створення дробу)

</>

Корінь квадратний

<\>

Корінь

<Crtl+\>

Ступінь

<^>

Нижній індекс

<[>

Грецький алфавіт

<!>

>

Символічний знак нерівності

<символ>

<Crtl+G>

=

Знак дорівнює в рівняннях

<Crtl+>

?

Знак безкрайності

<Crtl+Shift+z>

Похідна

<Shift+/>

Похідна n-го порядку

<Crtl+Shift+/>

Створити матрицю або вектор

<Crtl+M>

Збільшення «сліду» курсору ВР

<пробіл>

Взяти в скобки фрагмент формули

<'>

Декартов графік (Х-Y)

<Shift+2>

Графік поверхні (X-Y-Z)

<Crtl+2>

Задати декілька функцій для графіка

<,>

Видалити строку

<Delete>

Вставити рядок

<Enter>або

<Crtl+F9>

Видалення символів, коли «слід» ВР спрямований вліво або вправо

<Delete> або <backspace>


1. У Mathacad доументі курсор введення символів із клавіатури має вид червоного хрестика (ЧХ). Цей хрестик указує, у якому місці робочого листа буде зроблена наступна дія. Установив покажчик миші в потрібному місці документа, і виконав щиголь, можна перемістити туди цей хрестик.

2. Курсор формул у вигляді блакитної вертикальної риси (ВР) «із слідом» з'являється при введенні формули або при виборі існуючої формули. «Слід» ВР указує (уліво / управо) на область і напрямок редагуння або створення формули. По умовчанню формули подані шрифтом Times New Roman.

3. У текстовій області курсор має вигляд вертикальної червоної риси (ЧР). Для створення текстової області ЧХ може бути перетворений у ЧР натисканням клавіші лапки [“]. По умовчанню текст у текстовій області поданий шрифтом Arial, що дозволяє конкретно зображати тільки символи в En (Англійської) - розкладці клавіатури. Тому для тексту на Російській або Українській мові (Ru або Uk) необхідно на панелі інструментів у полі Шрифт вибрати русифікований аналог, наприклад Arial Cyr.

Щоб перетворити формулу в текст (це можна буде визначити через шриф Arial), достатньо в області формули натиснути клавішу <пробіл>. Перетворення в оберненому напрямку не можливо.

3.5 Прості функціональні залежності в екології

Розглянемо приклади простих функціональних залежностей, якими оперують в екології. За допомогою засобів Mathcad необхідно буде графічно порівняти траєкторії лінійної, обернено-пропорційної, дрібно-лінійної, статистичної, показової та логарифмічної функції.

1) Створення документа починається з виконання команди Файл=>Новыйй (або <Ctrl+N).

2) Введення тексту (пояснення,коментарю). Натисканням <”> створюємо текстову область і набираємо текст «Залікова робота». Команда Формат=>Текст дозволяє змінювати шрифт (необхідно поміняти Arial > Arial Cyr) і його параметри. Таким же засобом далі створюємо й інші текстові пояснення.

3) Введення формул.

Лінійна залежність

В екології повна лінійна залежність між двома змінюваними величинами зустрічається рідко. В іхтіології, прикладом такої залежності, на ранній стадії розвитку риб, є їхня вага (w), що лінійно залежить від віку (ф) через коефіцієнти (a та b), які характеризують вид та вагу риб на початку спостереження:

w(ф) = a·ф+ b (3.1)

Створимо цю залежність у Mathcad документі та проаналізуємо вплив коефіцієнтів a та b на характер одержуваних лінійних траєкторій. Для цього скористаємося декількома наборами функцій (w1,w2,w3,w4,w5,w6) та коефіцієнтів (a1, b1,a2,b2,a3,b3;…).

Встановимо ЧХ там, де повинно знаходитися перше визначення перемінних і введемо наступну послідовність символів:

а1:0,11 (або а1=0,11) поруч із ним b1:0,18 (або b1=0,18)

Завершувати створення визначень необхідно натисканням клавіші <>>, клавіші <Enter> або виконав щиголь на вільній ділянці документа.

Далі задаємо проміжок зміни ф

t< Ctrl+G>:2,2+.05;6

Тепер задаємо загальне визначення лінійної функції:

w(a,b,t,<Ctrl+G>):a*t<Ctrl+G>+b

Використовуючи отримане значення функції можна розрахувати траєторії при різномінітних коефіцієнтах (a,b):

(w1,w2,w3) - змінюється значення коефіцієнта (a1,a2,a3);

(w4,w5,w6) - змінюється значення коефіцієнта (b2,b3,b4).

4)Побудова графіка. Існує два шляхи побудови графіка:

- скористатися відповідною кнопкою панелі інструментів Графики;

- більш швидкий - натиснути клавіши <Shift+2>. Після цього в документі з'являються дві вкладені рамки. Зовнішня рамка, постачена трьома маркерами зміни розмірів, є межею графічної області і служить для переміщення графіка і зміни його розмірів. Самий графік буде знаходитися у середині меншої рамки, постаченої комірками для формул. Ці комірки призначенні для введення описів, що відповідають,осям. За допомогою клавіші <Tab> можна переходити від однієї комірки опису до іншої.

Введемо ф у якості незалежної перемінної. Потім розмістимо курсор у комірці опису осі ординат і задаємо три функції (w1,w2,w3) розділивши їх, натискуючи клавішу <,> (кома). Далі зробимо щиголь на вільній ділянці документа. Графік готовий.

Щоб змусити Mathcad притримуватися визначених меж зміни незалежної перемінної ф і функцій, їх не обхідно задати на краях абцис та ординат. Таким же чином будуємо графік для залежностей (w4,w5,w6).

- Обернено - пропорційна залежність.

Прикладом використання обернено - пропорційних функцій в екології є залежність типу «хижак-жертва». Зокрема, такі взаємовідносини мають популяції зайців і вовків. У визначений період їхнього розвитку, кількість популяції зайців (z) тим менше, чим більше кількість популяції вовків (V) . Такий зв'язок, через коефіцієнт пропорційності (с) має вид:

(3.2)

Створимо необхідні визначення і проаналізуємо вплив коефіцієнта (с1,с2,сЗ) на вид одержуваних графіків (z1,z2,z3),

v:1,1+1;46

z(c,v):c/v

За допомогою отриманого визначення функції в залежності від коефіцієнта (с1, с2, сЗ) знаходимо траєкторії (z1, z2, z3), після цього будуємо графіки.

- Дрібно - лінійна залежність, формула Михаеліса-Ментен. В екології відомо, що між кількістю страви і швидкістю її споживання мікроорганізмами існує сильна залежність, яку виражають через дрібно-раціональну функцію. Залежність швидкості (М) поглинання мікроорганізмами живильних речовин (субстрату) від його концентрації (s) можна описати відомим рівнянням Михаеліса-Ментен:

(3.3)

де: Mmах - максимальна швидкість поглинання субстрату; Кm - постійна Михаеліса, що дорівнює такої концентрації субстрату, при якій швидкість його поглинання досягає половині максимальної швидкості, тобто

Графіком функції є гіпербола то називається гіперболою Михаеліса. Коли концентрація субстрату необмежено збільшується (s>?) швидкість поглинання прагне до постійної величини

Така пряма, до якої зменшується відстань від точок кривої, які проеціруються в безкраїсть, називається асимптотою.

Створимо необхідні визначення і проаналізуємо вплив коефіцієнтів (Кm1, Кm2, КmЗ) і (Мmах2, МmахЗ, Мmах4) на вид одержуваних траекторій Кривих.

М(Мmax,Km,s):Mmax*s/Km+s

За допомогою отриманого визначення функції розрахуємо поведінку функції (М1, М2, МЗ) змінюючи значення коефіцієнта (Кm1 , Km2. Кm3); (М4, М5, М6) - змінюючи значення коефіцієнта (Мmах2, МmахЗ Мmах4) . Після цього побудуємо графіки.

- Статечна залежність. Раніше було розглянуто, що іноді в іхтіології вага особі у ранньому періоді розвитку, може бути описано лінійною функцією. Для опису більш тривалих періодів розвитку особі, замість лінійної, часто застосовують статечну залежність:

(3.5)

Створимо цю залежність і в Маthcad - документі проаналізуємо вплив коефіцієнтів (a і b) на вид одержуваних графіків:

t<Ctrl+G>:2,2+.01;6

w (a,b,t<Ctrl+G>):a*(t<Ctrl+G>^b<пробіл>+1)

Натискання клавіші <пробіл> необхідно, щоб Маthcad міг визначити, що b повинна бути додана до значення ф , а не до показника ступеня b.

Використовуючи створене визначення функції розраховують траєкторії кривих для функцій (w1, w2, w3) змінюючи значення коефіцієнта (а1, а2, аЗ); для функцій (w4,w5,w6) - змінюється значення коефіцієнта (b2, bЗ, b4). Отримані результати відображають на графіках.

- Показова і логарифмічна залежності, при. визначенні показової залежності в якості аргументу (наприклад, х) виступає показник ступеня:

(3.6)

Оберненою для показової функції є логарифмічна:

(3.7)

Графіки логарифмічної функції мають таку ж форму, як і графіки показової функції, але вони розташовані стосовно останніх симетрично щодо осі х (показові - y).

Коли в показовій функції за підставу ступеня а прийняте ірраціональне число е=2,71828, то залежність називається експоненціальна. Логарифмічна функція з основою, яка рівна числу е називається натуральним логарифмом (у=ln(x)). При вивченні різноманітних природних процесів, включаючи і біологічні, найбільш часто зустрічаються залежності між перемінними величинами, що описуються показовими і логарифмічними функціями з основою е. Розглянемо декілька прикладів застосування такого виду функцій.

а) Для більшості біологічних процесів, у тому числі і розмноження різноманітних популяцій, значення змінної, що характеризує чисельність популяції, не може необмежено збільшуватися. Для опису таких процесів добре пристосована показова функція з від'ємним показником. Чисельність більшості популяцій спочатку збільшується, а потім залишається постійною і не перевищує деякої величини Nmax:

(3.8)

де к - коефіцієнт, що визначається експериментально для кожного виду популяції; N0 - початкова чисельність популяції. Пряма N=Nmаx є горизонтальною асимптотою графіка цієї функції, а величина Мmах -називається "ємність середовища".

Збудуємо цю залежність і в Маthcad -документі проаналізуємо вплив коефіцієнта (к) на вид одержуваних графіків:

N0:=200

Nmax:1500

t:0,0+.01;10

N(N0,Nmax,k,t):N0+(Nmax-N0)*(1-e^-k*t<пробіл>)

Для побудови графіків використовують значення функцій (N1, N2,: N3), що розраховані при різноманітних значеннях коефіцієнтів (кі, к2, кЗ).

б) Приклад, пов'язаний з дією на організм тварин шкідливих речовин (токсинів), що скорочують тривалість їх життя. Якщо дозу речовини, що діє на організм позначити через р, середню тривалість життя тварин позначити через Тm і врахуємо дію великої кількості токсичних речовин (p>?), що скорочують тривалість життя Т до величини Tp, то процес дії шкідливої речовини добре описується наступною показовою функцією:

|

в) Приклад, у якому для кращого математичного опису процесів збільшення ваги морських тварин застосовується формула Верталанфі, тобто комбінація показової і статечної функції:

(3.10)

де Wmax - найбільша вага риби; б та t0 - експериментально обумовлені коефіцієнти.

3.6 Зберігання документа

Скориставшись командою Файл=>Сохранить можна привласнити створеному документу ім'я (або комбінація клавіш <Crtl+S>). Розширення mcd буде дано автоматично. Зберегти документ під новим ім'ям або іншій папці (диску) можна за допомогою команди Файл=>Сохранить как.

3.7 Друк документа

Виконавши команди Файл=>Печать призводить до появи діалогово вікна, у якому варто підтвердити виведення документа на друк.

Для друку можна скористатися кнопкою піктограмою принтера на панелі інструментів. Для визначення необхідних для друкуисторінок можна визвати команду Файл=>Предварительний просмотр.

3.8 Завершення роботи

Завершіть роботу в Mathcad виконанням команди Файл=> Выход або комбінацією клавіш <Alt+F4>. Якщо після редагування документ не був збережений, перед завершення роботи на екрані з'явиться запит про те чи варто зберегти документ.

Додаток 1

Залікове завдання

Границі будови графіку

Визначення лінійної залежності

Вплив параметру "а" Вплив параметру "b"

2. Обернено пропорційна залежність

v-популяція ''хижаків'' z(v)-популяція ''жертв''

Визначення обернено-пропорційної залежності

3. Дрібно-лінійна залежність,формула Михаеліса-Ментен

M(s)-швидкість поглинання мікроогранізмів живильних речовин

Km-Постійна Мехаеліса

4.Статестична залежність

5.Показові та логаріфмічні залежності

Початкова чисельість популяції

''Ємність середовища''

k-Коефіцієнт розмноження популяції

Середня тривалість життя

гранична тривалість життя при дії великлї кількості токсинів

доза шкідливої речовини,яка впливає на організм

k-піддатливість організму до токсину

....

максимально можлив вага тварини

покращена модель ''вага-вік''

Висновок

За роботою в хімічній лабораторії я познайомилась з основними методами роботи в хімічній лабораторії: узнала про призначення та функції хімічного посуду, навчилась готувати титровані розчини та визначати концентрацію розчинів різними способами.

За часи практиці у бібліотеці я навчилась користуватися різноманітними каталогами, навчилася находити книги за електронним пошуком, і також ознайомилася зі структурою роботи бібліотеки.

Завдяки комп'ютерниій практиці я познайомилася з основами роботи в Mathcad, з його можливостями та функція.

Я вважаю, що саме завдяки такій практиці, я здобула навики користування програмою Mathcad, детальніше ознайомилася з роботою у бібліотеці та хімічній лабораторії. Завдяки проходженню цієї практики, я отримала добрі навички, які мені допоможуть у майбутньому.


Подобные документы

 • Характерні властивості розчинів високополімерів, висока в'язкість як їх головна особливість, визначення її розмірності, залежності від концентрації. Внутрішнє тертя в текучій рідині. Схема утворення гелів і студнів, зменшення в'язкості високополімерів.

  контрольная работа [288,3 K], добавлен 14.09.2010

 • Основні поняття про розчин. Розчинність рідин. Класифікація, концентрація розчинів та техніка їх приготування. Розрахунки при приготуванні водних розчинів. Фіксанали. Титрування. Неводні розчини. Фільтрування та фільтрувальні матеріали. Дистиляція.

  реферат [19,0 K], добавлен 20.09.2008

 • Основи охорони праці під час виконання аналізів титриметричним методом. Сутність та загальні способи виконання титрування. Технологія приготування стандартних розчинів за точною наважкою вихідних речовин, а також іншого титрованого розчину з фіксаналом.

  реферат [38,0 K], добавлен 27.11.2010

 • Огляд електрохімічних методів аналізу. Електрохімічні методи визначення йоду, йодатів, перйодатів. Можливість кулонометричного визначення йодовмісних аніонів при їх спільній присутності. Реактиви, обладнання, приготування розчинів, проведення вимірювань.

  дипломная работа [281,1 K], добавлен 25.06.2011

 • Методика розробки методів синтезу високотемпературних надпровідників. Сутність хімічного модифікування і створення ефективних центрів спінінга. Синтез, структурно-графічні властивості та рентгенографічний аналіз твердих розчинів LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7.

  дипломная работа [309,3 K], добавлен 27.02.2010

 • Види структур сплавів, схема розподілу атомів у гратах твердих розчинів. Залежність властивостей сплавів від їх складу. Основні методи дослідження та їх характеристика. Зв’язок діаграми стану "залізо-цементит" із властивостями сталей, утворення перліту.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 15.02.2011

 • Техніка експерименту в хімічній лабораторії. Атомно-молекулярне вчення. Стехіометричні закони та основні хімічні поняття. Прості та складні речовини, вивчення хімічної символіки та фізичних величин. Закон еквівалентів та рівняння Менделєєва-Клапейрона.

  методичка [60,6 K], добавлен 12.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.