Ефективність формування і використання фінансових ресурсів державного підприємства

Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.02.2010
Размер файла 44,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Завдяки тому, що підприємство зробило переоцінку майна, цим самим збільшило суму амортизації, а це збільшило собівартість реалізованої продукції. Собівартість в 2004 році складала 42488 грн., в 2005 році 39587 грн.

Кредиторська заборгованість складатиме (з урахуванням зменшення її на 17 %), 945,4, грн. середнє значення її буде 1040,7 грн.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості на прогнозний рік складатиме 31,9. Це у 2,1 рази більше ніж попередній коефіцієнт минулого року.

Отже підприємство, створюючи цей та інші заходи, по зменшенні кредиторської заборгованості, запасів, дебіторської заборгованості, має можливість покращити свою ділову активність, та ще ряд інших коефіцієнтів, такі, як співвідношення позикового та власного капіталу на суму зменшеного поточного зобов'язання, та ряд інших коефіцієнтів фінансової сталості, ліквідності та рентабельності всього капіталу в цілому.

Основний якісний фактор, який впливає на формування прибутку від об'єму реалізації продукції, є співвідношення долі постійних та змінних витрат в загальній сукупності витрат. Це співвідношення характеризується ефектом операційного лівереджу.

Ефект впливу цього фактора на суму прибутку вимірюється показником “сила впливу операційного важеля”. Сила впливу операційного важеля вказує на ступінь підприємницького ризику, зв'язаного з певним підприємством: чим більша сила впливу операційного важеля, тим більше підприємницький риск.

Він показує також на скільки збільшиться прибуток при збільшені об'ємів випуску продукції на один процент.

Прогнозуємо на прогнозний рік збільшити об'єм випуску продукції і виручку на 10 %, то при збільшенні об'єму випуску продукції також збільшується і величина змінних витрат на 10 процентів. При цьому прибуток находиться різницею виручки від реалізації, змінних витрат і постійних витрат. Валова ж маржа розраховується як різниця виручки від реалізації і змінних витрат, які мають пряму залежність від зміни обсягу виробленої продукції ( табл. 3.1 ).

Сила впливу операційного важелю за 2005 рік становить 1,06 (152776,1/144535,5), а на прогнозний період - 1,05 (168053,7/159813,1). Відхилення при цьому становитиме 0,01.

Таблиця 3.1

Операційний аналіз

Показники

Коефіцієнт збільшення

За 2005 рік , грн.

На прогнозний період, грн.

В процентах до виручки

Виручка від реалізації

1,1

332122

365334,2

100

Змінні витрати

1,1

179345,9

197280,5

54

Валова маржа

152776,1

168053,7

46

Постійні витрати

-

8240,62

8240,62

-

Прибуток

-

144535,5

159813,1

-

З отриманих даних видно, що при зміні об'єму випуску продукції на 10 відсотків змінюється і сила впливу операційного важеля. Тобто сила впливу операційного важеля піддається контролю. Сила впливу операційного важеля в значній мірі залежить від рівня фондомісткості: чим більше вартість основних засобів, тим більша сума постійних витрат а чим більша сума постійних витрат тим сильніше діє операційний важіль і навпаки.

Виходячи із розрахунків на прогнозний період видно, що сила впливу операційного важеля дещо зменшилася від попереднього розрахунку. Це значить, що при збільшені об'ємів випуску продукції на 10 відсотків величина збільшення прибутку відповідно буде 15277,6 грн.

Розрахуємо другий показник операційного лівереджу, показник порогу рентабельності.

Поріг рентабельності = 8240,62 : 0,46 = 17914,39

Як бачимо поріг не змінюється, тобто залишився таким, яким він був в 2005 році (17914,39 = 17914,39).

Виходячи з того, що підприємство зменшує кредиторську заборгованість в прогнозному періоді на 10 %, а також зменшує дебіторську заборгованість на 33 %, це відображається на прогнозному розрахунку. Яким чином це вплине на ефект фінансового лівереджу і рентабельності власних засобів.

Розрахунок ефекту фінансового лівереджу на прогнозний рік проведено з урахуванням десятипроцентного зниження поточних зобов'язань.

Отже, можна сказати, що на підприємстві , практично , несформована ефективна структура капіталу, яка дозволяє виважено максимізувати рівень рентабельності власного капіталу.

ВИСНОВКИ

Актуальність вибраної теми обумовлена тим, що з переходом економіки України до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль раціонального формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

Серед основних проблем, з якими на даному етапі зіткнулися українські державні підприємства, особливе місто займає проблема формування та використання фінансових ресурсів.

Згідно з Поддірьогіним, « фінансові ресурси - це частина грошових засобів які є розпорядженні підприємства, а саме грошові фонди та частина грошових засобів в не фондовій формі.

Л.Д. Буряком, котрий вважає, що «фінансові ресурси -- це частина грошових коштів суб'єктів господарювання, яка перебуває у їхньому розпорядженні і спрямовується на виробничий, соціальний розвиток, матеріальне заохочення».

Отже, як ми бачимо що в сучасних умовах не існує єдиного підходу щодо визначення сутності поняття «фінансові ресурси». Незважаючи на різноманітність підходів поняття «фінансові ресурси», повинно містити форми їх прояву (фондова або не фондова), напрями використання, а також джерела формування фінансових ресурсів.

Таким чином, основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. До власних фінансових ресурсів належать: статутний капітал, амортизаційні відрахування, резерви накопичені підприємством, валовий дохід та прибуток від різних видів господарської діяльності, ресурси від реалізації майна, інші внески юридичних і фізичних осіб (цільове фінансування, добродійні внески й інше.). До залучених позикових фінансових ресурсів підприємства відносяться: банківські кредити, кредиторська заборгованість, бюджетні асигнування, страхові відшкодування, благодійні внески і т.д.

Таким чином, можна зробити висновок, що дана оцінка комплексу перелічених показників дає змогу визначити, наскільки ефективно використовуються власні і залучені кошти підприємства. Цей аналіз наочно продемонструє конкретні резерви підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, адже неефективність призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Об'єктом дослідження виступає державне підприємство ПДЛП „Полтаваоблагроліс”. При аналізі даного підприємства виявилися це по-перше великий обсяг запасів сировини, внаслідок чого, на підприємстві збільшуються обсяги кредиторської заборгованості, яка спрямована на покриття потреб у власних оборотних активах. Має місце зменшення дебіторської заборгованості.

В цілому можна зробити висновок, що фінансовий стан ПДЛП „Полтаваоблагроліс” є задовільним, хоча існують і деякі недоліки. В основному не досить ефективно використовуються фінансові ресурси на даному підприємстві.

Виходячи з виявлених недоліків на підприємстві, з метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, підприємству пропонується організувати такі заходи:

- випуск додаткового об'єму продукції;

- зменшення запасів на 18 %;

- зменшення поточних зобов'язань.

У результаті впровадження першого заходу, значно збільшиться кількість власних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на фінансування запасів і витрат, на виплату кредиторської заборгованості.

У наслідку впровадження другого заходу, також підвищиться оборотність запасів і підприємство звільнить додаткові ресурси, на придбання сировини, що в свою чергу збільшить рентабельність виробництва.

При впроваджені третього заходу підприємство значно підвищить оборотність групи ділової активності та фінансової стійкості. Та підвищить ряд коефіцієнтів ліквідності. До того ж, ще й отримає свій робочий капітал, що до цього він не існував ( як це показує нам коефіцієнт автономності).

Після впровадження всіх запропонованих заходів підприємство значно підвищить свою ділову активність, платоспроможність, ліквідність та рентабельність активів, залишаючись при цьому фінансово стабільним і фінансово гнучким.

Список використаної літератури

1. Артеменко В.Г., Беллендир М,В, Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: Издательство „ДИС”, НГАЭиУ, 2007. - 128 с.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 288 с.

3. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств: Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. - Суми:, 2008. - 404 с.

4. Білик М.Д. Фінансові проблеми державних підприємств// Фінанси України (укр.) - 2006. - № 3. - С.70 - 83.

5. Бланк И.А. “Стратегия и тактика управление финансами”. - К,: МП. ИТЕМ лтд. - СП “АДЕФ - Украина”, 2008.

6. Ванькович Д.В.Удосконалення управління

7. Гуляєва Н.М., Сьомко О.В. Фінансові ресурси підприємств //Фінанси України (укр.).-2008.- № 12.-C. 58-63

8. Гур”єва Я.В. Оцінка ефективності залучених позикових коштів для формування оборотнього капіталу // Вісник УАБС (укр.).- 2008.- №2.-с.69-72

9. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент піддприємств. // Фінанси України (укр.).- 2004. - №6. -с. 90-96

10. Довідник фінансиста підприємства.- М.: Інфа - М, 2007, - 493 с.

11. Домбровський В.С. Фінансове забезпечення функціонування і розвитку підприємств малого бізнесу на регіональному рівні: Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит.- Суми: , 2006.- 216 c.

12. Єріс Л.М. Андеррайтинг як засіб залучення додаткових фінансових ресурсів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України.- Х.: Фінарт,2007.- C.64- 66

13. Єріс Л.М. Податкове планування як засіб збільшення фінансових ресурсів підприємств //Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2006.- № 2.-C. 76-87

14. Єфімова О.В. фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік,2005.-528с.

15. Лисицына Е.В. Лекція 3. Керування активами укомпанії // Фінансовий менеджмент (рос.).- 2007.- №5.-с.112-128.

16. Капустін В.В. Формування і використання фінансових ресурсів малих підприємств: Спец. 08.04.01-фінанси, грошовий обіг і кредит.-Суми:, 2009.-215с.

17. Кім.Г., Сопко В.В.,Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. - К.: ЦНЛ, 2004. - 440 с.

18. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2006.- 496 c.

19. Колесова И.В., Такмакова Е.А. Деньги и кредит.- Севастополь: СевГТУ, 2007.- 196 c.

20. Марченко А.А. Формування та використання фінансових ресурсів суб`єктів 08.04.01-Фінанси, грошовий обіг і кредит.- К.: , 2008.- 16 c..

21. Музиченко А.О. Методи оптимізації структури фінансових ресурсів //Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2005.- № 6.-C. 12-16

22. Опарін В.М. Фінанси - інституціональна структура суспільства //Фінанси України (укр.).- 2007.- № 8.-C. 24-31

23. Павлова Л.Н. Фінансовий менеджменд. Керування грошовим обігом підприємства. -М.: Банки й біржі: ЮНИТИ, 2006. - 400 с.

24. Пойда - Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства //Фінанси України (укр.).- 2008.- № 1.-C. 96-104

25. Финансовый анализ деятельности фирмы - М.: Крокус Интернейшнл, 2007.- 240 .

26. Финансовый менеджмент теория и практика /Под ред. Е.С. Стояновой издательство второе. - М.: Издательство “Перспектива” 2007. - 574 с.

27. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка - Центр, 2006. - 360 с.

28. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. д.е.н., проф.. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2007. - 268 с.

29. Фінанси підприємств: Підручник/ Кер. авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. - 4-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2007. - 571 с.

30. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація// Фінанси України (укр..). - 2006. - № 4. - С. 77 - 82.

31. Череп А.В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами з метою підвищення результативності суб'єктів господарювання// Формування ринкових відносин в Україні (укр..). - 2005. - № 7. С. 44 - 48.

32. Черкасов В. Е. Учебное пособие по финансово-экономическим расчетам. - М.: АУЗБанк, 2007.

33. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. - М.: Инфра - М, 2005. - 75 с.

34. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: Инфра, 2007 г.

35. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент. - М.: Филинь, 2006. - 395 с.


Подобные документы

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа [793,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз собівартості продукції. Впровадження заходів раціонального використання матеріальних ресурсів. Розрахунок економії фінансових коштів.

  дипломная работа [207,7 K], добавлен 05.11.2011

 • Загальні засади організації фінансової роботи на підприємствах, місцеві податки та збори, порядок їх встановлення та сплати. Формування, використання та оцінка ефективності фінансових ресурсів. Характеристика стану, руху та використання основних засобів.

  контрольная работа [36,9 K], добавлен 10.01.2011

 • Теоретичні основи формування власних фінансових ресурсів підприємства. Аналіз власних фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ ТВК "РіК Лтд"). Шляхи покращення формування власних фінансових ресурсів підприємства, вплив дивідендної політики на їх формування.

  дипломная работа [199,0 K], добавлен 26.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.