Підприємство як суб’єкт господарювання

Предмет, задачі, і методи дослідження науки «економіка підприємства». Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства. Класифікація підприємств. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Чинники мікросередовища та макросередовища, їх вплив.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2008
Размер файла 20,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Реферат на тему:

«Підприємство як суб'єкт господарювання»

План

1. Предмет, задачі, і методи дослідження науки «економіка підприємства»

2. Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства

3. Класифікація підприємств

4. Зовнішнє середовище діяльності підприємства

1. Предмет, задачі і методи дослідження науки “Економіка підприємства”

Термін «економіка» походить від 2-х грецьких слів: «oikos» - будинок, домашнє господарство і «nomos» - закон.

Таким чином, дослівно термін «економіка» переводиться як уміння вести домашнє господарство згідно норм, правил, законів.

Вперше цей термін ввів в науковий оборот найбільш відомий мислитель Аристотель. Цим терміном він позначив своє вчення про ведення домашнього господарства.

Але з тих пір пройшло 2 з гаком тисячоліття і цей термін до цього часу зберігся. Тим часом, у наш час він позначає 2 різні поняття:

- господарство будь-якої країни, підприємства регіону або всього світу;

- наукову дисципліну, яка залежно від об'єкту дослідження підрозділяється на наступні основні частини:

- мікроекономіка;

- макроекономіку;

- економіку підприємства;

- економіку окремих галузей (промисловості, транспорту, сільського господарства і т.д.)

Макро і мікроекономіка дозволяють одержати цілісне уявлення про економічне життя суспільства.

Економіка підприємства розглядає механізм функціонування самого підприємства як комерційної організації, його ресурси (оборотні кошти, робоча сила, інвестиції) і шляхи поліпшення їх використовування, форми організації виробництва, планування, фінанси підприємства.

Іншими словами, «економіка підприємства» покликана розкрити у всій повноті систему економічних відносин як у середині підприємства, так і між ними з урахуванням формування ринкового середовища. Відповідно, предметом науки економіка с/х підприємства є дослідження економічних відносин між людьми і трудовими колективами в процесі виробництва продукції і між підприємствами з приводу її розподілу, обміну і споживання, а також механізму дії економічних законів і форм їх прояву з урахуванням специфіки сільського господарства.

Найважливіша задача сільського господарства - забезпечення країни продовольством. В умовах формування ринкової економіки ця задача може бути вирішена тільки на основі підвищення економічної ефективності галузі. Отже, можна сказати, що метою науки є розробка економічних основ ефективної господарської діяльності підприємства, що дозволяє йому виробляти конкуренто здатну продукцію.

Оскільки господарська діяльність підприємства досить багатопланова задачі, що стоять перед наукою економіка с/х підприємства також дуже різноманітні. Зокрема вона займається розробкою і економічним обґрунтуванням:

- організаційно-правових форм господарювання, з урахуванням природних, економічних і демографічних умов;

- методів ефективного використання земельних, матеріальних і трудових ресурсів;

- оптимальних співвідношень між складовими частинами виробництва;

- ефективних форм організації і оплати праці;

- оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств з урахуванням природно-кліматичних умов;

- пріоритетних напрямів капітальних вкладень в сільське господарство;

- ефективної системи управління підприємством і т. д.

Для виконання своїх задач економічна наука використовує наступні методи дослідження:

- наукової абстракції, який полягає у виявленні суті, основи будь-якого явища, категорії

- Індукції - від конкретного до загального;

- Дедукції - від загального до конкретного;

- Порівняльного аналізу полягає в зіставленні економічних показників з метою виявлення найкращих результатів;

- Експериментальний;

- Монографічний;

- Статистико-економічний метод. _групування, кореляційно-регресійний, графічний і ін..)

2 Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства

Поняття діяльності і її мета.

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту або іншу програму і діють на основі певних правил і процедур. Проте цілі і характер діяльності таких численних організацій різні. По цій ознаці їх можна розділити на дві групи:

- підприємницькі (комерційні), існування яких забезпечується за рахунок власних засобів;

- непідприємницькі (некомерційні), які функціонують і розвиваються завдяки бюджетному фінансуванню держави.

Організації з підприємницьким характером діяльності прийнято називати підприємствами.

Підприємство - це організаційно виділена і економічно самостійна первинна ланка або одиниця виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію.

В економічній літературі поняття «підприємство» і «фірма» часто використовуються як ідентичні. Слід зазначити, що між цими поняттями існує певна відмінність.

Фірма - (як і підприємство) - це юридично самостійна підприємницька одиниця.

Нею може бути великий концерн, так і невелика компанія. До складу фірми входить декілька підприємств, які не є самостійно юридичними структурами. Якщо ж фірма складається з одного підприємства, то обидва поняття співпадають.

Щоб вважатися підприємством (фірмою), економічна структура повинна мати декілька істотних ознак:

1. бути юридичною особою;

2. мати замкнуту систему обліку і звітності;

3. самостійний баланс;

4. розрахунковий рахунок в банку;

5. друк з власним найменуванням;

6. товарний знак ( марку) у вигляді певного терміну, символу, малюнка або комбінації таких.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства (фірми). Головну мету підприємства в світовій економіці прийнято називати місією.

В більшості випадків місією сучасного підприємства вважається виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку і отримання максимально можливого прибутку.

На основі загальної місії підприємства формулюють і встановлюють загально фірмові цілі, які повинні відповідати певним вимогам:

1) цілі підприємства повинні бути конкретними і піддаватися вимірюванню.

2) Цілі підприємства повинні бути орієнтовані в часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування. Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі проміжки часу. Довгострокова мета має горизонти прогнозування, рівний п'яти рокам (іноді 7-10 років) для передових в технічному відношенні фірм; короткострокова - в межах одного року.;

3) Цілі підприємства повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності;

4) З позицій динаміки ефективності виробництва усі цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії і рішення, необхідні для досягнення однієї мети, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей.

Напрями діяльності.

В практиці господарювання кожне підприємство (фірма) як складна виробного-економічна система здійснює багато конкретних видів діяльності, які, виходячи з критерію спорідненості, можна об'єднати в окремі основні напрями.

1. Відповідно до логіки і послідовності процесу відтворювання визначальним напрямом діяльності кожного підприємства є вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз. Такий аналіз повинен передбачати:

- комплексне дослідження ринку;

- рівня конкурентоспроможності і цін на продукцію;

- інших вимог покупців товарів;

- методів формування попиту і каналів товарообігу;

- зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

2. результати вивчення ринку товарів служать базою для обґрунтування конкретних шляхів вдосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період.

Інноваційна діяльність охоплює:

- Науково-технічні розробки;

- Технологічну і конструкторську підготовку виробництва;

- Упровадження технічних, організаційних і інших нововведень;

- Формування інвестиційної політики на найближчі роки;

- Визначення об'єму необхідних інвестицій і т. п.

3. наступним напрямом, причому найскладнішим за об'ємом організаційно - технічних задач, є виробнича діяльність підприємства, її організація і оперативне регулювання у просторі і часі.

Зі всієї сукупності постійно здійснюваних заходів, що становлять виробничу діяльність, найважливішими потрібно вважати:

- обґрунтування об'єму, асортименту і якості виготовленої продукції відповідно до потреб ринку;

- формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції, їх оптимізацію щодо виробничих можливостей підприємства;

- збалансування виробничої потужності і програми випуску продукції на поточний і кожний подальший рік прогнозного періоду;

- забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами;

- розробку і дотримання злагоджених в часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

4. Ефективність інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на кожному підприємстві, визначається рівнем комерційної діяльності підприємства, значущість якої в умовах ринку істотно зростає.

Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є:

- дієва реклама і безпосередня організація збуту своєї продукції

- розвиток системи товарних бірж

- належне стимулювання покупців.

5. Ще одним важливим напрямом діяльності підприємства, яке завершує послідовний цикл відтворювального процесу, слід вважати після продажний сервіс багатьох видів товарів - машин і устаткування, автомобілів, побутової техніки, інших виробів виробничо-технічного і споживацького призначення.

Після продажний сервіс охоплює:

- пусконалагоджувальні роботи у сфері експлуатації

- їх гарантійне технічне обслуговування протягом певного терміну

- забезпечення необхідними запасними частинами, проведення ремонтів під час нормативного терміну служби і т. п.

6. До інтегрованого напряму, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність підприємства (фірми)

Зокрема, вона включає:

- стратегічне і поточне планування;

- облік і звітність;

- ціноутворення;

- систему оплати праці;

- ресурсне забезпечення виробництва;

- зовнішньоекономічну і фінансову діяльність і ін..

Цей напрям є визначаючим для оцінки і регулювання всіх елементів системи господарювання на підприємстві.

7. Особливе значення має соціальна діяльність, оскільки вона істотно впливає на ефективність всіх інших напрямів і конкретних видів діяльності, результативність яких безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки і компетентності всіх категорій працівників, дієвості вживаного мотиваційного механізму, постійно підтримуваних на належному рівні умов праці і життя трудового колективу.

3. Класифікація підприємств

1. Мета і характер діяльності:

-комерційні,

- некомерційні

2. За формою власності:

- приватні;

- колективні;

- державні;

3.Національна приналежність капіталу:

- національні;

- іноземні;

- змішані підприємства

4. По правовому статусу і формі господарювання.

- одноосібні підприємства;

- господарські товариства - це підприємства де власником є дві або більше осіб.

Товариства поділяються на:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю - це підприємство де власником є дві і більше осіб і які за результати своєї діяльності несуть відповідальність тільки розміром свого внеску.

2. Товариство з повною відповідальністю - - це підприємство де власником є дві і більше осіб і які за результати своєї діяльності несуть відповідальність як своїм внеском так і власним майном.

3. Товариство з додатковою відповідальністю - це підприємство де власником є дві і більше осіб і які за результати своєї діяльності несуть відповідальність своїм внеском і частиною власного майна яке оговорено в статуті підприємства.

4. Командитне товариство - це коли один із засновників несе повну відповідальність а інший обмежену.

5. Різновидом товариств є акціонерні товариства де розмежовуються право власності і право управління.

. Кооперативи - це добровільні об'єднання громадян з метою сумісного ведення господарювання.

Кооперативи бувають:

- споживчі

- збутові

- виробничі.

5. Галузевий і функціональний вид діяльності

- сільське господарство;

- транспортні

- промислові

- банківські.

6. Ступінь підлеглості

- материнські (головні підприємства)

- дочірні - юридично самостійне підприємство яке має власний баланс, але підкоряється материнській фірмі оскільки вона має контрольний пакет акцій даного підприємства.

- Асоційовані підприємства - самостійні підприємства, але вже з будь-яких причин відчиняється материнському (філіал)

7. Розмір та чисельність працівників:

- малі

- середні

- великі.

В промисловості і будівництві до малих відносять підприємства наявність працівників до 200-х працівників, інші галузі виробничої сфери до 50. Наука і наукове обслуговування - 100 чол. Торгівля до 15 чоловік. Невиробнича сфера до 25.

Добровільні об'єднання

Картель - об'єднання як правило однієї галузі, які зберігають власність на засоби виробництва і результати праці.

Синдикат - це об'єднання підприємств однієї галузі, які зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають її на результати праці.

Трест - об'єднання підприємств однієї галузі, які втрачають власність як на засоби виробництва так і на результати праці.

Концерн - добровільне об'єднання підприємств декількох галузей, які втрачають повну власність на засоби виробництва і результати праці.

Консорціум - це об'єднання підприємств промисловості та банків які відповідно також втрачають власність на засоби виробництва і засоби праці.

Фінансова група - це об'єднання підприємств декількох галузей (промисловості, банків), але на відміну від концерну на чолі фінансової групи стоять один або два банки.

Холдинг - це об'єднання капіталів, а не виробництва, тобто холдинги скуповують контрольні пакети акцій інших підприємстві повністю їх контролюють.

4. Зовнішнє середовище діяльності підприємства

Зовнішнє середовище діяльності підприємства поділяється на чинники макро-, та мікросередовища. Чинники макросередовища - це чинники на які підприємство не може впливати, але повинно враховувати при діяльності підприємства. Чинники мікросередовища - це чинники на які підприємство має вплив, а відповідно може їх змінювати.

Чинники макросередовища

1. економічні чинники (зміни в грошових і натуральних доходах населення, розмір заробітної плати, пенсії, інфляція, стан і розвиток вітчизняного виробництва, розвиток міжнародних економічних відносин.

2. Політичні чинники - політична стабільність в державі та регіоні, напрями розвитку політичної системи.

3. Правові чинники - вплив законодавчого поля на підприємницьку діяльність, методи державного регулювання діяльності підприємств, відношення держави до малого бізнесу стабільність законодавчої бази

4. Демографічні чинники - характеризуються загальною чисельністю населення його чоловіковою групою та темпами зміни чисельності населення в цілому.

5. природні чинники - екологічний стан держави, регіону, області.

6. Соціально-культурні чинники - рівень народного добробуту і рівень задоволення фізіологічних і раціональних норм споживання.

Чинники мікросередовища

1. Споживачі - стан і розвиток потреб попиту на товари, і розвиток ринку.

2. Постачальники - привабливість постачальників, доцільність договірної політики.

3. Конкуренти - чисельність конкурентів їх активність та стан конкуренції цілому.

4. Посередники (товарні біржі, торгові дома)


Подобные документы

 • Напрямки діяльності і цілі підприємства. Класифікація підприємства за ознаками, його структура та зовнішнє середовище. Форми співробітництва підприємств у сфері виробництва, торгівлі, фінансових відносин. Ресурси підприємства їх склад і класифікація.

  курс лекций [281,4 K], добавлен 20.12.2008

 • Визначення, цілі та напрями підприємства, правові основи його функціонування. Класифікація і структура підприємств, їх об’єднання. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Договірні взаємовідносини у підприємницької діяльності.

  реферат [23,0 K], добавлен 21.11.2011

 • Підприємство як суб'єкт господарювання та первинна ланка економіки. Цілі, напрямки діяльності, класифікація, статут та установчі документи підприємств. Поняття собівартості продукції, види і шляхи її зниження. Формування фінансових ресурсів підприємства.

  курс лекций [144,9 K], добавлен 06.12.2009

 • Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства. Ринкове середовище господарювання підприємств. Договірні взаємовідносини у підприємницькій діяльності. Суть, функції та необхідність процесу управління. Суть, структура та класифікація основних засобів.

  шпаргалка [115,4 K], добавлен 15.11.2014

 • Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 16.06.2004

 • Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств, головні напрямки діяльності. Статут підприємства і колективний договір. Суть, оцінка і економічне розуміння фізичного зносу основних фондів (основного капіталу) підприємства, строки експлуатації.

  контрольная работа [78,8 K], добавлен 25.03.2011

 • Економіка як сфера діяльності людей, галузь науки та навчальна дисципліна. Загальна характеристика правового середовища функціонування підприємства. Кваліфікація та структура персоналу. Мотивація трудової діяльності. Виробничі фонди підприємства.

  курс лекций [901,5 K], добавлен 13.08.2013

 • Поняття інноваційних процесів та значення інноваційної діяльності для забезпечення економічного розвитку вітчизняного підприємства. Оцінка інноваційної діяльності в Україні. Напрями подальшої активізації інноваційної діяльності промислових підприємств.

  курсовая работа [479,2 K], добавлен 05.04.2014

 • Характеристика субєктів господарювання за класифікаційними ознаками. Економічний механізм формування цін на продукцію, роботи, послуги підприємства. Методика обгрунтування діяльності підприємства. Роль бізнес-плану підприємства.

  курсовая работа [110,0 K], добавлен 05.08.2007

 • Ефективність як економічна категорія. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Панда". Розрахунок економічної ефективності впроваджених заходів та їх вплив на результати діяльності підприємства.

  курсовая работа [92,4 K], добавлен 03.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.