Метод та методика економічного аналізу

Визначення поняття, сутності та особливостей предмета економічного аналізу. Розгляд основних методів обробки економічної інформації та факторного аналізу. Опис моделювання факторних систем. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид лекция
Язык украинский
Дата добавления 21.01.2016
Размер файла 208,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

160000

240000

+80

150

Середньорічна чисельність працівників, чол.(Ч)

1000

1200

+200

120

Середньоденний виробіток продукції одного працівника, тис. ум. од.(ВД)

640

781,25

+141,25

122,1

Кількість відпрацьованих днів одним працівником (Д)

250

256

+6

102,4

ВП = ЧП•Д•ВД,

ДВП заг = ДВПчп+ДВПд+ДВПвд = 35973 + 4680 + + 39347 =

= 80 000 млн. ум. од.

Список використаної літератури

1. Калина А.В. Економічний аналіз: навч. посібник для дистанційного навчання / За наук. ред. В.Б. Захожая. - К.: Університет "Україна", 2006. - 254 с.

2. Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум: навчальний посібник / О.В. Калініченко, О.Д. Плотник. - К.: Кондор, 2012. - 600 с.

3. Кармазін В.А. Економічний аналіз: Практикум / В.А. Кармазін, О.М. Савицька. - К.: Знання, 2007. - 255 с.

4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2010. - 378 с.

5. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб. пособие для вузов / под ред. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 471 с.

6. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання курсової та контрольної робіт з дисциплін "Економічний аналіз господарської діяльності підприємства", "Теорія економічного аналізу"/ Укладачі: Н.В. Мішеніна, Г.А. Мішеніна, О.Ю. Дроздова. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 77 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність моделювання в економічному аналізі і засоби його реалізації. Класифікація економічних моделей та етапи їх побудови. Види економічного аналізу, зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами. Основні принципи аналізу систем.

  курсовая работа [31,7 K], добавлен 03.06.2008

 • Предмет і види економічного аналізу. Категорії економічного аналізу. Метод і методика економічного аналізу: аналітичний метод, деталізація, порівняння, моделювання, балансовий метод, елімінування, статистичні, економіко-математичні методи.

  курсовая работа [86,4 K], добавлен 04.12.2006

 • Визначення предмета економічного аналізу у працях вчених. Історичні і сучасні погляди на зміст економічного аналізу, його принципи і методи, відокремлення від бухгалтерського обліку. Проблеми економічного аналізу в поглядах західних економістів.

  реферат [33,1 K], добавлен 30.08.2016

 • Система економічної інформації, її характерні особливості. Сутність процесу забезпечення економічного аналізу інформацією і вимоги до неї. Особливості класифікації і характеристика основних джерел інформаційного забезпечення економічного аналізу.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.06.2014

 • Зміст, предмет, види, фактори економічного аналізу. Задачі економічного аналізу: оцінка факторів зовнішнього середовища, вивчення кон’юнктури ринку, оцінка конкурентоспроможності продукції. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами.

  реферат [19,5 K], добавлен 18.08.2009

 • Основні методичні принципи організації економічного аналізу. Складові елементи організації економічного аналізу на підприємстві, їх характеристика. Характеристика основних етапів аналітичних досліджень. Порядок складання програми економічного аналізу.

  курсовая работа [92,3 K], добавлен 22.06.2015

 • Предмет, зміст та види економічного аналізу. Метод, методика та прийоми економічного аналізу. Основні категорії аналізу: показники, фактори, резерви, їх класіфікація. Аналіз ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, основних засобів.

  курс лекций [91,8 K], добавлен 12.12.2008

 • Розгляд поняття екологія, економіка, система. Досліджено складові еколого-економічної системи. Огляд складових, послідовності та видів проведення еколого-економічного аналізу діяльності підприємства. Оцінка застосування еколого-економічного аналізу.

  статья [22,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Аналіз як абстрактно-логічний метод пізнання. Сфера економічного аналізу, його предмет та роль в управлінні діяльністю суб’єкта господарювання. Класифікація і характеристика видів. Метод економічного аналізу, його складові, основні принципи та категорії.

  лекция [1,9 M], добавлен 26.04.2012

 • Переваги та недоліки методу порівняльного аналізу. Використання графічного образу для ілюстрації параметрів економічної системи. Поняття про матричні моделі та математичне програмування. "Пляшкове горлечко" на підприємстві. Об’єкт аналізу предметів праці.

  контрольная работа [23,6 K], добавлен 07.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.