Суть та функції грошей

Функції грошей в класичній економічній теорії: міра вартості; засіб обігу; утворення скарбів, накопичень і заощаджень; платежу; світових грошей. Характерні ознаки "класичної" банкноти. Особливості формування та напрямки розвитку грошової системи України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.12.2013
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Добре відомо, що дійовість грошово-кредитної політики визначається здатністю Національного банку регулювати грошові потоки та структуру грошового ринку. Наші проблеми у цій площині також не становлять жодної таємниці. Зрозуміло, по-перше, що грошово-кредитна політика не може бути ефективною, коли поза банками обертається понад 40% грошової маси . Ці гроші фактично не піддаються регулятивним діям НБУ. По-друге, грошово-кредитна політика не може бути ефективною, коли фактично не діють механізми дисконтного регулювання. Йдеться про механізм облікової ставки, яка поки що не виконує у нас регулятивної функції. Впродовж 2001 року облікова ставка знизилася з 27 до 11,5%, а кредитні ставки комерційних банків -- усього на 7,7 відсоткових пункти . Нині у нас облікова ставка становить 10%, а в Росії -- 23%, однак кредитні ставки комерційних банків в Україні в 2,5--3,0 разу вищі, ніж у Росії. По-третє, грошово-кредитна політика не може бути ефективною і в умовах існуючої доларизації, коли гривня лише частково виконує функцію нагромадження та міри вартості. Іноземна валюта у досить значних обсягах залишається основним товаром на ринку грошей. Частка депозитів, номінованих у ній, 1997 року становила 29,9%, 2001-го -- 42,7%. Добре відомо і те, що у скляних банках населення зберігає не гривні, а долари.

Існують й інші не менш гострі проблеми, без розв'язання яких говорити про надійність грошової стабілізації було б передчасно. У контексті проблеми, що розглядається, для нас дуже важливе удосконалення немонетарних інструментів грошової стабілізації. Нині це має стати головною турботою уряду, його економічного блоку. Тут є багато позицій, однак зупинимося лише на визначальних. По-перше, збереження політики бездефіцитного і водночас збалансованого бюджету. У нас немає альтернативи цьому. Бездефіцитний бюджет -- не лише основа стабільності гривні, а й головний інструмент зниження боргового навантаження на економіку. По-друге, відчутне зниження податкового тягаря. Податкова складова в структурі витрат, а відтак і в ціновій динаміці, залишається надзвичайно високою. По-третє, створення ефективного антимонопольного конкурентного середовища і насамперед -- подолання свавілля природних монополій, які весь час штучно завищують тарифи. Рада НБУ готова активно співпрацювати насамперед з Міністерством економіки із цих питань. Знову ж таки, йдеться про органічне поєднання інструментарію грошово-кредитної та немонетарної антиінфляційної політики. Реалізація поставлених Президентом України завдань щодо відчутного поглиблення стабільності гривні можлива лише на основі такого комплексного підходу.

Висновки

Проблема природи та питання про сутність грошей і грошових систем, їх функції залишаються предметом гострих дискусій, де проявляються багато різних думок до їх розв'язання. Це пов'язано із складністю і багатогранністю грошей як предмета вивчення. Тому для з`ясування сутності грошей необхідне послідовне, всебічне та детальне дослідження цього економічного явища, шляхом вивчення історії походження та розвитку грошей, їх форм та функцій. Необхідно також враховувати різноманітні підходи до вирішення цих питань, проте, незважаючи на їх велику кількість, на мою думку, можна зробити висновок стосовно сутності і функцій грошей і грошових систем.

Виникнення грошей тісно пов'язане з історичним процесом обміну товарів і зміни форм власності.

Функції грошей розглядаються як прояв їх сутності. Можна виділити п'ять класичних функцій грошей. Так, функція грошей як міри вартості, полягає у вирішенні вартості товару в грошах, шляхом встановлення цін. Як засіб обігу гроші забезпечують рух товарів через рух грошей. Гроші унікальні за своєю простотою, як засіб платежу за товари і послуги: їм притаманна найвища ліквідність серед всіх фінансових засобів. Так, функція грошей як засобу платежу полягає у можливості купівлі з наступною оплатою. Як засіб нагромадження гроші полегшують процес здійснення накопичення з поточного доходу за рахунок гарантування майбутньої купівлі здатності. Функцію світових грошей гроші виконують як засіб міждержавних розрахунків. Своєрідною формою буття грошових функцій виступають форми грошей, які виступають як засіб вираження сутності грошей. Існують такі форми грошей: повноцінні і неповноцінні.

Проблеми суті і функцій грошей є дуже важливими при становленні національної грошової системи. Слабкість і сила національних валют виражаються в тому, як вони виконують свої функції. Так нестабільність гривні як національної валюти України заважає їй бути повноцінною мірою вартості, так як в даному випадку змінюється масштаб цін. Внаслідок знецінення грошових знаків, погано виконуються функції купівельного та платіжного засобів. Також в Україні простежується і порушення ефективності виконання функцій нагромадження, оскільки вона прямо залежить від стабільності грошової одиниці.

Отже, для побудови ефективної грошової системи необхідне правильне розуміння суті грошей і створення сприятливих умов для виконання грошима своїх функцій.

Список використаної літератури

1) Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит Навч. посібник. -- К.: Знання, 2009. --253 с.

2) Бутенко О.І ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ// Економічний простір №17,2008

3) Гетманцев Д. О., Н. Г. ШуклінаБанківське право України

Навчальний посібникКиївЦентр учбової літератури2007

4) Демківський А.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / А.В. Демківський. - К.: Дакор, 2005. - 528 с.; Яременко O.P. Деньги и кредит. Конспект лекций / О.Р. Яременко. - X.: Изд-во ХГЭУ, 2002. - 64 с.

5) Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф. Гроші і кредит: Підручник. Затверджено МОН /-- К., 2010. -- 615 с.

6) 5)Круш П. В. Гроші та кредит: навч. посіб / П. В. Круш, В. Б. Алексєєв. - К.: ЦУЛ, 2010. - 216 с.

7) Михайловська І.М. Гроші та кредит: Навчальний пособник.

/ І.М. Михайловська., К.Л. Ларіонова - Львов: „Новий Світ - 2000", 2006. - 432 с.

8) Носов О. Ю. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ СИСТЕМ//Вісник Хмельницького національного університету 2009, № 4, T. 1

9) Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. / За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.

10) Семенко В.М. Коваленко Д.І. Економічна теорія. Політекономія. Навчальний пос. - За заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 360 с.

11) Роль В.Ф., Сергієнко В.В., Попова С.М. Фінансове право. Навч. посбник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

12) Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник / А.І. Щетинін. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 432 с.; Яременко O.Р. Деньги и кредит. Конспект лекций / О.Р. Яременко. - X.: Изд-во ХГЭУ, 2002. - 64 с.}

13) http://www.info-library.com.ua/books-text-7757.html

14) http://lubbook.net/

15) http://www.megos.org.ua/grochi%20ta%20kredyt.html

16) http://buklib.net/

17) http://books.efaculty.kiev.ua/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення сутності грошей через їх функції. Гіпотеза власної вартості неметалевих грошей. Міра вартості як економічна функція грошей. Гроші як одиниця рахунку, як засіб обігу та платежу, як засіб нагромадження і заощадження. Функція світових грошей.

  контрольная работа [67,9 K], добавлен 03.03.2010

 • Еволюція форм вартості. Види грошей та їх розвиток. Сутність грошей та їх роль в економіці. Функції грошей. Поняття грошового обігу та його види. Закон грошового обігу. Грошова маса та грошові агрегати. Проблеми стабілізації грошової системи.

  курсовая работа [73,5 K], добавлен 19.10.2002

 • Право випуску паперових грошей. Сутність кредитних грошей, шляхи їх розвитку. Грошові чеки та розширення чекового обігу. Широкомасштабне впровадження електронних грошей в сучасну систему розрахунків. Розвиток кредитного обігу та зближення грошової маси.

  контрольная работа [406,6 K], добавлен 10.04.2009

 • Основна ідея кількісної теорії грошей. Види грошей, випуск сучасних платіжних засобів. Функції грошей, чинники, що підтверджують вартість грошової одиниці. Структура і розміщення грошової маси. Характеристика складових елементів кредитної системи.

  курсовая работа [65,8 K], добавлен 23.02.2011

 • Функції грошей як засобу обігу та особливого товару, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Історія виникнення грошей. Особливості функціонування грошової системи. Сутність закону грошового обігу. Гривня - національна валюта України.

  презентация [10,2 M], добавлен 19.02.2013

 • Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Кредит і його функції. Роль банківського сектору, як складової грошової системи, у розвитку економіки України. Показники грошової маси в обігу. Сучасний стан фінансової системи. Обов’язкові резерви.

  курсовая работа [119,8 K], добавлен 17.05.2014

 • Еволюція форм вартості товару. Характеристика виникнення грошей як передумова формування грошової форми вартості. Механізм грошового виміру вартості товару. Реалізація виміру вартості товару через сучасні види грошей. Роль грошей в розвитку економіки.

  курсовая работа [578,2 K], добавлен 28.04.2014

 • Сутність поняття "гроші". Еволюція форм існування грошей. Закони обігу та еволюція кредитних грошей. Простий і переказний вексель. Характерні ознаки "класичної" банкноти. Основні канали емісії сучасних банкнот. Призначення національної валютної системи.

  контрольная работа [48,1 K], добавлен 17.11.2010

 • Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у xx столітті. Значення вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Необхідність грошей для функціонування економіки. Вплив їх на ринок товарів і послуг.

  курсовая работа [24,7 K], добавлен 11.07.2007

 • Дослідження грошей за допомогою класичних та сучасних теорій. Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Особливості еквівалентної форми вартості. Гроші як товар особливого роду. Функція грошей як еквівалента, грошові агрегати. Розвиток теорії грошей.

  курсовая работа [269,0 K], добавлен 19.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.