Особливості форм і проблем підприємництва в аграрному секторі економіки України

Зміст поняття та особливості аграрного сектора ринкової економіки. Визначення основних форм підприємництва в даній галузі. Дослідження тенденцій формування та розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України на сучасному етапі.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.09.2015
Размер файла 121,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Виконання завдань поліпшення організаційно-економічного механізму державного регулювання дозволить більш комплексно підійти до вирішення проблем розвитку аграрного ринку в регіонах.

Висновки

Таким чином, на шляху широкому розвитку підприємництва в аграрній сфері України стоять певні складності. Серед них: відсутність достатніх грошових заощаджень (первинного капіталу) працівників сфери АПК - потенційних підприємців; мало об'єктної виробничої та обслуговуючої матеріально-технічної бази; належного правового захисту і певних юридичних гарантій підприємців з питань власності, розпорядження майном, отримання і розподілу доходів.

Зараз вже прийняті законодавчі акти, що сприяють розвитку підприємництва на селі. Однак законодавство тільки декларує правову основу розвитку підприємництва, вростання його в економіку. Не менш важливе значення мають розробка принципів підприємництва, визначення практичних шляхів його розвитку та підтримки з боку держави і суспільства.

Дослідження показують, що основоположними принципами вільного розвитку аграрного підприємництва є: використання різних форм власності, господарювання і розмірів підприємств; переважний розвиток малого підприємництва, збереження і раціональне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва продовольства.

Перший принцип передбачає розвиток підприємництва на основі всіх форм власності - державної, колективної та індивідуальної (приватної). Це відповідає програмі роздержавлення і приватизації і забезпечує більш стійку базу для підприємництва в умовах ринку.

Виробництво валової сільськогосподарської продукції нині зосереджено в державних підприємствах (34%) і колективних господарствах (58%).

В особистих підсобних господарствах громадян виробляється 8% валової сільськогосподарської продукції. Характерно, що в США структура виробництва сільськогосподарської продукції за формами власності товаровиробників цілком протилежна. На державні ферми (переважно ферми навчальних закладів,науково-дослідних установ і т.д.) припадає тільки 0,6%, на корпорації і спільні ферми (колективні, акціонерні або пайові господарства) - 40,2, на сімейні ферми - 59,2% загального обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції.

Сутність другого принципу полягає в необхідності поєднання різних організаційних форм підприємницької діяльності: агрокомбінат, агрофірм, виробничих систем, КСП, державних підприємств, товариств, міжгосподарських та спільних підприємств, акціонерних та пайових товариств, агроцехів промислових підприємств, кооперативів, сімейних та індивідуальних господарств. Це забезпечить стійкість аграрної економіки в екстремальних ситуаціях і конкуренція у господарюванні.

Третій принцип розвитку підприємництва, виходячи з концепції демонополізації, передбачає необхідність поєднання різних розмірів підприємництва незалежно від організаційних форм.

Вищевикладені проблеми зумовлюють пошук нових шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, перегляду та зміни стратегічних напрямів її розвитку на основі природних переваг, що потребує розробки інноваційних технологічних рішень, креативного підходу до побудови більш ефективної ринкової системи. Проведення системних реформ держави в агропромисловому комплексі має забезпечити технологічне переоснащення галузі, перетворення її на ефективний рівень функціонування.

Список використаної літератури

1. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1158. Офіційний вісник України від 08.10.2007, №73, с. 7.

2. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України / Указ президента України "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України" від 23 квітня 2011 року №500/2011.

3. Про державну підтримку сільського господарства / Закон України України / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №49, ст. 527).

4. А. Кузнецова, О. Нів'євський. Огляд аграрної політики. Інформаційно-аналітична газета "Агробізнес Сьогодні". №5(228) березень 2012, с. 6.

5. Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П.І., Саблук П.Т., Лупенко Ю.О. та ін.]; за ред. П.І. Гайдуцького. - К.: ННЦ ІАЕ, 2009. - 424 с.

6. Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі / В. Амбросов // Економіка України. - 2012. - №1. - С. 67-73.

7. Артеменко А.М. Організаційно-економічні основи розвитку фермерських господарств: монографія / А.М. Артеменко. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 272 с.

8. Гайворонський В.М. Аграрне право України: Навчальний посібник / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман. - Харків: Право, 2008. - 237 c.

9. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. - 2011. - С. 3-9.

10. Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: Наслідки для України: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ier.com.ua.

11. Збарський В.К. Малі підприємства: погляд на проблему / [В.К. Збарський, О.М. Варченко, М.П. Канінський, Я.С. Янишин] // Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць. - Біла Церква, 2010. - Вип. 2 (71). - С. 5-11

12. Кушмаєва В.В. Критерії ефективності державного регулювання сільськогосподарського виробництва / В.В. Кушмаєва // Економіка та держава. - 2010. - №4. - C. 148-149. 168

13. Малік М.Й. Аграрна реформа і розвиток підприємництва / М.Й. Малік, П.М. Федієнко. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2009. - 271 с.

14. Мельник Л.Ю. Розвиток фермерського землекористування / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. - 2009. - №9. - С. 15-20

15. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Матеріали Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 25-26 лютого 2010 р.); відп. ред. П.Т. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - С. 11-36.

16. Опыт Запада: государственная поддержка АПК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agromolstroy.ru/Новости/Опыт-Запада-государственная-поддержка-АПК.html

17. Яворська Т.І. Фермерські господарства: недоліки та переваги сучасного розвитку / Т.І. Яворська // Агроінком. - 2011. - №7-9. - С. 51-57

18. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] - Режим доступ у: http://zakon.rada.gov.ua

19. Портал "Аграрний сектор України" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://agroua.net

20. Рикун О.М. Кооперативний розвиток малого підприємництва в аграрному виробництві [Електронний ресурс] / О.М. Рикун // Агросвіт - - 2009. - №1. - Режим доступу до журн.: http://www.agrosvit.info

21. Офіційний сайт державної служби статистики [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Зміст підприємницької діяльності. Порівняльна характеристика найбільш ефективних форм сільськогосподарських підприємств. Негативний вплив агрохолдингів на сучасний стан економіки в аграрному секторі України. Роль держави в розвитку підприємництва.

  курсовая работа [233,1 K], добавлен 17.11.2014

 • Структура та особливості малого підприємництва в аграрній сфері. Його сильні й слабкі сторони, можливості й загрози розвитку. Аналіз сучасного стану, а також тенденції розвитку малого підприємництва в аграрному секторі економіки України, проблеми.

  статья [265,7 K], добавлен 19.09.2017

 • Аграрне виробництво, як єдність продуктивних сил і відносин економічної власності. Суб’єкти і об’єкти підприємництва в аграрному секторі. Рентні відносини та реалізація аграрних відносин в умовах ринкової економіки. Напрямки реформування АПК України.

  курсовая работа [356,6 K], добавлен 09.12.2010

 • Поняття підприємництва. Державне регулювання форм ділового підприємництва, його ефективність в умовах перехідної економіки. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств

  реферат [354,2 K], добавлен 20.03.2009

 • Сутність монополій, умови й особливості їх виникнення. Монополізація економіки України на сучасному етапі. Аналіз антимонопольного законодавства України. Заходи щодо обмеження монополізму та формування конкурентного середовища на товарних ринках.

  курсовая работа [52,4 K], добавлен 14.02.2017

 • Дослідження та характеристика створення виробничих та управлінських структур командного типу в аграрному секторі України. Визначення питомої ваги радгоспів у сільськогосподарському виробництві України. Ознайомлення з типовою структурою зернорадгоспу.

  статья [18,6 K], добавлен 14.08.2017

 • Основне поняття ринку, умови його формування та розвитку. Особливості становлення ринкових інститутів та відносин в Україні. Сутність основних елементів ринку. Закони попиту та пропозиції. Ринкова ціна, кон'юнктура. Перспективи розвитку економіки України.

  курсовая работа [30,1 K], добавлен 08.12.2008

 • Теоретичні підходи та еволюцію розвитку малого підприємництва в загальній структурі національної економіки. Стан малого бізнесу в Україні та в Донецькому регіоні. Існуючі методи його фінансової оцінки. Економічний зміст підприємницької діяльності.

  автореферат [129,5 K], добавлен 13.04.2009

 • Теоретичні та практичні аспекти ліберального реформування економіки країн. Роль та вплив економічних реформ на економічну систему. Аналітичний огляд проблем та сучасних тенденцій розвитку економіки України. Напрямки реформування національної економіки.

  курсовая работа [45,4 K], добавлен 04.08.2011

 • Обґрунтування теоретико-методологічних основ функціонування підприємства як суб’єкта ринкових відносин та визначення його місця в структурі національної економіки. Аналіз динаміки показників діяльності підприємництва в Україні. Шляхи подолання проблем.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.