Управління грошовими потоками підприємства

Грошові надходження підприємства, їх ефективне використання в умовах ринкових відносин. Склад грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.07.2010
Размер файла 97,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Акціонерний капітал

18000

18000

Нерозподілений прибуток

9500

10750

1250

Довгострокові зобов'язання

8000

9000

1000

Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість

13750

17000

3250

Короткострокові кредити банків

0

5100

5100

Податкові зобов'язання

2500

3000

500

Всього зобов'язань

51750

62850

12850

12850

Рис.3.4 Звіт про рух грошових коштів: примирення рахунків (в грн..)

Звіт про рух грошових коштів

(А) Сальдо на початок періоду

1750

Відтік грошових коштів

Необоротні активи

(10000)

Запаси

(1850)

Дебіторська заборгованість

(1000)

(Б) Разом витрата грошових коштів

(12850)

Надходження грошових коштів (джерела)

резерви

1250

Довгострокові зобов'язання

1000

Кредиторська заборгованість

3250

Податкові зобов'язання

500

(В) Разом надходження грошових коштів (джерела)

6000

(Г) Чистий потік грошових коштів (В-Б)

(6850)

Сальдо на кінець періоду

(5100)

Рис.3.5 Довгостроковий та короткостроковий аналіз джерел фінансування та використання коштів (в грн.)

Баланс

1 кв.

2 кв.

Джерела

Витрати

Активи

Необоротні активи

22500

32500

10000

Оборотні активи

Товарно-матеріальні запаси

12500

14350

1850

Дебіторська заборгованість

15500

16000

1000

Грошові кошти

1750

0

1750

Всього активів

51750

62850

Зобов'язання/ власний капітал

Акціонерний капітал

18000

18000

Нерозподілений прибуток

9500

10750

1250

Довгострокові зобов'язання

8000

9000

1000

Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість

13750

17000

3250

Короткострокові кредити банків

0

5100

5100

Податкові зобов'язання

2500

3000

500

Всього зобов'язань

51750

62850

12850

12850

Звіт про рух грошових коштів

Джерела

Витрати

Довгострокові

Нерозподілений прибуток 1250

Довгострокові зобов'язання 1000

2250

Необоротні активи 1000

1000

Поточні

Позики банків 5100

Кредиторська заборгованість 3250

Податкові зобов'язання 500

Грошові кошти 1750

10600

Запаси 1850

Дебіторська заборгованість 1000

2850

Рис.3.6. Стратегія довгострокового та короткострокового руху коштів

Джерела

Витрати

Довгострокові

2250

2250

10000

Поточні

7750

2850

10600

2850

Найбільший рух коштів на зображеній схемі 7750 дол. отримана з короткострокового джерела та інвестована у довгострокове використання коли підприємство отримує кошти з короткострокових джерел

Ідеальна модель руху коштів

Джерела

Витрати

Довгострокові

Поточні

Впродовж тривалого періоду часу хотілося б бачити подібну модель руху коштів, що передбачає три умови.

Довгострокові інвестиції забезпечуються коштами з довгострокових джерел короткострокові інвестиції забезпечуються коштами з короткострокових джерел за рахунок деяких довгострокових джерел фінансується оборотні активи.

Підставою для умови три є необхідність зростання робочого капіталу відповідно загальному зростанню підприємства. Кошти для цієї потреби повинні надходити з довгострокових джерел.

Висновки та пропозиції

Метою написання роботи стала розробка заходів для підвищення ефективного використання грошових надходжень Акціонерного товариства “Сумихліб" Хлібокомбінат №1, на основі теоретичного огляду питання і його аналізу по фактичним даним.

Об'єктом дослідження даної роботи виступає АТ “Сумихліб" Хлібокомбінат №1. Основною метою підприємства є отримання прибутку. Це підприємство харчової промисловості, яке займається випуском і реалізацією хлібобулочних та кондитерських виробів.60% грошових надходжень - від хлібобулочного виробництва та кондитерського виробництва в загальному обсязі реалізації і 40% - інші надходження.

Управління фінансовими ресурсами - це сукупність цілеспрямованих методів, операцій, важелів, прийомів впливу на різноманітні види фінансів для досягнення певного результату.

Розглянуто фінансовий ліверідж, що вимірює ефект, який полягає в підвищенні рентабельності власного капіталу за допомогою збільшення частки позикового капіталу в загальній його сумі.

Аналіз складу і структури джерел ресурсів по хлібокомбінату №1 показав, що найбільшу частку джерел займає власний капітал 76% у відношенні до всього активу балансу. Частка позикових джерел засобів зросла на 9,7 відсотків при одночасному зниженні частки власного капіталу на 3 відсотки. У складі позикових джерел головну частину займає кредиторська заборгованість.

Позитивним є те, що у підприємства немає короткострокових і довгострокових зобов'язань.

Отже основні недоліки, які виявилися при аналізі, це, по - перше, великий обсяг запасів, в результаті того, що підприємство має не конкурентноздатний вид продукції. В наслідок чого, на підприємстві збільшуються обсяги кредиторської заборгованості, яка спрямована на покриття потреб у власних оборотних активах. Має місце нарощування і дебіторської заборгованості.

Виходячи з наведених в другій частині недоліків на підприємстві, з метою підвищення ефективності використання фінансовими ресурсами, підприємству пропонується організувати:

випуск додаткового об'єму продукції;

зменшення запасів;

зменшення дебіторської заборгованості;

зменшення поточних зобов'язань.

Список використаної літератури

1. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие М.: Издательство “Дело и Сервис", 2009.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. "Теория экономического анализа: учебник. ". - М.: Финансы и статистика, 2009г. - 288с.

3. Балабанов И.Т. "Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?". - М.: Финансы и Статистика, 2009.

4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000.

5. Ковалев В.В. "Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности." - М.: Финансы и статистика, 2009г. - 432с.

6. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 2001.

7. Крейнина М.Н. "Финансовое состояние предприятия. Методы оценки". - М. .: ИКЦ "Дис", 2007г - 224с. .

8. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 2007 р., №37.

9. Моляков Д.С. "Финансы предприятий отраслей народного хозяйства". - М.: ФиС, 2006.

10. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. "Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия". - М.: Перспектива, 2003.

11. "Финансовый менеджмент: теория и практика"/ Под ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2006.

12. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. "Методика финансового анализа" - М.: ИНФРА - М, 2006г. - 176с.

13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. Минск: ООО "Новое знание", 2008.

Додатки

Баланс

Актив

Код рядка

За 2007 рік

За 2008 рік

За 2009 рік

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

11,2

15,8

37,4

Первісна вартість

011

13,3

24,0

52,8

Знос

012

2,1

8,2

15,4

Незавершене будівництво

020

1,7

9,1

451,4

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

8930,3

9385,1

10592,7

Первісна вартість

031

13257,0

14104,2

15756,5

Знос

032

4326,7

4719,1

5163,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0,0

0,0

інші фінансові інвестиції

045

0,0

0,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

162,5

381,4

432,7

Відстрочені податкові активи

060

0,0

0,0

Інші необоротні активи

070

0,0

Усього за розділом I

080

9105,7

9791,4

11514,2

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

1287,6

1824,1

2327,0

незавершене виробництво

120

0,0

0,0

готова продукція

130

4,0

27,3

66,5

Товари

140

22,1

20,6

28,0

Векселі одержані

150

0,0

0,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

251,7

349,0

366,4

первісна вартість

161

443,4

421,1

резерв сумнівних боргів

162

94,4

54,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

7,9

54,2

97,6

за виданими авансами

180

67,5

98,6

з нарахованих доходів

190

144,6

0,0

0,0

із внутрішніх розрахунків

200

333

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

40,9

42,0

56,5

Поточні фінансові інвестиції

220

0,0

1,7

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

74,9

186,0

181,3

Інші оборотні активи

250

0,0

250,4

Усього за розділом II

260

2166,7

2570,7

3474,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

13,9

16,9

40,5

Баланс

280

11286,3

12379,0

15028,7

Пасив

Код рядка

За 2007 рік

За 2008 рік

За 2009 рік

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

996,4

996,4

996,4

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

7617,7

8628,2

9152,0

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

126,4

1338,6

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

0,0

0,0

Усього за розділом І

380

8614,1

9751,0

11487,0

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

11,7

0,0

0,0

Цільове фінансування

420

279,0

0,0

0,0

Усього за розділом ІІ

430

290,7

0,0

0,0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0,0

0,0

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

0,0

0,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

116,6

1134,1

1637,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

146,2

379,6

з бюджетом

550

307,6

349,3

726,1

з позабюджетних платежів

560

34,1

43,2

51,4

зі страхування

570

99,6

104,4

143,2

з оплати праці

580

245,9

237,9

308,8

з учасниками

590

9,1

0,0

286,2

із внутрішніх розрахунків

600

1145,0

610,5

0,0

Інші поточні зобов'язання

610

423,6

0,0

0,0

Усього за розділом IV

620

2381,5

2628,0

3532,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

2,4

9,2

Баланс

640

11286,3

12379,0

15028,7

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

56795,4

37817,5

Податок на додану вартість

015

9976,1

6303,0

Акцизний збір

020

0,0

2,4

025

0,0

Інші вирахування з доходу

030

3,4

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

46815,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

37988,8

25204,6

Валовий:

0,0

Прибуток

050

8827,1

4839,4

Збиток

055

0,0

Інші операційні доходи

060

210,9

Адміністративні витрати

070

1974,2

Витрати на збут

080

2901,9

Інші операційні витрати

090

1093,5

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

3068,4

Збиток

105

0,0

Доход від участі в капіталі

110

0,0

Інші фінансові доходи

120

1,2

Інші доходи

130

71,2

Фінансові витрати

140

0,0

Витрати від участі в капіталі

150

0,0

Інші витрати

160

128,6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

3012,2

Збиток

175

0,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1513,9

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

1498,3

Збиток

195

0,0

Надзвичайні:

Доходи

200

0,0

Витрати

205

0,0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0,0

Чистий:

Прибуток

220

1498,3

Збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

за звітний період

за попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

33461,8

19461,9

Витрати на оплату праці

240

4962,3

3140,7

Відрахування на соціальні заходи

250

1780,0

1138,0

Амортизація

260

772,5

492,4

Інші операційні витрати

270

5084,7

2268,8

Разом

280

46061,3

26501,8

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

за попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Витрати на сплату відсотків

0,0

Передплата по податку на прибуток

0,0

0,0

Аванси видані на основні засоби

Аванси видані на нематеріальні активи

Дебіторська заборгованість (основні фонди, нематер. активи)

4,5

Кредиторська заборгованість (основні фонди, нематер. Активи

108,5

в тому числі:

Промбуд синтез

100,1

ПП "Булат та К

0,7

МП "Канід"

7,7

Придбання основних засобів

1840,2

поліпшення основних фондів (капітального характеру)

106,8

Зобов'язання по податку на прибуток

84,5

305,3

Реалізація необоротних активів

0,3

Інші фінансові доходи

62,2

Інші фінансові витрати

66,1

Надані позики працівникам

122,6

Повернені позики працівниками

59,9

Довгострокові позики визнані короткотерміновими

11,4

Отримані дивіденди від АТ

Викуплені акції інших підприємств

1,7

списання необоротних активів

57,0

безкоштовно отримані активи (Амортизація)

4,7

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Звіт про рух грошових коштів

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

010

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3012,2

0,0

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

772,5

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0,0

0,0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

0,0

0,8

Витрати на сплату відсотків

060

0,0

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

3783,9

0,0

Зменшення (збільшення): оборотних активів

080

0,0

1017,5

витрат майбутніх періодів

090

0,0

23,6

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань

100

291,5

0,0

доходів майбутніх періодів

110

6,8

0,0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

3041,1

Сплачені: відсотки

130

X

0,0

X

податки на прибуток

140

X

1293,1

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1748,0

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1748,0

0,0

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

0,0

X

X

необоротних активів

190

0,3

X

X

майнових комплексів

200

Отримані: відсотки

210

X

X

дивіденди

220

0,0

X

X

Інші надходження

230

71,3

X

X

Придбання: фінансових інвестицій

240

X

1,7

X

необоротних активів

250

X

1700,5

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

122,6

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0,0

1753,2

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0,0

1753,2

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримання позики

320

0,0

X

X

Інші надходження

330

72,1

X

X

Погашення позик

340

X

0,0

X

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

71,6

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0,5

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0.5

0,0

Чистий рух коштів за звітний період

400

4,7

Залишок коштів на початок року

410

186,0

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

181,3

X

X

Додаток до до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87). Звіт про власний капітал. Форма № 4 код за ДКУД 1801005

Стаття

код

Статут ний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

996,4

0,0

0,0

8628,2

0,0

126,4

0,0

0,0

9751,0

Коригування: Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

996,4

0,0

0,0

8628,2

0,0

126,4

0,0

0,0

9751,0

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів

060

528,5

528,5

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

1498,3

1498,3

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

286,2

286,2

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до Резервного капіталу

160

170

Внески учасників: Внески до капіталу

180

погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

210

Пперепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

активи

270

4,7

14,7

280

Разом змін в капіталі

290

0,0

0,0

0,0

523,8

0,0

1212,1

0,0

0,0

1736,0

Залишок на кінець року

300

996,4

0,0

0,0

9152,0

0,0

1338,6

0,0

0,0

11487,0

Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

Статті операційних витрат

Собівартість реалізованих

Адмін. Витрати

Витрати на збут

Інші витрати операц. ліяпьн

Усього

продукції

товарів

послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні витрати

230

32673,9

3,2

129,8

307,5

347,4

33461,8

Витрати на оплату праці

240

3261,1

13,6

619,8

813,7

254,1

4962,3

Відрахування на соціальні заходи

250

1187,2

5,1

205,9

302,5

79,3

1780,0

Амортизація

260

421,2

2,1

141,3

121,6

86,3

772,5

Інші операційні витрати

270

686,6

115,3

877,3

1356,6

2049,0

5084,7

з них:

- касове обслуговування

43,2

43,2

- транспорт

1302,6

1302,6

- податки

534,5

4,0

11,7

550,2

- відрахування профкому

14,3

14,3

- вартість ліцензій, патентів

7,1

7,1

- поточний ремонт

234,8

22,7

4,8

262,3

- послуги охорони

114,2

114,2

РАЗОМ:

38230,0

0,0

139,2

1974,2

2901,9

2816,1

46061,3


Подобные документы

 • Нормативно-правове регулювання грошових надходжень на підприємстві. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи. Аналіз формування і використання чистого прибутку.

  курсовая работа [30,9 K], добавлен 12.12.2010

 • Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Обсяг реалізованої за бартером продукції. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності підприємств. Формування валового та чистого доходу.

  лекция [40,6 K], добавлен 15.11.2008

 • Економічна суть, види, розрахунок показників рентабельності. Характеристика фінансових відносин ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Аналіз рентабельності реалізації продукції підприємства за допомогою основних статей активу балансу.

  курсовая работа [296,1 K], добавлен 26.06.2014

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Аналіз управління грошовими потоками підприємства на основі дослідження фінансового стану та руху капіталу. Показники ефективності планування грошових надходжень, виявлення перспектив розвитку та розширення діяльності ВАТ "Бахмачський арматурний завод".

  дипломная работа [202,9 K], добавлен 05.03.2012

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.