Економічна політика України за умов переходу до інноваційної моделі розвитку

Основні напрями інноваційного розвитку у світі. Інноваційні ознаки сучасної економіки. Сутність економіки інновацій, їх класифікація та інноваційні пріоритети українських підприємств. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2012
Размер файла 706,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра економічної теорії

Реферат

на тему: "Економічна політика України за умов переходу до інноваційної моделі розвитку"

Виконала: студ. гр. ТБКВМ-33

Бондар Л.В.

Перевірила: доц. Скиценко В.Д.

Київ 2011

План

  • 1. Вступ
  • 2. Напрями інноваційного розвитку у світі
  • 3. Іноваційні ознаки сучасної економіки
  • 4. Сутність економіки інновацій
  • 5. Класифікація інновацій та інноваційні пріоритети українських підприємств
  • 6. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні
  • 7. Висновок
  • Список використаної літератури

1. Вступ

Поняттям "інновація" обґрунтовують і виділяють найновіший спосіб мислення, новітню систему освіти, наукову теорію, новий засіб виробництва, технологію, нову систему управління виробництвом і працею, нову продукцію тощо. Практично усі види діяльності людини перебувають у процесі постійного оновлення. Притому треба зазначити, що оновлення засобів виробництва, технологій, систем організації виробничих та обмінних процесів не є самоціллю тих, хто це оновлення здійснює. Інновації зумовлені матеріальними і соціальними потребами людини, держави і нації загалом. Інновації є лише способом досягнення матеріальних і соціальних цілей суб'єктів виробництва та споживання. Тому інновації завжди були і завжди будуть пріоритетним напрямом докладання зусиль підприємців, держави, фінансово-промислових об'єднань з метою завоювання лідерства у політиці, економіці, фінансах, на ринках, у соціальному і матеріальному добробуті.

Досвід розвитку країн світу показує, що найкращих успіхів в економіці і добробуті свого народу досягли ті країни, які стимулювали розвиток інновацій та оновлювали усі види діяльності громадян. Оновлення виробництва та обміну товарів і послуг завжди приводять до підвищення продуктивної та ефективної функції праці й капіталу. Цю закономірність помітили країни, які використали продуктивні переваги інновацій і на сьогодні стали лідерами у світовій економіці. Україні варто узагальнити і використати досвід країн, у розвитку яких переважають інноваційні тенденції, та створити правові, інституційні й фінансово-економічні передумов розвитку інновацій за усіма напрямками.

інноваційний економічний україна політика

2. Напрями інноваційного розвитку у світі

Історія світової цивілізації засвідчує, що людина завжди прагнула до самовираження через пізнання законів природи і суспільства, виробник - до економічного успіху, а держава - до політичного лідерства. Держава сприяла саморозвиткові людини, продуктивній діяльності виробника. Людина і виробник у свою чергу створювали необхідний продукт, збагачуючи себе, державу та націю загалом.

На початок третього тисячоліття викристалізувалися чотири універсальні напрямки інноваційного розвитку у світі: самовираження, демократія, ринок, екологія. Усі напрямки розвитку та діяльності людини є і залишаються актуальними назавжди. Людина завжди прагнутиме до саморозвитку і самовираження. Держава прагнутиме розвивати демократію, без якої не реалізують своїх інтересів ні людина, ні виробник, ні, врешті-решт, сама держава. Ринок як найпродуктивніша і найефективніша економічна система залишиться провідною і пріоритетною для кожної країни. Екологія як фізична та біологічна система є і залишається середовищем відтворення й життя самої людини. І людина, виробник та держава змушені створити правові, інституційні й фінансово-економічні передумови гармонізації економічної системи з природою.

3. Іноваційні ознаки сучасної економіки

Розвиток світової економіки розвивається нерівномірно. Одні країни розвиваються швидкими темпами, інші повільнішими, ще інші значно відстають не лише від перших, але й від других. Однак розвинуті країни надзвичайно впливають на розвиток інших шляхом розповсюдження новітніх технологій. Спроможність країн освоювати нові форми організації виробництва приводить до зростання продуктивності та ефективності їх економіки. Створення і впровадження інновацій впродовж історії розвитку економіки дає можливість виділити її форми за рівнем розвитку, перехід від нижчої до вищої форми розвитку й ознаки, які супроводжують інноваційні перетворення.

Впровадження у виробництво чи управління новації змінюють якісні параметри виробничої та управлінської системи загалом. Чим більша маса впровадження новацій, тим якісніші зміни суспільно-виробничих систем. Поняття "новація" стосується не лише техніки і технології, а й усіх нових явищ в організаційній, фінансовій, навчальній, науковій, соціальній сферах. Будь-які удосконалення, які забезпечують зростання виробництва, зменшення затрат на виробництво одиниці продукту і покращення якості життя, є новацій ними.

Економіка як спосіб життєдіяльності людини перебуває у трьох головних формах забезпечення продукту:

Кожна із форм економіки виражає етап способу мислення людини, рівень пізнання природних і суспільних процесів, використання їх у виробництві. Зростання маси новацій у діяльності людини приводять як до зміни обсягу виробництва, так і до форми економіки загалом.

4. Сутність економіки інновацій

Широкий спектр інноваційної діяльності, впливу інноваційного продукту на якісну зміну різних видів діяльності людини спонукає вчених давати, відповідно, і широке тлумачення самого поняття "інновація". У більш широкому розумінні інновацію розглядають як результат творчої діяльності, спрямованої на розробку, створення і розповсюдження нових видів виробів, технологій, впровадження нових організаційних форм. Інновацію також визначають як використання результатів інтелектуальної діяльності у будь-якій сфері зайнятості людини з метою удосконалення творчого процесу чи результатів виробництва.

Сучасний економічний і соціальний прогрес тісно пов'язаний з інноваціями. Продуктом інноваційної діяльності є безпосередньо новація.

Новація приводить до оновлення мислення, виробництва, обміну і підвищення рівня життя. Новація, як бачимо, має важливе національно-економічне значення. Саме ж оновлення в економіці характеризується такими ознаками:

5. Класифікація інновацій та інноваційні пріоритети українських підприємств

В умовах ринкової економіки інновації охоплюють усі види діяльності людини. Нові види засобів виробництва, технологій, організації праці важливі з погляду підвищення продуктивності та ефективності економічної діяльності загалом. Країни з ринковою економікою намагаються не лише вносити елементи новизни в усі сфери господарської т державної діяльності, але й зменшувати періоди впливу на явища заходів і ресурсів та запровадження нових. Відповідно, інновації набувають ознак і рис тих видів діяльності, чинників, форм і методів, де їх запроваджують. Усе це дає підстави класифікувати інновації за сферами їх запровадження.

Враховуючи перехідний статус української економіки і фундаментальні основи функціонування ринкової економіки, найвагомішими для українських підприємств були б такі інноваційні пріоритети.

Українським підприємствам важливо коордонувати інноваційну діяльність, акцентувати на активізації технологічних інновацій, які є в основі інновацій економічних. Для них пріоритетні були такі напрямки інновацій:

І перший, і другий напрями інновацій потребують певних інституційних умов їх з'єднання, створення і функціонування правового та економічного механізму поширення новизни. Такий механізм повинен забезпечити:

· Передачу технологій, технічних засобів, ноу-хау як передачу прав власності з наданням технічної допомоги;

· Надання послуг технічного змісту, консультацій, технологічних схем тощо;

· Продаж-купівлю товарів, що мають технологічний зміст і можуть бути використані з метою виробництва інших товарів;

· Поширення знань через вільні або практично вільні канали, зокрема: навчання та технічна співпраця, особисті контакти.

Економіка України потребує значно ширшого спектру технологічних інновацій. Інноваційна діяльність повинна підвищити технологічний рівень виробництва шляхом комплексної механізації та автоматизації, впровадження механізованих потоків автоматичних ліній, гнучких виробничих систем, модулів, роботизованих технологічних комплексів, промислових роботів, верстатів із числовим програмним управлінням, прогресивних технологічних комплексів, освоєння виробництва нових видів продукції, ринків збуту продукції.

1. Умови економічного зростання в Україні, яке ґрунтується на автономних ресурсах інноваційного характеру, що самовідновлюються

До умов економічного зростання в Україні варто віднести:

1) Узгодження стратегії максимізації власних прибутків і вигоди з інтересами суспільства;

2) Висока довіра до виборної влади, яка дотримується принципів ефективної і продуктивної діяльності, що не розширюють зону неформальної діяльності;

3) В умовах надвеликих розмірів нелегальної (тіньової) діяльності, що не дає можливості ввести в дію складові саморозвитку, мають розширюватися відносини, що ґрунтуються на довірі і взаємоповазі шляхом участі у структурах громадських організацій. Це виключає існування структур, заснованих на принципах кругової поруки і підтримки, як це має місце в структурах, пов'язаних із державною бюрократією і створених у наших умовах саме для цього;

4) Максимальне сприяння розвитку малої і середньої підприємницької діяльності, зорієнтованої на автономний саморозвиток на принципах кооперації і фінансової підтримки, а не відтворення надвеликих корпоративних структур.

6. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні

Завдання забезпечення переходу до інноваційно-орієнтованого зростання, поставлені, зокрема, в Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, обумовлюють особливу увагу до інноваційної складової інвестиційної діяльності. Безперечно, протягом понад десяти років економічних трансформацій в Україні, які здійснювалися вельми непослідовно та набули надмірної тривалості, годі було очікувати активізації інноваційної діяльності. Системний та інституційний злами не сприяли створенню належних для цього умов.

Тому висновок щодо неефективності державної інноваційної політики в попередні роки, який досить часто робиться на підставі сучасного занепаду інноваційної діяльності, не можна вважати однозначно коректним. Дійсним показником ефективності державної трансформаційної політики, у тому числі - і в інноваційній сфері, має стати створення за підсумками попередніх років економічних реформ передумов для органічного переходу до інноваційної моделі розвитку.

Оскільки інноваційна модель зростання є об'єктивно наступною стадією трансформаційного процесу, саме це, зрештою, і має визначити, наскільки адекватною та ефективною була політика реформ і чи виконала вона поставлені стратегічні завдання.

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку. Стабільне скорочення реальних обсягів фінансування науково-технічного комплексу та відсутність дійової державної науково-технічної стратегії не дають підстав для висновку про наявність реального підґрунтя для переходу до інноваційної моделі розвитку. Реформування науково-технічного комплексу побудовано за принципом частих змін цілей та завдань, без врахування загальновідомих факторів функціонування та розвитку науково-технічного потенціалу: активної та передбачуваної державної підтримки, формування попиту на наукові досягнення з боку реального сектору економіки тощо. У даному контексті необхідно зауважити, що навіть найдосконаліші засоби державної підтримки інноваційної діяльності виявлятимуть свою неефективність у разі збереження в країні макроекономічного середовища, несприятливого для розвитку і поширення інновацій.

Фундаментальні причини низької ефективності державної політики в інноваційній сфері слід шукати в особливостях економічної ситуації в Україні. Хронічне невиконання нормативних актів щодо активізації науково-технічної та інноваційної діяльності свідчить про наявність певних об'єктивних системних перешкод, без подолання чи принаймні врахування яких досягти ефективності інноваційної політики неможливо. Наведене призводить до руйнування цілісності інноваційного процесу з наступним уповільненням розвитку та занепадом його складових. Насамперед за таких умов потерпає елемент впровадження нововведень (попит на інновації), який, власне, і перетворює науково-технічний продукт на інновацію як таку.

7. Висновок

Заяви про те, що в Україні нині переважно сформувалися необхідні передумови для переходу на інноваційну модель економічного розвитку, видаються надто оптимістичними. За умов недосконалості ринкового механізму ціноутворення, фондового, товарного, кредитного, грошового та валютного ринків наразі не можна стверджувати про наявність автономних ринкових стимулів інноваційного розвитку.

Перехід до інноваційної моделі економічного розвитку потребує реалізації трьох основних завдань:

· розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його ядра - великих корпорацій, його здатності до концентрації і перерозподілу коштів у пріоритетні напрями;

· дотримання державних пріоритетів розвитку освіти, науки і технологій;

· повноцінної інтеграції у глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю наукоємними товарами та інтелектуальною власністю.

Модернізація української економіки на засадах інноваційного розвитку має забезпечуватися комплексним застосуванням усіх доступних важелів економічної політики та запобіганням конфлікту між їхніми впливами і вирішенням стратегічних і поточних завдань. За цих умов інноваційна стратегія як така, що за визначенням сприяє підвищенню рівня прибутковості національних підприємств, може стати реальним простором для багатогранної співпраці держави і бізнесу.

Список використаної літератури

1. Б.Ф. Заблоцький: Економіка й організація інноваційної діяльності: навчальний посібник, - Львів: "Новий світ", 2007, - 456с.

2. В.Д. Скиценко: Тема 11: Основи економічної теорії: Відтворення: навчальний посібник, - К.: КНУБА, 2002, - 100с.

3. В.М. Лич, В.В. Гончаров, В.Д. Скиценко та ін.: Економічна теорія: посібник/ за заг. ред.В.М. Лича, - К.: КНУБА, 2009, - 168с.

4. А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин: Інвестиційний словник, - Львів: "Бескид Біт", 2005, - 512с.

5. В.Г. Федоренко: Основи економічної теорії; підручник, - К.: "Алерта", 2005, - 511с.

6. В.М. Семененко, Д.І. Коваленко: Економічна теорія: політекономія, - К.: "Центр учбової літератури", 2010, - 100с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.