Гетьманування Івана Мазепи

Дослідження життя та діяльності Івана Мазепи та його вплив на становлення державного ладу в Гетьманщині. Адміністративний поділ козацько-гетьманської держави. Входження Лівобережної Малоросії до складу Московського царства. Становище козацької старшини.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.09.2014
Размер файла 47,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Допоміжним органом низової адміністрації були місцеві ради, які скликалися старшиною для обговорення й вирішення найважливіших військових, адміністративних і судових справ.

Дослідники (А. Козаченко, В. Горобець) уважають, що сотенні уряди виконували функції робочих органів полкового уряду на місцях. На сотенні уряди покладалася реалізація рішень, ухвалених генеральним і полковим урядами. Тому, вважають, за винятком сотника і городового отамана, інститути сотенного уряду не набули значного вдосконалення й розвитку.

Міське управління в політичній системі Гетьманщини займало окремішнє становище. Населення міст у роки Національної революції зберегло за собою «давні права і вольності». Юридично міста поділялися на дві групи - магістратські й ратушні. Перші з них користувалися магдебурзьким правом, одержаним переважно ще від польської влади і підтвердженим згодом гетьманами або царським урядом. За магдебурзьким правом міста діставали самоуправління, податковий і судовий імунітет, право власності на землю, ремісничі й торгівельні пільги тощо. Ним установлювалися порядок обрання міських властей, їхні, управлінські функції, основи цивільного та кримінального права, норми оподаткування, регламентування діяльності ремісничих цехів і купецьких об'єднань та ін.[23].

На чолі міста стояв війт. Його вибирало все поспільство і затверджував гетьман (від другої половини XVII ст. набула поширення практика затвердження результатів вибору царським урядом). Влада війта була довічною. Важливу роль у системі міського самоуправління відігравали виборні магістрати, які складалися : ради (райці на чолі з бурмистром) і лави, або лавського суду. Райц відали адміністративно-господарськими справами: міським господарством, організацією оборони міста, збиранням торгових мит підтриманням зв'язків із гетьманською адміністрацією та царськими воєводами.

Члени лавського суду (лавники) на чолі з війтом вершили судочинство за цивільними й кримінальними справами виносили по них вироки, аж до смертних.

Давній устрій міського самоврядування був порушений тим що частина міщан стала козаками і перейшла під владу полковника, сотника або городового отамана. Унаслідок цього в міста? нерідко виникали конфліктні ситуації, породжені двовладдям. Козацька адміністрація неодноразово втручалася в міське господарство, захоплювала міські землі, сіножаті, млини й шинки, а міський патриціат, захищаючи давні привілеї, намагався поширити свою владу і на козацьке населення міст.

Управління малих містечок, населення яких не володіло правами магдебургії, зосереджувалося в ратуші, на чолі якої стояв городовий отаман. Ратуша підлягала компетенції загальної козацької влади в краї.

Сільське управління перебувало в руках сільської громади, як; складалася з дорослих самостійних господарів, як чоловіків, так жінок. Для догляду за порядком і для завідування сільськими справами громада обирала сільського війта та 2-5 осіб (лавників).

Запорозька Січ становила самостійну адміністративно-територіальну одиницю [24].

козацький гетьманський мазепа малоросія

ВИСНОВКИ

Іван Мазепа видатна постать в історії України, зокрема в історії розвитку політики Гетьманщини. Він був блискучим політиком, що допомагало йому в діяльності гетьмана.

Він намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити престиж гетьманської влади. Гетьман був досить досвідченим в міжнародних справах, з бездоганними манерами. Та найбільше в ньому вражає риса, як політика, що він мав уміння захищати як власні, так і загальноукраїнські інтереси.

Отже, після дослідження даної теми нам вдалося охарактеризувати життєвий шлях та діяльність Івана Мазепи. Його вплив та внесок у державно-політичний лад в Гетьманщині. Вдалося проаналізувати особливості інституту гетьманства та дати характеристику місцевим та представницьким органам влади Гетьманщини.

Важливим фактом є те, що на ділі гетьман рідко коли правив цілком самовладно: здавна повівся звичай, що про найважливіші справи він радився з близькими до себе старшинами, тобто з генеральною старшиною полковниками. Це в деякій мірі пояснює причину, чому гетьмани частіше намагалися до себе в оточення призвати якнайомога більше близьких людей ( родичів, друзів), щоб бути впевненими що буде менше зрад та підстав.

Виходячи з дослідження цієї теми, стає видно, що допоміжним органом низової адміністрації були місцеві ради, які скликалися старшиною для обговорення вирішення найважливіших військових, адміністративних і судових справ.

Сільське управління перебувало в руках сільської громади, яка складалась з дорослих самостійних господарів, як чоловіків, так і жінок. Для догляду за порядком і для завідування сільськими справами громада обирала сільського війта та 2-5 осіб ( лавників) .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Дорошенко Д. І. Історія України в 2-х томах. Том ІІ ( від половини XVII століття ). - К.: Глобус, 1991. - 349с.

2. Ковалевська О. Іван Мазепа. - Київ.: «Темпора». - 2008., ст. 39-40.

3. Бантиш-Каменский Д. Н. Історія Малої Росії. - С. 375-387, 572-573.

4. Переписка з приводу зради Мазепи // Молодик. - 1843. - С. 113-130.

5. Шевчук В. Іван Мазепа. - К., 1992.

6. Мацьків Т. Легенда й правда про Мазепу. - К., 1993.

7. Будзиновський В. Гетьман Мазепа. - К., 1993.

8. Санін Г. Богдан Хмельницький та Іван Мазепа // Праці інституту історії Російської історії РАН. - М., 2006. - Вип. 6. - С. 65-90.

9. Артамонов В. А. Вторгнення шведської армії на Гетьманщину в 1708р. і Іван Мазепа // Україна і Росія: історія та образ історію Матеріали конференції. ( 3-5 квiтня 2008, Інститут Європи РАН). // Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/materials.htm.

10. Яценко В. Молоді роки Івана Мазепи // В. Яценко. Молоді роки Івана Мазепи у висвітленні сучасної російської історіографії.: крізь призму « імперської візії».

11. Дорошонеко Д. І. Історія України в 2-х томах. Том ІІ ( від половини XVII століття ). - К.: Глобус, 1991. - с.102.

12. Дорошонеко Д. І. Історія України в 2-х томах. Том ІІ ( від половини XVII століття ). - К.: Глобус, 1991. - с.108-111.

13. Борщак І. Іван Мазепа: людина й історичний діяч // Літературна Україна - 1990. - с.154-162.

14. Мельник Л. Іван Мазепа - державний діяч // Історичний календар. - 99. К., 1998. - с. 283-285.

15. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи // Пам'ять століть. - 2004. №6.- с.4-14.

16. РГАДА. - Ф.229 (Малоросійский приказ). - Оп.1 (№203). - Л., 5-5 об.

17. Сотниченко В. Тема: «І.Мазепа та П.Орлик, пошук нових шляхів збереження української державності» // Історія в школі. - 2001. № 3-4. - с.23-26.

18. Кузьминець О. Історія держави і права України: Навчальний посібник/ Олександр Кузьминець, Валерій Калиновський, Петро Дігтяр,. - К.: Україна, 2000. -c. 427.

19. Терлюк І. Історія держави і права України: До новітній час: Навч. посіб./ Іван Терлюк,; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ . - К.: Атіка, 2006. - с. 399.

20. . Історія держави і права України: Академічний курс: У 2 т.: Підручн. для студ. юридичн. спец. Вузів / Ред. В.Я. Тацій, А.Й.Рогожин; Академія правових наук України, Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - К.: Ін Юре. - 2000 - Т.2. - 2000. - с. 577.

21. . Музиченко П. Історія держави і права України: Навчальний посібник / Петро Музиченко,. - 5-те вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2006. - с. 437.

22. Швидько Г. Історія держави і права України (X - XIX cтоліття): Навчальний посібник // Ганна Швидько,; Ред. А.В.Шерстюк; Л.П.Небогатова; М-во освіти України; Нац. гірнича академія України. - Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1998. - с. 175.

23. Орленко В. І. Історія держави і права України: Посібник для підготовки до іспитів/ В. І. Орленко, В. В. Орленко,. - К.: Вид. Паливода А. В., 2006. - с. 161.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Історія роду Мазепи. Життя та історія кар’єри Івана Мазепи, його походження з пропольської сім’ї, отримання досвіду в дипломатичній та воєнній справі за допомогою поляків. Державна діяльність гетьмана України Івана Мазепи, підтримання стосунків з Москвою.

  реферат [16,6 K], добавлен 23.11.2010

 • Народження, дитинство, навчання І. Мазепи. Вагомий внесок, зроблений Іваном Мазепою у розбудову української козацько-гетьманської держави та її культури. Формування національно-політичних переконань. Розвиток України в період гетьманства Мазепи.

  реферат [15,9 K], добавлен 07.11.2010

 • Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Івана Мазепи. Позиції гетьмана у відносинах з Кримським ханством та Туреччиною. Україна в Північній війні. Криза українсько-московських відносин та переорієнтація Івана Мазепи на Швецію. Внутрішня політика.

  дипломная работа [132,5 K], добавлен 29.07.2013

 • Напрямки зовнішньої політики гетьмана та її вплив на розвиток українського народу. Взаємовідносини Івана Мазепи та російського царя. Основні аспекти внутрішньої політики гетьмана. Передумови переходу І. Мазепи на бік шведів. Останні роки життя гетьмана.

  курсовая работа [65,6 K], добавлен 05.07.2012

 • Історична довідка про Івана Степановича Мазепу як найбільш відомого представника України. Дати життя та діяльності гетьмана. Особливості зорової поезії. Візуальна поезія (у формі колоколу), сповнена громадянського змісту "Дзвін гетьмана Івана Мазепи".

  презентация [1,6 M], добавлен 21.02.2016

 • Фігура гетьмана Івана Мазепи в історії України. Характеристика становлення І. Мазепи як гетьмана України. Героїчна боротьба за права та вільності України. Причини та загальні політичні умови укладення союзу з Швецією. "Помста Петра" за "зраду" Мазепи.

  реферат [46,1 K], добавлен 14.03.2011

 • Вивчення основних аспектів державно-політичної діяльності українського гетьмана Івана Мазепи. Дипломатичні відносини з російським урядом та монархічними дворами Європи. Дії Мазепи по сприянню розвиткові економіки держави. Підтримка освіти та культури.

  презентация [713,2 K], добавлен 02.02.2011

 • Іван Мазепа та його державотворча діяльність. Діяльність до гетьманства. Політична діяльність гетьмана І. Мазепи. Доброчинно-меценатська діяльність Івана Мазепи. Зовнішньополітичні зв’язки Мазепи. Відносини гетьмана з Петром І. Стосунки з Карлом ХІІ.

  курсовая работа [49,5 K], добавлен 26.12.2007

 • Неоднозначна історична постать Мазепа залишила незгладимий слід не тільки в історії України але і в історії всього світа. Походження І. Мазепи та його рід. Іван Мазепа як культурний діяч. Бароковий універсум Івана Мазепи.

  реферат [19,4 K], добавлен 18.03.2007

 • Постать Івана Мазепи, напрямки її вивчення багатьма істориками різних часів. Негативне ставлення українського народу до Мазепи, його головні причини та наслідки. Соціальна та економічна політика гетьмана, особливості діяльності в галузі культури.

  реферат [12,8 K], добавлен 20.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.