Процес формування, побудови та створення підприємства

Підприємство як суб'єкт господарювання, основні етапи його створення. Бізнес-планування як складова забезпечення розвитку торговельного підприємства. Аналіз торговельної діяльності підприємства ТОВ "Вініл". Сучасний стан та перспективи розвитку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.10.2013
Размер файла 57,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретичні аспекти створення підприємства
 • 1.1 Підприємство як суб'єкт господарювання
 • 1.2 Основні етапи створення підприємства
 • 1.3 Бізнес-планування як складова забезпечення розвитку торговельного підприємства
 • Розділ 2. Аналіз торговельної діяльності підприємства ТОВ "ВІНІЛ", що функціонує на ринку м. Дніпропетровська
 • 2.1 Організація, об'єкт та методики дослідження
 • 2.2 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємства
 • 2.3 Обгрунтування потенційних можливостей підприємства ТОВ "Вініл" на основі SWOT-аналізу
 • Висновки і пропозиції
 • Список використаних джерел

Вступ

В сучасному світі стрімкого розвитку ринкових відносин слово "підприємство" давно здобуло звичного змісту. Кожен охочий може стати підприємцем здійснивши декілька операцій на ринку, що принесли певний прибуток. Не важко просто володіти статусом "підприємства" або "приватного підприємця", складніше наповнити зміст цього слова внутрішнім розвитком бізнесу, виходом на широкий ринок та задоволенням потреб певних споживачів. Але все починається з процесу створення та організації підприємства, з вибору виду діяльності, офіційної реєстрації, затвердження установчих документів. Цей процес не є надто простим, адже сучасна бюрократична машина значно ускладнює його достатньо великим набором документів, свідоцтв та дозволів для деяких видів діяльності [6,c.524].

Актуальність обраної тематики даної курсової роботи полягає в постійній необхідності розвитку та удосконалення процесу створення підприємств. Адже головною метою сучасної більшості виступає саме побудова власного бізнесу в нелегкому економічному просторі України.

Мета і основні завдання дослідження - розкриття ролі і місця процесу створення підприємства в загальному обсязі інформації щодо життєдіяльності сучасних підприємств, їх розвитку та становлення.

Для досягнення цієї мети основну увагу було зосереджено на таких завданнях:

загальна характеристика поняття "підприємство", як інструменту господарювання;

висвітлення основних етапів створення сучасного підприємства;

обґрунтування значення процесу бізнес-планування для досягнення максимального успіху підприємства;

висвітлення аналізу діяльності діючого підприємства;

винайдення напрямів удосконалення процесу створення підприємств.

Об'єктом курсової роботи являється ТОВ "Вініл".

Предметом - процес формування, побудови та створення підприємства, як суб`єкта господарювання.

Джерелами розкриття даної теми були використані навчальні посібники спеціалізовані у сфері сучасної економіки та бізнес-планування, періодичні видання переважно спрямовані на висвітлення тематики управління підприємницькою діяльністю, а також наукові видання та монографії з теорії створення підприємств.

Структура роботи складається із вступу, двох основних розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі роботи розглянуто поняття "підприємства" та "підприємницької діяльності", стандартні етапи їх створення. Другий розділ роботи присвячено дослідженню процесу створення підприємства що господарює на ринку України та його подальшому розвитку.

створення підприємство торговельне

Розділ 1. Теоретичні аспекти створення підприємства

1.1 Підприємство як суб'єкт господарювання

Підприємство в сучасній економіці являє собою основну виробничо-господарську ланку будь-якої національної економіки. Якщо говорити мовою законодавства, то під підприємством слід розуміти самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами.

Метою будь-якого підприємства є забезпечення зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвитку підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості, утвердження суспільного господарського порядку в економічній системі країни, сприяння гармонізації її з іншими економічними системами.

У практиці господарювання кожне підприємство представляє собою складну економічну систему, що здійснює багато видів діяльності.

Основним завданням діяльності підприємства є забезпечення потреб суспільства товарами (послугами) відповідного асортименту та належної якості. Виконання основного завдання підприємства вимагає вирішення таких окремих завдань:

- постійне підвищення ефективності виробництва;

- своєчасне і термінове впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво;

- постійне зростання культурно-технічного та професійно-кваліфікаційного рівня працівників підприємства і залучення їх до творчої діяльності (винахідництво, раціоналізаторство, новаторство).

Основними ознаками підприємства є:

- виробничо-технічна єдність;

- економічна єдність;

- організаційна єдність.

Виробничо-технічна єдність підприємства визначається спільністю призначення продукції (послуг) або спільністю процесів її виробництва. Вона визначає єдину систему технічної документації, загальну технічну політику окремих ланок підприємства тощо.

Економічна єдність підприємства проявляється в єдності плану, обліку, спільності матеріальних, технічних і фінансових ресурсів, економічних результатів роботи та єдиної системи стимулювання.

Організаційна єдність підприємства передбачає наявність єдиного колективу, єдиної адміністрації і управління виробництвом, загальної системи їх обслуговування, що визначає спільну відповідальність за здійснювану діяльність.

Запорукою успішного функціонування підприємства в конкурентному ринковому середовищі є ефективна виробнича діяльність підприємства, яка включає:

- розробку програми випуску товарів (послуг) в поточному періоді і на перспективу;

- збалансування виробничих потужностей підприємства;

- обґрунтування обсягу виготовлення продукції (послуг) певної номенклатури й асортименту відповідно до потреб ринку;

- безперебійне матеріально-технічне забезпечення виробництва необхідними ресурсами;

- розробку узгоджених у часі і просторі оперативно-календарних графіків виготовлення продукції (надання послуг);

- впровадження оптимізаційних програм щодо раціонального використання наявних у підприємства ресурсів.

Економічна діяльність підприємства нерозривно пов'язана із його соціальною діяльністю, яка передбачає створення безпечних умов праці, забезпечення соціальних гарантій в межах норм чинного законодавства, отримання соціальних виплат відповідними категоріями працівників, створення сприятливого клімату в колективі. До неї також відносяться будівництво житла для всіх категорій працівників, утримання дитячих садків, ясел, спортивних комплексів, баз і будинків відпочинку, профілакторіїв, поліклінік тощо.

Двома основними сторонами підприємства є певна сукупність продуктивних сил (засобів праці, працівників, наукових лабораторій тощо) та відносин власності, які виникають внаслідок привласнення засобів та результатів виробництва й управління власністю.

Від характеру соціально-економічного поєднання працівників із засобами виробництва значною мірою залежить тип підприємств. Якщо, наприклад, засоби виробництва належать окремому власнику або групі власників і працівники наймаються на умові продажу робочої сили за певну заробітну плату, це підприємства капіталістичні.

Необхідно зазначити, що в Україні та в багатьох інших країнах розрізняють такі основні види підприємств (Рис.1.1):

Рис.1.1 Види підприємств.

- Державні засновані на державній формі власності. Оскільки вона поділяється на загальнодержавну та комунальну, відповідно виділяють загальнодержавні та комунальні підприємства;

- колективні трудові - засновані на власності трудового колективу.

Розрізняють колективні трудові підприємства (або народні підприємства), кооперативні, підприємства громадських організацій та ін.

- приватні - засновані на власності окремої особи (капіталіста), який наймає робочу силу;

- колективні (акціонерні) - засновані на власності кількох власників капіталу, які наймають робочу силу;

- індивідуальні (приватні) трудові - засновані на приватній власності фізичної особи та її особистій праці;

- сімейні - засновані на праці членів однієї сім'ї;

- спільні (змішані) - засновані на поєднанні різних форм власності, в тому числі із залученням іноземного капіталу [4, c.624].

Отже, можна сказати, що не надто важливо як правильно класифікувати підприємство. Більш важливим аспектом є те, як правильно розпочати і створити підприємство, здатне функціонувати в складних економічних умовах.

1.2 Основні етапи створення підприємства

Започаткування підприємницької діяльності здійснюється відповідно до певної технології створення бізнесу, що є специфічною для кожного конкретного випадку і залежить від сфери вибраної діяльності. Одним із перших етапів заснування власного діла є пошук підприємницької ідеї. Пошук привабливої ідеї бізнесу - це досить важке і відповідальне завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої знання і здібності. На цьому етапі виникає проблема: де і як шукати нову підприємницьку ідею.

Наступним етапом створення власного підприємства є вибір типу підприємства і обгрунтування цілей підприємницької діяльності.

При створенні нового підприємства виникає необхідність визначити (вибрати) тип підприємства. Тип залежить від бажання підприємця вибрати певний спосіб процедури прийняття рішення. Таке рішення у приватному секторі можна приймати на колективній основі або на основі єдиноначальності.

Вирізняють два типи підприємництва:

- самокерована фірма (підприємство);

- підприємницька фірма (підприємство).

Приймаючи рішення про вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми, підприємець повинен:

- визначити потрібний йому рівень і обсяг можливих прав і обов'язків, що залежить від профілю та змісту майбутньої підприємницької діяльності, можливого кола партнерів, співвідношення найбільш доцільної форми організації підприємства і можливостей, що надаються чинним законодавством;

- вирішити питання про форму створення статутного фонду засновуваного підприємства, що також залежить від конкретного змісту майбутнього підприємства, власних можливостей, масштабів діяльності, рівня конкуренції у тій галузі, в яку підприємець має намір проникнути. Для започаткування будь-якої справи потрібно мати достатньо потужний стартовий капітал;

- ретельно зважити і видати найбільш ефективну форму організаційної побудови підприємства.

При створенні підприємств мають бути визначені конкретні цілі їхньої діяльності, тобто кінцевий стан господарювання, якого фірма сподівається досягти на певний момент у майбутньому.

Процес формування цілей підприємства має бути конкретним і передбачати:

- виробництво наперед визначеної кількості певної групи товарів;

- задоволення виявлених у певному регіоні потреб у конкретній сукупності товарів (продуктів, послуг);

- обслуговування певної категорії клієнтів тощо.

Зокрема підприємці ставлять перед собою не лише поточні цілі, а й перспективні, тобто планують як тактику, так і стратегію свого становлення функціонування і розвитку.

Зокрема тактика підприємця може полягати у тому, що на початковому етапі своєї діяльності накопичити певну суму власного капіталу, яка потім на другому етапі буде використана для розвитку підприємства.

Отже, основні етапи створення підприємства:

- пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової лінії на ринку;

- свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємство);

- усвідомлення та розробка власних стратегій та тактик вибраного бізнесу;

- придбання засобів реалізації підприємницької ідеї;

- технічних засобів і предметів праці, майном необхідних працівників;

- встановлення ринкової ціни на виріб чи послугу;

- започаткування конкретного виробництва, визначення каналів збуту власної продукції [5,c.480].

Успішне подолання цих кроків дає можливість наблизитись до практичної реалізації формальної акції - підготовки документів для заснування, державної реєстрації, ліцензування діяльності започаткованої фірми.

Порядок державної реєстрації підприємств регулюється Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року [2].

Порядок проведення державної реєстрації підприємств включає, зокрема:

- перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу підприємця до Єдиного державного реєстру;

- оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

Строк державної реєстрації підприємства не повинен перевищувати 3 робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації підприємства засновник (засновники) або уповноважена ним особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації підприємства [1-2].

Отже, щоб відкрити своє підприємство, важливо дотримуватись основних етапів створення, а також обов'язково пройти реєстрацію.

1.3 Бізнес-планування як складова забезпечення розвитку торговельного підприємства

Щороку сотні тисяч людей у країнах з ринковою економікою відкривають власний бізнес. Але статистика говорить, що на ринку утримуються тільки 33% новостворених підприємств. Це відбувається в основному через невміння більшості підприємців планувати свій бізнес.

І навпаки, якщо комусь вдалося з самого початку підняти і поставити свою справу, то саме завдяки правильному підходу до аналізу ринку і плануванню своїх дій на ньому.

Бізнес-план являє собою документ, в якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, а також подано характеристику ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та особливості його управління. Бізнес-план може бути розроблений як для нового підприємства, що тільки створюється, так і для вже діючого на черговому етапі його розвитку. Він виконує щонайменше 8 основних функцій - як зовнішніх (познайомити з підприємством і розкрити суть його діяльності різним представникам ділового світу), так і внутрішніх, життєво важливих для діяльності самого підприємства.

Як жоден інший з планів підприємства бізнес-план має зовнішню спрямованість, перетворюється на своєрідний товар, через продаж якого можна отримати максимально можливий прибуток.

По-перше, на початковому етапі створення бізнесу цей план є основним інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім світом. Він повинен переконати майбутніх постачальників, покупців і найманих працівників у тому, що ви віднайшли привабливу ідею, що у вас є обґрунтована і реальна програма здійснення вашого задуму. Бізнес-план дозволяє стандартизувати процес ознайомлення з підприємством, витратити мінімально можливий час підприємця, упорядкувати контакти.

По-друге, наявність бізнес-плану - обов'язкова вимога з боку цивілізованого ринку.

По-третє, бізнес-план - це засіб залучення капіталу, що необхідний для розвитку бізнесу [6,c.524].

У сучасних умовах в Україні бізнес-план здійснює важливу функцію - він є інструментом процесу приватизації державних підприємств. Тут він використовується для обґрунтування пропозицій щодо приватизації, для визначення кола завдань, зв'язаних із санацією (оздоровленням) підприємств, які приватизуються. Бізнес-план входить до складу проспектів емісії цінних паперів, які публікуються при акціонуванні економічної організації.

Крім зовнішніх чинників бізнес-план виконує чимало важливих внутрішніх функцій. По-перше, планування - це ключ до успіху в бізнесі.

Тобто бізнес-план - це засіб моделювання систем управління новим бізнесом, що дозволяє перевірити підприємницьку ідею на раціональність та реалістичність ще до її практичної реалізації. Ваш проект може не відбутись уже на папері, але краще такий неприємний висновок зробити на стадії проектування, а не тоді, коли на створення фірми вже витрачено час, кошти і зусилля.

По-друге, бізнес-план - це можливість виявити у зародковому стані ті проблеми розвитку підприємства, які в майбутньому загрожують перерости в серйозні перешкоди та істотно ускладнити роботу. Багатьох із виявлених у ході планування сильних і слабких сторін підприємства ви, можливо, не змогли б побачити, якби не працювали над створенням бізнес-плану. Звичайно, він не може виключити ці помилки, але дозволяє значно зменшити ризик.

По-третє, складання бізнес-плану дозволяє одержати інструмент контролю та управління, який забезпечує планомірне просування підприємства до поставленої мети.

Бізнес-план, як і стратегічний план підприємства, охоплює досить тривалий період, звичайно 3-5 років, інколи більше, однак між ними є ряд відмінностей.

Бізнес-плани мають чітко окреслені часові межі, після закінчення яких визначені планом цілі й завдання мають бути виконані.

Таким чином, бізнес-план за своєю формою, на відміну від стратегічного плану, тяжіє до проекту з його конкретною переробкою і певною самодостатністю [5,c.480].

Вищевикладене дає підстави зробити висновки, що ринкова економіка і бізнес-план є взаємодоповнюючими складниками економічного механізму. Сучасний ринок і ринкові відносини не можуть перебувати поза сферою економічного планування. Нерозуміння важливості бізнес-плану стало для багатьох підприємств банкрутством. Це відбулося тому, що механізм управління (незалежно від об'єкта) складається з таких елементів: планування, організація, контроль і оперативне регулювання виконання плану. У сучасних умовах організувати виробництво і реалізацію продукції по-іншому неможливо.

Розділ 2. Аналіз торговельної діяльності підприємства ТОВ "ВІНІЛ", що функціонує на ринку м. Дніпропетровська

2.1 Організація, об'єкт та методики дослідження

Об'єктом даної курсової роботи є Товариство з Обмеженою відповідальністю Шпалерна фабрика "Вініл", яка знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 174. Години роботи: з 8-20, без вихідних і перерви.

На території площею більше трьох гектарів розташований основний виробничий корпус (понад 6 тис. кв. м), склад сировини і матеріалів, склад готової продукції, допоміжні виробничі приміщення і офісні будівлі.

Штат працівників на території фабрики "Вініл" складає більше 1000 чоловік.

Під відомою торгівельною маркою "Ланіта" підприємство випускає повний асортимент шпалер європейського класу на паперовій і флізеліновій основах.

Компанія володіє найсучаснішою технологічною базою серед шпалерних підприємств України і СНД. Висока продуктивність досягнута шляхом введення замкнутого циклу виробництва, при якому на всіх етапах використовуються виключно власні ресурси, такі як:

- дизайн студія;

- ділянки лазерного гравіювання прокатних валів і підготовки вінілових паст;

- сучасні виробничі лінії, що дозволяють випускати більше 3 млн. рулонів шпалер в місяць.

Підприємство було засноване за рішенням власників та зареєстроване виконавчим комітетом Бабушкінської районної Ради м. Дніпропетровська згідно за Розпорядженням №18-РП від 05.02.1998 р.

Але початково фірма функціонувала не як повноцінне підприємство по виробництву продукції, а як приватне підприємство, що замається імпортно-експортними операціями.

Пізніше, за рішенням засновників підприємства, воно було перетворене у Товариство з Обмеженою Відповідальністю у зв'язку із зміною його форми власності та організаційно-правової форми. Про це свідчить Договір про перетворення приватного підприємства "Вініл" у ТОВ "Вініл", який між собою уклали власники.

Для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внесків учасників було створено Статутний фонд підприємства у розмірі 60000 гривень.

08.07.1999 року після загальної реорганізації системи реєстрації підприємства ТОВ "Вініл" отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Місцем проведення державної реєстрації зазначено "Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради".

Всі реєстраційні документи, що отримувались підприємством на етапі його створення та становлення були підкріплені єдиним Статутом ТОВ "Вініл", що був затверджений Загальними зборами засновників 19 квітня 1999 р., а також зареєстрований Виконавчим комітетом Бабушкінської районої ради м. Дніпропетровськ.

Ринок шпалерної продукції в Україні та ближньому зарубіжжі достатньо насичений конкурентними підприємствами. Основним конкурентом ТОВ "Вініл" в м. Дніпропетровськ є ПАТ "Едем". Воно являє собою потужне сучасне підприємство із зразковою культурою виробництва, що випускає шпалери, які відповідають високим європейським стандартам. Виробничо-управлінська база компанії знаходиться в лівобережній частині Дніпропетровська і складається з двох фабричних комплексів, розташованих на відстані 5 км один від одного.

Шпалерна фабрика "Едем", як і ТОВ "Вініл" володіє сучасним устаткуванням з Німеччини, Франції, Голландії, Великобританії. Кожна лінія шпалерної фабрики "Едем" багатофункціональна і універсальна. Саме тому між підприємствами постійно існує конкурентна боротьба за свого споживача як в Україні так і за її межами.

Ще одним значним конкурентом в Дніпропетровську виступає Шпалерна фабрика "Золоте руно". Обсяги виробництва даного підприємства значно менші, ніж у ТОВ "Вініл", але вони спеціалізуються на виробництві шпалер, створених за європейськими дизайнами, тому попит на цю продукцію достатньо високий.

По Україні масштабним конкурентом ТОВ "Вініл" виступає ПАО "Слов'янські шпалери КФТБ", місто Корюківка.

Дана компанія виробляє свою продукцію під торгівельною маркою "Слов'янські шпалери", яка широко відома і має заслужений попит на ринках СНД, країн Прибалтики і Європи.

Що стосується конкурентів по СНГ, то одним з головних залишається ТОВ "Палітра" (Російська Федерація).

На сьогоднішній день компанією "Вініл" випускаються наступні види шпалер:

- паперові гофровані;

- шпалери для миття;

- дуплексні;

- акрилові;

- вінілові, на флізелінової основі;

- гарячого тиснення.

У асортименті фабрики більше 3000 дизайнів в різних колористиках, асортимент яких постійно оновлюється. Кожен рулон шпалер упаковується по Європейських стандартах в плівку, мішки або гофро-картонні короби залежно від артикулу по 4, 9, 10,15, 16,20 рулонів.

Вся продукція виробляється з високоякісної сировини відомих європейських постачальників. Основою для виробництва шпалер є звичайно спеціальний папір, який може бути виготовлений з целюлози або флізелінової основи, тобто поліетиленової підкладки.

Покриття шпалер складається з полівінілхлоридної піни, яка містить в собі велику кількість домішок, що надають різним видам шпалер різні властивості.

Що стосується основи для виробництва шпалер компанією "Вініл", то основними постачальниками є наступні:

- Німецька компанія Dresden Papier GmbH, що постачає флізелін щільністю 90 г/м2 та 65 г/м2;

- Фінська компанія Metsa Board Ltd. Вона постачає основу для виробництва шпалер під торгівельною маркою "Cresta" 100 та 110 г/м2.

Також на підприємстві налагоджено виробництво власної пакувальної коробки з гафрокартону на лінії для виробництва картонної коробки, імпортованої з Китаю у 2010 році.

Основною сировиною для такого виробництва виступає папір та картон виробництва ТОВ "Клайпедос Картонас", Литва.

Якщо говорити про основних споживачів продукції виробництва компанії "Вініл", то вони в 97% випадках є оптовими дилерами в різних частинах СНГ та України, які реалізують продукцію з власних складів у роздрібні мережі.

Головним закордонним споживачем і покупцем шпалер ТОВ "Вініл" є Російська Федерація.

Також ТОВ "Вініл" постачає власну продукцію в такі країни як Польща, Молдавія, Монголія, Таджикистан, Узбекистан, Туреччина та ін.

Серед українських покупців в основному виступають великі будівельні мережі, які спеціалізуються на торгівлі будівельними матеріалами по всі Україні. Основним з них є Мережа Будівельних Гіпермаркетів "Нова Лінія", а також "Епіцентр".

На території фабрики функціонують лінії по виробництву шпалер виробництва німецької компанії Herbert Olbrich Gmbh.

Дана фірма поставляє ТОВ "Вініл" комплексні лінії, що включають, від лабораторних установок для нанесень покриттів з робочою шириною 300 мм до виробничих установок для матеріалів для рекламних щитів з робочою шириною 5.400 мм [3].

Отже, вся сировина, що надходить на адресу шпалерної фабрики "Вініл" проходить жорсткий контроль якості у власній лабораторії, після чого може бути направлена в процес виробництва.

Лабораторія оснащена останніми технологіями контролю якості сировини та кінцевої продукції відомих європейських виробників.

2.2 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємства

Товариство з Обмеженою відповідальністю Шпалерна фабрика "Вініл" є визнаним лідером ринку не лише в Україні, але і в країнах СНД і Європи. Торік найбільше підприємство по виробництву шпалер відзначило своє 15-річчя. За довгий час роботи фабрика стала провідним виробником оригінальної високоякісної продукції.

Під торговою маркою "Ланіта" підприємство випускає всі наявні у світовій практиці види шпалер європейського класу. Незмінно високу якість продукції торгової марки "Ланіта" забезпечується жорсткими вимогами, що пред'являються до сировини і відповідності стандартам готової продукції. Виробничі потужності підприємства дозволяють випускати до 2 млн. рулонів шпалер на місяць.

Як підприємство-виробник, має практично необмежені можливості для задоволення запитів клієнтів. Фабрика пропонує більше 2000 найменувань шпалер і постійне поповнення асортименту новими колекціями, створеними у власній дизайн студії, доставку продукції покупцям і ін.

Наявні виробничі потужності та технологічна оснащеність дозволяють також випускати ексклюзивні партії по дизайну або малюнкам замовника в найкоротші терміни. Сертифікати якості і гігієнічні висновки України і Росії, активне впровадження загальноєвропейського стандарту ISO 9001, товарний знак "Вища Проба", дипломи міжнародних виставок, високі оцінки європейських експертів, торгові представництва в країнах СНД, обширна клієнтура в Європі та Азії - підтвердження заслуженої за роки роботи репутації провідного українського виробника шпалер і надійного партнера в бізнесі. Європейська культура виробництва і злагоджена робота колективу, люблячих свою справу фахівців - результат прогресивної корпоративної політики.

Автопарк із понад 100 автомобілів VOLVO та MERSEDES, забезпечених сучасними засобами зв'язку, ритмічно забезпечує сировиною фабрику, і доставляє продукцію клієнтам за чітким графіком і на пільгових умовах.

Шпалерна фабрика "Вініл" - сучасне зростаюче і удосконалене підприємство. Фабрика дорожить високим рейтингом на шпалерному ринку торгової марки "Ланіта", заслужено входить до списку провідних українських брендів.

Підприємство розробляє перспективи свого виробничого розвитку виходячи з довгострокових завдань галузі. Фабрика передбачає заходи з розширення виробництва і підвищення його технічного рівня, оновлення і зростання якості продукції, відкриття нових виробничих ліній.

У сучасних умовах зростання продуктивності праці повинен бути забезпечений за рахунок прискорення науково-технічного прогресу, поглиблення спеціалізації виробництва, активне використання економічних важелів, різкого скорочення ручної і малокваліфікованої праці.

Особливого значення набуває на нинішньому етапі поліпшення організації праці та виробництва, ліквідація втрат робочого часу. За рахунок цього, не привертаючи додаткової робочої сили, можна істотно підвищити обсяг випуску продукції і продуктивність праці.

Отже, можна сказати, що за роки наполегливої роботи шпалерна фабрика "Вініл" заслужила довіру споживачів і пошану з боку партнерів і конкурентів. Такий успіх став можливий завдяки постійному вдосконаленню технологій виробництва, доскональному знанню потреб ринку, і незмінно високій якості виробленої продукції, "Вініл" має на майбутнє великі плани, можна тільки сподіватися, що здійсняться вони найближчим часом.

2.3 Обгрунтування потенційних можливостей підприємства ТОВ "Вініл" на основі SWOT-аналізу

Для того щоб розуміти зміст та поняття такого різновиду аналізу потенційних можливостей ТОВ "Вініл", як SWOT-аналіз, розглянемо його характеристику.

SWOT-аналіз - аналіз в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні процесу виробничої та торговельної діяльності підприємства на чотири основні категорії:

- сильні сторони підприємства (Strengths); слабкі сторони підприємства (Weaknesses)

- можливості (Opportunities), що відкриваються перед підприємством;

- небезпеки (Threats), пов'язані з діяльністю підприємства [6,c.524].

Отже, розглянемо та проаналізуємо потенційні можливості розвитку ТОВ "Вініл" на основі категорій аналізу, що наведений нижче в табл.2.1.

Таблиця 2.1.

SWOT-аналіз ТОВ "Вініл"

Позитивний вплив

Негативний вплив

Внутрішнє середовище

налагоджена система технології виробництва, допоміжні сервіси

кадровий потенціал

Зовнішнє середовище

повне переоснащення або дооснащення власного виробничого циклу

вплив економічної та політичної ситуації в країні, налагодження співробітництва з нестабільними та недобросовісними постачальниками продукції

Внутрішнє середовище ТОВ "Вініл" визначається внутрішніми змінними, тобто ситуаційними факторами всередині підприємства.

Внутрішнє середовище, де працюють менеджери, містить в собі корпоративну культуру, організаційну структуру, технологію виробництва, всі будинки та споруди, які належать організації, машини та обладнання.

Сильними сторонами внутрішнього середовища ТОВ "Вініл" є достатньо добре налагоджена система технології виробництва. Наявність декількох ліній по виробництву продукції виключає можливість повної зупинки виробництва, якщо одна з ліній вийде з ладу, або буде потребувати технічно запланованого ремонту. Це є достатньо позитивним фактором ТОВ "Вініл", що дозволяє безупинно виробляти продукцію і не зупиняти її реалізацію.

Ще одним позитивним внутрішнім фактором є наявність на території фабрики допоміжних сервісів і виробництв, які значно скорочують часовий процес виробництва і реалізації, і зменшують залежність від інших підприємств, і організацій. Такими виробництвами є, наприклад, цех виробництва гафрокартонної тари для продукції, або лабораторія контролю якості сировини та вихідної продукції.

Слабкими сторонами внутрішнього середовища ТОВ "Вініл" є достатньо слабкий кадровий потенціал. Цей фактор охоплює як менеджерський склад підприємства так і штат працівників виробничого призначення.

Справа в тому, що виробництво шпалер є достатньо специфічним процесом і спеціалістів, які володіють спеціальною освітою у даній сфері достатньо мало. Тому підприємство змушене приймати на роботу осіб, які витрачають певний час на навчання специфіці виробництва, його особливостей та характеристик.

Зовнішнє організаційне середовище компанії "Вініл" містить елементи, які знаходяться за межами організації, але мають на неї суттєвий вплив. Це конкуренти, ресурси, технології та економічні умови. Зовнішнє середовище організації зазвичай ділять на два рівні: загальне середовище та середовище завдань.

Розглядаючи та аналізуючи зовнішнє середовище ТОВ "Вініл" за системою SWOT-аналізу, то по-перше необхідно зупинитися на можливостях підприємства у даному напрямку.

Потенційні можливості ТОВ "Вініл" у зовнішньому напрямку достатньо широкі за деяких умов.

Основною можливістю ТОВ "Вініл" є повне переоснащення або дооснащення власного виробничого циклу до європейської якості продукції, що виробляється. Це дасть змогу високо конкурувати з фабриками Німеччини або Нідерландів за рахунок нижчої ціни продукції, яка має таку саму якість.

До небезпечних можливостей розвитку зовнішньої сфери діяльності шпалерної фабрики "Вініл" необхідно віднести наступні:

- налагодження співробітництва з нестабільними та недобросовісними постачальниками продукції, що може призвести до збоїв у процесі виробництва. Цей фактор є важливим, адже підприємство знаходиться у постійних пошуках сировини за нижчою ціною, ніж у теперішніх постачальників, а така сировина не завжди є якісною;

- вплив економічної та політичної ситуації в країні, особливо в теперішній час постійних змін та реформ.

Прикладом, може слугувати сфера митної діяльності підприємства. В останній час вона постійно супроводжується затримками в митному оформленні сировини для виробництва і зв'язку з виникненням нових формальностей з боку митних органів з метою стягнення якомога більших обсягів митних платежів. Це також стосується і контрольно-ревізійних служб, і податкової інспекції [3].

Отже, підсумовуючи, необхідно зазначити, що шпалерна фабрика "Вініл" має варіанти розвитку, але все буде залежати від вкладених зусиль.

Висновки і пропозиції

На основі даної курсової роботи можна зробити наступні висновки, не надто важливо як правильно класифікувати підприємство. Більш важливим аспектом є те, як правильно розпочати і створити підприємство, здатне функціонувати в складних економічних умовах.

На прикладі процесу відкриття підприємства, розглянули ТОВ "Вініл", вся сировина, що надходить на адресу шпалерної фабрики проходить жорсткий контроль якості у власній лабораторії, після чого може бути направлена в процес виробництва.

Лабораторія оснащена останніми технологіями контролю якості сировини та кінцевої продукції відомих європейських виробників.

Фабрика "Вініл" має на майбутнє великі плани, підприємство розробляє перспективи свого виробничого розвитку виходячи з довгострокових завдань галузі. Фабрика передбачає заходи з розширення виробництва і підвищення його технічного рівня, оновлення і зростання якості продукції, відкриття нових виробничих ліній, можна тільки сподіватися, що здійсняться вони найближчим часом.

За проведеним аналізом можна сказати, що фабрика "Вініл" має два варіанти розвитку.

Перший - дещо негативний. Якщо підприємство не буде зосереджено на постійному розвитку процесу виробництва та відкритті нових ліній настінного покриття нового покоління, воно має можливість зупинитися і стати неконкурентоспроможним на ринку, що постійно потребує нового.

Другий варіант відкриває перед підприємством достатньо високі можливості. Існуюча інфраструктура виробництва може бути модернізована з низькими фінансовими витратами, так як за період існування фабрики процес виробництва було налагоджено максимально якісно і повно. Тепер даний процес потребує деякого переоснащення з урахуванням потреб кінцевого споживача в якості продукції.

Я вважаю, що фабриці "Вініл" все ж таки треба, відкрити нові виробничі лінії найближчим часом, тоді виробничий процес буде ще швидше відбуватись, обсяги продукції стануть ще більшими.

Мені здається, що варто набирати в штат кваліфікованих працівників, тоді робота набагато покращиться, і трохи зменшити витрати, тому що на фабриці зараз і так вдосконалені технології, якісна продукція.

Список використаних джерел

1. Господарський Кодекс України №436-IV від.16 січня 2003 року;

2. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" №755-IV від 15 травня 2003 року;

3. Статут ТОВ "Вініл" від 08.07.1999 р.

4. Мочерний С. Економічна теорія для менеджерів: Навчальний посібник для студентів вищих нав-чальних закладів / Степан Мочерний, В.М. Фомішина, О.І. Тищенко. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. - 624 с.

5. Бойчик I.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2004. - 480 с.

6. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2008. - 524 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Закон України "Про підприємства в Україні". Порядок та основні етапи створення підприємства. Вибір господарської діяльності та визначення ринкової стратегії. Характеристика основних джерел формування коштів підприємства та основних методів фінансування.

  реферат [24,3 K], добавлен 19.07.2011

 • Характеристика субєктів господарювання за класифікаційними ознаками. Економічний механізм формування цін на продукцію, роботи, послуги підприємства. Методика обгрунтування діяльності підприємства. Роль бізнес-плану підприємства.

  курсовая работа [110,0 K], добавлен 05.08.2007

 • Прогнозування розвитку підприємства, основні принципи прогнозування. Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємства. Тактичне і оперативне планування. Прогнозування є одним з етапів перспективного планування. Методи планування.

  реферат [25,7 K], добавлен 10.12.2008

 • Розробка документації, необхідної для створення, реєстрації підприємства. Підприємство, мета створення і принципи діяльності. Порядок створення та реєстрації підприємства. Розроблення документації, необхідної для реєстрації підприємства в органах влади.

  дипломная работа [386,6 K], добавлен 11.11.2008

 • Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Формування інформаційного поля та комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Аналіз ефективності використання основних фондів і матеріальних ресурсів підприємства. Розробка заходів диверсифікації виробництва.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.09.2016

 • Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств, головні напрямки діяльності. Статут підприємства і колективний договір. Суть, оцінка і економічне розуміння фізичного зносу основних фондів (основного капіталу) підприємства, строки експлуатації.

  контрольная работа [78,8 K], добавлен 25.03.2011

 • Теоретичні засади розвитку малого бізнесу. Характеристика ринкового середовища господарювання підприємства малого бізнесу. Нормативно–правове забезпечення сталого розвитку малого бізнесу в Україні. Стан та перспективи розвитку малого бізнесу.

  курсовая работа [60,0 K], добавлен 30.03.2007

 • Методологія виникнення та становлення малого бізнесу. Зарубіжний і вітчизняний досвід його розвитку. Аналіз діяльності підприємства "Підгір’я". Елементи регіональної інфраструктури і модель функціонування фінансової стратегії підтримки малих підприємств.

  курсовая работа [299,1 K], добавлен 20.10.2012

 • Інноваційний розвиток торговельного підприємства. Механізм управління, групи бізнес-процесів. Дослідження та основні елементи концепції управління інноваційною діяльністю підприємства. Об'єкт, механізм управління, основна мета діяльності інновацій.

  статья [241,3 K], добавлен 31.01.2011

 • Проблеми планування та оптимізації можливостей підприємств довгострокового й поточного характеру. Формування потенціалу підприємства. Роль управлінського фактора. Дія закону синергії. Ідентифікація та створення спектра підприємницьких можливостей.

  реферат [30,2 K], добавлен 06.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.