Проект установки гідроочищення дизельного палива потужністю 2050 тис т/рік

Характеристика сировини, реагентів і готової продукції. Розрахунок матеріального і теплового балансів процесу гідроочищення дизельного палива. Засоби його контролю і автоматизації. Норми утворення відходів. Оптимізація схеми теплообміну установки.

Рубрика Химия
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2015
Размер файла 355,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Теплоємність сировини з поправкою на тиск дорівнює cC = 997,4:350 = 2,85 кДж/(кг•К)

8) Середня теплоємність реакційної суміші становить:

с = (сс100 + сц17,44)/107,88 = (2,85•100 + 5,45•17,44)/107,88 = 3,52 кДж/(кг•К)

Підставивши знайдені величини в рівняння, знаходимо температуру на виході з реактора t:

t =350 + (2815 +5421)/ (107,88323) = 386,6 °С.

6. Вибір і розрахунок основного апарату

Основним обладнанням обраної технологічної схеми є реактор гідроочищення дизельного палива. Реактор гідроочищення дизельних палив відрізняється меншим відношенням висоти апарату до діаметру і наявністю декількох шарів каталізатора. Шари каталізатора засипаються на порцелянові кульки, якими заповнюється сферична частина нижнього днища.

Сировина, що подається через штуцер у верхньому днище, одномірно розподіляється по всьому перетину, за допомогою розподільчої тарілки, встановленої у верхній частині реактора.

Реактор є циліндрична вертикальна посудина з кульовими днищами. Каталізатор завантажують в реактор через верхній штуцер, а вивантажують через нижній . Щоб уникнути «удару» парів продукту і газу і внаслідок цього стирання каталізатора у верхній частині реактора мається розподільна тарілка. Парогазова суміш через шар каталізатора проходить в аксіальному напрямку. По закінченні процесу гідрування, тривалість якого визначається ступенем падіння активності каталізатора, каталізатор гідроочищення вивантажують з реактора і відправляють на регенерацію на спеціалізованому підприємстві. . Завантаження каталізатора. Завантажують каталізатор через брезентовий рукав, опущений до рівня загружаємої тарілки; по мірі завантаження рукав піднімають для зменшення механічного руйнування гранул каталізатора. З цією ж метою в нижній частині апарату перед завантаженням каталізатора розміщують шар порцелянових кульок; такими ж кульками покривають верхній шар каталізатора (після його завантаження в реактор) . Реактор установки гідроочищення працює в умовах хімічної та електрохімічної корозії, а також механічного зносу металу апаратів каталізатором. Хімічна корозія реак тора зумовлена ??вмістом у високотемпературних газових потоках сірководню і водню, а електрохімічна корозія - вмістом в циркулюючих димових газах регенерації парів води і діоксиду сірки. Сірководнева корозія металу апаратів реакторного блоку установок тим сильніше, чим більше концентрація сірки в сировині і чим вищий вміст сірководню в циркулюючому газі. Водень, що циркулює в системі реакторного блоку, викликає міжкристалітну корозію металу, що супроводжується зниженням його міцності і збільшенням крихкості. Міжкристалітне растріскування, утворення раковин і здуття в металі обладнання під дією водню посилюються при підвищенні температури і тиску в системі.

Сульфідна корозія практично протікає дуже повільно, проте продукти корозії засмічують каталізатор, забівають пори між таблетками, а також труби теплообмінників, що порушує технологічний режим процесу гідроочищення, погіршує теплопередачу і призводить до неприпустимого зростання гідравлічного опору. За виникнення великого перепаду тиску між входом в реактор і виходом з нього часто судять про ступінь сульфідної корозії. Реактор і каталізатор засмічуються також через присутність в газових потоках кисню і азотовмісних сполук. Кисень сприяє окисленню сірчистих сполук, тому його концентрація в циркулюючому газі повинна бути обмежена ( 0,0002-0,0006 %).

Розрахунок основних параметрів реактора гідроочищення

Для того, щоб розрахувати діаметр і висоту реактора, спочатку необхідно розрахувати об'єм каталізатора. Необхідний об'єм каталізатора в реакторі Vк обчислюють за формулою:

VK = G'?dS/r = 278,59•0,2235 = 62,27 м3 (32)

Значення G' знаходим з співвідношення:

G' = G/с =234018,26/840 = 278,59 м3/год. (33)

Зазвичай для характеристики процесу застосовують показник - об'ємну швидкість подачі сировини, тобто відношення обсягу рідкої сировини, що подається на об'єм каталізатора на годину (щ, год-1)

щ = G'/VK = 278,59/62,27 = 4,47 год-1. (34)

По знайденому значенню VK обчислюємо геометричні розміри реактора гідроочищення. Приймаємо циліндричну форму реактора і співвідношення висоти до діаметра рівним 2:1 чи Н = 2D. Тоді

VK = рD2H = рD22D = 2рD3 (35)

Діаметр реактора дорівнює:

D = [VK/(2р)]1/3 = [62,27/(2р)]1/3 = 3,3 м. (36)

Висота шару каталізатора становить H = 2D = 6,6 м. Прийнятність прийнятої форми реактора додатково перевіряється гідравлічним розрахунком реактора. Втрати напору в шарі каталізатора не повинні перевищувати 0,2-0,3 МПа.

Розрахунок втрати напору в шарі каталізатора

Втрату напору в шарі каталізатора обчислюють за формулою:

?P/H = [(150(1 - е)20,1мu)/(е3d2)] + [(1,75(1 - е)сu2)/( е3dg)] (37)

де е -- порозность шару;

u -- лінійна швидкість руху потоку, фільтруючогося через шар каталізатора, м/с;

м--динамічна в'язкість, Па*с;

d -- середній діаметр часток, м;

с --густина газа, кг/м3;

g -- прискорення сили тяжіння, кг/с2.

Порозность шару обчислюють за формулою:

е = 1 - гHK

где гH -- насипна щільність каталізатора, рівна 640 кг/м3;

гK -- уявна густина каталізатора, рівна 1210 кг/м3.

Таким чином

е = 1--640/12810 = 0,48

Лінійна швидкість потоку дорівнює u = 4V/рD2,

де V -- об'єм реакційної суміші, що включає обсяг сировини VC, і об'єм циркулюючого водневмісного газу Vц, тобто,

V = VC + VЦ (38)

Обсяг сировини розраховують за формулою:

VC = [GC22,4zC(tCP + 273)]/(MCP273) (39)

де Gc -- витрата сировини в реактор, кг/год;

zc-- коефіцієнт стисливості (при TПР=0,845 и РПР=0,98 коефіцієнт стисливості дорівнює 0,25);

tСР -- середня температура в реакторі, ?С.

Величина Tср може бути знайдена як середня арифметична між температурою введення сировини t0 = 350 °С і температурою на виході з реактора, рівний 386,65 °С:

tСР = 0,5(350 + 371,7) = 360,85 ?С.

Тоді,

VC = [234018,26•22,4•0,1•0,25•(360,85 +273)] / [209•4•273] = 363,96 м3/год

Об'єм циркулюючого газу складе:

VЦ =[GЦ•22,4zЦ(tCP + 273)] / [MЦP•273] (40)

VЦ = [16708,90•22,4•0,1•1•(360,85 + 273)] / [7,6•4•273] = 2858,55 м3/год

V=VC+ VЦ = 363,96 + 2858,55 = 3222,51 м3/год (41)

u = (4•3222,51)/(р•4•3300) = 0,31м/c

Динамічну в'язкість суміші визначають за її середньою молекулярною масою, рівній:

МСР = (GC + GЦ) / (GC/MC + GЦЦ) = (234018,26 + 16708,90)/( 234018,26 /209 + 16708,90/7,6) =75,56 (42)

За рівнянням Фроста знаходять динамічну в'язкість суміші:

м = 1,87•10-6 кг•с/м2

Середній діаметр частинок каталізатора d = 4 • 10-3м. Щільність реакційної суміші в умовах процесу дорівнює:

г=(GC+GЦ)/(VC+VЦ)=(234018,3+16708,9)/(364+2858,55)=77,8кг/м3 (43)

Таким чином,

?P/H = 150•[(1 - 0,48)2•1,8710-6•0,21] / [0,483•(4•10-3)2] + 1,75•[(1 -

- 0,48)•39,7•0,212] / [0,483•4•10-3•9,81] = 376,7 кг/(м2•м)

?P = H•376,7 = 4•376,7 = 1506,8 кг/м2 (44)

Таким чином, втрата напору каталізатора не перевищує гранично допустимих значень 0,2-0,3 МПа. Тому до проектування приймають реактор циліндричної форми з висотою і діаметром реакційної зони 6,6 і 3,3 м відповідно.

Механічний розрахунок

Визначити товщину стінки обичайки працюючої під внутрішнім тиском вертикального апарату за наступними даними:

1) матеріал - сталь Х18Н12Т;

2) t = 420 єС;

3) Дв = 3,3 м;

4) Н = 10 м;

5) Р = 4 МПа;

6) шов зварний, подвійний, автоматичне зварювання

7) умови - апарат для обробки суміші під тиском;

8) Ск= 1 мм = 0,001 м;

Сэ = 1 мм = 0,001 м.

Виходячи з графіка у* = 85

Визначити допустиме напруження за формулою:

у0=з·у* (45)

де з - поправочний коефіцієнт, що враховує умови апарату.

Величина поправочного коефіцієнта (згідно коливається в межах 0,9-1,0) визначається при проектуванні в залежності від умов експлуатації, небезпеки і шкідливості оброблюваних середовищ. Значення з рекомендується вибрати виходячи з таких міркувань: - Для вузлів і деталей апаратів, призначених для обробки або зберігання під тиском або без нього, вибухо- і пожежонебезпечних продуктів, а також продуктів високої токсичності - з обігрівом цих вузлів і деталей відкритим полум'ям, точними газами або відкритими електронагрівачами з=0,9;

- те ж, але для необігріваємих вузлів і деталей або при обігріві, але з надійною ізоляцією їх від джерел нагріву, а також для вузлів і деталей апаратів, призначених для обробки або зберігання під тиском або без нього всіх інших продуктів з обігрівом цих вузлів і деталей відкритим полум'ям, топковими газами або відкритими електронагрівачами з=0,95;

- у всіх інших випадках з=1,0.

Виходячи з даних з= 0,95, і отже у0=0,95· 85 = 80,75

Знаходимо значення міцності зварного шва (цш) за довідковими даними. Виходячи з даних таблиці, цш = 0,95.

Знаходимо ц0 за формулою:

ц0=(Н-?d)/Н (46)

Отримуємо ц0= 0,875

Оскільки цш більше, ніж ц0, надалі за розрахункове значення коефіцієнта беремо ц=ц0.

Знаходимо значення визначальних параметрів за формулою:

А=(у*/р)·ц (47)

А = (85/4)0,875= 18,593

Визначаємо розрахункову стінку обичайки:

(48)

Повну товщину стінки обичайки знаходимо за формулою:

S = S' +С = 57+1+1+1 +х = 60 мм (49)

де С - прибавка

С = Ск + Сэ + Сд +Со = 1+ 1+1+ х= 3мм (50)

Знаходимо допустимий тиск з урахуванням товщини за формулою:

(51)

Так як 4,62 >4, то умови міцності виконуються.

Розрахунок днищ обичайки

Матеріал днища Х18Н10Т, Dв = 3,3 м; hв-0,5 м; в днищі є центрально розташований неукріплений отвір d = 0,2 м; днище зварне з двох частин, зварений шов ручний електродуговий двосторонній. В низу днища є отвір з діаметром 0,2 метра, цш =0,95, у = 110.

(52)

ц0 = цш = 0,9 (53)

у/р * цш = 24,75 (54)

S' = 0,07 м = 70 мм

С = Ск + Сэ + Сд +Со = 1+ 1+1+ х =3 +х (55)

S = 70 + 3 + х =43 мм або 0,043 м

Рд = 4,6 МПа

Умова виконується, так як допустимий тиск більше робочого.

7. Вибір допоміжного обладнання

Таблиця 12 - Допоміжне обладнання процесу гідроочищення.

Найменування устаткування (тип, призначення)

Номер позиції за схемою, індекс

Кіл-ть, од.

Матеріал

Технічна характеристика (паспортні дані)

Реактор

Р-201

1

Кожух: 13СrМо44-5ХСr Ni Nb 1910 (вітч. аналог- 12ХМ, підставка: 15121+11419, Внутр.обладнання: 17248.4, 17246.4 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D=3800 мм, Н = 12900 мм,

V = 97,2 м3, Vкат = 70,0 м3

Ррозр.= 6,325 МПа, Трозр.= 430оС При реакции: Рраб.= 5,50 МПа Траб.= 340-430°С

Реактор

Р-201А

1

Кожух: 13СrМо44-5ХСr Ni Nb 1910 (отеч. аналог- 12ХМ, подставка: 15121+11419, Внутр.оборудование: 17248.4, 17246.4 (отеч. аналог 12Х18Н10Т)

D=3800 мм, Н = 12900 мм, V = 97,2 м3, Vкат = 70,0 м3 Ррозр.= 6,325 МПа, Трозр.= 430оС При реакции: Рраб.= 5,50 МПа Траб.= 340-430°С

Колона стабілізаційна

К-201

1

Кожух-днища: 11419.5+17020 (вітч. аналог 16ГС + 08Х18Н10Т),

клапани: 17020.2 (вітч. аналог: 08Х13)

D = 2612/1600 мм, Н = 32015 мм, Тарілки: D=2612, n= 20 шт, D=1600, n= 5 шт, Ррозр.= 1,08 МПа, Рраб.=0,5-0,7 МПа, Трозр. = 300 °С, Траб.=240-250°С

Абсорбер очищення циркуляційного газу

К-202

1

Кожух - днища: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), тарілки, відбійник: 17020.2 (вітч. аналог: 08Х13), 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D = 2000 мм, Н = 28580 мм, Тарілки S-образні: Кількість - 20 шт. Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 55°С Траб.= 40-50°С

Абсорбер очищення вуглеводневого газу стабілізації

К-203

1

Кожух - днища: 11419.1(вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), тарілки: 17020.2 (вітч. аналог: 08Х13), відбійник: 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D = 2000/800 мм, Н = 22000 мм, Тарілки S-образні Кількість - 20 шт. Ррозр. =1,08 МПа Рраб.=0,45-0,7МПа Трозр.= 50оС Траб.=40-50°С

Абсорбер очищення вуглеводневого газу

К-204

1

Кожух - днища: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), тарілки: 11373.0, відбійник: 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D = 800/600 мм, Н = 15550 мм. Насадка : кільця „Рашига” Ррозр.= 0,59 МПа Рраб.=0,2-0,3МПа Трозр.= 50°С Траб.= 40-50°С

Буфер азоту

К-205

1

Кожух - днища: 11419.5 + 17020 (вітч. аналог 16ГС + 08Х18Н10Т), тарілки: 17020.2 (вітч. аналог: 08Х13)

D =2200 мм, Н = 26950 мм, Тарілки S-образні Кількість - 21 шт Ррозр.=0,5 МПа Рраб.=0,45МПа Трозр.= 150°С Траб.=50°С

Колона віддуву сірководню з бензину

К-206

1

Кожух - днища: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), тарілки: 11373.0, відбійник: 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D = 800 мм, Н = 14840 мм, Насадка - кільця „Рашига” Ррозр.=1,08 МПа Рраб.= 0,35МПа Трозр. = 50°С Траб.=40-45°С

Ємність циркулюючої присадки

Е-201

1

Кожух: 11419.1 (вітч. аналог: ст.20), R 52.7b (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

L =8300 мм, V = 25 м3, Dвнутр = 2000 мм, Ррозр.=0,59 МПа Рраб.=0,1МПа Трозр. = 130°С Траб.= 50°С

Приймальна ємність МЕА

Е-202

1

Кожух: R 52.6b (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

Н = 14786 мм, V = 78,6 м3, Dвнут = 3000 мм, Змеевик: труба ш32х2,5 F =6 м2 Кожух: Ррозр.=0,5 МПа Трозр.= 50°С Рраб.= 0,35 МПа Траб.=40°С Змійовик: Ррозр.= 0,6 МПа Трозр.= 165°С Рраб.= 0,5 МПа Траб.=150°С

Дренажна ємність

Е-205

1

Кожух: R 52.4b (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

D = 2400 мм, L = 9740 мм, V = 42,18 м3 Ррозр.= 0,07 МПа Рраб.= атм. Трозр.= 100°С Траб.=80°С

Факельна ємність горючих газів

Е-206

1

Кожух: R 52.7b (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС) змійовик: ТТSt35V (вітч. аналог: 09Г2С, 10Г2)

D = 2400 мм, L = 9690 мм, V = 40 м3 Змеевик: труба ш30х2,9 мм, L=5000 мм, F=5 м2 Кожух: Рраcч.= 0,29 МПа, Рраб.= 0,05 МПа, Трозр.= 200°С, Траб.=200°С

Змійовик:, Ррозр.= 0,59 МПа, Рраб.= 0,5 МПа, Трозр.= 165°С, Траб.= 150°С

Ємність антівспенівателя

Е-207

1

Кожух: 11416 (вітч. аналог: ст.20),

R 52.6b (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), змійовик: 11369.1 (вітч. аналог: 09Г2С), ТТSt35V (вітч. аналог: 09Г2С, 10Г2)

D =1200 мм, L = 4666 мм, V = 5 м3, Змеевик: труба ш25х2,6 мм, L= 900 мм, Кожух: Ррозр.= гідростат.

Рраб.= атм. Трозр.= 50°С, Траб.=50°С, Змійовик: Ррозр.= 0,5: Ррозр.= 0,6 МПа, Рраб.= 0,5МПа, Трозр.= 165°С, Траб.=150°С

Ємність парового конденсату

Е-209

1

Кожух-днища: R 52.7а (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС) змійовик: 11369.1 (вітч. аналог: 09Г2С), ТТSt35V (вітч. аналог: 09Г2С, 10Г2)

D =1200 мм, L = 4666 мм, V = 5 м3, Змійовик: труба ш25х2,6 мм, L= 900 мм, Кожух: Ррозр.= гідростат. Рраб.= атм., Трозр.= 50°С, Траб.=50°С, Змійовик: Ррозр.= 0,59 МПа, Рраб.= 0,5 МПа

Трозр.= 165°С, Траб.=150°С

Ємність охолоджуючої рідини

Е-210

1

Кожух-днища: R 52.7а (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

D =1200 мм, L = 4660 мм, V = 5 м3, Ррозр. = гідростат. Рраб.= атм.

Трозр. = 50°С, Траб.=50°С

Факельна ємність сірководнева

Е-214

1

Кожух: R 52.7b (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), змійовик: ТТSt35V (вітч. аналог: 09Г2С, 10Г2)

Dвнут = 2400 мм, L = 9690 мм, V = 40 м3, Змійовик: труба ш30х2,9 мм, L= 5000 мм, Fто=5 м2, Кожух:Ррозр.= 0,3 МПа, Рраб.= атм. Трозр.= 200°С, Траб.= 200°С, Змійовик: Ррозр.= 0,59 МПа, Рраб.= 0,5 МПа , Трозр.= 165°С, Траб.=150°С

Деаератор з холодильником

Е-215

1

Кожух: R 52.7а (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

Dвнут = 1200 мм, L = 3690 мм, V = 4,3 м3, Холодильник: F=1,26 м2, Ємність: Корпус: Ррозр. =0,3МПа, Рраб.= 0,05 МПа, Трозр. = 120°С, Траб.=120°С, Змійовик: Ррозр. = 0,6 МПа, Рраб.= 0,5 МПа, Трозр. = 160 °С, Траб.= 150°С, Холодильник: Корпус: Ррозр. = 0,5 МПа, Рраб.= 0,05 МПа, Трозр. = 40°С, Траб.=40°С, Змійовик: Ррозр. = 0, МПа, Рраб.= 0,35 МПа,

Трозр. = °С, Траб.= 35°С

Ємність повітря для КВПтаА

Е-216

1

Кожух: R 52.7а (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), змійовик: 11369.1 (вітч. аналог: 09Г2С), R 52.7а (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС),

Dвнут = 2000 мм, H = 6510 мм, V = 16 м3 Змійовик: труба ш32х2,5 мм, L=2000 мм Кожух: Ррозр.= 1,0 МПа ,Рраб.= 0,8 МПа Трозр.= 50°С Траб.=50°С Змійовик: Ррозр.= 0,6 МПа Рраб.= 0,5 МПа Трозр.= 165°С Траб.=150°С

Ємність масла для турбокомпресора

Е-218

1

Кожух: 11416.1 (вітч. аналог: ст.20)

Н = 2200 мм, L = 1500 мм, В = 1500 мм, V = 5 м3. Ррозр. = гідростат. Рраб.= атм. Трозр.= 40°С Траб.=40°С

Ємність масла для турбокомпресора

Е-219

1

Кожух: 11416.1 (вітч. аналог: ст.20)

Н = 2200 мм, L = 1500 мм, В = 1500 мм, V = 5 м3. Ррозр. = гідростат. Рраб.= атм. Трозр.= 40°С Траб.=40°С

Демпферна ємність

Е-220

1

Кожух: 11369.1 (вітч. аналог: 09Г2С)

D = 377,9 мм, Н = 1740 мм, V = 0,1 м3 Ррозр. = 6,4 МПа Рраб.= до1,5 МПа Трозр. = 50°С Траб.=50°С

Сепаратор продуктовий

С-201

1

Кожух: 12ХМ-3

D=3200 мм, L=7050 мм, V=50 м3 Ррозр.= 6,3 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 300°С Траб.= до 280°С

Сепаратор продуктовый

С-202

1

Кожух: R 52.46 (вітч. аналог 16ГС), змійовик: OLT 35K, відбійник: 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D=3000 мм, H=10185 мм, V=60 м3 Кожух: Ррозр.= 6,325 МПа, Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 50°С Траб.= до50°С Змійовик: Ррозр.= 0,6 МПа Рраб.= 0,5 МПа Трозр.= 165°С Траб.=150°С

Сепаратор циркуляційного газу

С-203

1

Кожух: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С /16ГС), внутр. оборуд.: сталь кл.11+спец. текстильный материал

D=1200 мм, H=7340 мм, V=6,5 м3 Ррозр.= 6,325 МПа, Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 100°С Траб.= 40°С

Сепаратор циркуляційного газу

С-203А

1

Кожух: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С /16ГС), внутр. оборуд.: сталь кл.11+спец. текстильный материал

D=1200 мм, H=7340 мм, V=6,5 м3 Ррозр.= 6,325 МПа, Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 100°С Траб.=40°С

Сепаратор відбору проб

С-204

1

Корпус: OLT 35R (вітч. аналог 09Г2С) Днища: R52.6а (вітч. аналог 09Г2С/16ГС)

D=324 мм, H=1330 мм, V=0,032 м3 Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 50°С

Сепаратор відбору проб

С-204А

1

Корпус: OLT 35R (вітч. аналог 09Г2С) Днища: R52.6а (вітч. аналог 09Г2С/16ГС)

D=324 мм, H=1330 мм, V=0,032 м3 Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 50°С

Сепаратор бензину

С-205

1

Кожух: R 52.7а (вітч. аналог 09Г2С /16ГС), змійовик: TTSt.35V, відбійник: 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

Dвнут =2400 мм, L=7678 мм, V=32 м3 Кожух: Ррозр.= 1,08 МПа Рраб= до 0,7 МПа Трозр.= 100°С Траб.=50°С, Змійовик: Ррозр.= 0,6 МПа Рраб.= 0,5 МПа Трозр.= 165°С Траб.=150°С

Сепаратор насиченого розчину МЕА

С-207

1

Кожух: R 52.6b (вітч. аналог 09Г2С /16ГС), відбійник: 17246 (вітч. аналог 12Х18Н10Т)

D=3000 мм, H=11000 мм, V=50 м3 Кожух: Ррозр.= 1,08 МПа Рраб.= до 0,7 МПа Трозр.= 60°С Траб.= до 50°С Змійовик: Ррозр.= 0,6 МПа Рраб.= 0,5 МПа Трозр.= 165°С Траб.=150°С

Сепаратор паливного газу

С-216

1

Ст.20

D=2000 мм, H=5500 мм, V=16 м3 Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= до 0,5 МПа Трозр.= 60°С Траб.= до 60°С

Розділова ємність стабільного дизельного палива

С-225

1

Сталь вуглецева

D = 3000 мм, L = 10000 мм, V = 80 м3 Ррозр. = до 0,6 МПа Рраб.= до 0,5 МПа Трозр. = 100°С Траб.=100°С

Теплообмінник сировини

Т-201/1,2

1 здвоєний

Кожух :15121+17247 (вітч. аналог 12ХМ+08Х18Н10Т), трубы: 17248 (вітч. аналог 08Х18Н10Т), решітка: 17248 (вітч. аналог 08Х18Н10Т), камери: 15121+17247 (вітч. аналог 12ХМ+08Х18Н10Т)

Dвнут = 1312 мм, Lтр = 6000 мм, F = 621м2 х 2 = 1242 м2. Цикл реакції: Корпус: Ррозр.= 6,325 МПа, Рраб.=5,5 МПа Трозр.= 340°С Траб.=от 200°С до 320°С Трубний простір: Ррозр.= 6,325 МПа, Рраб.=4,56-4,19 МПа Трозр.= 425°С Траб.=от 400°С до 250°С

Теплообмінник сировини

Т-202/1,2

1 здвоєний

Кожух :11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 12021.1 (вітч. аналог Ст.10), камери: 1419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

Dвнут = 1036 мм, Lтр = 6000 мм, F = 387 м2х2 = 774 м2. Корпус: Ррозр.= 5,5 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 165°С Траб.= до 165°С Трубний простір: Ррозр.= 1,1 МПа Рраб.= до 0,5 МПа Трозр.= 300°С Траб.= 250°С

Теплообмінник сировини

Т-202/3,4

1 здвоєний

Кожух :11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 12021.1 (вітч. аналог Ст.10), камери: 1419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС)

Dвнут = 1036 мм, Lтр = 6000 мм, F = 387 м2х2 = 774 м2. Корпус: Ррозр.= 5,5МПа Рраб.= до 5,5 МПа Трозр.= 165 С Траб.= от 500С до 130°С Трубний простір: Ррозр.= 1,1 МПа Рраб.= до 0,5 МПа Трозр.= 300°С Траб.= от 180°С до 140°С

Теплообмінник суміші

Т-205

1

Кожух :11419.1 +17020 (вітч. аналог 16ГС+08Х18Н10Т), труби: 17246.1 (вітч. аналог 12Х18Н10Т), камери: 1419.1+ 17020 (вітч. аналог 16ГС+08Х18Н10Т)

Dвнут = 800 мм, Lтр = 6000 мм, F = 194 м2. Корпус: Ррозр.= 5,5 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.=280 °С Траб.= 170°С Трубний простір: Ррозр.= 5,5 МПа Рраб.= до 1,1 МПа Трозр.=280°С Траб.= 170°С

Підігрівач паливного газу

Т-206

1

Кожух :11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 12021 (вітч. аналог Ст.10), камери: 1419.1

Dвнут = 600 мм, Lтр = 6000 мм, F = 121 м2. Корпус: Ррозр.= 0,6 МПа Рраб.= 0,5 МПа Трозр.= 300°С Траб.= 150°С Трубний простір: Ррозр.= 0,6 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 100°С Траб.= 50°С

Повітряний холодильник парогазової суміші

Х-201/1,2,3,4,5,6

1 блок з 6-ти одиниць

Труби: 12022.1, ребра: 424005, камери: 11484.1

Fпо оребрению=2345х3х3=21105 м2 Трубний простір: Ррозр..= 6,325 МПа Рраб.= до 5,5 МПа Трозр..= 260°С Траб.= до 220°С Електродвигун: АОМ - 7206 22 кВт, 965 об/хв, 300 В

Холодильник суміші

Х-202/1,2

1 здвоєний

Кожух: 09Г2С-12 труби: 10Х17Н13М2

Dвнут = 800 мм, Lтр = 6000 мм, F = 176х2=352 м2. Корпус: Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 100°С Траб.= 40°С Трубний простір: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,3 МПа Трозр.= 100°С Траб.= 35°С

Холодильник відбору проб

Х-203

1

Кожух: ОLT 35R, змійовик: W1.4541

D = 324 мм, L = 1330 мм (загальна з С-204), F = 0,33 м2. Корпус: Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 35°С Змійовик: Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 425°С Траб.= 400°С

Холодильник відбору проб

Х-203А

1

Кожух: ОLT 35R, змійовик: W1.4541

D = 324 мм, L = 1330 мм (загальна з С-204), F = 0,33 м2. Корпус: Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.=0,45 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 35°С Трубний простір: Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 425°С Траб.= 400°С

Повітряний холодильник стабільного палива

Х-204/1,2,3

1 блок з 3-х одиниць

Труби: 12022.1(вітч. аналог: ст.20), ребра: 424005, камери: 11484.1

Fпо оребрению = 2345х3х3=21105 м2. Трубний простір: Ррозр.= 1,1 МПа Рраб.= до 0,5 МПа Трозр.= 120°С Траб.= 120 °С Електродвигун: АОМ - 8106 30 кВт, 965 об/хв, 380 В

Холодильник

Х-207/1,2

1

Кожух :17347.4, труби: 17347.4, камери: 11416.1 (вітч. аналог: ст.20)

Dвнут = 426 мм, Lтр = 6000 мм, F = 41,5 м2. Корпус: Ррозр.= 1,0 МПа Рраб.= 0,7 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 50°С Трубний простір: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 75°С Траб.=50°С

Холодильник бензину стабілізаційної колони

Х-209/1,2

1 здвоєний

Кожух: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 423239.22+As, камери: 11419.1

Dвнут = 700 мм, Lтр = 6000 мм, F = 166х2=332 м2. Корпус: Ррозр.= 1,1 МПа Рраб.= до 0,7 МПа Трозр.= 65°С Траб.= 50 °С Трубний простір: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 40°С Траб.= 35°С

Холодильник охолоджуючої рідини

Х-210/1,2

2

Кожух: 11419.1(вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 12021.1 (вітч. аналог Ст.10), камери: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС),.

Dвнут = 324 мм, Lтр = 3000 мм, F = 11,7х2=23,4 м2. Корпус: Ррозр.= 1,6 МПа Рраб.= до 0,5 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 50 °С Трубний простір: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 45°С Траб.= 35°С

Холодильник сірководневої води

Х-213

1

Кожух: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 12022.1, камери: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС),

Dвнут = 426 мм, Lтр = 6000 мм, Fто = 48 м2. Корпус: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,01 МПа Трозр.= 120°С Траб.=120 °С Трубний простір: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 110°С Траб.= 35°С

Холодильник антипомпажний

Х-217

1

Кожух: 11419.1 (вітч. аналог 09Г2С + 16ГС), труби: 12022.1 (вітч. аналог 10Г2 /09Г2С /Ст20), камери: 11419.1

D = 800 мм, Lтр = 4000мм F=150 м2. Цикл реакції: Корпус: Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 4,5-5,5 МПа Трозр.= 175°С Траб.= 110 °С Трубний простір: Ррозр.= 0,5 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 40°С Траб.= 35°С

Повітряний конденсатор-холодильник стабілізаційної колони

ХК-201

1

Труби: 12022.1 (вітч. аналог 10Г2 /09Г2С /Ст20), ребра: 424005, камери: 11484.1

F(по оребрению)=2345х3х1=7035 м2. Трубний простір: Ррозр. =1,08 МПа Рраб.= 0,5-0,7 МПа Трозр.=160°С Траб.= 150°С Електродвигун: АОМ - 8106 30 кВт, 965 об/хв, 380 В

Масло охолоджувач

МО-1

МО-2

2

Матіриал трубок - латунь

Габариты: Н=2881мм, Dвнут = 500 мм F = 43,5 м2. Количество трубок: 440 шт.

Масло охолоджувач

МО-1А МО-2А

2

Матіриал трубок - латунь

Габариты: Н=2881мм, Dвнут = 500 мм F = 43,5 м2. Количество трубок: 440 шт.

Фільтр на всасі ЦК-201

Ф-206

1

Кожух: R52.7a (вітч. аналог 09Г2С /16ГС), решітка: 08Н 18N 10T (17248.1)

Dвнут = 600 мм, H=1900 мм, Ррозр.= 6,325 МПа Рраб.= 5,5 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 45°С

Фільтр на всасі Н-201/1,2,3,4

Ф-207/1,2

2

Кожух: R52.6a (вітч. аналог 09Г2С /16ГС), решітка: 17248

Dвнут = 800 мм, H=2525 мм, Ррозр.= 1,8 МПа Рраб.= 0,6 МПа Трозр.= 50°С Траб.= 50°С

Фільтр самопромивний безперервної дії з зворотним промиванням на оборотній воді II системи (SAB-F450-DN100PN10)

F450/1

1

Корпус: 1.4541/1.4571 (А321/А316Ti)

Dвнут = 100 мм, H=1344 мм Ррозр.= 1,0 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 25°С Траб.= 25°С

Фільтр самопромивний безперервної дії з зворотним промиванням на оборотній воді I системи (SAB-F450-DN100PN10)

F450/2

1

Корпус: 1.4541/1.4571 (А321/А316Ti)

Dвнут = 100 мм, H=1344 мм Ррозр.= 1,0 МПа Рраб.= 0,45 МПа Трозр.= 25°С Траб.= 25°С

Піч трубчаста

П-201

1

Труби: 8Х18Н10Т, змійовик нагріву газу продувки: 15Х5М

Вертикально-секційна піч Кількість секцій: 2 шт / Теплова потужність: 8,8 Гкал /год. Продуктивність по продукту: 260780 кг/год. Паливо: Газ

Насос сировини НСД 200/700-1Б-ХОНТ вик.У2, відцентровий, горизонтальний

Н-201/1,2,3

3

3 Сталь 40Х

Q = 174 м3/год, Н = 630 м ст. рід. Траб.= 60°С Електродвигун: ВАО2 450-ЛВ2 N = 400 кВт, n = 2950 об/хв, 6000В

Насос сировини НСД 200/700-1Б-ХОТ вик.У2, відцентровий, горизонтальний

Н-201/4

1

3 Сталь 40Х

Q = 174 м3/год, Н = 630 м ст. рід. Траб.= 60°С Електродвигун: ВАО2-450 ЛВ2 N = 400 кВт, n = 2850 об/хв, 6000В

Насос зрошення стабілізаційної колони К-201 CNF50-315, герметичний, одноступінчатий

Н-203/1,2

2

1.4408 1.4571

Q =32 м3/год, Н = 108 м ст. рід. Траб.= 40°С Електродвигун: СКР Х74m-2 N = 25,5 кВт, n = 2910 об/хв, 380В

Насос подачі розчину МЕА в К-202 НПС 120/65-750, відцентровий, горизонтальний

Н-204/1,2

2

Сталь 40Х Отливка 25Л-11

Q = 120 м3/год, Н= 750 м ст. рід. Траб.= 35 °С Електродвигун: ВАО2-450LB-2, N =400 кВт, n = 2960 об/хв, 380В

Насос подачі розчину МЕА в К-203 и в К-204 НК 65/35 - 125Г-2а СОП, відцентровий, горизонтальний

Н-205/1,2

2

Сталь 40Х вуглицева

Q = 35 м3/год, Н = 125 м ст. рід. Траб.= 50 °С Електродвигун: ВАО-81-2, N = 40 кВт, n = 2950 об/хв, 380В

Насос подачі присадки CN 32-250, герметичний, одноступінчатий

Н-207/1,2

2

1.4408 1.4571

Q = 3 м3/год, Н= 70 м ст. рід. Траб.= 40°С Електродвигун: CКР 54m-2, N = 6,1 кВт, n = 2750 об/хв, 380В

Насос відкачування бензину з колони К-206 CN 32-250, герметичний, одноступінчатий

Н-208/1,2

2

1.4408 1.4571

Q = 5 м3/год, Н = 65 м ст. рід. Траб.= 40°С, Електродвигун: CКР 54m-2, N = 6,1 кВт, n = 2750 об/хв, 380В

Насос відкачування і подачі МЕА, ПМС, ДМДС PIM G 3900 A/11 Ex, поршневий, дозувальний

Н-209

1

Q = 3,9 м3/год, Н = 15 ата, Траб.= 40°С, Електродвигун: D3A 160M-4, N = 11 кВт, n = 2910 об/хв, 380В

Насос охолоджуючої рідини ЦГ 25/50-К-5,5-2 герметичний, одноступінчатий

Н-210/1,2

2

Сталь 12Х18Н10Т

Q = 25 м3/год, Н = 50 м ст. рід. Траб.= 40°С, Електродвигун: N = 5,5 кВт, n = 2900 об/хв, 380В

Насос подачі конденсату на промивку Х-201/1,2,3 НК 65/35-70С, відцентровий, консольний, горизонтальний

Н-212

1

Сталь 20 (вуглицева)

Q = 35 м3/год, Н = 70 м ст. рід. Траб.= 50°С, Електродвигун: ВА 180 S2N N= 22 кВт, n = 2950 об/хв, 380В

Насос некондиційної сировини N100-250, відцентровий, всмоктуючий, одноступінчатий

Н-214

1

GS-C25 1.44 08 C 45N

Q = 250м3/год, Н= 77 м ст. рід. Траб.= 60°С, Електродвигун: DAM 280SX2, N = 75 кВт, n = 2980 об/хв, 380В

Насос дренажу 2НВ 9х4, відцентровий, вертикальний

Н-215

1

Сталь 40 вуглицева

Q = 40 м3/год, Н = 46 м ст. рід. Траб.= 40°С, Електродвигун: ВАО-61-4, N = 13 кВт, n = 1460 об/хв, 380В

Насос відкачування розчину МЕА з К-204 CN32-250, герметичний, одноступінчатий

Н-216/1,2

2

1.4408

Q = 5 м3/год, Н = 67 м ст. рід. Траб.= 45°С, Електродвигун: CКРХ 54М-2, N = 6,1 кВт,n = 2750 об/хв, 380В

Насос подачі мастила 100 ZOP -630 -16 -LO -00 FE

Н-221

1

Q = 35 м3/год, Н= 100 м ст. рід. Траб.= 40°С, Електродвигун: 1МJ4 207 N = 2,2 кВт, n = 975 об/хв, 380В

Насос подачи мастила I ZOP -32 -10 -LO -02 -FE

Н-223/1,2

2

Вуглец. сталь

Q = 0,55 л/сек Н = 50 м ст. рід. Траб.= 40°С, Електродвигун: ASA-100L-6, N = 1,5 кВт, n = 955 об/хв, 380В

Насос відкачування стабільного дизельного палива НК 560/335-120-В-2в СОНТ У2, відцентровий нафтовий консольний

Н-225/1,2

2

Сталь 40Х вуглецева

Q = 335 м3/год, Н= 99 м ст. рід. Траб.= 40°С, Електродвигун: ВАО 52-2-У2 N = 132 кВт, n = 2950 об/хв, 380В

Компресор циркуляційного газу 5RSA-39РИНА, відцентровий

ЦК-201

1

422430 422420 12020.9

Цикл реакції: Q = 80000 м3/год, Рвc. = 3,4-4,5 МПа. Твс.= 45оС, наг. = 4,5-5,5 МПа, Тнаг.= 100оС, n = 11800 об/хв, Електродвигун 2V 225-04H, N = 2200 кВт, n = 1490 об/хв 6000В

8. Автоматизація реакційного вузла

Вибір та обгрунтування параметрів процесу.

Контроль технологічного процесу включає такі види контролю:

- Аналітичний контроль технологічного процесу, що включає в себе лабораторний контроль технологічного процесу, контроль процесу за допомогою поточних газоаналізаторів, контроль повітряного середовища в приміщеннях і на території установок за допомогою автоматизованих газоаналізаторів, лабораторний аналіз повітря в будівлях і на майданчику;

- Контроль технологічного процесу за допомогою систем сигналізації та блокувань.

Регулювання основних параметрів процесу.

На установках гідроочищення дизельних палив прийнята комплексна автоматизація процесу, яка досягається централізацією управління технологічним процесом, широким застосуванням схем каскадного і взаємопов'язаного регулювання, що базуються на приладах малогабаритної уніфікованої системи, і використання аналізаторів фізико-хімічного складу речовин.

Основним фактором, що впливає на якість одержуваного продукту, є температура в реакторі. Регулювання заданої температури на вході в реактор здійснюється автоматично шляхом зміни подачі опалювального газу до форсуно к реакторної печі. Температурний режим в реакторі по висоті і по перетину контролюють багатозонними термопарами. Опір в реакторі визначається перепадом тиску за допомогою дифманометра.

Для забезпечення нормального процесу нагрівання продуктів у печах і правильного горіння палива передбачені відповідні контрольно-вимірювальні прилади і автоматика. Температура нагріву продукту в печі автоматично регулюється подачею топлівного газу до пальників печі. Контроль за нагріванням продукту в паралельних потоках здійснюється за допомогою термопар, установлених на виході продукту з печі по кожному потоку.

Температуру продуктів згоряння контролюють за допомогою термопар, встановлених на виході з радіантних камер (над перевалами) і на виході з конвекційної камери. У цих же точках контролюють розрідження димових газів.

Постійний тиск паливного газу підтримується автоматично регулятором тиску. Температура нагріву палива в підігрівачі паливного газу регулюється клапаном, встановленим на лінії подачі пари до підігрівника. Процес горіння палива в печі контролюється автоматичними газоаналізаторами за змістом окису вуглецю і кисню в димових газах, що виходять з конвекційних камер. Для налагодження роботи пальників на трубопроводах газу перед входом в пальник встановлюють манометри.

Для підтримки режиму стабілізаційної колони, працюючою з гарячим струменем, необхідно: подавати в колону визначену кількість зрошення, причому основним регульованим параметром є витрата зрошення, а заданим - витрата живлення; подачу тепла автоматично регулювати температурою на тарілці випарної секції колони; контролювати і регулювати температуру, тиск і рівень рідини в нижній частині колони.

Автоматизація реакторного блоку гідроочищення.

На малюнку 1 представлена функціональна схема автоматизації реакторного блоку установки гідроочищення дизельного палива (спрощенно), де з прямогонного дизельного палива видаляються сірчисті та інші сполуки. Показником ефективності цього процесу є склад гідроочищеного палива (гідрогенізату).

Малюнок 1 - Автоматизація реакторного блоку гідроочищення

Сировина, витрата якої стабілізується (позиція 1-5), смішується в трійнику змішання з циркуляційним водневовмісним газом, і газосировинна суміш, пройшовши попередньо теплообмінник Т- 201/1,2 , нагрівається в печі П-201 до температури реакції (регулятор температури поз. 3-1 ... 3-6 управляє подачею палива в піч ) і надходить у реактори Р- 201А і Р- 201 (оскільки автоматизація обох реакторів аналогічна, вона показана на прикладі реактора Р- 201А ). У реакторах сірка, яка знаходиться в дизельному паливі, з'єднується з воднем циркуляційного газу. При роботі реакторів особливу увагу приділяють контролю їх теплового режиму - всередині них встановлені багатозонні термоелектричні перетворювачі, підключені до багатоточковому автоматичному потенціометру ( позиція 4 - 1 , 4 - 2 і 7-1 , 7-2 ). У багатьох точках вимірюється і температура зовнішніх стінок реакторів ( позиція 5-1 ... 5-13 , 6-1 ... 6-13 ). Стан каталізатора ( ступінь його закоксування ) побічно оцінюють за величиною перепаду тисків на вході і виході реакторів (позиція 8-1 ... 8-2) . Перед поділом продуктів реакції їх тепло використовується для нагрівання газосировинної суміші в теплообміннику Т- 201/1,2 , а поділ їх відбувається в сепараторах С- 201 і С -202. З верхньої частини сепаратора С- 201 відводиться насичений сірководнем циркуляційний газ, а знизу гидрогенизат, який в сепараторі С-202 частково звільняється від розчиненого в ньому так званого жирного газу, що містить ряд компонентів. З сепаратора С-202 гідроочищенедизельне паливо направляється на стабілізацію. Рівень у сепараторах регулюється відбором гідрогенізату, а тиск - скиданням газу. Відхилення рівня сигналізується ( позиція 10-5 ... 10-7 ... 11-5 ... 11-7 ) , як і ряд інших параметрів процесу.

Вибір та обгрунтування технічних засобів автоматизації

Сучасна розподілена багаторівнева автоматизована система управління, підтримувана обладнанням та програмними продуктами різних фірм, таких як Honeywell, Modicon, Alan Bredly, Rosemount Fisher, Wika і т.ін.

НРМ працює з наступними типами ЮР: DI, DI SOE, DO, HLAI, LLAI, АТ, LLMUX, PI, SDI, SI і STI.

РМ - Process Manager; АРМ - Advanced Process Manager - це попередні виконання менеджер. Процесу фірми Honeywell .

Користувачі мережі мають доступ до даних LCN реального часу через мнемосхеми, електронні таблиці або інші програми третіх будів.

Основний модуль в системі TPS, що працює в середовищі Windows NT, безпосередньо підключається до загальнозаводської комп'ютерної мережі (PIN) та локальної мережі управління реального часу фірми Honeywell (LCN). GUS побудована за стандартами Microsoft Desktop і представляє новий стандарт інтерфейсу оператора. На одну GUS одночасно може бути викликано до чотирьох користувальницьких мнемосхем. GUS є двухпроцессорной системою: LCNP, який управляє мережевою операційною системою реального часу Honeywell - RNOS і процесор ПК, який управляє Windows NT, дисплейним програмним забезпеченням GUS, додатками третіх сторін і виводить всю відео інформацію на екран. GUS працює з програмним забезпеченням LCN R510 і вище.

9. Використання ЕОМ у дипломному проекті

У дипломному проекті використані наступні програми для розрахунку формул:

- Microsoft Exsel;

- Microsoft Equation 3.0.

Графічна частина проекту (креслення технологічної схеми, основного апарату, допоміжного обладнання) виконана за допомогою програми Auto CAD.

Ресурсозбереження і охорона навколишнього середовища

Таблиця 13 - Характеристика токсичних властивостей вихідної сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів, продукції, що виготовляється і відходів виробництва.

Найменування вихідної сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів, продукції, що виготовляється, відходів виробництва

Клас небезпеки (ГОСТ 12.1.007)

Агрегатний стан при нормальних умовах

ГДК в повітрі робочої зони, мг/м3 (ГОСТ 12.1.005-88)

Характеристика токсичності, вплив на організм людини, (НД)

1. Прямогонний фракція з межами википання 180(230)-370°С

4

Рідина

300 (пари)

Подразнює слизову оболонку і шкіру людини. Діє на центральну нервову систему.

2. Прямогонний фракція з межами википання 140-270°С

4

Рідина

300 (пари)

Подразнює слизову оболонку і шкіру людини. Діє на центральну нервову систему.

3. Водневовмісний газ

4

Газ

300

Надає наркотичну дію. При високій концентрації водню, метану може викликати задуху через нестачу кисню.

4. Сірководень

2

3 (в суміші з вуглеводнями С1-С5)

Газ

10

3 (в суміші з вуглеводнями С1-С5)

Сірководень подразнює слизові оболонки дихальних шляхів і очей, діє на нервові центри контролюючі дихання і серцеву діяльність. Ознаки отруєння: різь в очах, світлобоязнь, головний біль, кашель, серцебиття; спостерігається нудота, блювота, слабкість втрата свідомості. При концентрації Н2S 1000 мг/м3 і вище отруєння настає миттєво - втрата свідомості, не встигнувши покликати на допомогу.

5. Розчин моноетаноламіна (МЕА) насичений сірководнем

2

Рідина

0,5 (по МЕА)

При попаданні на шкіру і в очі викликає роздратування шкірного покриву і слизової оболонки очей. Токсична дія моноетаноламіна характеризується ураженням центральної нервової системи, печінки, нирок. Викликає захворювання шкіри. Насичений сірководнем розчин моноетаноламіна інтенсивно виділяє Н2S. Сірководень подразнює слизові оболонки дихальних шляхів і очей, діє на нервові центри контролюючі дихання і серцеву діяльність. При сильному отруєнні спостерігається: нудота, блювання, втрата свідомості.

6. Розчин моноетаноламіна (МЕА) регенерований

2

Рідина

0,5 (по МЕА)

При попаданні на шкіру і в очі викликає роздратування шкірного покриву і слизової оболонки очей. Токсична дія моноетаноламіна характеризується ураженням центральної нервової системи, печінки, нирок. Викликає захворювання шкіри.

7. Азот технічний

-

Газ

-

Інертний газ, нетоксичний. При великих концентраціях через нестачу кисню викликає задуху.

8. Паливний газ

4

Газ

300

Наркотична дія. Прискорене серцебиття, задишка, при високих концентраціях метан може викликати задуху через нестачу кисню.

9. Етиленгліколь

3

Рідина

5

Етиленгліколь отруйний, має наркотичну дію . Небезпечний при :

- Вдиханні (слабкість, головний біль, запаморочення, задишка, серцебиття, болі в грудях),

- Ковтанні (нудота, пронос, слабкість),

- Попаданні на шкіру (почервоніння, набряк),

- Попаданні в очі (різь, сльозотеча).

При попаданні всередину може викликати хронічне отруєння з ураженням життєво важливих органів (діє на судини, нирки, нервову систему). Етиленгліколь може проникати через шкірні покриви. Через низьку пружність парів не представляє небезпеки гострих отруєнь при вдиханні.

11. Масло турбінне Тп-30

4 (пари вуглеводнів) 3 (масляний туман)

Рідина

300 (пари вуглеводнів) 5 (масляний туман)

Не токсичне. Вдихання летких вуглеводнів, що входять до складу масел і утворюються при загартування нагрітих деталей, викликає загальну слабкість, втома, головний біль.

12. Масло індустріальне

І-20А, І-40А

4 (пари вуглеводнів) 3 (масляний туман)

Рідина

300 (пари вуглеводнів) 5 (масляний туман)

Не токсичне. Вдихання летких вуглеводнів, що входять до складу масел і утворюються при загартування нагрітих деталей, викликає загальну слабкість, втома, головний біль.

13. Присадка ПМС-200А (антівспеніватель)

4

Рідина

Не визначена

Інертна рідина не має токсичної дії на шкіру і слизові оболонки очей.

14. Присадка депрессорнойдиспергуюча (Infineum R478 або інш.)

Не визначен

Рідина

Не визначена

Не визначена

15. Діметілдісульфід (сульфідуючий реагент)

2

Рідина

0,7 (при одноразовому впливі)

Надає отруйну дію на організм людини. При гострому отруєнні - роздратування, порушення координації руху, бічне положення, порушення дихання. Дратує шкіру, проникаючи через неї, викликає типову картину отруєння.

16. . Каталізатор гідроочищення (алюмокобальтмолібденовий або алюмонікельмолібденовий)

4 (за основною речовиною оксиду алюмінію)

Тверда речовина

Не визначена

Каталізатор за змістом і токсичності основних компонентів відносяться до малонебезпечних речовин для людини і навколишнього середовища. Основний компонентоксид алюмінію викликає подразнення органів дихання, шкіри і слизових оболонок.

17. Каталізатор захисного верхнього шару (окис алюмінію і кремнію)

4 (за основною речовиною оксиду алюмінію)

Тверда речовина

Не визначена

Каталізатор за змістом і токсичності основних компонентів відносяться до малонебезпечних речовин для людини і навколишнього середовища. Основний компонентоксид алюмінію викликає подразнення органів дихання, шкіри і слизових оболонок.

18. Бензин (при перегонці нафтової фракції 230-360°С, і фракції 140-270°С)

4

Рідина

100 (пари)

Пари бензинів викликають наркотичну дію. При легкому отруєнні відчувається головний біль, запаморочення, психічне збудження, безпричинна веселість, сухість у роті, нудоту. При високих концентраціях пари бензину можливі блискавичні отруєння. Настає втрата свідомості, смерть.

19. Вуглеводневий газ

4

Газ

300

Наркотична дія. При високій концентрації метан може викликати задуху через нестачу кисню.

20. Компонент дизельного палива

4

Рідина

300 (пары)

Подразнює слизові оболонки і шкіру людини. Впливає на центральну нервову систему.

21. Компонент палива ТС-1 сумішевого (гідроочищених фракція 140-270°С)

4

Рідина

300 (пари)

Подразнює слизові оболонки і шкіру людини. Впливає на центральну нервову систему.

Таблиця 14 - Тверді і рідкі відходи виробництва.

Найменування відходів

Місце складування, транспорт, тара

Умова (метод) і місце поховання, знешкодження, утилізації

Примітка

1.Отработанний каталізатор гідроочищення (алюмокобальт-молібденовий або алюмонікельмолібденовий) і каталізатор верхнього шару (окис алюмінію і кремнію). Клас небезпеки - IV Код - 2320.2.9.13

Складується у міру накопичення на майданчику тимчасового зберігання цеху, бочки. Вивозиться залізничним та автомобільним транспортом

Реалізація спеціалізованим підприємствам для вилучення металів

При утилізації витягуються містяться у відпрацьованому каталізаторі ресурсоцінні метали

2.Лампи люмінесцентні та відходи, що містять ртуть (лампи дугові натрієві відпрацьовані) Клас небезпеки - I Код - 7710.3.1.26

Складується у міру накопичення в металевому контейнері. Вивозиться спеціалізованим транспортом

Прямує на спеціалізовані підприємства для переробки та утилізації

-

Таблиця 15 - Стічні води на виробництві.

Найменування скидалися стічні води, джерело

Кількість стоків м3/год

Умови (метод) ліквідації, знешкодження, утилізації

Періодичність скидів

Напрямок скидання

Встановлена норма вмісту забруднень в стоках

1. Водяний конденсат

2 (при 45oC)

Очищення на очисних спорудах заводу

У міру утворення

У промканалізацію I системи

Амонійні солі - не більше 200 мг/дм3 Нафтопродукти - сліди Сірководень Н2S - сліди

2. Вода після пропарювання і промивання апаратури

5-8 (при 45oC)

Очищення на очисних спорудах заводу

1-2 рази на рік

У промканалізацію I системи

Нафтопродукти - не більше 200 мг/дм3 водневий показник рН - не більше 8,5 Амонійні солі - не більше 200 мг/дм3

3. Вода після прибирання приміщень насосної і компресорної

1,5

Очищення на очисних спорудах заводу

Один раз на добу

У промканалізацію I системи

Нафтопродукти - сліди водневий показник рН - не більше 8,5

4. Зливові води з території установки

1,3

Очищення на очисних спорудах заводу

-

У промканалізацію I системи

-

Таблиця 16 - Викиди в атмосферу.

Найменування викиду, джерело

Кількість викидів за видами, т/рік (г/сек)

Періодичність

Умова (метод) і місце ліквідації, знешкодження, утилізації

Встановлена норма вмісту забруднень у викидах, мг/м3

1. Джерело №0011 Двосекційна технологічна піч П-201 (секції: 200, 201) Дымові гази. У тому числі:

Сумарний об'єм димових газів: Qс=16,97 нм3/с (61092 нм3/ч) Т=320°С

Постійно

Розсіювання в атмосфері. Викид димових газів через димову трубу Висота 40 м Діаметр 0,94 м

метан

1,3005 (0,0565)

ГДК р.з. =300 мг/м3;

ангідрид сірковий (SO2)

53,0610 (2,8163)

ГДК р.з SO2.=10 мг/м3;

Вуглецю окис (СО)

8,0060 (0,3478)

ГДК р.з СО = 20 мг/м3;

азоту оксиди (в перерахунку на NO2)

94,2482 (4,0939)

ГДК р.з. =5 мг/м3 (в перерахунку на NO2)

2. Джерело № 0014 Вентиляційні викиди з компресорної метан

1,8189 (0,0867)

Постійно

Розсіювання в атмосфері. Викид через вентиляційну трубу на висоті 17,2 м

ГДК р.з. = 300 мг/м3

3. Джерело № 6004 Викиди з ємності Е-210 граничні вуглеводні С12-С19

4,8*10-6 (1,65*10-4)

Постійно

Розсіювання в атмосфері неорганізований викид

ГДКмакс.разов. = 1,0 мг/м3 (в перерахунку на сумарний органічний вуглець), (для атмосфери повітря населених місць)

4. Джерело № 6023 Викиди з ємності Е-205 граничні вуглеводні С12-С19

0,0240 (0,0023)

Постійно

Рассеивание в атмосфере. Неорганизованный выброс на высоте 10,0 м

ГДКмакс.разов. = 1,0 мг/м3 (в перерахунку на сумарний органічний вуглець), (для атмосфери повітря населених місць)

5. Источник № 6024 Выбросы МЭА из емкости Е-202 моноэтанолахв

9,0*10-6 (2,64*10-6)

Постійно

Розсіювання в атмосфері неорганізований викид на висоті 15,0м

ГДК р.з. = 0,5 мг/м3

6. Джерело № 6025 Викиди від маслобака. вуглеводні граничні С12-С19

0,0104 (0,0004)

Постійно

Розсіювання в атмосфері неорганізований викид на висоті

ГДКмакс.разов. = 1,0 мг/м3 (в перерахунку на сумарний органічний вуглець), (для атмосфери повітря населених місць)

7. Джерело № 6026 Викиди з приймальної ємності МЕА Е-202 моноетаноламін

1,24*10-5 (5,52*10-6)

Постійно

Розсіювання в атмосфері неорганізований викид на висоті 7,0 м

ГДК р.з. = 0,5 мг/м3;

8. Джерело № 6027 Викиди від нещільностей обладнання (апаратний двір) У тому числі: бензин нафтовий

114,9684 (7,5040)

Постійно

Розсіювання в атмосфері неорганізований викид на висоті 20,0м

ГДК р.з. = 100 мг/м3; (Бензин нафтової малосернистого в перерахунку на вуглець)

10. Техніко-економічне обґрунтування виробництва

Розрахунок балансу робочого часу робітника

Розрахунок робочого часу робітника здійснюється для шестигодинного робочого дня при восьмигодинній робочій зміні. Розрахунок виконується в таблиці 17.

Таблиця 17 - Баланс робочого часу робітника.

Показники

Дні

Години

1 Кількість календарних днів

2 Вихідні дні (за графіком)

3 Номінальний фонд робочого часу

4 Невиходи на роботу, з них

- відпустки

- виконання державних обов'язків

- захворювання

Разом

5 Ефективний фонд часу за рік

365 135 230

24

2

6

32 198

2920 1080 1840

192

16

48

256 1584

Коефіцієнт переходу від явочної чисельності до спискової визначається за формулою

, (56)

де Тном = 230 днів - номінальний фонд робочого часу;

Теф = 198 днів - ефективний фонд робочого часу.

Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу

Чисельність робітників технологічної установки визначається на підставі нормативу штату, тривалості робочого дня, балансу робочого часу, кількості бригад.

Розрахунок чисельності робітників технологічної установки виконується в таблиці 18, а керівників і фахівців установки в таблиці 19.

Розрахунок фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу

Річний фонд заробітної плати основним виробничим робітникам розраховується на підставі діючих тарифних ставок та ефективного робочого часу.

Таблиця 18 - Розрахунок чисельності робітників технологічної установки.

Назва професії

Тарифний розряд

Явочна чисельність, осіб

Чисельність штата, осіб

Коефіцієнт переходу

Спискова чисельність, осіб

зміна

доба

1 Старший оператор

6

1

3

5

1,16

6

2 Оператор

5

2

6

10

1,16

12

3 Оператор

4

2

6

10

1,16

12

4 Машиніст насосів

5

1

3

5

1,16

6

5 Машиніст компресорів

5

1

3

5

1,16

6

Разом

7

21

35

42

Таблиця 19 - Розрахунок чисельності керівників і фахівців.

Назва посад

Явочна чисельність, осіб

Спискова чисельність, осіб

зміна

доба

1 Начальник установки

2 Механік установки

Разом

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Розрахунок заробітної плати наведений на прикладі старшого оператора технологічної установки.

Річний фонд заробітної плати визначається за формулою

грн, (57)

Де Фосн - фонд основної заробітної плати, грн;

Фдод - фонд додаткової заробітної плати, грн.;

Фвідп - фонд оплати відпусток та днів виконання державних обов'язків, грн.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (часу, виробітку, обслуговування), посадових зобов'язань. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

Фонд основної заробітної плати визначається за формулою:

, (58)

Де Чсп = 6 осіб - спискова чисельність робітників;

Тст = 12,0 грн - - годинна тарифна ставка;

Теф =1584 год. - ефективний фонд робочого час.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії за виконання виробничих завдань і функцій.

(59)

Де П - сума премії, грн.;

Дв- доплата за роботу у вечірній та нічний час, грн;

Дсв - доплата за роботу у святкові дні, грн;

Д бр - доплата за керівництво бригадою, грн.

Розмір премії за 100% виконання плану планується у розмірі 15% від оплати за тарифом і розраховується за формулою

(60)

Де %Пр = 15 - плануємий відсоток премії.

Доплата за роботу у вечірній та нічний час

, (61)

Де % Дв =20 - відсоток доплати за роботу у вечірній та нічний час.

Доплата за роботу у святкові дні

(62)

Де tзм = 8 год. - тривалість робочої зміни;

nзм = 3 - кількість змін на добу;

Дсв = 10 дн. - кількість святкових днів на рік;

Чяв = 1 осіб - явочна чисельність робітників на зміну.

Доплата за керівництво бригадою, яка містить менше 10 чоловік планується у розмірі 5% від оплати за тарифом. Якщо склад бригади більше 10 чоловік, то відсоток доплати за керівництво бригадою планується у розмірі 10%.

(63)

Де % Бр = 5 - плануємий відсоток за керівництво бригадою;

Чбр - чисельність бригадирів, осіб.

Результати отримані внаслідок розрахунку формул (60)-(63) підставляються в формулу (59) і результат складає:

Фонд оплати чергових відпусток та днів виконання державних обов'язків розраховується за формулою

(64)

Де ДВ = 26 дн. - тривалість чергової відпустки та днів виконання державних обов'язків.


Подобные документы

 • Характеристика вихідної сировини та готової продукції. Хімізм одержання тартратної кислоти та коефіцієнти виходу по стадіях. Розрахунок витрати вихідного продукту кальцій тартрату на 1 т 100% тартратної кислоти. Постадійні матеріальні розрахунки.

  курсовая работа [322,2 K], добавлен 11.05.2014

 • Огляд способів сушіння твердих матеріалів та сушіння у псевдозрідженому шарі. Опис технологічної схеми дії установки. Визначення матеріального і теплового балансу апарату. Розрахунок та підбір допоміжного устаткування: циклону, газодувки, дозатора.

  курсовая работа [313,1 K], добавлен 14.07.2015

 • Компонувальне будівництво виробництва циклогексанону. Підбір технологічного обладнання. Характеристика технологічного процесу. Способи прийому сировини та видачі готової продукції. Методи видалення відходів. Розрахунок основних розмірів апаратів.

  курсовая работа [52,7 K], добавлен 06.11.2012

 • Ознайомлення із технологічними основами методу спалювання сірчаного колчедану, розрахунок теплового та матеріального балансів даного хімічного процесу. Представлення принципової апаратно-технічної схеми печі киплячого шару, опис принципу її роботи.

  реферат [515,6 K], добавлен 22.10.2011

 • Особливості процесу утворення лігніну у гідролізному виробництві, його характеристика та класифікація. Основні способи переробки твердих відходів, оцінка перспективності їх використання. Технологічна схема піролізу лігніну в установці циркулюючого шару.

  курсовая работа [183,1 K], добавлен 11.06.2013

 • Назначение процесса гидроочистки. Целевые и побочные продукты процесса. Факторы процесса, их влияние на качество. Механизм и химизм реакций, катализаторы гидроочистки. Технологический расчет реакторного блока установки гидроочистки дизельного топлива.

  курсовая работа [393,6 K], добавлен 18.10.2015

 • Технологія очищення нафтових фракцій від сіркових сполук і осушення від вологи, теоретичні основи процесу, апаратурне оформлення; характеристика сировини. Проект установки для очищення бензинової фракції, схема підготовки сировини, розрахунки обладнання.

  курсовая работа [394,4 K], добавлен 25.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.