Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма "Ольгопіль")

Основи управління сільськогосподарським підприємством в сучасних умовах, особливості формування стратегії управління у кризовий період. Напрямки вдосконалення системи управління на основі комплексної реструктуризації державного підприємства "Новатор".

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.02.2013
Размер файла 774,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Отже, можливість спрощення ведення фінансового, податкового та статистичного видів обліку аграрними підприємствами регламентована на рівні держави і розглядається як міра державної підтримки сільськогосподарських підприємства. З метою реалізації державної політики в галузі розвитку аграрного бізнесу в Україні законами та іншими нормативними правовими актами України, особливо за умов дії Нового Податкового Кодексу передбачені наступні заходи:

- спеціальні податкові режими, спрощені правила ведення податкового обліку, спрощені форми податкових декларацій по окремих податках і зборах для аграрних підприємств;

- спрощена система ведення бухгалтерської звітності для аграрних підприємств, що здійснюють окремі види діяльності;

- спрощений порядок складання статистичної звітності для сільськогосподарських підприємств.

Тому, на нашу думку, основними етапами інформаційно-інформаційного забезпечення управління сільськогосподарських підприємств є:

- визначення мети та завдань інформаційно-облікової роботи, враховуючи фінансові інтереси, місію та основні завдання, що стоять перед підприємством;

- вибір із системи показників фінансового стану аграрного підприємства індикаторів, що характеризують кількісний стан фінансового благополуччя, можливо навіть фінансової свободи;

- визначення сукупності чинників, що впливають на рівень фінансового стану (фінансової свободи) сільськогосподарського підприємства;

- встановлення джерел інформації для визначення стану фінансового стану;

- збирання та передання для наступної аналітичної обробки оперативних, статистичних та бухгалтерських відомостей щодо фінансового стану аграрного підприємства;

- подальша оцінка достовірності та повноти наданої інформації за вищенаведеними критеріями визначення фінансового стану аграрного підприємства;

- зведення отриманої інформації у комп'ютерні бази даних;

- аналітична обробка індикаторів та оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на фінансовий стан підприємства;

- у разі необхідності, збирання спеціальної додаткової інформації для поглибленого аналізу та виявлення загроз фінансовій безпеці страховика;

- здійснення прогнозування фінансової діяльності з метою підтримання належного рівня фінансової свободи аграрного підприємства;

- формулювання та впровадження управлінських рішень та сценаріїв поведінки на основі проведеної інформаційно-аналітичної роботи.

Таким чином, створення системи інформаційно-облікового забезпечення управління підприємством є необхідною умовою для правильної та оперативної оцінки рівня фінансового стану аграрного підприємства, прогнозування можливих внутрішніх та зовнішніх загроз діяльності дотримання достатності фінансових ресурсів для своєчасного погашення зобов'язань і вироблення ефективних управлінських рішень в процесі управління нею.

Ми пропонуємо розглядати обліково-інформаційне поле управління діяльності сільськогосподарських підприємств, що включає в себе частини облікової інформації бухгалтерського управлінського, фінансового, податкового, оперативно-технічного обліку, а також окремих видів облікової інформації, що формуються у відповідності із існуючими інструментами спеціальних видів менеджменту.

Висновки та пропозиції

Висока конкуренція в умовах обмеженості ресурсів і тенденцій економічної глобалізації вимагають від сучасних аграрних підприємств особливої уваги до чинників, що визначає успішність та ринкову позицію. Найбільшу важливість при цьому набуває проблема інтенсифікації управлінських процесів, зв'язків і відносин, рішення якої створює незаперечну перевагу і є запорукою конкурентоспроможності підприємства в цілому.

Проведене дослідження базується на теоретичних та методологічних положеннях, які містяться в працях класиків економічної та управлінської науки, працях українських та зарубіжних вчених у сфері ринкової економіки, менеджменту, маркетингу, міжкультурних ділових комунікацій, що дозволило узагальнити досвід підприємств з метою формування організаційно-економічного механізму управління та підвищення ефективності діяльності.

Таким чином, теоретико-методичні розробки знайшли практичне втілення у процесі формування соціально-економічного механізму управління на Сільськогосподарському ТОВ Агрофірмі «Ольгопіль». У результаті проведених досліджень були отримані наступні висновки і рекомендації:

1. Формування соціально-економічного механізму управління на підприємствах АПК є одним з методів мобілізації власних ресурсів і підвищення його конкурентоспроможності.

2. Механізм управління підприємством - цілісна складна система, що складається з безлічі елементів, таких як цілі, принципи та завдання управління, органи, інструменти та методи, об'єкти та структура управління, аналізу та оцінки виконаної роботи, взаємопов'язаних між собою і з навколишнім зовнішнім середовищем, що дозволяє гнучко реагувати на зміни і адаптувати її до умов, що змінюються, для досягнення максимального кінцевого результату.

3. Основною складовою аграрної політики України має стати адекватна ринковим вимогам система державної підтримки сільського господарства, що є умовою забезпечення конкурентоспроможності аграрної галузі.

4. Дослідження підходів і методів управління дозволило визначити, що не існує єдиного ефективного способу управління аграрним підприємством. Недоліки в управлінні, які існують в практиці управління підприємствами АПК та полігамність методів управління вимагають впровадження такого походу в управлінні, який найбільшою мірою буде відповідати умовам діяльності підприємств АПК в умовах ринку.

5. З метою підвищення ефективності діяльності Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» виявлено, що система управління повинна функціонувати як єдиний механізм. У зв'язку з цим, доцільна розробка і конкретизація організаційно - економічного механізму управління.

6. Доведено, що організаційно-економічний механізм управління агропромисловим підприємством являє собою цілісну складну систему, що складається з безлічі елементів, таких як цілі, принципи та завдання управління, органи, інструменти та методи, об'єкти та структура управління, аналізу та оцінки виконаної роботи, взаємопов'язаних між собою і з навколишнім зовнішнім середовищем, що дозволяє гнучко реагувати на зміни й адаптуватися до мінливих умов для досягнення максимального кінцевого результату.

7. Побудова організаційно-економічного механізму управління Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» на основі концепції прогностичного управління дозволить своєчасно реагувати на всі зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, виробити стратегію для успішного функціонування підприємства.

8. Таким чином, застосування запропонованої в роботі методики дає можливість керівництву підприємства АПК більш об'єктивно оцінювати поточний стан підприємства і прогнозувати майбутнє його розвиток оперативно реагуючи на зовнішні і внутрішні зміни середовища.

Дослідження комплексу проблем, пов'язаних з формуванням соціально-економічного механізму управління Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» дозволило обгрунтувати методологію вирішення цих питань, розробити рекомендації щодо формування та впровадження соціально-економічного механізму управління на Сільськогосподарському ТОВ Агрофірмі «Ольгопіль».

Список використаних джерел

1 Аграрной реформе - комплексное решение: моногр. / под рук. проф. В.Г. Ткаченко и проф. В. И. Богачева. - Луганск: Книж. світ, 2001. - 144 с.

2 Аграрная реформа в Украине: результаты, проблемы, перспективы завершения: моногр. / [Ткаченко В.Г., Богачев В.И. и др. ]; под общ. ред. проф. Ткаченко В. Г. и проф. Богачева В.И. - Луганск: Книж. світ, 2006. - 228 с.

3 Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. - К.: Істина, 2007. - 448с.

4 Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності Ураїни / [П. Т.Саблук, А. А.Фесина, В. І.Власов та ін.]; за ред. П. Т. Саблука. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 242 с.

5 Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 432 с.

6 Алексеев В.В., Агаев Б.В., Сагдеев М.А. Агропромышленный менеджмент: Учебное пособие /В.В. Алексеев, Б.В. Агаев, М.А. Сагдеев - М.: Издательско - Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003.- 432с.

7 Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. - 380 с.

8 Багриновский К.Л.. Хрусталеп Е.Ю. Методологические основы построении модельной информационно - аналитической системы пла¬нирования и реализации крупных социально-экономических проектов и программ // Экономика и математические методы. - 1997. - Т. 33. ВЫП. 2. - С. 25 - 34.

9 Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия (СУРП). - М.: Финансы и статистика, 2001. - 240 с.

10 Богачев В. И., Экономическая теория рыночных отношений. Основы бизнеса. Международные экономические отношения / В. И. Богачев, К. В. Кравченко. - Киев: Аристей, 2001. - 344 с.

11 Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.: Питер, 2001. - 416 с.

12 Бурбело О.А., Солоха Д.В., Припотень В.Ю. Економічна і правова безпека репутації підприємтсва: монографія. - Луганськ: Янтар. - 2009. - 100с.

13 Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенка В.О. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.

14 Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания. /Пер. с англ. - М.: Издательство «Финпресс», 2000.- 272 с.

15 Вихор М.В. Формування кадрового потенціалу аграрних регіонів// Управління розвитком. Збірник наукових статей. - Х.: ХНЕУ. - №4. - 2006. - С.125-128.

16 Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. Пособие. - К.: Знання-Прес, 2002. - 149 с.

17 Волошинов В.В., Леипгин ЕС. Экстримальные ограничения в моделях инвестиционных программ с финансовыми механизмамиобеспечения предстоящих выплат // Экономика и математические методы. 1996. - Т. 32. Вып. 2 - С. 117 127.

18 Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: [моногр.] / Воронкова А. Э. - 2-е изд., стер. - Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2004. - 320 с.

19 Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. Как эффективно управлять организацией? - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 160 с.

20 Герасимчук В. Управление предприятием как социально-экономической системой: функциональный подход // Экономика Украины. - 2006. - №4. - С.12-18.

21 Гончаров В. М., Навроцький А.А., Коломійцев О.А. Інвестиційні ресурси та їх економічне регулювання: Монографія. - Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2006. - 204с.

22 Гончаров В. М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності: моногр. / В. М. Гончаров, М. В. Макаренко, В. Ю. Припотень. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. - 136 с.

23 Гончаров В. Н., Касянова Н.В., Солоха Д.В., Фесина О.А. и др.. Формирование стратегии реализации потенциала предприятия. Монография. - Донецк: СПД* Куприянов В.С., 2008. - 304с.

24 Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент:Учебное пособие / Г.Я. Гольдштейн. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.- 267с.

25 Господарський Кодекс України. - К.: ООО «Одиссей», 2003.- 232 с.

26 Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 верес. 2007 р. № 1158. - режим доступу: http:minagro.gov.ua

27 Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Теория и практика (Предпринимательство и шіновашін. Практика и принципы) - М.: Book dianbar international. 1992. 425 с.

28 Должанський І.3., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Рашупкіна В.М. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 362с.

29 Дубницкий ВИ. Стратегическое управление в крупных регио¬нальных межотраслевых корпорациях Украины // 3б. наук. Праць Донецького державного університету управління. Серія: Економіка Вип. 29. Донецьк: ДонДУУ, 2003. С 16-23.

30 Экономическая безопасность Украины в условиях рыночных трансформационных процессов: моногр. / [Ткаченко В. Г., Богачев В. И. и др.]; под общ. ред. проф. В. Г. Ткаченко и проф. В. И. Богачева. - Ровеньки, 2007. - 330 с.

31 Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 1. / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. Ред.) та ін. - К.: “Академія”, 2000. - 864 с.

32 Емельяненко Е.В. Концепция жизненного цикла организации как инструмент управления стратегическим развитием интегрированных аграрно-промышленных формирований // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. - Луганськ, 2004. - №37/49. - С.197-201.

33 Закон України: „Про сільськогосподарську кооперацію” вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР - Із змінами, внесеними згідно із Законом України N 1929-IV (1929-15) від 29.06.2004. - Відомості Верховної Ради України N 51. - 2004.

34 Закон України: „Про особисте селянське господарство” вiд 15.05.2003 № 742-IV. - Із змінами, внесеними згідно із Законом України N 799-VI (799-17) від 25.12.2008.- Відомості Верховної Ради України N 18. - 2009.

35 Закон України: Про фермерське господарство вiд 19.06.2003 № 973-IV. Із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 2.12.2010 № 2755-VI. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

36 Закон України: Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року від 18 жовтня 2005 року № 2982-IV. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

37 Закон України: „Про оптові ринки сільськогосподарської продукції” від 25.06.09 №1561-VI. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

38 Закон України: „Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції” №1447-VI від 1.01.2010. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

39 Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III. Із змінами і доповненнями, внесеними законом України від N 2949-VI (2949-17) від 14.01.2011 - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

40 Зимин И.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий: Учебное пособие. - М.: ИКФ ЭКСМОС, 2002. - 238с.

41 Инвестиционные и инновационные процессы в АПК Украины в условиях аграрной реформы: моногр. / под рук. проф. В. Г. Ткаченко и проф. В. И. Богачева. - Луганск: Книж. світ, 2010. - 271с.

42 Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. - Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В Даля, 2007. - 272с.

43 Карлофф Б. Деловая стратегия: Сборник. МакКей Х. Как уцелеть среди акул / Карлофф Б. Деловая стратегия. - М.: Экономика, Уфа: Академия менеджмента, 1993. - 387с.

44 Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., кончак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія. - Х.: ИНЖЕК, 2003. - 144с.

45 Кирчата І. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі: моногр. / І. М. Кирчата, Г. В. Поясник. - Харків: ХНАДУ, 2009. - 160 с.

46 Клейнер Г.Б., Шевцова В.Е. Анализ систем показателей оценки финансового состояния предприятия // Предприятие в условиях рыночной адаптации: анализ, моделирование, стратегия. - М.: ЦЭМИ РАН. 1996. - С. 42-70.

47 Королев Ю.Б., Мазлоев В.З., Мефед А.В. и др.: Управление в АПК: Учебник / [Ю.Б. Королев, В.З. Мазлоев, А.В. Мефед и др.]: Под редакцией Королева Ю.Б.: - М.: Колос, 2002г. - 376с.

48 Крисальний О.В. Трансформація колективних сільскогосподарських підприємств у кооперативні формування // Економіка АПК. - 2000. - №3. - С.15-16.

49 Костирко Л.А. Стратегия финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта: методология и организация: монография.- Луганск: Изд-во ВНУ им. В Даля, 2003. - 560с.

50 Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. - 2-ге ви., перероб. і доп. - Х.: фактор, 2008. - 336с.

51 Котлер Ф. Основы маркетинга: профессиональное издание: пер. с англ. 12- изд./ Омеля Котлер, Гари Армстронг - М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2009. - 1067 с.

52 Кропивко М.Ф. та ін. Удосконалення системи державного управління, планування та регулювання сталого розвитку АПК/ Проект «Стратегія розвитку агропромислового комплексу України». За ред.. П.Т. Саблука, В.М. Гейця, В.Я. Месель-Веселяка, В.М. Тригобчука - К.: ННЦ ІАЕ, 2004, - С.193-219.

53 Кузнецов В.В. Управление агропромышленным комплексом: Учебное пособие / Серия «Экономика и управления». Под редакцией Кузнецов В.В - Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003 - 416с.

54 Кунц Г., Доннел С.О. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - М.: Прогресс, 1981. - 494 с.

55 Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с французского. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

56 Левин М.И., Макаров В.Л., Рубинов A.M. Математические мо¬дели экономического взаимодействия. - М.: Физматлит. 1993. - 374 с.

57 Львов Д.С., Медницкий В.Г., Медницкий Ю.В., Овсиенко Ю.В. Методологические проблемы оценивания инвестиционных проектов // Экономика и математические методы. - 1995. - Т, 31. Вып. 2. - С. 5 - 19.

58 Майорченко В., Калюжний В. Михаліцька М. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України // Економіст. - 2003. - № 10. - С. 46-49.

59 Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: [моногр.] / М. Й. Малік, О. А. Нужна. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.

60 Масленникова Н.П. Управление развитием организации. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 304 с.

61 Мескон М. Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури [пер.с англ.]. - М.и др.: Вильямс, 2007. - 665 с.

62 Милгром П., Робертс Дж. Экономика, органзация и менеджмент: В 2 т. Т.1.: Пер. с Омеля. / Под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева. - Спб.: Экономическая школа, 2000. - 468с.

63 Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт B.C. Системный поход к организации управлении. М.: Экономика, 1983. - 211с.

64 Минцберг Г. Стратегический процесс [пер. с англ.] / Генрих Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. - СПб. И др.: Питер: Питер бук, 2001. - 684 с. - (Теория и практика менеджмента).

65 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школа стратегий: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: «Питер», 2001.- 336 с.

66 Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 227с.

67 Новак О.В. Стратегічний потенціал як основа розвитку підприємства // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України: Збірник наук. Праць/ Упорядник О.Д. Гудзинський, О.М. Ковбаско, М.М. Ружинський. - К.: ІПК ДЗСУ, 2006. - 320 с.

68 Нехланова А. М. Стратегическое управление сельскохозяйственным производством в АПК региона: моногр. / А. М. Нехланова, В. Г. Ткаченко.- М.: Изд-во РГАУ - МСХА, 2008. - 100 с.

69 Омельянович Л.О., Кононенко А.Ф., Дем'яненко Г.Є. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навчальний посібник. - Донецьк: ДонДЕУТ ім.. М.Туган-Барановського, 2003. - 334с.

70 Осташко Т. Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства // Економіст. - 2005. - № 10. - С. 30-33.

71 OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017. OECD/FAO 2008. - режимдоступа: www.oecd.org/publishing/corrigenda

72 Офіційний портал Міністерства аграрної політики та продовольства України. - режим доступу: http:minagro.gov.ua

73 Официальный портал Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН FAO (Food and Agriculture Organization). - режим доступа: http://www.fao.org

74 Официальный портал Всемирной торговой организации (ВТО) (World Trade Organization (WTO). - режим доступа: http://www.wto.org

75 Официальный портал World Economic Forum. - режим доступа: http://www.wеforum.org

76 Официальный портал Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР Organization for Economic Cooperation and Development -OECD). - режим доступа: http://www.oecd.org

77 Офіційний портал Державного комітету статистики України. - режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

78 Официальный портал Головного управління Статистики у харьківській області. - режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net

79 Панков В., Макогон Ю. Инновационная деятельность и стра¬тегия повышении конкурентоспроможності продукции: международный и региональный аспекты// Економіст. - 2005. - №-б. - С. 40-45.

80 Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством: - Учебное пособие / Н.А. Пиличев. - М.: Колос, 2001. - 296с.

81 Писаренко С. Досвід проведення спільної аграрної політики ЄС (на прикладі ФРН, Франції і Нідерландів) // Регіональна економіка. - 2001. - № 2. - С. 119-125.

82 Портал Луганської обласної державної адміністрації. - режим доступу - http://www.loga.gov.ua

83 План першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ, затверджений розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 17.12.2008 № 1570р. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

84 План заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ, затверджений розпорядженням КМУ від 30 жовтня 2008 р № 1381-р. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

85 План заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки, затверджений розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 12 січня 2006 р. № 10-р. - режим доступу: офіційний веб-сайт ВРУ http://zakon.rada.gov.ua

86 Продовольственная безопасность Украины в условиях рыночных трансформационных процессов: моногр. / [В. Г. Ткаченко, Н. М. Гапочка, В. И. Богачев, Е. А.Фоменко]. - Луганск: Книж. світ, 2004. - 140 с.

87 Продовольственная безопасность Украины и пути вхождения Украины в «новую экономику»: [моногр.] / [Ткаченко В. Г., Богачев В. И. и др.]. - Луганск: Книж. світ, 2004. - 160 с.

88 Радомский С.И., Гончаров Е.В., Кирнос А.И., КирноС И.А., Задорожный В.П., Долголева Е.В. Рыночные модели оплаты труда: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Гончарова. Харьков: Основа. 2000. -272 с.

89 Реструктуризація та фінансове оздоровлення сільськогос-подарських підприємств: Посібник / Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні. - К., 2005. - 480 с.

90 Реформування майнових відносин у підприємствах АПК (Практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука та Г.М. Підлісецького. - К.: Інститут аграрної економіки, 2001. - 614 с.

91 Родионова В.Н., Федоркова Н.В., Чекменев А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. Пособие. - М.: Издательство РИОР, 2003.

92 Саблук П.Т., Малік М.Й., Проценко В.О. та ін. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. - К.: ІАЕ УААН, 1999. - 166 с.

93 Саблук П. Т. Розробка аграрної (аграрно-продовольчої) доктрини України / П. Т. Саблук, В. В. Юрчишин // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформ.- аналіт. зб. За ред. П. І. Саблука - К.: ІАЕ УААН, вип. 5. - 2002.- 635 с.

94 Саблук П. Т. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / П. Т. Саблук - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 647 с. (Інформаційно-аналітичний збірник. (вип. 5).

95 Саблук П.Т., Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу: Підруч. / П.Т. Саблук, С.П. Азізов, П.К. Канінський. -- К.: ННЦ „Ін-т аграр. Економіки”, 2006. -- 790 с.

96 Саблук П.Т., Білорус О.Г. Глобальна продовольча безпека: монографія / О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, ННЦ „Ін-т аграр. Економіки” УААН. -- К., 2009. -- 486 с.

97 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 336 с.

98 Савицкая Г. В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий: Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / Г. В. Савицкая. - М.: ИНФРА - М, 2005. - 368 с.

99 Савицкий К.Л.. Перцев Л.П., Капитан М.Е. Инструментарий инвестора - М.: Иифра-М. 2000. - 246 с.

100 Сагайдак, А. Э. Экономика и организация сельскохозяйственного производства: Учебник / А. Э. Сагайдак, О. Г. Третьякова, А. Д. Екайкин. - М.: КолосС, 2005. - 360 с.

101 Світове і регіональне виробництво аграрної продукції: моногр. / П. Т. Саблук, Г. А. Калієв, В. П. Саблук, В. В. Григорук, В. І. Власов. -- К.: ННЦ Ін-т аграр. економіки, 2008. - 210 c.

102 Синергетический подход в экономическом исследовании С. Мочерный // Экономика Украины. - 2001. - №5. - С. 44 - 51.

103 Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости. / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп -Бизнес», 2000. - 432 с.

104 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: (пер. с англ.) / Адам Смит. - М.: Эксмо, 2007. - 957 с.

105 Солоха Д.В., Морева В.В., Козлова В.Я., Бєлякова О.В. Інвестиціно-інноваційні чинники формування, розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом підприємтсва: монографія. - Донецьк: Видавник: Дмитренко Л.Р., 2010. - 410с.

106 Статистичний щорічник Луганської області за 2009 рік / за ред. С. Г. Пілієва; відп. за вип. Т. П. Брага; Держ. комітет статистики України, Голов. упр. статистики у Луган. обл. - Луганськ, 2010. - Ч. 1: Луганська область. - 2010 - 405 с.; Ч. 2: Регіони Луганської області. - 2010. - 509 с.

107 Слиньков В.Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации. Учебное пособие / В.Н. Слиньков. - К.:Дакор. - 2008. - 384с.

108 Технологічні карти та витрати на вирощування сільскьгосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням / За ред. Д.І. Мазоренко, Г.Є. Мазнєва. - Харків: ХНТУСГ. - 2006. - 725с.

109 Ткаченко В.Г. Восстановит ли Украина статус житницы Европы: Монография / В.Г. Ткаченко. - К.: «Аристей», 2010. - 196с.

110 Ткаченко В.Г., Ольшанский А.П., Передериева С.А. Тенденции и перспективы развития аграного бизнеса в Луганской области / В.Г. Ткаченко, А.П. Ольшанский, С.А. Передериева // Економика АПК. - 2010. - № 4.

111 Ткаченко В.Г. Роль экономических научных исследований в стабилизации аграрного сектора экономики Лугансокй области / В.Г. Ткаченко // Научные труды Международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ)РГАУ-МСХА, ЛНАУ 20-21 января 2010. Т1. Экономика. С.162-166.

112 Ткаченко В.Г. Об особенностях финансовой безопасноти Украины в условиях рыночных трансформационных процессов / В.Г. Ткаченко // Економика АПК. - 2009. - №6.

113 Трідіт О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства. - Харків: ХДЕУ, 2002. - 364 с.

114 Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Уч. для вузов / Пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. - 576 с.

115 Тренев Н.Н. Стратегическое управление.- М.: ПРИОР, 2000. -280 с.182.

116 Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализиро¬вать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компаний / Пер. с англ. 2-е изд. М.: Дело, 2001. - 346 с.

117 Управление агропромышленным комплексом: Учебное пособие / Кузнецов В.В., Звягинцев Л.Е., Шерешков В.М., Удалова З.В. и др. / Под. Ред. В.В.Кузнецова. - М.: ИКЦ «МарТ», 2003. - 416 с.

118 Фатхутдінов Р.А. управління конкурентоздатністю організації / Р.А.Фатхутдінов. - К.:Кондор, 2009. - 470с.

119 Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник, - Вид. 2-і-е. без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 316 с.

120 Формирование стратегии реализации потенциала предприятия: моногр. / [В. Н. Гончаров, Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, О. А. Фесина и др.]. - Донецк: СПД Куприянов В. С., 2008. - 304 с.

121 Хоменко Я. В. Стратегія сталого економічного зростання регіонів України / Я. В. Хоменко -- К.: ДРУК-ІНФО, 2008. -- 389c.

122 Ценообразование на продукцию сельского хозяйства в условиях рыночной экономики: Моногр. / В.Г. Ткаченко, Ю.Ф. Наумов, Н.Г. Спивак, Н.В. Зось-Киор; Луган. нац. аграр. ун-т. -- Луганск: Элтон-2, 2005. -- 120 с.

123 Чернявский А.П., Лапыгин Ю. Н., Крылов В. Е. Экономическое прогнозирование: Учебное пособие / А. П. Чернявский, Ю. Н.Лапыгин, В. Е. Крылов - Р.: Эксмо, 2009. - 256с.

124 Шакиров Ф.К., Грядов С.И., Пастухов А.К и др. Организация производства на предприятиях АПК: Учебник / Под ред. Шакирова Ф.К. - М.: Колос С, 2003 - 224с.

125 Шеремет А.Д., Сайфулин P.C. Методика финансового анализа.- М.: Инфра - М., 1996.- 176 с.

126 Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебное пособие / Г.И. Шепеленко. - Ростов-на-Дону:Феникс, 2010. - 608с.

127 Шпичак О.М. Економічні основи та механізм ціноутворення на продукцію сільского господарства // Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / За ред. О.М. Шпичака. - К.: ІАЕ, 2004. - С.8-80.

128 Ansoff I.H. Implanting Strategies Management. - New York: Prentice Hall International, 1984. - 818 p.

129 Chandler A. D. Strategy and Structure / Chandler A. D. - Cambridge. MA: MIT press, 1962. - 513 p.

130 Enterprise Management Systems Part I: Architectures and Standard- режимдоступу: http://www.sum.com

131 International Trade Centre. - режимдоступу: http://www.intracen.org

132 ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary. ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements.

133 Johnson G. and Scholes K. Exploring corporate strategy. Published by Prenuce-Hall International.- New York. 1988. - 332 p.

134 Nelson R.R., Winter S.G. An Evolutionary Theory and Economic Change. Harvard University Press. Cambridge MA, 1982.- 445p.

135 Production year book, 2009, FAO, United Nations, Rome, 2010

136 Porter. M.E. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy", Harvard Business Review, January 2008, pp. 79-93.

137 Porter. M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. - New York. 2005. - 397p.

138 Krugman P. (1995), Growing World Trade: Causes and consequences, in: Brookings Papers on Economic Activity, Washington, 1995. - p.377.

139 Porter M.E. Competitive Strategies: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.- New York: Free Press, 1980. - 628 p.

140 Porter M. Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index. www.weforum.org

141 Thompson Arthur A., Strickland III A.J. Strategic Management: Concepts and Cases. - Plano, Texas: Business Publications, 1987. - 1054 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Принципи управління процесом встановлення та досягнення цілей реструктуризації підприємства на основі аналізу сучасних концепцій цільового управління у менеджменті. Причинно-наслідкові зв’язки виникнення протиріч цілей реструктуризації підприємства.

  автореферат [37,6 K], добавлен 11.04.2009

 • Сутність антимонопольної діяльності підприємства. Аналіз механізму управління діяльністю підприємства. Монополізм у нашій державі. Зловживання монопольним становищем на ринку. Шляхи вдосконалення управління антимонопольною діяльністю підприємства.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 10.01.2011

 • Теоретичні аспекти формування, розподілу і управління прибутком підприємства. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства вугільної промисловості. Політика оперативного управління фінансовими ресурсами підприємства, охорона праці та безпека.

  дипломная работа [606,4 K], добавлен 05.11.2011

 • Генезис формування збалансованої системи показників як інструменту управління підприємством. Співвідношення індикаторів та показників діяльності підприємства. Основні групи показників. Значення системи показників у стратегічному управлінні підприємством.

  реферат [27,7 K], добавлен 21.02.2011

 • Сутність та класифікація активів підприємства, методи управління та показники ефективності даного процесу. Формування та управління необоротними та оборотними активами підприємства. Шляхи підвищення ефективності управління активами в організації.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.06.2012

 • Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного управління. Недооцінювання необхідністі формування системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні.

  реферат [30,5 K], добавлен 16.07.2008

 • Структура управління організацією. Визначення поняття і принципи побудови. Ієрархічний тип структур управління. Органічний тип структур управління. Вибір організаційної структури управління. Основні аспекти організаційного процесу. Загальна мета.

  реферат [360,0 K], добавлен 13.06.2008

 • Класифікація, склад і структура обігових коштів. Чинники, що впливають на управління обіговими коштами в ринкових умовах господарювання. Особливості формування і використання та напрямки вдосконалення обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр".

  курсовая работа [198,5 K], добавлен 12.05.2011

 • Критерії і показники ефективності управління підприємством в умовах ринкової економіки. Оцінка якості управління. Методика оцінки економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення системи управління. Концепція стратегічного управління.

  контрольная работа [41,0 K], добавлен 11.07.2010

 • Сутність прибутку як економічної категорії, його значення у фінансово-господарській діяльності підприємства. Роль прибутку у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Принцип безперервності, системності, комплексності, динамічності управління.

  статья [202,6 K], добавлен 24.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.