Пріоритети розвитку ринку цінних паперів: регресійний аналіз

Дослідження напрямів активізації діяльності учасників національного ринку цінних паперів. Стимулювання виходу інвесторів на ринок цінних паперів. Багатофакторний регресійний аналіз як найбільш ефективний метод економіко-математичного моделювання.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 21.09.2017
Размер файла 112,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Пріоритети розвитку ринку цінних паперів: регресійний аналіз

Головенко І.П., Стабіас С.М.

Анотація

В роботі викладено результати дослідження напрямів активізації діяльності учасників національного ринку цінних паперів. Визначено фактори, що стимулюють вихід емітентів та інвесторів на ринок цінних паперів, обґрунтовано необхідність кількісного підрахунку ступеню впливу тих чи інших факторів на досліджуване явище та визначення необхідності застосування багатофакторного регресійного аналізу, як найбільш ефективного методу економіко-математичного моделювання, що відображає характер взаємозв'язку між ознаками досліджуваного явища.

Ключові слова: ринок цінних паперів, учасники ринку цінних паперів, емітенти, інвестори, фактори, кількісна оцінка, багатофакторний регресійний аналіз.

Головенко И.П., Стабиас С.М.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ: РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

В работе изложены результаты исследования направлений активизации деятельности участников национального рынка ценных бумаг. Определены факторы, стимулирующие выход эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг, обоснована необходимость количественного подсчета степени влияния тех или иных факторов на изучаемое явление и определения необходимости применения многофакторного регрессионного анализа, как наиболее эффективного метода экономико-математического моделирования, отражает характер взаимосвязи между признаками изучаемого явления.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, участники рынка ценных бумаг, эмитенты, инвесторы, факторы, количественная оценка, многофакторный регрессионный анализ.

Holovenko I.P., S.M. Stabias

PRIORITIES OF THE SECURITIES MARKET: REGRESSION ANALYSIS

The paper presents the results of the research areas of the revitalization of the participants of the national securities market. The factors that stimulate the output of issuers and investors in the securities market, the necessity of calculating the quantitative degree of influence of various factors on the phenomenon and determine the need to use multivariate regression analysis, the most effective method of economic and mathematical modeling that reflects the nature of the relationship between the features of the phenomenon.

Keywords: securities market, securities market participants, issuers, investors, factors, measurement, multivariate regression analysis.

Постановка проблеми

Ринок цінних паперів посідає важливе місце в розвитку національної економіки, оскільки за його допомогою відбуваються процеси акумулювання та трансформації тимчасово вільних коштів від одних економічних суб'єктів до інших, активізується розподіл фінансових ресурсів між різними сферами економіки, в результаті чого забезпечується макроекономічна стабілізація. На сучасному етапі розвитку в Україні є актуальним питання розбудови конкурентоспроможного ринку цінних паперів як сегменту ринку капіталу, який на рівні з банківським сектором економіки буде забезпечувати достатньою кількістю інвестиційних ресурсів суб'єкти господарювання.

Виникає необхідність дослідження існуючих обсягів продажу цінних паперів в Україні, що надасть можливість виявити основні тенденції розвитку національного ринку цінних паперів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Проблеми функціонування національного ринку цінних паперів та його інфраструктури досліджували такі вітчизняні науковці, як: О. Василик, М.Житар, В. Корнєєв, М. Кужелєв, З. Лапішко, Т. Майорова, В. Міщенко, О. Мозговий, С.Онишко, А. Пересада, М. Савлук, І. Ткачук, В. Шелудько. Дослідженню ринку цінних паперів та його ролі присвячені роботи відомих зарубіжних вчених, таких як: О. Вільямсона, Ф. Йохімсена, Х. Зінгера, А. Пізенті, Г. Хедткампа.

Однак, при великій кількості праць з даної тематики питання вибору найбільш ефективного методу економіко - математичного моделювання, що застосовується при аналізі основних показників діяльності на ринку цінних паперів потребують подальших ґрунтовних досліджень.

Метою даного дослідження є здійснення кількісної оцінки вагомості основних показників діяльності на ринку цінних паперів в якості фундаментальних факторів впливу на інвестиційні операції з цінними паперами в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу

Незважаючи на те, що ринок цінних паперів в Україні почав своє становлення з 1991 року, він все ще перебуває на стадії розвитку, якій властивий пошук форм та інструментів, що визначають норми поведінки основних учасників обміну специфічного товару - цінних паперів. Для вдосконалення механізму функціонування фондового ринку необхідний якісний аналіз ситуації на ринку, моніторинг і прогнозування його змін, а також пошук нових шляхів удосконалення [8].

Ринок цінних паперів забезпечує рух капіталу шляхом обігу різноманітних видів цінних паперів та їх похідних. Саме через механізми ринку цінних паперів формуються пропозиція і попит на інвестиційні ресурси, відбувається їх акумуляція та перерозподіл з метою економічного зростання. Характерною особливістю ринку цінних паперів України є незначна частка угод з цінними паперами, укладених на фондових біржах у загальних обсягах торгів цінними паперами, які здійснювались торгівцями на ринку цінних паперів [2].

Біржовий ринок цінних паперів практично не виконує функції забезпечення залучення капіталу. За досліджуваний період найбільші обсяги торгів на фондових біржах України фіксувалися за державними облігаціями та облігаціями підприємств. При цьому при первинному розміщенні державних облігацій коло учасників торгів є обмеженим банками - первинними дилерами. Щодо корпоративних облігацій, то операції на фондових біржах більшою мірою пов'язані саме з їх розміщенням, ніж із забезпеченням їх подальшого ліквідного обігу. Триває стагнація біржового ринку акцій, що обумовлено специфічністю акцій, як фінансового інструменту в українських реаліях (недостатня ліквідність, низькі корпоративні стандарти переважної кількості емітентів, незначна інформаційна прозорість, недостатність акцій з високими інвестиційними характеристиками, недостатньо регульоване ціноутворення тощо) [8].

Розвиток більшості соціально-економічних явищ відбувається під впливом різних чинників, але за певною логікою руху (закономірністю). Зовнішнім проявом логіки розвитку масового явища є тенденція. Розрізняють основну тенденцію, що формується під впливом об'єктивних постійних чинників, які визначають основний напрям розвитку, і другорядні тенденції, пов'язані з впливом чинників випадкового або короткотермінового характеру [6].

Дослідження економічних явищ в суспільстві показало, що за певних умов одні явища (х) спричиняють інші (у). Тому вивчення, вимірювання та кількісна оцінка зв'язків між соціально-економічними явищами важлива (причинно-наслідковий характер).

Регресія - це вимірювання одностороннього стохастичного зв'язку між факторними і результативною ознаками, цей зв'язок містить невраховані фактори (включаючи похибку) [9].

Специфікація регресійного аналізу включає в себе 2 етапи:

1) відбір факторів;

2) вибір виду рівняння регресії (лінійна, нелінійна функція).

Регресійний аналіз включає декілька етапів, а саме:

Постановчий - визначення об'єкта дослідження кінцевої мети моделювання, сукупності факторів і показників, які найбільше характеризують модель, їх роль та місце в дослідженні економічних процесів;

Формалізаційний - прийняття гіпотези взаємозв'язку, вибір загального виду моделі, специфікація економетричних зв'язків у рівняннях

Інформаційний - ретроспективний аналіз економічної сутності досліджуваного процесу, формулювання та формалізація інформаційної бази моделі, щодо достатньої кількості одиниць у сукупності (в 8 разів більше, ніж число факторів, при цьому 1 факторна не менша ніж 8 точок, а багатофакторна регресія не менше ніж п=3*кількість факторів).

Кореляційний - визначає який зв'язок між досліджуваними змінними, яка структура та форма і щільність цих зв'язків (аналіз головних компонент). Проводиться специфікація моделі за допомогою критичного значення лінійного коефіцієнта кореляції або за допомогою методу показників інформаційної місткості [9].

Для побудови кореляційно-регресійної моделі опрацьовано статистичну інформацію за 2014 - лютий 2017 рр., що передбачає застосування сукупності адекватних факторів, а саме: номінального ВВП в фактичних цінах, млн. грн., офіційного курсу гривні до іноземної валюти на останній день місяця [4]. Вплив та значення цих факторів на обсяги продажу цінних паперів представлено в табл. 1.

Таблиця 1 Фактори, що впливають на обсяги продажу цінних паперів

Фактори

Значення

Офіційний курс гривні до іноземних валют

курс валюти, встановлений на певну дату Національним банком України як уповноваженим органом держави.

Номінальний ВВП

це ринкова вартість товарів і послуг, виражена у поточних цінах, або ВВП, обчислений у цінах того самого періоду, за який вона визначається, тобто в поточних цінах.

Джерело: розраховано авторами за даними [1].

В результаті дослідження побудовано кореляційну матрицю для визначення зв'язків між фінансовими інструментами і основним факторами, які впливають на їх купівлю (табл. 1) та було отримано результат, який вказує на наявність тісного оберненого лінійного зв'язку між результативними ознаками та всіма факторами що впливають на обсяг торгів вищезазначеними фінансовими інструментами (коефіцієнт кореляції = 0,3205).

В Україні склалася стійка тенденція випередження темпів обсягів торгів цінними паперами проти динаміки обсягів ВВП зокрема, обсяг торгів на ринку цінних паперів у 2015 році перевищив цей показник на 193,21 млрд. грн. [4].

Однак при побудові кореляційної матриці простежується залежність між показниками продажу деяких видів цінних паперів з середнім рівнем заробітної плати в розрізі галузей (а саме в фінансовій, страховій діяльності та авіатранспорті), але аналізуючи взаємозв'язки з середнім рівнем заробітної плати така залежність відсутня. Розглядаючи середню заробітну плату як показник економічного добробуту можна зробити висновок, що даний показник, на теперішній час, не впливає на обсяг торгів біржовими контрактами [5]. Рівень заробітної плати має залежність з обсягом торгів цінними паперами, але цей вплив не значний, оскільки рівень доходів населення не викликає інтересу до торгів цінними паперами. Простежується стійке випередження темпів обсягів торгів цінними паперами проти динаміки обсягів ВВП, зокрема обсяг торгів на ринку цінних паперів у 2015 році перевищив цей показник на 193,21 млрд. грн. [4]. Тому побудовано кореляційну матрицю з ознаками, що мають між собою зв'язок, а саме: обсяг продажу акцій (7Д обсяг продажу облігацій підприємств (У2), офіційний курс гривні до іноземних валют (Хі), номінальний ВВП в фактичних цінах (Х2) (табл. 2)

Критичне значення ^статистики для у = (п - 2) =38 - 2 =36 ступенів свободи та а =0,05 дорівнює 2,0301. Коефіцієнт кореляції дещо занижений, причиною цього є те що вітчизняний ринок цінних паперів знаходиться на початковій стадії розвитку.

Зловживання з цінними паперами і торгівля «фіктивними» акціями, на жаль, істотно впливали на процес ціноутворення, тому це відобразилося на капіталізації лістингових компаній та обсязі біржових контрактів. Це вкотре підкреслило, наскільки викривленим був процес ціноутворення на ринку [3].

Таблиця 2

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між рядом факторів та фінансовими інструментами

Показники

Офіційний курс гривні до іноземних валют на останній день місяця

Номінальний ВВП, млн. грн

Акції, млн. грн.

Облігації підприємств, млн. грн.

Офіційний курс гривні до іноземних валют на останній день місяця (за 100 од.)

1

Номінальний ВВП в фактичних цінах, млн. грн.

0,0159

1

Акції, млн. грн.

-0,6564

0,5738

1

Облігації підприємств млн. грн.

-0,6712

0,2602

0,6474

1

Джерело: розраховано авторами за даними [1,9].

За даними обсягу продажу біржових контрактів з фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом січня 2014 - лютого 2017 років, було побудовано множинну регресію (табл. 3).

Отримані результати вказують на побудову якісних моделей, всі показники в межах норми. Проаналізувавши перше рівняння регресії (табл. 2.) можна сказати, що коефіцієнт детермінації вказує на сильний зв'язок між результативною ознакою та факторами впливу, критерій Дарбіна - Уотсона не значно, але попадає в зону невизначеності, показники статистики Ст'юдента в нормі.

Усі розраховані значення ^статистики вищі за табличне значення, що якісно характеризує модель. Коефіцієнт кореляції для другої моделі дещо занижений, причиною цього є те, що вітчизняний ринок цінних паперів знаходиться на початковій стадії розвитку.

Аналіз показників першого рівняння показав, що збільшення курсу валюти на 1 млн. грн. призведе до зменшення обсягу продажу акцій на організаторах торгівлі на 1268,135 млн. грн., що вказує на негативний вплив інфляційних процесів на обсяги торгів. Дана тенденція пов'язана з тим, що на фондових біржах в Україні здійснюється торгівля фінансовими інструментами переважно українських емітентів, а саме підприємств різних галузей, діяльність яких має залежність від коливань курсу валюти. Показник номінального ВВП при збільшенні на 1 млн. грн. призведе до збільшення обсягу продажу акцій на 6,527 тис. грн., дана ситуація пов'язана з економічним розвитком країни, в цей час на підйомі і фінансові процеси.

Таблиця 3

Результати регресійного аналізу основних показників впливу та фінансових інструментів

Джерело: розраховано авторами за даними [1,9].

Аналіз другої моделі характеризує вплив факторів на продаж облігацій підприємств. При аналізі показників другого рівняння (табл. 3) спочатку було перетворено логарифмічне рівнянні і отримано: У= е -10,72 * хі -1,68 *х2 0,597. При збільшенні курсу валюти на 1% простежується зменшення обсягу продажу облігацій підприємства на 168 % (при сталості другого фактора), а зростання ВВП на 1% призведе до збільшення продажу облігацій підприємств на 59,7 % відповідно.

У другому рівнянні зв'язок між результативною ознакою та факторами впливу середній, це вказує на те що фактори впливають на 54%, а вплив 46% за допомогою інших факторів.

Отже, на основі інструментарію математичного моделювання було показано, що зростання обсягу продажу фінансових інструментів, а саме цінних паперів, відбувається за умови сталого ВВП. Аналізуючи результати біржової торгівлі в Україні можна зазначити, що в останні роки не спостерігається суттєвого збільшення ролі ринку цінних паперів. Частка біржового сегменту ринку залишається незначною, кількість ліквідних та інвестиційно привабливих інструментів - невеликою.

цінні папери регресійний аналіз

Список використаних джерел

1. Гавкалова Н. Л. Фактори впливу на розвиток фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Н. Л. Гавкалова, О. Ю. Шутєєва. - Режим доступу: http://pk.napks.edu.ua/library/compi 1айопв_уак/еш/2013/2/р_45_48.рё1:`. - Назва з екрану.

2. Житар М.О. Аналіз активності банків на ринку цінних паперів / М. О. Житар// Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: зб. тез доп. IX Міжн. Наук.-практ. Конф. (22-23 трав. 2014 р., м.Суми). - Суми: ДВНЗ «У АБС НБУ», 2014. - С. 46-48

3. Житар М. О. Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків / М. О. Житар, М. О. Кужелєв // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.9. - Львів, 2014. - С. 328 -337.

4. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку / Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfp.gov.ua

5. Коваленко Ю. М. Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю.М. Коваленко // Фінанси України. -2010. -№9. - С.91-99

6. Кужелев М. А. Аналитическая обработка и анализ финансовой информации / М. А. Кужелев // Финансы, учет, банки (сб. науч. тр.).- Донецк: УкрНТЭК, 2001. - випуск № 5. - С. 36-41

7. Кужелєв М.О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні /М.О. Кужелєв, Д.Б. Юрова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. - Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011. - № 2 (18). - С. 146-154.

8. Кужелєв М.О/ Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів: сутність та елементи / М.О. Кужелєв, І.П. Головенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2016 - №2. с. 145-156

9. Паянок Т.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з використанням комп'ютерних технологій з курсу “Методи економічних та статистичних досліджень”// Т. М. Паянок. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014. - 61 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Переваги акціонерної форми власності. Виникнення ринку цінних паперів та його види. Аналіз емісії, обігу та розміщення державних цінних паперів. Аналіз регулювання ринків цінних паперів зарубіжних країн. Структура учасників фондового ринку України.

  курсовая работа [177,8 K], добавлен 08.05.2011

 • Особливості організації та функціонування ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів та його структура. Етапи становлення ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку. Аналіз динаміки, стану та перспективи ринку.

  дипломная работа [814,4 K], добавлен 04.10.2010

 • Принципи регулювання фондового ринку. Державний контроль на ринку цінних паперів. Ліквідація як форма реорганізації суб’єктів господарювання. Захист інтересів інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів. Переваги та недоліки форфейтингу.

  контрольная работа [21,4 K], добавлен 13.02.2011

 • Історичні передумови та сутність цінних паперів, їх характеристика. Сучасний стан ринку цінних паперів та його аналіз. Етапи формування фондового ринку в Україні. Глобальні тенденції ринків на сучасному етапі їх розвитку. Перебудова й модернізація ринку.

  курсовая работа [66,3 K], добавлен 07.04.2014

 • Сучасні умови розвитку ринку цінних паперів. Розвиток корпоративного управління, антикризове регулювання і стабілізація ринку. Аналіз нормативно-правових актів. Система державного управління ринком цінних паперів в Україні: головні шляхи реформування.

  курсовая работа [100,7 K], добавлен 12.09.2013

 • Формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння його адаптації до міжнародних стандартів. Завдання та місія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  презентация [3,2 M], добавлен 05.06.2014

 • Аналіз функцій інфраструктури ринку цінних паперів, його складові та підсистеми. Забезпечення ефективної взаємодії діяльності емітентів та інвесторів. Організація фінансового та інформаційного посередництва для здійснення операцій із цінними паперами.

  статья [33,9 K], добавлен 21.09.2017

 • Міжнародний досвід оподаткування операцій на ринку цінних паперів. Проблемні питання оподаткування операцій на ринку цінних паперів України. Шляхи вдосконалення українського законодавства в сфери оподаткування операцій на ринку цінних паперів.

  курсовая работа [37,7 K], добавлен 10.09.2007

 • Особливості становлення ринку цінних паперів в Україні. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку. Методи інтеграції до міжнародних ринків капіталу. Визначення проблем українського ринку цінних паперів та шляхів його поновлення.

  реферат [28,0 K], добавлен 09.11.2010

 • Характеристика, структура та учасники фондового ринку. Його нормативно-правове регулювання, національні особливості формування, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні. Види цінних паперів. Аналіз функціонування фондових бірж світу.

  курсовая работа [755,7 K], добавлен 23.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.