Розробка родовища

Коротка геолого-промислова характеристика родовища та експлуатаційного об`єкта. Методика проведення розрахунків. Обгрунтування вихідних параметрів роботи середньої свердловини й інших вихідних даних для проектування розробки. Динаміка річного видобутку.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.05.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Коротка геолого-промислова характеристика родовища та експлуатаційного об`єкта (горизонту)

Васищівська площа в адміністративному відношенні розташована на території Харківського району на відстані 10 км від м. Харкова. В трьох кілометрах на схід розташоване Безлюдівське родовище.

Свердловина 1 пробурена у склепінній частині Васищівської структури з метою пошуку покладів газу у відкладах нижнього карбону.

При випробуванні в свердловині горизонту В-18-19 в інтервалі 3278-3270 м отримано приплив газу. Дебіт газу на 5 мм штуцері склав 10,1 тис. мі/доб. При випробуванні інтервалу 2904-2902 м без встановлення цементного мосту горизонту С-6-7 верхньосерпухівського під'ярусу отримано приплив газу з дебітом на 8,1 штуцері 193,1 тис. мі/добу. Решта пластів нижнього карбону представлена водоносними та щільними пластами.

Умовна схема конструкції свердловини 1 з основними результатами по випробуванню продуктивних горизонтів приведена на рисунку 1.1.

Таким чином, в результаті випробування свердловини 1 відкрито Васищівське родовище. Запаси газу ще не підраховувалися і на держбаланс не бралися.

За даними ДП «Полтаванафтогазгеологія» щодо відкладів нижнього карбону Васищівська структура являє собою напівантикліналь, яка з півночі обмежена незгідним скидом амплітудою до 150 м. Розміри структури - 9,0 1,5 км, амплітуда досягає 200 м. Горизонт В-18-19 літологічно представлений пісковиком загальною товщиною 8 м, із пористістю 9% і газонасиченістю 90%. Горизонт С-6-7 складений пісковиком загальною товщиною 5 м, пористістю 18% і газонасиченістю 88%.

Рис. 1. Умовна схема конструкції та результати випробування свердловини №1 Васищівського ГКР

Враховуючи низькі колекторські властивості і, як наслідок, низьку продуктивність, коефіцієнт газовіддачі по гор. В-18-19 буде низьким. Тому основним працюючим інтервалом буде гор. С-6-7. Саме для нього буде здійснено проектування показників розробки. На рисунку 1.2 наведено ситуаційний план з нанесенням місця розташування свердловини 1, на рисунку 1.3 - карту розробки гор. С-6-7, на рисунку 1.4 - геологічний профіль.

Рис. 2. Ситуаційний план з нанесенням місця розташування свердловини 1

Рис. 3 - Васищівська площа. Карта розробки горизонтів С-6-7

В зв'язку з тим, що запаси газу на держбаланс не зараховані, проектування здійснюється згідно результатів попередньої оцінки запасів, які можуть дренуватися свердловиною 1.

Рис. 4 - Васищівське родовище. Геологічний профіль

Слід зазначити, що за єдиною на площі свердловиною 1 побудувати достатньо впевнену геологічну модель покладів, що розглядаються, неможливо.

Проведене співставлення продуктивних горизонтів у свердловині 1 з сусідніми Безлюдівським родовищем та Денисівською площею показало, що горизонти С-6-7 і С-18-19 характеризуються невитриманістю колекторів за площею, і тому, при підрахунку запасів газу категорії С1 площа газоносності обмежена з півночі радіусом дренування 500 м, а з півдня - умовним контуром газоносності, що відповідає абсолютній відмітці нижніх отворів інтервалу перфорації. У зв'язку з тим, що залягання продуктивних горизонтів може бути лінзоподібним, до розрахунку запасів по горизонтах В-18-19 і С-6-7 взято 50% ефективної товщини, яка визначена за даними ГДС. Решта параметрів також прийняті за даними ГДС. Крім того, оцінені перспективні запаси газу (категорія С2), які можуть бути прирощені після буріння пошукової свердловини 2. Доцільно пробурити свердловину 2 найближчим часом.

Результати оцінки запасів газу наведені у таблиці 1

Таблиця 1 - Підрахункові параметри та результати оцінки запасів газу по свердловині 1 Васищівського ГКР

Горизонт

Категорія

Площагазоносності, тис. мІ

Ефективна газонасичена товщина, м

Коефіцієнт пористості

Коефіцієнт газонасиченості

Початковий пластовий тиск, атм

Поправка на надстисливість

Температурна поправка

В-18-19

С1

0,45

2

0,09

0,90

350

0,972

0,765

С2

9,0

2

0,09

0,90

350

0,972

0,765

С-6-7

С1

0,375

1

0,18

0,88

289

0,958

0,792

С2

3,625

1

0,18

0,88

289

0,958

0,792

Всього

С1

С2

2. Методика проведення розрахунків

При проектуванні розробки газових родовищ визначають зміну в часі сумарного видобутку газу Qвид.(t), темпу відбору (річного відбору) газу Qр.(t), дебіту свердловин q(t), потрібної кількості свердловин n(t), середнього пластового тиску пл.(t), вибійного тиску Рвиб.(t) і тиску на усті свердловини Рр.(t).

Ці показники можна знайти за допомогою інтегрування диференціального рівняння неусталеної фільтрації газу при відповідних граничних умовах. У зв'язку з нелінійністю даного рівняння відсутні його точні аналітичні розв'язки. Тому для розрахунку основних показників розробки газових родовищ запропоновані різні наближені методи. Серед них при проведенні інженерних розрахунків широко застосовується метод послідовної зміни стаціонарних станів. Істотним положенням даного методу є прийняте припущення про рівність при радіальній фільтрації газу до свердловини середньозваженого за газонасиченим поровим простором питомого об'єму дренування свердловини тиску пл.(t) значенню тиску Pk.(t) на межі питомого об'єму дренування радіусом Rk. Розрахунки показують, що максимальна різниця між пл.(t) і Pk.(t) не перевищує 1-5%. Дане припущення дає змогу при розрахунках показників розробки газових родовищ для газового режиму використовувати рівняння припливу газу до свердловини, замінивши невідому величину контурного тиску Pk.(t) в момент часу t величиною середнього пластового тиску в зоні дренування свердловини пл.(t), а при рівномірному розміщенні свердловини - середнім тиском у покладі в той же момент часу.

При розрахунку основних показників розробки газового родовища при газовому режимі у випадку рівномірного розміщення свердловин будемо використовувати такі формули й залежності.

1. Рівняння матеріального балансу для газового покладу при газовому режимі, що записується у вигляді:

пл.(t) = ·Zпл, (1)

де ?*= (2)

Ро, пл.(t) - початковий і середній поточний пластовий тиски, МПа; zо, z(пл.) - коефіцієнти надстисливості, безр.; Qвид.(t) - сумарний видобуток газу на момент часу t, зведений до стандартних умов, мі;

?* - наведений газонасичений поровий об'єм, мі/МПа.

2. Рівняння припливу газу до середньої свердловини:

, (3)

де Рвиб.(t) - поточний вибійний тиск, МПа;

q(t) - поточний дебіт середньої свердловини, наведений до стандартних умов, тис. мі/добу;

А(t), В(t) - коефіцієнти фільтраційних опорів для середньої свердловини в момент часу t,.

3. Вираз для технологічного режиму експлуатації свердловин.

4. Рівняння зв'язку вибійного тиску Рвиб.(t), тиску на усті свердловини Рр.(t) і дебіту газу q(t) (формула Адамова):

Рр.= , МПа; (4)

де (5)

(6)

Zсер.= f Pсер.(t), Тсер.;

, МПа; (7)

Тср. =, К (8)

де, сг - відносна густина газу;

L - довжина колони ліфтових труб (відстань від устя свердловин до середині інтервалу перфорації), м;

Рсер.(t) - середній тиск у стовбурі свердловини, МПа;

Тсер. - середня температура в стовбурі свердловини, МПа;

Тр., Твиб. - температура відповідно на гирлі й вибої свердловини, К;

dвнутр. - внутрішній діаметр колони ліфтових труб, см;

- коефіцієнт гідравлічного опору, залежить від режиму руху газу й характеру поверхні стінок труб.

Режим заданого (переважно постійного) дебіту свердловини застосовують звичайно у початковий період розробки родовища.

5. Задаємося рядом послідовних значень часу t

6. Для кожного значення t встановлюють сумарний відбір газу:

(9)

де t = t - tn-1;

n - кількість свердловин на початок розрахунків;

Qвид.(tn-1), q(tn-1) - відповідно сумарний видобуток газу й дебіт середньої свердловини на попередній момент часу tn-1;

7. Визначаємо поточний середній пластовий тиск пл.(t):

пл.(t)= · Zпл (10)

8. Знаходимо поточний вибійний тиск Рвиб.(t):

Рвиб.(t)= . (11)

9. Знаходимо поточний тиск на усті свердловини Рр..(t):

Рр..(t) = (12)

3. Обгрунтування вихідних параметрів роботи середньої свердловини й інших вихідних даних для проектування розробки

Для визначення основних показників розробки газового родовища при газовому режимі необхідно мати такі вихідні дані: початкові запаси газу; початковий пластовий тиск і пластову температуру; поточний пластовий тиск; склад газу або його відносну густину; колекторські властивості продуктивних пластів і зміна їх за площею газоносності й розрізом; конструкцію пробурених видобувних свердловин (глибину, діаметр експлуатаційної колони й розміщення інтервалу перфорації); конструкцію колони ліфтових труб (діаметр і глибину спуска); результати газодинамічних досліджень свердловин щодо визначення коефіцієнтів фільтраційних опорів, граничних депресій на пласт і допустимих відборів газу; поточні параметри роботи свердловин (дебіти газу, тиску на усті і вибої); сумарний відбір газу з родовища; умови підготовки й подачі газу споживачеві, мінімально допустимий тиск на гирлі свердловин; характеристику споживача й обґрунтування відбору газу з родовища.

Склад газу горизонту С-6-7 Васищівського ГКР та результати визначення критичних параметрів та відносної густини наведено в таблиці 2

Таблиця 2 - Склад газу горизонту С-6-7 Васищівського ГКР та результати визначення критичних параметрів та відносної густини

Компоненти

Вміст Х, об.%

Ткр', К

Ркр', кгс/смІ

сЇпл

Ткр'·Х

Ркр'·Х

сЇпл·Х

1

2

3

4

5

6

7

8

Метан

92,395

190,55

46,95

0,6679

176,06

43,4

0,6171

Етан

4,224

305,43

49,76

1,263

12,9

2,10

0,0534

Пропан

0,569

369,82

43,33

1,872

2,10

0,25

0,0107

Ізо-бутан

0,046

408,13

37,19

2,5185

0,188

0,017

0,0012

Н-бутан

0,141

425,16

38,71

2,5185

0,6

0,055

0,0036

Ізо-пентан

0,018

460,39

34,48

3,221

0,085

0,007

0,0006

Н-пентан

0,019

469,65

34,35

3,221

0,089

0,007

0,0006

Гексан

0,01

507,35

30,72

3,583

0,051

0,003

0,0004

Азот

1,094

126,26

34,65

1,1651

1,38

0,38

0,0128

Двоокис вуглець

1,452

304,20

75,27

1,842

4,42

1,1

0,0268

Гелій

0,032

5,2

2,34

0,166

0,002

0,007

0,00005

Всього

100

У197,87

У47,8 або 4,64 МПа

У0,7273

Необхідні вихідні дані для проектування показників розробки гор. С-6-7 Васищівського ГКР наведені в таблиці 3

Таблиця 3 - Вихідні дані для проектування показників розробки гор. С-6-7 Васищівського ГКР

Параметри

Одиниці виміру

Запаси газу на дату розрахунків

209 млн. мі

Поточний пластовий тиск, Рпл.поч..

34,49 Мпа

Пластова температура, Тпл.

371 К

Устьова температура, Ту

293 К

Фільтраційні параметри:

А

0,532 (МПа)2/тис. мі/доб

В

0,00237 (МПа/тис. мі/доб)2

Глибина свердловини (до середини інтервалу перфорації), LНКТ

2903 м

Коефіцієнт газодинамічного опору, л

0,49

Діаметр НКТ, dвн

62 мм

Коефіцієнт експлуатації свердловини

0,9

4. Розрахунок показників розробки газового родовища при режимі заданого дебіту свердловини (q=соnst)

Розрахунок «контрольних точок» q= 105 тис. мі/добу.

«Контрольна точка» - станом на кінець 2013 року.

Розрахунок 1-ї контрольної точки

Приведені параметри пластового газу визначені як відношення тиску і температури до їх критичних значень:

Рпр= = = 7,17 (13)

Тпр= = = 1,67 (14)

1,6

1,67

1,7

7,15

0,953

0,972

7,17

0,9542

0,9675

0,9732

7,2

0,956

0,975

Zпоч.=0,9675

Знаходимо поточний вибійний тиск за формулою:

Рвиб=33,28 МПа

Визначаємо поточну депресію на пласт:

?Р=Рпл. - Рвиб. = 34,49-33,28 = 1,21 МПа;

Знаходимо поточний тиск на усті свердловини за формулою:

Рр..(t) = =

Значення S розраховуємо за формулою:

S= 0,03415·= 0,03415· =0,187;

Тср. = = = 330,5 К

Значення розраховуємо за формулою:

Значення розраховуємо за формулою:

=МПа

Рпр= = = 4,84

Тпр= = = 1,67

1,6

1,67

1,7

4,80

0,838

0,872

4,84

0,8396

0,8628

0,8728

4,85

0,840

0,873

Zпоч.=0,8628

При Рр.(t) = 22,65 МПа, уточнюємо Zср., S, :

S= 0,03415·= 0,03415· =0,21

Рр..(t) = =

Поточний технологічний режим на початок розрахунків (на 1.01.2013 р.) складає:

Рпл. = 34,49 МПа; q= 105 тис. мі/добу.

Рвиб. = 33,28 МПа;

?Р= 1,21 МПа;

Рр. = 22,59 МПа;

Розрахунок 2-ої контрольної точки

1. Визначаємо сумарний відбір газу на кінець 2013 року:

2. Визначаємо поточний середній пластовий тиск методом ітерації:

пл.(t)= · Zпл = ·1,017 = 28,79 МПа

?*= =

Рпр.= = 6,2

Тпр.=1,87

1,8

1,87

1,9

6,2

0,954

0,9673

0,973

Zсер. = 0,9673

пл.(t)=·0,9673=27,38 МПа;

Рпр.= = 5,9

Тпр.=1,87

Zсер. = 0,9567

пл.(t)= = ·0,9567=27,08 МПа;

Знаходимо поточний вибійний тиск з формули:

Рвиб=

Визначаємо поточну депресію на пласт:

?Р=Рпл. - Рвиб. = 27,08 - 25,52 = 1,56 МПа.

3. Визначаємо поточний тиск на головці свердловини Рр(t).:

=МПа

Рпр= = = 5,19

Тпр= = = 1,67

1,6

1,67

1,7

5,15

0,851

0,884

5,19

0,8526

0,8757

0,8856

5,2

0,853

0,886

Zсер. = 0,8757

S= 0,03415·= 0,03415· =0,207

Рр..(t) = =

=МПа

Рпр= = = 4,41

Тпр= = = 1,67

1,6

1,67

1,7

4,4

0,826

0,862

4,41

0,8262

0,8514

0,8622

4,45

0,827

0,863

свердловина видобуток родовище розробка

Zсер. = 0,8514

S= 0,03415·= 0,03415· =0,213

Рр..(t)=МПа

=МПа

Рпр= = = 4,42

Тпр= = = 1,67

Zсер. = 0,8513

S= 0,03415·= 0,03415· =0,213

Рр..(t) = МПа

Визначаємо остаточно Рвиб = 14,5

Поточний технологічний режим на кінець розрахунків (на кінець 2013 р.) складає:

Рпл. = 27,08 МПа; q= 105 тис. мі/добу.

Рвиб. = 25,52 МПа;

?Р = 1,56 МПа;

Рр. = 14,5 МПа;

Динаміка річного, накопиченого видобутку та пластового тиску та динаміка технологічних параметрів експлуатації свердловини наведені на рис. 1.5, 1.6 відповідно.

Висновки

Розрахунок показників видобування газу з покладу горизонту С-6-7 Васищівського ГКР виконано для режиму заданої дебіту (q=105 тис. мі/добу).

Протягом 2013 року поклад розробляється на режимі заданого дебіту, при цьому пластовий тиск знижується з початкового 34,49 МПа до 27,08 МПа, при зростанні депресії з 1,21 МПа (на початку розробки) до 1,56 МПа, та зниження робочого тиску з 22,59 МПа до 14,5 МПа, а також, при зниженні вибійного тиску з 33,28 МПа до 25,52 МПа.

З 2014-2021 рр. розробку покладу передбачено проводити на режимі заданої депресії (Р=1,56 МПа) з подальшим переходом (2018 р.) на режим заданого Рр=0,8.

При цьому варіанті депресія свердловини за розглянутий період знижується з 1,21 МПа до 0,07 МПа (у 2040 році). Вибійні тиски на протязі всього розглянутого періоду знижуються з 33,28 МПа до 0,96 МПа та дозволяють підтримувати досить високий робочий тиск на рівні 22,59-0,80 МПа.

Річний видобуток також рівномірно зменшується з 34 млн. мі до 0,4 млн. мі(у 2033 р.).

Сумарний видобуток газу за 16 років розробки покладу складе 186,7 млн. мі (або 89,3% від початкових запасів, які становлять 209 млн. мі).

Список літератури

1. Методичні вказівки до курсового проекту «Проектування показників розробки газового родовища»

2. Гриценко А.І., Алієв З.С., Єрмілов В.В., Зотов Г.А., «Руководство по иследованию скважин».-М.:Наука 1995,523 с.

3. Довідник з нафтової справи / За заг. докторів технічних наук В.С. Бойка, Р.М. Кондрата-К.:Львів, 1996,620 с.

4. «Правила разработки газових и газоконденсатных месторождений». М.:Недра, 1971.-104 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Коротка геолого-промислова характеристика Пролетарського родовища. Визначення режимів роботи нафтових і газових свердловий, розгляд технологічних схем їх експлуатації. Вивчення методів інтенсифікації припливів пластового флюїду у привибійній зоні.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 11.05.2011

 • Геологічно-промислова характеристика родовища. Геологічно-фізичні властивості покладу і флюїдів. Характеристика фонду свердловин. Аналіз розробки покладу. Системи розробки газових і газоконденсатних родовищ. Режими роботи нафтових та газових покладів.

  курсовая работа [7,8 M], добавлен 09.09.2012

 • Геологічна характеристика району та родовища. Визначення основних параметрів кар’єру. Основні положення по організації робіт. Екскаваторні, виїмково-навантажувальні роботи. Відвалоутворення, проходка траншей, розкриття родовища, дренаж та водовідлив.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 23.06.2011

 • Історія розвідки й розробки родовища. Геолого-промислова характеристика покладу. Стратиграфія, тектоніка, нафтогазоводоносність. Колекторські та фізико-хімічні властивості покладу. Запаси нафти та газу. Аналіз технології і техніки експлуатації свердловин.

  курсовая работа [718,7 K], добавлен 22.08.2012

 • Геолого-промислова характеристика Шебелинського родовища. Визначення режиму роботи нафтових покладів; технологічні схеми їх експлуатації. Розгляд методів інтенсифікації припливів пластового флюїду - кислотної обробки та гідророзриву гірської породи.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 11.05.2011

 • Географо-економічна характеристика району досліджень. Загальні риси геологічної будови родовища. Газоносність і стан запасів родовища. Методика подальших геологорозвідувальних робіт на Кегичівському родовищі та основні проектні технологічні показники.

  курсовая работа [57,1 K], добавлен 02.06.2014

 • Коротка історія геолого-геофізичного вивчення та освоєння родовища. Літолого-стратиграфічна характеристика розрізу, його тектоніка та промислова нафтогазоносність. Фізико-хімічні властивості пластових флюїдів. Геолого-технічні умови експлуатації пластів.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 06.11.2012

 • Загальна характеристика свердловини №94 Спаського родовища нафти, Аналіз чинників забруднення навколишнього природного середовища при її будівництві. Розрахунок обсягів усіх видів відходів на підприємстві. Сучасні природоохоронні заходи, їх ефективність.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 13.04.2011

 • Геологічна та гірничотехнічна характеристика родовища. Підготовка гірських порід до виймання. Розкриття родовища відкритим способом. Система розробки та структура комплексної механізації робіт. Робота кар'єрного транспорту. Особливості відвалоутворення.

  курсовая работа [136,1 K], добавлен 23.06.2011

 • Історія розвідки та розробки родовища. Загальні відомості, стратиграфія, тектоніка та нафтогазоводоносність. Характеристика об`єктів розробки. Колекторські властивості покладу. Фізико-хімічні властивості флюїдів. Гідрогеологічна характеристика покладу.

  реферат [351,4 K], добавлен 29.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.