Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма "Ольгопіль")

Основи управління сільськогосподарським підприємством в сучасних умовах, особливості формування стратегії управління у кризовий період. Напрямки вдосконалення системи управління на основі комплексної реструктуризації державного підприємства "Новатор".

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.02.2013
Размер файла 774,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль»)

Вступ

Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків товарами та послугами, падіння попиту та сукупність інших чинників ускладнюють діяльність підприємств, призводять до актуалізації проблеми ефективного управління. На сьогоднішній день забезпечення не тільки розвитку, але навіть збереження показників діяльності підприємств АПК на колишньому рівні надзвичайно складно без постановки мети, завдань, визначення методик і стратегій досягнення поставлених цілей. Формування організаційно-економічного механізму управління агропромисловим підприємством в даний час є одним з методів мобілізації його власних ресурсів і підвищення конкурентоспроможності. У сучасних умовах потрібен особливий підхід до формування, впровадження та оцінки ефективності механізму управління підприємством, оскільки питання розробки окремих методик формування механізму управління недостатньо досліджені.

Стратегічним завданням аграрної політики держави на сьогодні є формування агропромислового виробництва, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Нестійкість функціонування агропромислових підприємств в умовах недосконалої системи управління, а також використання підходів управління, заснованих на принципах, що не відповідають сьогоднішнім умовам, призводить до стагнації. В умовах ринкової економіки аграрний сектор виявляється найбільш схильним до випливу негативних факторів, нестабільності, що робить неминучим пряме державне регулювання АПК.

Виходячи з цього, актуальною проблемою економічної науки і практики господарювання постає формування соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством, а також створення інформаційної бази для його впровадження.

Представники сучасної школи менеджменту не тільки формують, але й постійно розвивають механізм управління підприємствами. Досить багато уваги питанням формування механізму управління приділено в працях вітчизняних і зарубіжних авторів.

У дослідженнях відображено різноманіття поглядів на сутність і необхідність формування механізму управління, його складових елементів і методів їх взаємодії. Слід зазначити, що, незважаючи на різноманітність публікацій з даної тематики, спостерігається відсутність цілісності уявлень про складові механізму управління підприємствами АПК. Сукупність наявних теоретичних підходів до інтерпретації поняття та складових елементів організаційно-економічного механізму управління не в повному обсязі враховують потреби практики управління агропромисловим підприємством.

Необхідність їх теоретичного та методичного дослідження, потреба в удосконаленні інструментарію вибору механізму, що відображає галузеву специфіку підприємства, практична значущість розв'язання цієї проблеми для агропромислових підприємств, функціонуючих в умовах нестабільності ринку, жорсткого конкурентного середовища і зумовили вибір теми дослідження, визначили її мету та завдання.

Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних основ і практичних аспектів формування соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством, його елементів, розробка практичних рекомендацій щодо їх впровадження на підприємствах в сучасних умовах.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань:

- дослідити сутність і структуру соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством;

- проаналізувати фактори, що впливають на формування соціально-економічного механізму управління підприємством;

- систематизувати основні методи оцінки ефективності управління підприємством і оцінити їх роль у формуванні механізму управління;

- оцінити стан та сучасні тенденції розвитку Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль»;

- провести діагностику ефективності управління Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль»;

- розробити рекомендації щодо удосконалення соціально-економічного механізму управління.

Об'єктом дослідження є процес формування соціально-економічних відносин, що виникають у процесі управління агропромисловим підприємством.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти формування соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством на прикладі Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль».

Теоретичною і методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, роботи вітчизняних і зарубіжних економістів з питань загальної теорії та практики управління, аналізу господарської діяльності, дослідження в галузі формування механізму управління, використання та впровадження інформаційних систем, передовий досвід і результати фундаментальних і прикладних досліджень вчених-аграріїв.

Інформаційною базою дослідження є матеріали статистичні дані Державного комітету статистики України, аналітичні матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України, фінансова звітність Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль».

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони доведені до рівня методичних та практичних пропозицій щодо обґрунтованого вибору й удосконалення соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством.

Запропонований соціально-економічний механізм управління дозволяє забезпечити роботу підрозділів як єдиного цілого, спрямовуючи їх діяльність на досягнення загальних цілей і надаючи необхідний рівень самостійності в прийнятті управлінських рішень для більш ефективної взаємодії як з внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем.

Дипломна робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.

Розділ 1. Теоретичні основи формування соціально-економічного механізму управління підприємством

1.1 Сутність і структура механізму соціально-економічної системи управління підприємством

Функціонування будь-якої соціально-економічної системи передбачає наявність механізму управління. Для існування та господарювання інтеграційного утворення, країни, регіону чи організації, необхідне збереження параметрів системи, що саме і здійснюється завдяки управлінню. Тому при посиленні конкуренції у сучасному суспільстві важливого значення набуває проблематика пошуку ефективної моделі механізму управління соціально-економічними системами [1; 35; 11],

Питання розробки ефективного механізму управління соціально-економічними системами набуло значного поширення у працях вітчизняних та зарубіжних науковців і фактично є складовою більшості наукових досліджень в економіці. Ґрунтовними є праці М. Альберта, А. Гальчинського, В.І. Гончарова, П.Ф. Друкера, Р.С. Каплана, О.І. Карінце-вої, О.Є. Кузьміна, Л.Г. Мельника, О.Г. Мельник, М.Х. Мескона, Б.М. Мізюк, Д.П. Нортона, С.Ф. Смерічевського, Ф. Хедоурі, С.М. Шевченко. Але складність дослідження цього напряму полягає у наявності факторів: масштабності та багатоаспектності соціально-економічного життя суспільства; різниці середовищ соціально-економічних систем; відмінності у виробничих, законодавчих, територіальних, ментальних, ринкових, галузевих факторах впливу. В економічній науці розробляються й поступово узгоджуються окремі «вузли» ідеального механізму управління соціально-економічними системами (у вигляді форм, функцій, принципів, методів управління тощо) або його спрощені моделі [2, С. 6-9]. І ця обставина викликає необхідність створення універсального механізму управління соціально-економічними системами адекватного сучасним умовам розвитку світової економіки.

Соціально-економічна система постає сукупністю взаємопов'язаних в одне ціле соціально-економічних елементів (люди, ресурси, економічні та соціальні явища, відносини, процеси тощо), взаємодія між якими зумовлює появу якісно нової цілісності. Залежно від середовища та управлінських рівнів соціально-економічною системою можуть бути об'єднання країн, держав, адміністративно-територіальних одиниць (районів, областей, міст), галузей, ринків, інститутів, організацій та суб'єктів господарювання. Але щоб визнати якийсь об'єкт самостійною соціально-економічною системою необхідна наявність певних системних ознак: по-перше, це присутність декількох системоутворюючих елементів; по-друге, це належність системоутворюючих елементів до глобальних загальносуспільних економічної та соціальної систем; по-третє, у межах системи елементи повинні бути упорядкованими за певною структурою; по-четверте, кожний елемент системи повинен мати властиві лише йому якості; по-п'яте, між елементами системи мають існувати зв'язки, за допомогою яких вони впливають один на одного; по-шосте, соціально-економічна система має існувати у часі та просторі; по-сьоме, соціально-економічна система повинна бути вимірною; по-восьме, соціально-економічна система повинна створювати суспільний продукт і бути потрібною суспільству.

Кожна соціально-економічна система має певні власні системні параметри, які й обумовлюють можливість управління нею [9]. Наприклад, соціально-економічні системи мають ознаки, риси та властивості, що ідентифікують систему як цілісний суспільний організм. Кожній соціально-економічній системі притаманна певна структура. У соціально-економічних системах виникають підсистеми (стійкі зв'язки між комплексами елементів), у яких можна виділити ключові функціональні блоки: робочий, репродуктивний, корегувальний. Соціально-економічні системи мають вбудовані властивості: самозбереження, саморозвитку, самознищення, самоорганізації, пам'яті, зворотного зв'язку, рекреації тощо. Соціально-економічні системи виконують функції: збирання, зберігання і відтворення інформації; забезпечення стабільності структури системи; підтримання сталості процесів; здійснення трансформаційних процесів; транспортування потоків усередині системи; відновлення функціональних підсистем; споживання із зовнішнього середовища речовин, енергії та інформації; видалення в зовнішнє середовище відходів діяльності системи; захист системи від негативної дії зовнішнього середовища; коригування діяльності окремих підсистем; під лаштування, яке відбувається в разі відхилення параметрів потоків від оптимальних значень та зміни властивостей самої системи. Соціально-економічні системи мають характеристики: витривалість, стабільність, стійкість, толерантність, резистентність, еластичність тощо. Крім того, соціально-економічна система має своє спрямування, розміри, сферу діяльності і т. д. Відповідно при побудові механізму управління соціально-економічною системою необхідно враховувати вищенаведені системні ознаки та системні параметри.

Відмінністю соціально-економічних систем від інших (природних, біологічних, технічних тощо) є їх штучність, складність, тимчасовість і відкритість, що вимагає необхідність свідомого підходу до механізму управління. При цьому під терміном «управління соціально-економічною системою» ми розуміємо цілеспрямовану дію на певний об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин, що здійснюється для досягнення певних цілей. Управління соціально-економічною системою здійснюють особи, які мають право управління. Умовами управління сучасними соціально-економічними системами є: формалізація внутрішнього середовища, лідерство, влада і вплив. І якщо раніше управління соціально-економічними системами здійснювали виключно її власники, то внаслідок руйнації класів і поширення тенденції поділу праці у суспільстві, управлінська праця також зазнала певної трансформації. На початку XX ст. на мікрорівні управління соціально-економічними системами виникла наукова дисципліна менеджмент і, відповідно, почала формуватися сфера професійної діяльності найманих керівників-менеджерів. Фактично менеджмент є різновидом управління, який передбачає керування людьми (адміністрування) і є цілеспрямованим впливом на колектив або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. Повне управління суб'єктом господарювання здійснюють його власники (бізнесмени, підприємці, держателі акцій), які визначають перспективні сфери інвестування, вирішують питання створення, розвитку, продажу та ліквідації суб'єкта господарювання, а менеджери здійснюють частину управління (тобто вони здійснюють менеджмент, управління, адміністрування) у межах певної компетенції і повноважень та спрямовують головні зусилля на максимально ефективне використання доручених ресурсів. На макрорівні, у більшості країн у першій чверті XX ст. було зруйновано монархії і керувати державами почали державні службовці, політики, народні обранці, які здійснюють державне управління - процес реалізації державної влади, тобто її матеріалізоване вираження. Здійснення державного управління передбачає розробку механізму державного управління, його підтримку у вигляді заходів державного регулювання, а також пряме управління (наприклад, менеджмент на державних підприємствах) та втручання у діяльність певних суб'єктів господарювання у разі їх відхилення від допустимих параметрів (наприклад, арешт, банкрутство, ліквідація, санація, реструктуризація тощо).

Особливістю сучасного управління соціально-економічними системами є можливість здійснення повного та часткового, дистанційного та безпосереднього управління, структурного та безструктурного управління, самоуправління та комбінованого управління. Наприклад, при повному управлінні всі процеси, які відбуваються, є підконтрольними для одного суб'єкта керування, а при частковому управлінні в соціально-економічній системі існує декілька суб'єктів керування. Дистанційне (зовнішнє) управління здійснюється у разі територіального знаходження суб'єкта керування поза внутрішнім середовищем соціально-економічної системи (при цьому він може бути відомим або невідомим), а безпосереднє (внутрішнє) управління передбачає знаходження суб'єкта керування у внутрішньому середовищі системи і його відомість для апарата управління й виконавців. Структурне управління передбачає входження суб'єкта керування в організаційну структуру певної соціально-економічної або іншої ієрархічно вищої системи і обіймання певної посади, а безструктурне управління здійснюється у разі коли суб'єкт керування не належить до структурних підрозділів певної соціально-економічної або іншої керуючої системи. Явище самоуправління притаманне соціально-економічній системі й означає автоматичне або спонтанне управління (протягом певного часу або постійно) завдяки діям керованої системи (тобто елементами підпорядкування - підрозділами, інститутами, громадянами, працівниками, виконавцями і т. д.) чи вбудованим механізмам (закони, правила, положення, нормативи і т. д.). Комбіноване управління передбачає здійснення керування при поєднанні управлінських заходів керуючої системи та самоуправління.

Термін «механізм управління соціально-економічною системою» можна розглядати як сукупність заходів управлінського впливу на її стан. На наш погляд, механізм управління соціально-економічною системою складається із таких заходів управлінського впливу: вибір середовища функціонування, визначення стратегічних орієнтирів на основі світогляду та концепції господарювання управлінців, адаптація внутрішнього середовища до аксіоматики та законів управління, прийняття ефективних управлінських рішень, отримання позитивних господарських результатів, здійснення заходів розвитку.

Таким чином, механізм управління соціально-економічною системою базується на таких елементах як концепція управління, середовище та функції управління та заходи щодо його реалізації.

1.2 Заходи реалізації механізму управління соціально-економічною системою підприємства

Першим заходом механізму управління соціально-економічною системою є вибір середовища функціонування. Середовище функціонування - це сукупність активних суб'єктів, процесів, сил і ситуаційних факторів, де діє певна соціально-економічна система. І при виборі середовища функціонування необхідно визначитись із видом діяльності, територією розміщення, ринками, галузями, партнерами, контактними аудиторіями та іншими складовими.

Другим заходом вищенаведеного механізму управління соціально-економічною системою є визначення стратегічних орієнтирів. Стратегічні орієнтири - очікуваний майбутній стан соціально-економічної системи. Наприклад, при управлінні підприємствами стратегічними орієнтирами постають: бачення, місія, мета, завдання та цілі [8]. Бачення - це керівна філософія бізнесу, що пояснює існування соціально-економічної системи; вона відображає ідеальну картину віддаленого майбутнього, а саме гіпотетичний стан, який може бути досягнутий за найсприятливіших умов і, відповідно, до сподівань власника або керівника. Місія - це найважливіша мета соціально-економічної системи, обраний нею курс на те, що вона збирається робити й чим хоче стати; місія набагато конкретніша за бачення і розрахована на певний період часу, протягом якого має бути виконана; у місії відображаються: статус, сфера діяльності, принципи роботи, наміри керівництва. Мета (намір) - це кінцевий стан, чи кінцевий результат, досягти якого прагне керівництво соціально-економічної системи; наприклад, мета комерційного підприємства - виробництво і збут товарів; урядової організації - задоволення економічних і соціально-культурних потреб громадян; вищої школи - підготовка фахівців різного профілю та високого рівня кваліфікації тощо. Завдання - наперед визначений, запланований для виконання обсяг робіт, справа, настанова або розпорядження виконати певне доручення; це те, до чого прагнуть, те, що хочуть здійснити. Цілі - це конкретний стан основних показників діяльності соціально-економічної системи в майбутньому. Цілі згідно з вимогами сучасного менеджменту мають відповідати ряду вимог (критеріїв) і бути: конкретними, вимірними, визначеними в часі, досяжними, реальними, зрозумілими, взаємно несуперечними. Розробка цілей охоплює всі напрями діяльності соціально-економічної системи й утворює цільові поля: маркетинг, виробництво, фінанси, персонал та ін. Факторами, що впливають на вироблення стратегічних орієнтирів соціально-економічної системи, є її ресурси, середовище, історія, специфічні особливості та способи дій власників і менеджерів.

На наш погляд, визначення стратегічних орієнтирів управління соціально-економічними системами здійснюється управлінцями на основі їх світогляду та застосовуваних концепцій господарювання. Світогляд управлінців визначає їх погляд на життя, природу, суспільство, людину і управління. Світогляд грунтується на філософській або теологічній доктрині, на особистому досвіді, властивостях характеру, моральності й визначає як керівник ставиться до питання примату, рівності, свободи, допустимих засобів лідирування, мети буття і т. д. Реалізується світогляд на основі концепції господарювання управлінців. Концепція господарювання - це система поглядів на те чи інше явище; конструктивний принцип; вираження та спрямування головних зусиль. Концепції господарювання у соціально-економічних системах можуть бути різними: пристосування, виживання, сталого розвитку, цільової перемоги, ухилення, запобігання бою, лідирування, самоліквідації, захвату, співіснування та паритету, миротворчості тощо. Загальна концепція господарювання пов'язана із більш дрібними, тобто прикладними концепціями менеджменту і маркетингу (наприклад: виробнича, товарна, орієнтація на продаж, маркетингова, міжнародного маркетингу, соціально-відповідального маркетингу, маркетингового менеджменту, ринкова, екологічного маркетингу тощо).

Третім заходом механізму управління соціально-економічною системою є адаптація внутрішнього середовища соціально-економічної системи до аксіоматики та законів управління. Аксіоматика управління -- це сукупність аксіом (незаперечних правил, тверджень), що лежать в основі управління певною соціально-економічною системою. Закони управління -- це об'єктивно існуючі, постійні причинно-наслідкові зв'язки між об'єктами управління і явищами, що характеризуються загальністю, необхідністю і повторюваністю. Закони управління соціально-економічними системами об'єктивні, впливають на діяльність людей і не залежать від їх свідомості, волі, бажань. Наприклад, до законів управління належать: закон цілеполягання, закон різноманітності, закон руху, закон зворотного зв'язку, закон резонансного збудження систем, закон ентропії, закон соціального спадкоємства, закон єдності свідомого і несвідомого, закон інерції, закон установки, закон домінанти, закон традицій і звичаїв, закон рефлекторного характеру діяльності, закон випереджаючого віддзеркалення дійсності, закон впливу емоцій, закон вольової детермінації, закон спеціалізації управління, закон інтеграції управління, закон оптимального поєднання централізації і децентралізації управління, закон демократизації управління, закон економії часу в управлінні, закон пропорційного розвитку систем управління. Відповідно при управлінні соціально-економічною системою доцільно визначити, з одного боку, правила, концептуальні ознаки, традиції, ментальність та особливості управління, які застосовуються в конкретному зовнішньому середовищі, а з іншого, об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки.

Адаптація внутрішнього середовища соціально-економічної системи згідно з аксіоматикою та законами управління передбачає вибір системи управління. Система управління -- це сукупність взаємопов'язаних і взаємоузгоджених засобів управління, які забезпечують досягнення цілей підприємства. Виокремлюють ієрархічні рівні: система управління світовою економікою, система управління економікою країни, територіальні та галузеві системи, локальні системи управління організаціями. В управлінському розумінні система управління соціально-економічною системою складається із управлінською системи (суб'єкт управління, органи державної влади, апарат управління, менеджери тощо) та керованої системи (суб'єкт виконання, громадяни, підлеглі, працівники тощо). У функціональному вигляді система управління соціально-економічною системою складається із частин - підсистем: пошуку інформації, аналізу, прогнозування, планування, організування, управління (наприклад, управління виробництвом, персоналом, фінансами і т.д.), мотивування, регулювання, обліку, контролю тощо. Тобто підсистеми управління як елементи організаційної структури виконують певні процеси. Формування раціональної системи управління соціально-економічною системою надає основу для узгодження: стратегії і тактики управління, організаційної структури управління та організаційної культури.

На початку 70-х pp. XX ст. для того, щоб окреслити різницю в реалізації політики управління соціально-економічними системами почали застосовувати терміни «стратегічне управління» і «тактичне управління» [8]. Необхідність такого розмежування була викликана змінами у світовій економіці (збільшення кількості нових виробів, змінюваність потреб споживачів, посилення впливу зовнішнього середовища на виробничу діяльність, мода, перехід від виробничої до ринкової орієнтації, посилення розриву між поведінкою організації та вимогами оточення, зміна характеру споживчого попиту в умовах постіндустріального суспільства, динаміка нестабільності умов підприємницької діяльності). Головна ідея, що відображає необхідність розмежування тактичного та стратегічного управління, полягає в необхідності зосередження уваги вищого керівництва на зовнішньому оточенні (яке стало більш непередбачуваним), з метою своєчасного реагування на його зміни. Під терміном «стратегія» розуміється всебічний комплексний план використання ресурсів і поведінки соціально-економічної системи щодо забезпечення її довгострокового економічного розвитку й досягнення визначених стратегічних орієнтирів, а під терміном «тактика» -- поточні управлінські заходи щодо реалізації стратегії у вигляді конкретних управлінських рішень. При організації стратегічного управління важлива увага приділяється розробці стратегій. Традиційний підхід до класифікації стратегій є таким: загальні або базові стратегії (обмежене зростання, зростання, скорочення та поєднання цих трьох стратегій), стратегії конкуренції (лідирування у витратах, широка диференціація, оптимальні витрати, низькі витрати і диференціація), стратегії концентрованого зростання (стратегія горизонтальної інтеграції, стратегія вертикальної інтеграції, стратегія диверсифікації, стратегія міжнародної інтеграції), функціональні стратегії (маркетингова, інноваційна, фінансова, виробнича, кадрова стратегія), операційні або поточні стратегії тощо.

Організаційна структура управління соціально-економічною системою - це упорядкована сукупність структурних одиниць (елементів, підрозділів, установ), які формують рівні управління, їх взаємозв'язки й забезпечують здійснення процесу управління. Організаційна структура управління визначає: ланки управління на кожному рівні; розміщення, зв'язки та підпорядкованість ланок; права, обов'язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання загальних і конкретних функцій управління; чисельний і професійно-кваліфікаційний склад працівників; ступінь централізації та децентралізації функцій управління. На макрорівні організаційна структура управління країною, як правило, складається з трьох гілок влади у вигляді певних посад, установ, інститутів. На мікрорівнї зазвичай розрізняють: лінійні, функціональні, комбіновані (лінійно-функціональні; лінійно-штабні; дивізійні: продуктові, територіальні, споживчі; проектні; матричні; програмно-цільові; координаційні; конгломератні), бригадні, процесні (засновані на постійних або індивідуальних процесах), безструктурні, хаордичні.

Організаційна культура - це сукупність ціннісних орієнтацій, норм, правил, традицій, які визначають зміст і характер поведінки членів соціально-економічної системи незалежно від їх положення в ієрархічній структурі. Організаційна культура формується як реакція на фундаментальні завдання, які потребують виконання в організації та сформовану систему управління. На наш погляд, організаційна культура в соціально-економічних системах може бути конструктивною, нейтральною та деструктивною. При конструктивній організаційній культурі в соціально-економічній системі вітаються заходи розвитку, позитивні досягнення, творчість. При нейтральній організаційній культурі спромагання щодо позитивного розвитку сприймаються більшістю працівників стримано, не вітаються, але і не виникає опору чи осудження. При деструктивній організаційній культурі пропозиції, творчість та позитивні результати наштовхуються на негативну реакцію більшості працівників, нововведення здійснюються дуже інертно, ініціатива впроваджується тільки при сприянні вищого керівництва. Здійснення аналізу організаційної культури дуже важливе, оскільки вона є індикатором за яким можна визначати якість адаптації внутрішнього середовища до аксіоматики та законів управління.

Четвертим заходом механізму управління соціально-економічною системою є прийняття управлінських рішень. Управлінське рішення -- це результат формалізації поглядів керівництва соціально-економічної системи у вигляді конкретних заходів, на основі яких керуюча система безпосередньо впливає на керовану. Управлінські рішення приймаються на основі раціонального застосування керівниками функцій, принципів і методів управління, стилю керівництва та підбору структури ресурсів і процесів. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідні такі умови: право прийняття, повноваження, обов'язковість, компетентність, відповідальність. Відповідно якість управлінських рішень залежить від таких факторів, як: особисті якості менеджера, наявність знань, ставлення до праці та поведінка менеджера, середовище прийняття рішення, інформаційні обмеження, взаємозалежність рішень, очікування майбутніх наслідків, можливість застосування сучасних технічних засобів, наявність ефективних комунікацій, якість структури управління, динаміка змін зовнішнього середовища та його тиск тощо.

Внаслідок поділу і спеціалізації праці в економіці визначають функції управління (менеджменту) -- види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу. їх поділяють на об'єднувальну (керівництво), загальні (вивчення, уявлення, планування, організація, мотивація, контролювання, регулювання, удосконалення) та конкретні функції (розрізняють за ознакою: процесів управління, об'єкту, елементів виробничо-господарської діяльності).

Принципи управління (менеджменту) відображають прикладний характер управління організаціями; це рекомендації і правила, засновані на вимогах об'єктивних законів. Традиційними є принципи: адекватності, цілеспрямованості, урахування потреб та інтересів, ієрархічності, взаємозалежності, динамічної рівноваги, економічності, активізації, системності, єдиновладдя, поділу праці, делегування повноважень, оптимального сполучення централізації та децентралізації, сполучення прав, обов'язків і відповідальності, відповідності, наявності зворотного зв'язку, досягнення соціальної рівноваги. Усі принципи управління між собою взаємопов'язані й відмова від якогось із них або недостатнє врахування знижує якість управлінських рішень та ефективність керування.

Методи управління (менеджменту) є сукупністю способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою виконання місії організації та досягнення її цілей. Методи управління складаються з прийомів і способів. При цьому треба враховувати що прийом - це певна дія, рух, а спосіб - це порядок застосування сил і засобів. Методи управління класифікують за різними ознаками: напрямком впливу на керований об'єкт (методи прямого та непрямого впливу); способом врахування інтересів працівників (методи матеріального впливу, методи владного впливу, методи морального впливу); формою впливу (кількісні та якісні методи); характером впливу (економічні, технічні, соціальні, організаційні, адміністративні і т.д.).

Стиль керівництва -- це сукупність характерних заходів і механізмів впливу керівників на підлеглих які здійснюються із метою ефективного виконання певних завдань і досягнення цілей. Традиційно виокремлюють два полярні стилі керівництва -- авторитарний (автократичний) та демократичний (ліберальний) і проміжні (комбіновані): система стилів керівництва Р. Лайкерта, стиль керівництва через структуру та увагу до підлеглих, стилі керівництва на засадах управлінської ґратки Р. Блей-ка і Дж. Моутона, стилі керівництва на засадах компромісу інтересів, ситуаційна модель стилів керівництва Фресіа Фідлера, ситуаційні стилі керівництва «шлях -- ціль» Т. Мітчела і Р. Хауса, ситуаційні стилі керівництва на засадах життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара, ситуаційна мод ель_ використання стилів керівництва для прийняття рішень В. Врума та Ф. Йеттона, підхід до керівництва на засадах вертикальних попарних зв'язків Д. Гріна, трансформаційне керівництво, узгоджене керівництво. Згідно з авторським підходом до формування стилю керівництва можна визначити таку їх класифікацію: втручання, спрямування, невтручання, пасивність. Вибір того чи іншого стилю керівництва здійснюється залежно від світогляду керівника, його характеру, обсягу делегованих повноважень, використовуваних форм влади, динаміки процесів.

Ресурси -- це основні елементи виробничого потенціалу (допоміжні засоби), які має в своєму розпорядженні соціально-економічна система та які використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку. З точки зору управлінського обліку ресурси поділяються на: людські ресурси, речовинні ресурси (природні, просторові, виробничі та високоліквідні речовинні невиробничі), фінансові ресурси, неречовинні ресурси (нематеріальні та інформаційні) та часові ресурси [10]. Структура ресурсів, тобто їх взаєморозміщення, взаємозв'язок та співвідношення формується в соціально-економічній системі індивідуально залежно від її можливостей, життєвого циклу, сфери діяльності, асортименту продукції і впливу зовнішнього середовища. Універсальної ідеальної структури ресурсів не існує, але при її побудові треба звертати увагу на ієрархію формування ресурсів, збалансованість та співвідношення при економічному зростанні або спаді [10].

Процес -- це специфічно упорядкована сукупність робіт, завдань у часі й просторі, з указівкою початку і кінця та точним визначенням входів і виходів; це задіяння та взаємодія ресурсів. Наприклад, на підприємствах які здійснюють господарську діяльність визначають постійні та незмінні процеси: постачання, основне виробництво, допоміжне виробництво, збут, маркетинг, виконавчо-організаційний процес та управління, а також більш дрібні індивідуальні процеси (бронювання, транспортування, прийом вантажу, огляд, розвантаження, тощо). Необхідно зауважити, що в соціально-економічних системах деякі процеси неусвідомлені і не контролюються керівництвом. Тому для забезпечення ефективності управління соціально-економічною системою необхідно, з одного боку, мінімізувати кількість процесів та їх тривалість, а з іншого -- максимізувати їхній контроль та продуктивність і збалансувати відповідно до параметрів структури ресурсів [5].

П'ятим заходом, який створює основу для механізму управління соціально-економічною системою є отримання позитивних господарських результатів. Саме на цьому етапі визначається ефективність управління, але головною проблемою постає питання визначеності взаємозв'язку управлінських рішень і отриманих результатів. У сучасних умовах трапляються випадки коли при якісному управлінні підприємства та держави отримують погані господарські результати, а при низькій якості управління за збігом обставин відбувається економічне зростання. На наш погляд, для вимірювання якості управлінської праці необхідно визначати у динаміці управлінські заходи керівників і порівнювати їх за допомогою абсолютних та відносних показників із результатами функціонування соціально-економічної системи у глобальних загальносуспільних системах: природній, біологічній, технічній, економічній, соціальній, управлінській та відповідно до законів розвитку Всесвіту [10].

Шостим заходом, який забезпечує безперебійність функціонування цього механізму управління соціально-економічною системою є здійснення заходів розвитку. Розвиток як процес, унаслідок якого відбувається зміна якості соціально-економічної системи, її перехід від одного якісного стану до іншого, вищого, може відбуватися лише при його свідомому та ефективному управлінні. Тобто іде мова про необхідність управління розвитком соціально-економічною системою. Здійснення заходів розвитку передбачає: виконання зобов'язань управлінцями, відтворення ресурсів, створення запасів, інвестування, мотивування працівників до творчої праці та, що найважливіше, -- це перегляд середовища діяльності що й означає безупинність процесу управління.

Дослідження механізму управління соціально-економічною системою є дуже важливим питанням тому, що у дослідників формується концепція бачення управлінських процесів, які відбуваються в організаціях і у суспільстві в цілому. Завдяки цьому підвищується ефективність управління та досягається сталий розвиток соціально-економічних систем. Результати, отримані в процесі проведеного дослідження, надають можливість подальшого удосконалення загальних науково-методичних основ управління та розвитку суб'єктів господарювання.

Розділ 2. Дослідження механізму управління сільськогосподарського ТОВ агрофірма «Ольгопіль»

2.1 Організаційно-економічна характеристика управління підприємством
Організаційна характеристика CТОВ агрофірма «Ольгопіль» відображає його виробничо-гоcподарcьку діяльність через рух грошових коштів. Основними об'єктами організаційно-економічного аналізу є фінансовий стан, платоcпроможніcть і кредитоcпроможніcть, фінансові результати його діяльності, аналіз організаційної структури підприємства, а також аналіз наявноcті, розміщення і викориcтання як фінанcових так і трудових реcурcів підприємcтва.

Товариcтво заcноване на оcнові Цивільного та Гоcподарcького кодекcів України, Законів України «Про гоcподарcькі товариcтва», «Про влаcніcть», «Про зовнішньоекономічну діяльніcть» та іншого чинного законодавcтва України для здійcнення підприємницької діяльноcті та отримання прибутку на оcнові повного гоcподарcького розрахунку, cамофінанcування та cамоокупноcті, являєтьcя правонаcтупником колективного cільcькогоcподарcького підприємcтва «Україна» cела Ольгопіль Чечельницького району Вінницької облаcті.

Товариcтво є юридичною оcобою, має cамоcтійний баланc, рахунки у банківcьких уcтановах, круглу печатку, кутовий штамп з влаcним найменуванням, бланки, іншу атрибутику юридичної оcоби, може від cвого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, неcти обов'язки, бути позивачем в cуді, гоcподарcькому cуді та третейcькому cуді.

Товариcтво у cвоїй діяльноcті керуєтьcя чинним законодавcтвом України, Cтатутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариcтва. CТОВ агрофірма «Ольгопіль» може відкривати філії, предcтавництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном, затверджувати відповідні положення про них.

Товариcтво cтворюєтьcя з метою отримання прибутку шляхом виробництва cільcькогоcподарcької продукції, її переробки і реалізації, інших видів гоcподарcької діяльноcті, cкерованих на задоволення потреб як учаcників товариcтва, так і вcього наcелення України.

Предметом діяльноcті CТОВ агрофірма «Ольгопіль» є виробництво та реалізація cільcькогоcподарcької продукції роcлинницької та тваринницької галузі та надання cільcькогоcподарcьких поcлуг.

Учаcники CТОВ агрофірма «Ольгопіль» мають право брати учаcть в управлінні cправами товариcтва, отримувати чаcтку прибутку від діяльноcті товариcтва, брати учаcть у діяльноcті товариcтва на підcтаві трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру, а також виcувати на розгляд органів управління товариcтва пропозиції з питань діяльноcті ним.

Для забезпечення діяльноcті товариcтва Cтатутний капітал товариcтва може утворюватиcя з грошових коштів, матеріальних цінноcтей (будинки, cпоруди, обладнання тощо), прав кориcтування землею, водою та іншими природними реcурcами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому чиcлі на інтелектуальну влаcніcть). Cтатутний капітал товариcтва дорівнює 7400 (cім тиcяч чотириcта) гривень.

У товаристві cтворюєтьcя резервний фонд у розмірі 25% cтатутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (cтрахового) фонду не може бути менш як 5% cуми чиcтого прибутку.

Чиcтий прибуток, одержаний піcля cплати процентів по кредитах банків, cплати податків та інших платежів до бюджету, розподіляєтьcя між учаcниками товариcтва за підcумками роботи за рік, пропорційно їх вкладів у cтатутному капіталі, якщо інше не буде визначене товариcтвом (його органами управління).

Вищим органом товариcтва є загальні збори учаcників (надалі іменуютьcя «збори учаcників»), які обирають Директора товариcтва (риc.2.1.). Головою товариcтва може бути тільки учаcник товариcтва.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Риc.2.1 Організаційна cтруктура cТОВ агрофірми «Ольгопіль»

Контроль за фінанcовою та гоcподарcькою діяльніcтю товариcтва здійcнюєтьcя ревізійною коміcією, що утворюєтьcя зборами учаcників з їх чиcла та чиcла предcтавників трудового колективу в кількоcті не менше трьох оcіб. Директор не може бути членом ревізійної коміcії.

Ревізійна коміcія доповідає результати проведених нею перевірок зборами учаcників. Ревізійна коміcія cкладає виcновок по річних звітах та баланcах. Без виcновку ревізійної коміcії збори учаcників товариcтва не мають право затверджувати річний баланc товариcтва.

Оcновна виробнича діяльніcть CТОВ агрофірми «Ольгопіль» являє cобою виробництво та реалізацію продукції галузей тваринництва та роcлинництва. Важливо при проведенні організаційно-економічної характериcтики підприємcтва доcлідити напрям cпеціалізації, оcобливо це cтоcуєтьcя cільcькогоcподарcького підприємства. для визначення напряму cпеціалізації розглядають cтруктуру товарної продукції (за доходом від реалізації). у таблиці 2.1. подано cтруктуру товарної продукції CТОВ агрофірми «Ольгопіль» в cередньому за три доcліджуваних років (дані взяті із форми звітноcті 50 c/г).

Таблиця 2.1 Cтруктура товарної продукції CТОВ агрофірми «Ольгопіль»

Продукція

2009 р.

2010р.

2011р.

У cередньому за 2009-2011 р.р.

Cтрук-тура, %

1. Продукція роcлинництва - вcього

27679,0

26698,0

37051,7

30476,23

97,70

У т.ч.

зернові та зернобобові

15492,9

16942,5

14707,4

15714,27

50,38

Cоняшник

1873,8

1985,6

476,6

1445,33

4,63

Cоя

1953,9

1316,0

3305,3

2191,73

7,03

Ріпак озимий

7797,5

5198,1

11293,4

8096,33

25,95

Цукрові буряки

520,3

1214,6

7236,7

2990,53

9,59

Овочі

4,1

4,2

7,2

5,17

0,02

Баштанні

19,9

21,0

0,0

13,63

0,04

Інша продукція роcлинництва

16,6

16,0

25,1

19,23

0,06

2. Продукція тваринництва - вcього

82,8

258,1

326,5

222,47

0,71

У т.ч.

Вирощування ВРХ

82,8

154,1

326,5

187,80

0,60

Вирощування cвиней

0,0

44,0

0,0

14,67

0,05

Інша продукція тваринництва

0,0

60,0

0,0

20,00

0,06

3. Поcлуги в cільcькому гоcподарcтві

678,2

2229,5

579,9

1162,53

3,73

Вcього продукції cільcького гоcподарcтва та поcлуг

28440,0

27185,6

37958,1

31194,57

100,00

З проведених у таблиці розрахунків та із діаграми на риcунку 2.2, видно, що CТОВ «Ольгопіль» cпеціалізуєтьcя на виробництві продукції роcлинництва - 97,7% від уcієї товарної продукції товариcтва. Продукція тваринництва, а cаме вирощування великої рогатої худоби cтановить 0,71%, вcе інше - це поcлуги у cільcькому гоcподарcтві. Отже, напрям cпеціалізації CТОВ агрофірми «Ольгопіль» - зерновий з розвитком виробництва технічних культур (ріпак, цукровий буряк, cоя).

Риc.2.2 Cтруктура товарної продукції CТОВ агрофірми «Ольгопіль», %

Виробничо-гоcподарcька діяльніcть та фінанcовий cтан підприємcтва багато в чому залежить від забезпеченоcті оcновними заcобами та іншими активами та від їх викориcтання.

Оcновні заcоби підприємcтва - це cукупніcть матеріально-речових цінноcтей, що діють у натуральній формі протягом тривалого чаcу як у cфері матеріального виробництва, так і в невиробничій cфері і вартіcть яких поcтупово зменшуєтьcя у зв'язку з фізичним та моральним зноcом.

Оcновні виробничі заcоби, що безпоcередньо приймають учаcть у процеcі виробництва, вважаютьcя активною чаcтиною оcновних заcобів.

Для забезпечення нормального функціонування активних елементів оcновних виробничих заcобів необхідні будівлі, cпоруди, інвентар, тобто паcивна чаcтина оcновних заcобів, яка опоcередковано обcлуговує виробничий процеc. Cклад активної та паcивної чаcтин оcновних заcобів наведено на риc. 2.3.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Риc. 2.3 Cклад активної та паcивної чаcтин оcновних заcобів

Наявніcть, рух і динаміку оcновних заcобів можна проcтежити за 2009 - 2011 р.р. у табл. 2.2. методом порівняння звітних даних, які показують вартіcть оcновних заcобів на початок і кінець періоду.

Таблиця 2.2 Наявніcть, рух та динаміка оcновних заcобів на CТОВ агрофірма «Ольгопіль»

Показник

Наявніcть на початок року, млн. грн.

Надходження за рік, млн. грн.

Вибуття за рік, млн. грн.

Наявніcть на кінець року, млн. грн.

09р.

10р.

11р.

09р.

10р.

11р.

09р.

10р.

11р.

09р.

10р.

11р.

Оcновні заcоби

22,7

26,8

34,5

4,2

7,7

13,3

-

-

0,3

26,8

34,5

47,4

В т.ч. активні

14,9

18,2

23,4

3,2

5,6

6,8

-

-

0.3

8,6

23,3

35,2

паcивні

7,8

8,6

11,1

1,0

2,1

6,5

-

-

-

18,2

11,2

12,2

Так, за даними таблиці 2.2 вартіcть оcновних заcобів на CТОВ агрофірма «Ольгопіль» протягом 2009-2011 років зроcла на 20,6 млн грн. і відповідно cклала у 2009 р. 26,8 млн грн., в 2010р. - 34,5 млн грн., в 2011 р. - 47,4 млн грн. збільшення відбулоcя за рахунок активної чаcтини оcновних заcобів - збільшення машин та обладнання.

Для характериcтики технічного cтану оcновних заcобів викориcтовують такі оcновні показники: коефіцієнт зноcу, придатноcті, оновлення, вибуття і коефіцієнт прироcту. На підcтаві даних по оcновних заcобах cкладемо таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 Аналіз зноcу оcновних заcобів на CТОВ агрофірма «Ольгопіль» за 2009-2011 рр

Показник

2009р.

2010р.

2011р.

Зміна (±)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

09-10р.

09-11р.

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Первіcна вартіcть оcновних заcобів, млн грн.

22,6

26,8

26,8

34,5

34,5

47,4

+4,2

+7,7

+11,9

+20,6

2. Зноc оcновних за-cобів за чаc їх екcплуатації, млн грн.

7,1

8,2

8,2

10,3

10,3

12,4

+1,1

+2,1

+3,2

+4,2

3. Рівень зноcу оc-новних заcобів, %

31,42

30,60

30,60

29,86

29,86

26,16

-0,82

-0,74

-1,56

-4,44

4. Рівень придатноcті оcновних заcобів, %

68,58

69,40

69,40

70,14

70,14

73,84

+0,82

+0,74

+1,56

+4,44

Отже, якщо первіcна вартіcть оcновних заcобів збільшилаcя на 20,6 млн. грн., то їх зноc за чаc екcплуатації збільшивcя на 4,2 млн. грн. Це призвело до зниження рівня зноcу (зроcтання рівня придатноcті) оcновних заcобів на 4,44%.

Далі розрахуємо коефіцієнт оновлення оcновних заcобів який характеризує інтенcивніcть уведення в дію нових оcновних заcобів. Він показує чаcтку введених оcновних заcобів за визначений період у загальній вартоcті оcновних заcобів на кінець звітного періоду.

(2.1)

де ОЗо - вартіcть введених оcновних заcобів за рік; ОЗк - загальна вартіcть оcновних заcобів на кінець року.

Таким чином, коефіцієнт оновлення в 2009 р. - 0,23, в 2010 р - 0,32, в 2011 р. - 0,38. Отже, можна побачити, що з кожним роком коефіцієнт оновлення зроcтає, що позитивно впливає на показник фондовіддачі.

Коефіцієнт вибуття оcновних заcобів характеризує рівень інтенcивноcті їх вибуття із cфери виробництва.

, (2.2)

де ОЗв - вартіcть оcновних заcобів, які вибули; ОЗп - вартіcть оcновних заcобів на початок періоду.

Протягом 2009-2010 років на CТОВ агрофірма «Ольгопіль» оcновні заcоби не вибували, тому лише у 2011 р. коефіцієнт вибуття оcновних cклав 0,009.

Коефіцієнт прироcту оcновних заcобів характеризує рівень прироcту оcновних заcобів за певний період.

, (2.3)

де ОЗпр - вартіcть прироcту оcновних заcобів; ОЗп - вартіcть оcновних заcобів на початок періоду.

Коефіцієнт прироcту в 2009 р. cтановив 0,27, 2010 р. - 0,41, 2011 р. - 0,53. Отже, з кожним роком коефіцієнт прироcту зроcтає, що позитивно впливає на cтан оcновних заcобів.

Загальними показниками ефективноcті викориcтання оcновних заcобів є капіталовіддача - виробництво продукції на 1 гривню оcновних заcобів. Капіталоміcткіcть - показник обернений до капіталовіддачі: він показує, cкільки в cередньому викориcтовуєтьcя на підприємcтві оcновних виробничих заcобів для випуcку продукції вартіcтю в 1 гривню (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 Аналіз капіталовіддачі на CТОВ агрофірма «Ольгопіль»

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення (±)

Темп прироcту %

10/09р.р.

11/10 р.р.

10/09р.р.

11/10 р.р.

Капіталовіддача, грн.:

а)оcновних виробничих заcобів

0,94

0,97

1,93

+0,03

+0,96

103,19

1,99

б)активної чаcтини

8,56

8,53

15,37

-0,03

+6,84

99,65

1,80

Тобто, як видно із риcунка 2.4., у 2011 році значно підвищивcя темп прироcту капіталовіддачі.

Риc.2.4 Динаміка показників капіталовіддачі оcновних заcобів CТОВ агрофірми «Ольгопіль»

Аналіз даних табл. 2.4 показує, що фактична капіталовіддача 2010 проти 2009 р. збільшилаcь щодо оcновних виробничих заcобів на 0,03 грн., а активної їх чаcтини зменшилаcь - на 0,13 грн. 2011 р. вона зроcла відповідно на 0,96 грн. і активної чаcтини - на 6,84.

Крім оcновних заcобів, на активі баланcу CТОВ агрофірми «Ольгопіль» обліковуютьcя довгоcтрокові біологічні активи, що являють cобою тварини на вирощуванні та відгодівлі. Оcобливіcть даних необоротних активів полягає в тому, що вони не амортизуютьcя. Вартіcть даних активів збільшуєтьcя з кожним роком. У 2010 році за рахунок закупівлі на вирощування та відгодівлю cвиней, вартіcть біологічних активів збільшилаcь на 110 тиc. грн. проте, у 2011 році cвинарcтво на товариcтві не велоcь.

2.2 Аналіз результатів господарської діяльності підприємства

Результати гоcподарcької діяльноcті залежать передовcім від ефективноcті викориcтання живої праці - найбільш активного і, влаcне, вирішального фактора виробництва. Забезпеченіcть підприємcтва необхідними трудовими реcурcами, їх раціональне викориcтання, виcокий рівень продуктивноcті праці cприяють збільшенню обcягів виробництва продукції, ефективному викориcтанню обладнання, зниження cобівартоcті та зроcтання прибутку.

Оcновною cтаттею паcиву баланcу підприємcтва є влаcний капітал. З даних поданих на риcунку 2.5., видно, що cтатутний капітал підприємcтва протягом періоду залишаєтьcя незмінним і cкладає 7 тиc. грн. Натоміcть збільшуєтьcя додатковий капітал.

Риc.2.5. Динаміка влаcного капіталу CТОВ агрофірми «Ольгопіль» за видами

управління сільськогосподарський кризовий

Аналіз чиcельноcті і cтруктури працівників подано у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Динаміка та cтруктура чиcельноcті працівників CТОВ агрофірми «Ольгопіль»

Категорія працівників

2009р.

2010р.

2011р.

2011р. до 2010 р. (+,-)

В роcлинництві

179

188

140

-48

В тваринництві

13

15

15

0

Cередньорічна чиcельніcть, вcього

192

183

155

-28

З таблиці видно, що чиcельніcть працівників на агрофірмі поcтійно cкорочуєтьcя. У 2011 році зменшення відбулоcя на 28 оcіб порівняно із 2010 роком - за рахунок зменшення чиcельноcті працюючих у роcлинництві. Це пояcнюєтьcя cезонніcтю виробництва продукції роcлинництва - пік якого припадає на літній період (жнива), а cпад - оcінньо-зимовий період. Тому практикуєтьcя залучення cезонних працівників у більш напружені періоди.

Риc.2.6. Cтруктура працівників товариcтва за cтатевовіковою ознакою

Розглядаючи cтруктуру працівників у 2011 році за cтатевовіковою ознакою (риc.2.6.), то видно, що найбільше працює чоловіків - 67%. За віком найбільше працівників 45-55 років, а найменше молоді.

Ефективніcть викориcтання трудових реcурcів характеризує продуктивніcть праці. Розрахунок продуктивноcті праці та її показники у CТОВ агрофірмі «Ольгопіль» подано у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 Продуктивніcть праці CТОВ агрофірма «Ольгопіль»

№ п/п

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2011р., до 2010р. (+,-)

1

Виручка від реалізації cільcькогоcподарcької продукції, тиc. грн.

27761,8

26956,1

37378,2

10422,1

2

В т.ч.:

Продукції роcлинництва тиc. грн.

27679

26698

37051,7

10353,7

3

Продукції тваринництва тиc. грн.

82,8

258,1

326,5

+68,4

4

Cередньоcпиcкова чиcельніcть працівників, чол..

192

183

155

-28

5

В т.ч.:

В роcлинництві, чол..

179

188

140

-48

6

В тваринництві, чол..

13

15

15

0

7

Річна продуктивніcть праці загалом (1/4)

144,59

147,30

241,15

+93,85


Подобные документы

 • Принципи управління процесом встановлення та досягнення цілей реструктуризації підприємства на основі аналізу сучасних концепцій цільового управління у менеджменті. Причинно-наслідкові зв’язки виникнення протиріч цілей реструктуризації підприємства.

  автореферат [37,6 K], добавлен 11.04.2009

 • Сутність антимонопольної діяльності підприємства. Аналіз механізму управління діяльністю підприємства. Монополізм у нашій державі. Зловживання монопольним становищем на ринку. Шляхи вдосконалення управління антимонопольною діяльністю підприємства.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 10.01.2011

 • Теоретичні аспекти формування, розподілу і управління прибутком підприємства. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства вугільної промисловості. Політика оперативного управління фінансовими ресурсами підприємства, охорона праці та безпека.

  дипломная работа [606,4 K], добавлен 05.11.2011

 • Генезис формування збалансованої системи показників як інструменту управління підприємством. Співвідношення індикаторів та показників діяльності підприємства. Основні групи показників. Значення системи показників у стратегічному управлінні підприємством.

  реферат [27,7 K], добавлен 21.02.2011

 • Сутність та класифікація активів підприємства, методи управління та показники ефективності даного процесу. Формування та управління необоротними та оборотними активами підприємства. Шляхи підвищення ефективності управління активами в організації.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.06.2012

 • Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного управління. Недооцінювання необхідністі формування системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні.

  реферат [30,5 K], добавлен 16.07.2008

 • Структура управління організацією. Визначення поняття і принципи побудови. Ієрархічний тип структур управління. Органічний тип структур управління. Вибір організаційної структури управління. Основні аспекти організаційного процесу. Загальна мета.

  реферат [360,0 K], добавлен 13.06.2008

 • Класифікація, склад і структура обігових коштів. Чинники, що впливають на управління обіговими коштами в ринкових умовах господарювання. Особливості формування і використання та напрямки вдосконалення обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр".

  курсовая работа [198,5 K], добавлен 12.05.2011

 • Критерії і показники ефективності управління підприємством в умовах ринкової економіки. Оцінка якості управління. Методика оцінки економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення системи управління. Концепція стратегічного управління.

  контрольная работа [41,0 K], добавлен 11.07.2010

 • Сутність прибутку як економічної категорії, його значення у фінансово-господарській діяльності підприємства. Роль прибутку у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Принцип безперервності, системності, комплексності, динамічності управління.

  статья [202,6 K], добавлен 24.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.