Жовтень 1917 року в сучасній літературі

Трансформація влади в Росії в 1917 році. Передумови Жовтневих подій. Альтернативи розвитку Росії після Лютневої революції 1917 року. Причини захоплення влади більшовиками. Жовтень 1917 року: проблеми і оцінки, історичне значення і світова революція.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2008
Размер файла 103,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Такі оцінки революції 1917 року найбільш часто зустрічаються. Якій з них віддати перевагу? Ні одна з них не викликає довіри. Але кожна людина для себе сама повинна визначити позицію, яка їй найбільш близька. Отже, існує декілька теоретичних версій однієї історичної події, і не може, звичайно, такого бути, щоб всі вони були однаково правильними, і звідси є грунт для дискусій. У всіх оцінках яскраво проводиться присутній нашому суспільству синдром громадянської війни. Людину ставлять перед необхідністю вибору між білими і червоними. Такий вибір пропонує нову боротьбу на знищення. Наше минуле необхідно сприймати в його важкій і трагічній цілісності. [33; 348]

Різні теоретичні версії суті і зміст Жовтневих подій 1917 року заснувалися, як правило, не на основі логічного руху однієї ідеї, тобто не по зростаючій, а шляхом виявлення і виправлення логічних помилок і протиріч попередньої версії - а шляхом зміни чи модифікації ідеологічних основ попередньої версії. В результаті різні теоретичні версії однієї історичної події розміщуються одна поруч з іншою, як товари в деякій ідеологічній лавці: кожна версія приспособлена під свого покупця, під його смаки і розміри інтелекту, і вона не прийнятна для інших. Однак, таке паралельне існування різних версій однієї історичної події можливе тільки при умові, що кожна з версій віддзеркалює якусь особливу грань, особливість, аспект єдиної реальності. [2]

Відповідно, всі версії оцінок російської революції необхідно роздивлятися як дещо ціле, як елемент однієї розсипаної мозаїки. Тоді з'являється можливість логічного руху по зростаючій: від критики однієї точки зору до іншої і т.д. Іншими словами, погляд на будь-який історичний феномен з середини епохи, якій він належить, завжди при необхідності виявляється мозаїчним, розщепленим на декілька версій. А погляд на цей же феномен із іншої епохи, - наприклад, із попередньої чи наступної, - може і повинен бути єдиним в своїй основі, хоча може відрізнятися в оціночних судженнях, які як відомо, недоведені. Звідси і проблема, яка заключається в тому, щоб підійти до єдиної для існуючої епохи точки зору на феномен Жовтневих подій 1917 року. [2]

Розділ ІІІ. Жовтень 1917 року і його історичне значення

За годом-год, за вехой-веха,

За полосою-полоса. Нелегок путь

Но ветер века - он в наши дует паруса

Вступает правды власть святая

В свои могучие права,

Живет на свете облетая

Материки и острова...

О. Твардовский

3.1. Альтернативи після Жовтня 1917 року.

Альтернативи і можливість їх вибору, як відомо, закладені в самій історичній реальності. При розгляді історичних подій, потрібно бачити весь спектр реальних можливостей, фіксувати увагу не тільки на здійснившихся, але і на втрачених можливостях, пояснюючи, в силу яких причин це відбулося. [34; 46]

Досліджуючи ситуацію, яка склалася в Росії, після Жовтневих подій 1917 року, Р.Суні, наприклад, рахує, що було «чотири можливих вирішення проблеми, хто буде правити Росією». Перше рішення захищали меншовики-оборонці, праві соціалісти-революціонери. Воно, за думкою автора, заключалося в наступному: «продовження коаліційного управління, політика соціального єднання і класової співпраці в цілях захисту Росії від зовнішніх ворогів і попередження громадянської війни. Але, далі Р. Суні, правильно зауважує, що подібне рішення було приречене на провал в силу глибокої соціальної кризи і політичної безпорадності авторів цього рішення коаліційний уряд в ситуації антагоністичної протилежності інтересів ворогуючих класів викликало незадоволення зі сторони і тих, і інших. Тимчасовий уряд не зміг задовільнити ні вимог селян про землю, ні захистити права поміщиків на збереження їх власності на землю. [28; 221]

Друге рішення повинно було поставити у влади уряд тільки керівних класів, що означало б «диктатуру центру (вищих) і правих. Лідер кадетів Мілюков бажав утворити саме такий уряд в результаті революції, але доведено, що воно не мало бази для підтримки в народі і остаточно потерпіло поразку. Дійсна влада була в руках Рад».

Ліберали і праві влітку 1917 року прийшли до висновку, що захопити владу керівні класи можуть тільки одним шляхом - встановленням військової диктатури. «Керенський і Корнілов зробили подібну спробу в серпні, але різнодумство по питаннях про кінцеву можливість розпоряджатися владою і спільні дії робітників, солдат і Рад завадили Корнілову.

З провалом військового перевороту залишалася можливість утворити уряд із однієї чи декількох радянських партій». Третє рішення питання про владу, як вважає Суні було найбільш бажане нижчими класами в міській Росії, представленими робітниками, солдатами і селянами. Розширений варіант цього рішення включав нерадянські «демократичні елементи, такі, як муніципальні і урядові робітники, кооператори, малі торговці».

Якщо далі слідкувати за думкою Суні, то він згодний з тим, що робітники і солдати, голосуючи за Радянську владу, висловилися за багатопартійний уряд з лівих партій. Однак, це положення не здійснилося, так як між більшовиками і поміркованими соціалістами були занадто серйозні протиріччя, що не дозволяло їм довго залишатися в загально соціальній коаліції. Суні переконує, що коли більшовики прийшли від імені Рад до влади в Жовтні 1917 року, російський народ «замість Радянської влади і соціальної демократії отримав диктатуру більшовицької партії». Це було четверте можливе рішення питання про владу, хоча менш демократичне, ніж третє рішення. [28; 221] Говорячи про альтернативи, не можливо не згадати, про такі варіанти розвитку для Росії, як західний і східний. Витоки цього вибору сягають ще до того часу, коли відбулося падіння самодержавства, яке викликало взліт соціальних надій у більшості - найбільш обділеної частини суспільства. Робітники, солдати, багатонаціональної країни чекали негайного задоволення своїх вимог. Ця трагічна невідповідність між очікування багатомільйонних мас і можливостями розореної війною країни, а головне слабкість і вагання влади навіть в тих питаннях, які можливо було вирішити правовим шляхом, породжували пряму революційну дію. [33; 352]

Не обмежена ніякими рамками політична воля сприяла бурному формуванню громадянського суспільства. Всі класи були охоплені самодіяльними організаціями: Ради робочих, солдатських і селянських депутатів, профсоюзи, солдатські комітети.

В той же час, до Жовтневих подій, органи влади діяли фактично по західному політичному типу - по типу парламентської республіки (Тимчасовий уряд виник під егідою Державної думи, яка символізувала парламентаризм), хоча офіційно Росія була проголошена республікою лише 1 вересня 1917 року. Місцеве самоуправління отримало широкі права і вибиралося на основі всезагального виборчого права. Був проголошений лозунг Установчих зборів, яким належало стати повноцінним парламентом. Тимчасовий уряд функціонував на багатопартійній основі. [32; 20]

Отже, західний шлях розвитку мав привести до парламентської республіки з розділенням влади, правової держави і громадянського суспільства, до ринку, який сприяв би функціонуванню економіки, а в результаті відбулася б соціально-класова диференціація і розвивалася б приватна власність. Це, звичайно, не могло не приваблювати, але в основному освічену частину суспільства. [33; 354]

Отож, кінцевий вибір шляху розвитку країни в умовах революції і відкритої політичної боротьби залежав від того, на чию сторону стане більшість народу. І тут впевнено можна сказати, що західний тип розвитку після Жовтневих подій не міг стати результатом вибору знизу: соціальна база для цього була дуже вузькою в великій і мозаїчній країні. Росія рушила з свого історичного місця, але в сторону традиційну для Сходу.

3.2. Доля демократії в Росії після Жовтневих подій.

Подібно до Американської революції 1776 року, і Великої Французької революції 1789 року, Російська Жовтнева революція 1917 року, має своє всесвітньо-історичне значення. Разом із тим вона якісно відрізняється від них своїми наслідками, цінностями, ідеалами. Вона велика, але не велична. Переважна частина громадян багатьох країн, які потрапили в її силове поле, мають підстави скаржитися на долю. У негативному ставленні до цінностей Російської революції з боку наступних поколінь важко сумніватися. Крім того, всі покоління американців і французів поважають цінності проголошені їхніми революціями. Не важко здогадатися, що цінності були інші.

Американська Декларація незалежності у липні 1776 року проголосила незнанні раніше твердження: «Люди народжуються рівними і від народження мають рівні права». Французька Декларація прав людини і громадянина у серпні 1789 року проголосила, що метою будь-якого політичного об'єднання має бути охорона невід'ємних прав людини - на свободу, власність, безпеку і опір пригніченню.

Американська і Французька революції знаменували кінець суспільства, побудованого на ієрархії. Вони були націлені проти тиранії колоніального режиму або станового ладу. Утверджуючи політичну свободу, рівність людей від дня народження, право кожного на приватну власність, ці революції несли з собою філософію суспільного договору. Вищим проявом демократично організованого суспільства стала вважатися повага до закону - певного договору, яким мали керуватися всі. Ті, хто ставив себе над законом, опинявся поза законом. Повага до закону гарантувала особисту безпеку, попереджувала анархію натовпу і сваволю особи, забезпечувала контроль суспільства над державою. [16; 89]

Отже, виникає, цілком логічне запитання, якою була доля демократії після Жовтневої революції 1917 року в Росії?

Необхідно визнати і той факт, що збройне повстання під керівництвом більшовиків і проголошення Радянської влади були не вінцем революції, а лише одним з її етапів. Так, більшовикам жовтневі події принесли перемогу, вивели їх на світову політичну арену. Однак, ті ж самі жовтневі події поставили російське суспільство на небезпечну грань. Вибір шляхів розвитку, пошук громадянської згоди став майже неможливим, більшовики, здавалося забезпечили успіх демократичного вибору (нехай і в інтересах, як вони вважали, світової пролетарської революції), але на справді вони підштовхнули російську революцію до поразки. Норми суспільної демократії були природними і органічними для російського (слов'янського) населення. Неслов'янські народи, які входили в колишню імперію, були прихильні до інших ідеалів суспільного устрою. І як наслідок, - розпад країни (він фактично почався вже після лютневих подій, в результаті послаблення держави, але йшов тоді не так інтенсивно) і відхід районів, які не сприймали радянський вибір, був неминучим. Більш того, оскільки за час існування російської імперії в національних районах були створені русифіковані анклави, звичайно, відхід цих районів не міг відбутися без внутрішньої боротьби і багаточисленних бід для народу. [32; 27]

Історичний досвід дає нам лиш приклад традиційних суспільств Сходу: общини (різного роду: кланові, кастові, родові і інші) об'єдналися міцною деспотичною державою, яка контролювала всі сторони суспільного життя (політичну, економічну, культурну, духовну), являлися власником засобів виробництва і т.д. Росія поєднувала в своєму складі ті райони, які прагнули до чисто європейського шляху розвитку, і мавши змішаний євроазійський характер, і райони, які розвивалися в традиціях Сходу. Перевести такий складний конгломерат на східний тип розвитку було неможливо. Але використовуючи насилля, нав'язати такі форми суспільної організації, як показало майбутнє реально. [32; 27]

Отже, скоро після Жовтневої революції розпад країни став фактом. Заявили про свою незалежність і неприйняття радянського вибору Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія. Бессарабія оголосила про свою незалежність, а в лютому 1918 року приєдналася до Румунії. Не прийняв і радянський вибір Кавказ. В Туркестані сильні мусульманські рухи, які віддзеркалювали інтереси корінного населення, виступили за розвиток краю в відповідності з традиціями ісламу і по законам шаріату.

Здавалося б, слов'янське населення Білорусі і України повинно було підтримати великоросів, оскільки так багато спільного в цих народів в культурі, в тому числі і в політичній. Дійсно, їх вибір був також радянським по суті, але в своїй національній формі Україна, наприклад, рішуче відмовилася визнати Раду Народних Комісарів і русифіковані Ради на місцях, де керували більшовики, але підтримала свої національні Ради, які очолювали українські соціал-демократи і есери. Була утворена Центральна Рада, яка носила назву: Всеукраїнська Рада селянських, робітничих і солдатських депутатів. Не дивлячись на співпадіння демократичних ідеалів Україна і Білорусь прагнули уникнути сильного русифікаторського впливу, прагнули до незалежності. Розпад зачепив і власну територію Росії. Зруйнувалися звичні зв'язки, виник конгломерат самокеруючихся, а фактично «самостійних» територій: трудові комуни, федерації трудових комун, карликові республіки і т.д. [32; 28]

В ході цих умов, коли здавалося, не можливо вже нічого з'єднати почала оформлюватися система влади, яка докорінно відрізнялася від того ідеалу, який підтримало більшість народу в ході Жовтневої революції. Цю систему прийнято називати диктатурою пролетаріату. Оскільки, марксизм-ленінізм був єдиною теоретичною основою, в категоріях якої дозволялося відображати реальність, іншого визначення і не могло бути, бо вибір був невеликий: або диктатура буржуазії, або диктатура пролетаріату. Вихід за рамки цієї дилеми тягнув за собою тяжкі наслідки. На ділі ж це не була диктатура пролетаріату. На думку Сємєннікової Л.І. - це всього навсього теоретичний феномен, який існує в рамках кабінетної конструкції класиків марксизму, і який не має відношення до реальності. [32; 28] Жорстоко централізована антидемократична, з широким застосуванням диктаторських методів, вона носила яскраво виражений не західний, некапіталістичний характер. Навпаки, вона була направлена проти класів, приватної власності, ринку всіх форм демократії, включаючи радянську. [32; 28]

В.І.Ленін не визнавав того, що встановлена більшовиками диктатура є диктатурою більшовиків. Він завжди говорив про абстрактну диктатуру пролетаріату. Але природу самої диктатури безвідносно до її носія він визнавав відверто - як протиставлення закону: «Наукове поняття диктатури означає ніщо інше, як нічим не обмежену, ніякими законами, ніякими абсолютно правилами не зв'язану владу, що безпосередньо на насильство спирається». [16; 89]

Отже, однією із самих характерних рис суспільних відносин, які склалися в Росії в результаті Жовтневої революції явилася здатність визначеної групи суспільства, зайнятої в системі управління, реалізувати свої приватні прагнення, способом специфічної різновидності соціального егоїзму - тоталітарної диктатури. [10; 132]

Становлення жорсткої організації суспільства проходило на базі партії більшовиків. Вона стала основним хребтом системи влади. Чому саме РСДРП (б)? Справа не тільки в тому, що вона сформувала уряд, скільки в тому, що в умовах суспільного розвалу вона зберегла всеросійську організацію - комірки на фабриках, заводах, в сільських округах, фракції в Радах, профсоюзах, і інших масових організаціях; більшовики мали роботоспроможні партійні структури на всіх рівнях. Партія була централізована і вихована в дусі дисципліни, мала в своєму розпорядженні озброєних людей (революційні солдати, матроси, частини Червоної гвардії). Вже в перші місяці після революції Ради стали керованими (через більшовицькі фракції) придатком партії, центр прийняття рішень перейшов до партійних органів. Яскравий приклад тому - епопея з заключенням Брестського миру в лютому - березні 1918 року. Спочатку рішення про укладення сепараційного миру з Німеччиною прийняв ЦК більшовиків, потім - VII екстренний з'їзд партії, лише після цього IV Надзвичайний Всеросійський з'їзд Рад затвердив партійне рішення. [32; 29]

Націоналізація банків, великої і середньої промисловості, фактична націоналізація землі - замість проголошеного соціалізму - неминуче означало одне: ліквідацію економічної незалежності класів, знищення багатопартійності і всіх форм західного типу демократії. Швидко стала формальною і радянська демократія. Вибірні радянські органи втратили будь-яке значення, а виконавчі органи перетворилися в провідників партійної лінії, більшовиків. Розгорнулося тоталітарне одержавлення всіх сторін життя суспільства. Партія більшовиків перестала бути політичною організацією, елементом громадянського суспільства, вона перетворилася в звичайну конструкцію для керівних структур. [32; 29]

Але, радянська влада, все-таки, могла видавати гуманні закони. Вони були завоюванням Жовтневої революції, її політичним активом. Проте ця влада видавала й жахливі закони про депортації і концтабори, про «п'ять колосків» і розстріл дітей від 12 років за політичними мотивами. Це теж «завоювання Жовтневої революції, її політичний пасив». [16; 89]

Росія з точки зору суспільної організації зрушила з свого історичного місця, але в бік традиційний для Сходу. Окремі представники російської інтелігенції саме так і розцінювали різкий поворот країни. Академік С.Ф.Платонов в розмові з євразійцями в 1924 році зауважив: «Народжується якийсь новий тип російської людини, відбувається якесь переродження середньої російської людини; цей новий тип більш за все степового, східного характеру...» Росія стала східною країною, передвинулася на Схід...»

Цікаві і речення з листа І.П. Павлова в Раднарком СССР, написані в 1934 році. «Я все більш буча схожість нашого життя, з життям давніх азіатських деспотій».

Таким чином, від демократичного вибору Жовтневої революції не залишилося нічого, крім радянської форми, вже до літа 1918 року. Це стало головним фактором розвитку громадянської війни на території Росії. Прихильники західного шляху, прихильники самодержавного устрою були в стані громадянської війни з новою владою, з перших післяреволюційних днів. Але тоді вони не мали підтримки в народі, так як більшість була на стороні Рад. Зараз же, коли стало очевидним, що нова суспільна система далека від ідеалів революційного часу, значна частина робітників, селян виступили на захист демократії, так як вони її розуміли. Не випадково таку широку підтримку в масах на протязі всіх років громадянської війни і зразу ж після неї мали лозунги «Ради без комуністів», «Влада Радам, а не партіям» і інше. Громадянська війна набула затяжного і всезагального характеру. [32; 23]

Відсутність демократії призвела до того, що радянське суспільство неминуче потрапило під владу однієї людини. Цією людиною виявився Сталін. Диктаторська влада не мала запобіжників, здатних перешкодити появі такої людини. Жовтнева революція невіддільна від цього.

Лібералізація політичного режиму після Сталіна стала можливою з двох причин. По-перше, сталінський державний терор викорінив будь-яку можливість опору. Радянське суспільство позбулося партій або громадських об'єднань, які могли б стати в опозицію до режиму. По-друге, і це найголовніше, було створене адекватне політичному режимові соціально-економічне підгрунття. Кожний потрапив в економічну залежність від тоталітарної держави. [16; 89]

3.3. Жовтень і світова революція.

До «білих плям» відноситься і така проблема як Жовтень 1917 року і світова революція. Розглядаючи це питання потрібно пам'ятати, що покоління творців і захисників Жовтневої революції брало натхнення ідеями світової революції. Більшовики розглядали революцію в Росії, як перший і початковий етап такої революції, як її могутній детонатор. В світовій революції, в політичній, матеріальній і технічній допомозі пролетаріату передових країн, вони бачили засіб вирішення важких дилем, щодо будівництва соціалізму у відсталій країні. Плани у більшовиків були глобальними. [34; 55] В даному питанні варто згадати амбіційні слова В.І.Леніна написані 10 квітня 1917 року, через п'ять днів після повернення в Петроград з еміграції. У розвиток Квітневих тез: «А ми хочемо перебудувати світ..» Але це не означає, що думалося перебудувати світ силами російських більшовиків і народу. [30; 26]

Основи для таких планів були - в Європі склалася революційна ситуація і здавалося потрібна тільки іскра, щоб розгорілася революційна пожежа, яка мала охопити весь світ і дозволила б здійснити світову революцію. Цього не сталося, хоча російський приклад викликав міцну революційну хвилю, яка прокотилася в 1918 - 1921 роках по всіх континентах і потряснула основи капіталізму. [34; 53]

За переконанням Бучина П.П., ідея світової революції була свого роду стержнем, навколо якого, як прикуті, оберталися думки всіх учасників і сучасників Російської революції. Такого самоусвідомлення не було ні в якій іншій революції, і не може такого бути, щоб подібне самоусвідомлення віддзеркалювало тільки оману. Але яку реальність воно відображало? Цікаво відмітити, що раз виникнувши, ідея світової революції не відсторонювалася навіть її запереченням, бо завжди виявилося, що це та ж сама ідея але з заперечним знаком. [2]

В даному питанні варто розглянути версії, які були висунуті стосовно російської революції і її відношення до світової революції.

Версія В.І.Леніна, за нею, ідея світової революції не заперечується, але доповнюється уточненням, згідно якому революція починається там, де гострі протиріччя між класами, тобто не в передових країнах, а в відносно відсталих. При чому ключове слово тут «відносно», а не «відсталих», через те, що мова йде про країни, які беруть участь в розділенні світу. Отже, версія В.І.Леніна затверджувала російську революцію, як початок світової революції. [2]

Версія Каутського: в жовтні 1917 року був переворот, який штучно підштовхнув світову революцію в умовах, коли світ, ще не був підготовлений до неї. Через це успіх перевороту пояснюється збігом історичних обставин, випадковостей і терору. Більшовики здійснили вольове вторгнення в об'єктивний історичний процес, і через це більшовизм приречений, він не надовго. Тобто, ця версія заперечувала жовтневі події, як початок світової революції. [2]

Версія Бердяєва Н.: більшовизм був народжений всім попереднім історичним розвитком Росії. При цьому ідея світової революції, ніби-то розподілялася на негативну і позитивну форми. Негативна: якщо б більшовицька революція була «по Марксу», то вона була б світовою і розпочалася б в передових країнах, тобто вона не була світовою в марксистському розумінні. Позитивна російська революція була світовою, але в релігійному розумінні, тобто Росія своєю жертвою спокутувала все накопичене світове зло. Дана версія, виступає в захист того, що Російська революція не є початком світової революції, а самою світовою революцією, не важливо в якому розумінні.

Версія Л.Троцького: теоретично революція повинна бути світовою, - це критерій соціалістичної ревоюції. Якщо ж російська революція не відповідає цьому критерію, то вона не була соціалістичною. Робітничий клас опинився в руках нової касти узурпаторів, нового керівного класу. Через це в ході наступної світової революції пролетаріату Росії доведеться здійснити ще одну революцію, але вже не проти буржуазії, а проти нової чиновницької касти узурпаторів. [2]

Перш за все, варто відмітити і те, що версія Троцького є одночасно і запереченням уявлень про початок світової революції-початку не вийшло, не вдалося революції в Росії «здетонувати» соціалістичну революцію. [2]

Варто розглянути і шосту версію, яка була висунута програмою КПСС. Згідно з нею, ідея світової революції - хибна по формі, але не по змісту. Світова революція - це не декілька років революцій і громадянських воєн, а довга епоха «переходу від капіталізму до соціалізму», поступове відпадання «слабких частин» від світової гілки імеріалізму і зросту «світової системи соціалізму». Отже, якщо ближче розглядати це поняття то виходить, те, що термін «світова революція» заміняється спочатку терміном «період переходу», а потім терміном «епоха переходу від капіталізму до соціалізму». В результаті виходить, що Великий Жовтень являється початком, але не світової революції, а епохи. В той же час ця епоха в деякому «революційно-релігійному» розумінні і є світова революція розтягнута в часі. Але її дроблення на національні революції заперечує «Великий Жовтень» як світову революцію. Ось такою заплутаною є дана версія. [2]

Якщо ж слідувати за точкою зору А.П.Бучина, то: - «ця революція не була світовою по своїй політичній формі, але вона була світовою революцією по своєму соціально-економічному змісту. Вона привела до народження нової теорії непередбачуваної, суспільно-економічної формації, яка мала в своїй основі світовий ринок і розширене соціальне виробництво, - соціально-товарної формації. [2]

Досліджень на тему про вплив Жовтневої революції на світовій революційний рух вистачає - і в нас, і за кордоном. Але цю проблему не можна рахувати вичерпаною. Всерівно залишається без відповіді питання про те, чому ж не відбулася світова революція? [34; 55] - Можливо «винні» не тільки «сырые русские поленья», як писав М.Горький в 1918 році в своїй праці «Несвоевременные мысли». [30; 27]

Можливо тут спрацювала історична і доленосна закономірність: жоден суспільний лад не народжується за малий проміжок часу, і у всесвітньо-історичному масштабі. [30; 27]

Отже, Жовтнева революція не стала світовою, як розраховували і сподівалися більшовики в Росії. Пролетаріат Європи виявився ще не готовим до боротьби за соціалізм. Одинокість Жовтневої революції при відсталості країни й розоренні її війною стала джерелом великих труднощів в долі Росії. Зробивши вигляд, ніби лозунгу світової революції не існувало, ніби не було в більшовицькому арсеналі і ідеї революційної війни, деякі історики стали запевняти дещо інше. Вони переконували, що більшовицька партія прийшла до Жовтня вже з розробленою концепцією мирного існування, і ніби Декрет «Про мир» являвся її першим проявом. Між тим лише Брестський мир послугував «холодним душем» для глобалістичних революційних настроїв того часу. Можливо, саме з цього моменту потрібно вести відлік в розвитку ідеї мирного існування з капіталізмом. [34; 55]

По новому постає і така традиційна тема, як міжнародне значення Жовтневої революції. Неможливо в наш час не погодитися з тим, що її вплив на світовий розвиток, в тому числі на світовий революційний рух вже давно згас. [34; 56]

Говорячи про міжнародне значення Жовтня, Ш.Фітцпатрік, вдало підкреслює, що позитивна його роль головним чином, заключалася в тому, що для декількох поколінь людей ця подія стала символом боротьби за гуманізм, раціональне і соціальне звільнення. Разом з тим насилля над історичним процесом не могло не мати зворотної сторони, і в кінцевому результаті, безумовно, переважило на вагах історії позитивний ефект цієї революції. В якості головного негативного результату Ш.Фітцпатрік вказує на розкол світу на дві ворогуючі системи, «холодну війну», а також на те, що ідея соціалізму на багато років, в очах значної частини людства стала поєднуватися з тоталітарною радянською моделлю. [10]

Жовтень 1917 року одна з головних подій ХХ століття чи соціальна трагедія? Дане питання є дуже проблемним, оскільки воно ставить більше запитань, чим можна знайти відповідей.

Здавалося оцінка жовтневих подій 1917 року, як великої і соціалістичної революції, як поворотної події у російській та світовій історії, отримала силу аксіоми і стала суспільно визнаною. Про такі критичні оцінки як «національна трагедія» чи соціальна катастрофа, як більшовицький переворот вчинений «купкою фанатиків» революціонерів, зігравших на незадоволенні озлоблених мас. Вже не говориться про чорносотенську ідею «жидомасонської змови» як її причини, знали лише одиниці професійних істориків. І, то лише ті, які мали доступ до меншовицьких, есерівських, білогвардійських і емігрантських видань, які були заховані «за сімома печатками» в спеціальних сховищах. [27; 9]

Дякуючи поверненню до надійного методологічного принципу марксизму - принципу історизму - вдалося хоча б в деяких рисах уявити Жовтневу революцію не тільки як одну з головних подій ХХ століття, і свято пригнічених і експлуатованих, перемогу їх вікових прагнень до свободи, демократії і соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, зіткану із протиріч, перемог одних класів і соціальних етапів, і поразку, трагедію інших, взлет людського духу і його падіння. [27; 15]

Розчарування широких кіл суспільства, особливо молоді в соціалістичних цінностях, ідеалах Жовтня з однієї сторони, і формування історичної свідомості народу як результат його масової історичної безграмотності привели до наростання в суспільстві нігілістичного відношення до Жовтня. Як тут не згадати цитату О.С.Пушкіна «Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости». [27; 25]

Під час 60-річного ювілею радянські пропагандисти оголосили Жовтневу революцію головною надією ХХ століття. Вони були переконані, що за наступні десятиліття не відбудеться нічого істотнішого. [16]

На даний час вже мало кого цікавить те, що сталося в Жовтневі дні декілька десятиліть тому, а лише реакція на цю подію з боку політичних сил різних країн. Зміну Тимчасового уряду Раднаркомом у Радянському союзі назвали Великою Жовтневою революцією. Ця подія розглядалася як головна у ХХ столітті. Зі свого боку антикомуністи заперечують значення цієї події, вбачають в ній політичний переворот. Але чи можна взагалі відійти від площини, на якій відбуваються ці історико-ідеологічні суперечки? Процеси, що розгорнулися на початку століття вже завершилися. І варто підійти до них суто з наукових позицій, без будь-якої ідеологічної упередженості. [27; 7]

І лише зараз, ми можемо спробувати, з більшою вірогідністю визначити порівняльну важливість історичних подій. Кульчицький С. відстоює точку зору, що головною слід вважати подію, яка тягне за собою довгий шлейф інших, і не лише доленосних. Хтось може вважати головною з них крах започаткованого Жовтневою революцією комунізму. Проте крах - це тільки крах. Потрібно розглядати події, в результаті яких щось важливе народжується, а не зникає.

Тільки треба відмовитися від месіанського підходу до інтерпретації російської історії в контексті світової і визначити глобальну подію, на фоні і в безпосередньому зв'язку з якою відбулася Жовтнева революція. Довго шукати не доведеться: це світова війна 1914-1918 років. [16; 84]

З цього підходу Перша світова війна справді була головною подією ХХ століття. Оскільки, вона викликала революції, в ході яких розвалилися чотири імперії - Російська, Німецька, Австро-Угорська і Оттоманська. На гребені викликаних війною та її наслідками масових народних рухів у ряді країн прийшли до влади екстремістські політичні течії - комунізм, фашизм, і нацизм. [4; 84]

Отже, якщо йти за суто цією концепцією, тобто з такої сторони дивитися на жовтневі події, то звичайно, Жовтень в порівнянні з Першою світовою війною не можна назвати головною подією ХХ століття.

Але якщо спробувати розглянути Жовтневі події 1917 року за іншою схемою, а конкретно за наслідковим зв'язком, як пропонує А.Робінович. За ним, Жовтнева революція по своїй суті є головною подією, оскільки вона стала не тільки поворотним пунктом в історії самої Росії, але й здійснила в цьому столітті великий вплив, як позитивний так і негативний на долю Європи. Як сказав Н.Бердяєв - «Малый апокалипсис истории» характеризуючи Жовтень 1917 року;

Що ж стосується другої частини питання чи був Жовтень трагедією, то його також можна трактувати двохсторонньо. Трагедія, запевняє А.Рабінович не в самій революції, а в тому, що за нею послідувало - громадянська війна, сталінські злочини. Все це, звичайно, справило свій вплив на маси. З однієї сторони загибель людей, голод, розруха, з іншої - утвердження в керівництві більшовицької партії думки про те, що всі питання можна вирішити силою, наказом... [27; 178] Отже, Жовтень 1917 року - це подія, яка ввійшла в історію, хоча і в дуже різних та суперечливих оцінках.

Висновки

Розгляд минулого, потрібен для того, щоб краще зрозуміти сучасне, і побачити контури майбутнього. Жовтневі події 1917 року в Росії, якщо дивитися в минуле, визначили її долю, через те, що в минулому ніхто нічого змінити не може. Але історія, ще не закінчена і діяльність людей може суттєво змінити контури майбутнього, усвідомивши і зробивши висновок на основі помилок минулого. [2]

Ще декілька років назад обговорення даної теми, не могло бути різностороннім і об'єктивним. А сьогодні дискусії про історичне значення Жовтневих подій 1917 року, а конкретно: альтернативи розвитку Росії після Жовтня, Жовтень 1917 року і світова революція, міжнародне значення Жовтня, доля демократичної революції в Росії і конкретно чим же була по своїй суті Жовтнева революція - головною подією ХХ століття чи трагічною помилкою, набуває більш широкого характеру. Кожен дослідник має свою власну точку зору на дане питання. Але, як відомо: у зіткненні думок народжується істина.

Але народжений гласністю вибух масового інтересу до вітчизняної історії, а перш за все до радянського періоду, владно ввійшов у володіння істориків, і історична публіцистика сміливо взялася за ліквідацію «білих» і «чорних» плям нашої історії.

Під дією критичних публікацій рухнула офіційна концепція Жовтневої революції. Рішуче були відсторонені насаджений десятиліттями «благий» образ Жовтня і його канонізація. Міфи і легенди, які прикрашали історію були відкинуті. [27; 15]

Яскрава і трагічна історична подія, якою стала Жовтнева революція 1917 року, отримала відображення у вітчизняній і зарубіжній літературі. В наукових дослідженнях, збірках документів, мемуарах охарактеризовані хід революції по головним регіонам країни, діяльність загальноросійських і місцевих партій і організацій, поводження керівних класів і багаточисельних соціальних груп, керівників і мас. З ходом часу були висинуті на розгляд різні, деколи зовсім протилежні підходи до трактування революції. Кожний ідеологічний напрям пропонував своє розуміння «правди», об'єктивності, повноти відображення подій. І тим не менш кожний історіографічний етап вносив свій вклад в розуміння виключно складної, багатопланової, динамічної події, якою стала Жовтнева революція. Десятиліття, які минули після неї висвітлювали все нові і нові грані в контексті єдиної безперервної вітчизняної і світової історії. [14; 146]

Вже відійшли ті часи, коли в суспільстві існувало одне розуміння історичного процесу, але все ж існують положення, які повинні прийматися більшістю, оскільки вони слугують основою для громадянської згоди і світу. До їх числа відноситься оцінка подій 1917 року. Необхідно дивитися на всі події без упередженості, відкинути ідеалізовані, політизовані схеми, які відбивають боротьбу інтересів. [32; 16]

Ще декілька десятиліть назад формула «Велика Жовтнева соціалістична революція» не могла бути не тільки піддана критиці, але навіть в будь-якій мірі піддана сумніву чи коригуванню. Вона мала партійно-державний характер і нею керувалися загальні відомства і масове усвідомлення. На даний час, ця монополія в значній мірі зруйнована. В ході тем визначення: військовий переворот, змова жовтня, анархічний бунт, робітничо-селянська, демократична революція, міжформаційна соціалістична революція і т.д. Однак, не дивлячись на радикалізм полемічних оцінок, потрібно визнати, що ми ще не в змозі зрозуміло сформулювати, що ж сталося з Росією в 1917 році. [33; 348]

Отже, версій, які оцінюють події Жовтня 1917 року вистачає. З них можна виділити п'ять найбільш поширених: Перша з них відстоює ту точку зору, що в Жовтні відбулася міжформаційна соціалістична революція, яка відкрила епоху переходу від капіталізму до соціалізму, а потім до комунізму. Цю точку зору підтримували і захищали такі радянські історики як Ненароков А.П., І.Б. Берхін, Ю.А.Поляков та багато інших.

Але згодом, у 80-тих роках ХХ століття, думка була змінена, з'явилася нова оцінка, згідно з якою у Жовтневі дні 1917 року відбулася робітничо-селянська, демократична революція. Ідеологами даної точки зору виступають частина суспільствознавців, яких прийнято називати шістдесятниками, це А.П.Бутенко, П.В.Волобуєв і т.д.

Третя оцінка виникла вкінці перебудови, і розпаду Радянського Союзу. Згідно якої, - це суто військовий переворот, який був здійсненний більшовиками з опорою на частину армії і флоту.

Четверта точка зору, хоча й з'явилася зразу ж після Жовтневих подій, була широко поширена в зарубіжній історіографічній літературі, і саме звідти прийшла до нас в час перебудови. Жовтневі події - це змова, твердять З.Бжезинський, Р.Сервіс, Д.Кайзер, та ін. - це захоплення влади купкою більшовицьких лідерів, які нав'язали країні комунізм.

І, нарешті, п'ята точка зору - це був анархічний бунт, тобто революція люмпенів.

Отже, логічним є те, що точок зору, багато, але яка з них є вірною? Жодна з них повної довіри не викликає. Ми самі повинні обрати свою оцінку, бо ніхто нам її не нав'язує, а тільки пропонує.

Але як охарактеризувати Жовтневі події 1917 року і реакцію на них в суспільстві вцілому? Зрозумілим є те, що Жовтень не можна рахувати буржуазною революцією, оскільки він не тільки не вів до встановлення буржуазного ладу, а навпаки зруйнував і знищив його дореволюційні елементи і початки, повністю ліквідував буржуазні класи населення. Жовтень також не можна рахувати революцією демократичною, оскільки він не тільки не встановив демократії, а заклав в Росії основи тоталітарного ладу, більш жорстокішого, ніж минуле російське самодержавство. Понятійну дилему не вирішують і нові спроби характеризувати Жовтень 1917 року, як «більшовицький путч» чи як «більшовицьку контрреволюцію». Вирішенням цієї дилеми може бути, очевидно, лише новий розгляд дуалізму революційного процесу 1917 року, який віддзеркалював багатоплановий характер російської реальності. [29; 200]

Роблячи висновок не можна не сказати, про ставлення до Жовтневих подій православної церкви, яка від лиця Помісного собору та новообраного патріарха Тихона (Белавіна), з осудом прийняла революцію і прихід до влади більшовиків на чолі з Леніним, як акцію братовбивства, як таку, що по своєму характеру протилежна всім нормам православної віри і моралі. Та коли більшовики організувалися вже, як законна влада, прийнята народом, то православна церква прийняла її на засадах законності і підчинялася як владі, допущенній Богом. [39]

Чи можливо в нашій історії знайти другу подію, яка викликала б стільки дискусій і різнобічних оцінок, і була б настільки міфологізована як Жовтнева революція. Нерозуміння історичного значення Жовтневої революції робить неможливим розуміння всієї історії ХХ століття. Очевидно, і те, що ця подія такого масштабу по своїй природі не може бути зведена до дії випадковостей. [24; 54]

Список використаних джерел та літератури:

1. Аксенов В. 1917 год в художественном восприятии современников» // Отечественная история 2002 г. №1 - с. 96-100

2. Бучин А.П. Семь версий одной революции//Вопросы истории.

3. Великий Октябрь: краткий историко-революционный справочник. М.: Политиздат. 1987.

4. Верт Н. Історія Радянської держави 1900-1991 рр. - Рівне. Вертекс. 2001.

5. Волков В. Красный семнадцатый год//Родина. №2. - 2007. с.10

6. Воронин А.В. История Российской Государственности. Мурманский институт.

7. Волобуев П.В. Октябрьская революция: путь к демократии или диктатуре//Россия в ХХ веке: историки мира спорят. - с.147-152

8. Эктон Э. Новый взгляд на Русскую революцию//Отечественная история 1997. №5 - с.68.

9. Егоров А.Н. Кадеты и выступление генерала Л.Г.Корнилова: дискуссионные проблемы историографии//Вопросы истории. 2005. - №8. с.157-165

10. Зайнетдинов Ш.Р. Революция, прогрес//Отечественная история. - 1995.

11. Історична наука: термінологічний і поняттєвий довідник. - 2002. К.: Вища школа. 321 с.

12. История России//под. ред. А.С.Орлова, В.А.Георгиева. М.: Проспект. - 2006. - 336 с

13. История России от древнейших времен до начала ХХ века//под. ред. И.Я.Фроянова.

14. История России ХХ век//под. ред. В.П.Дмитренка. - М.: Аст. - 2001.

15. Казаков Л.А., М.Л. Гловин Великий Октябрь и буржуазная «социология революции». - М.: Наука. - 1987.

16. Кульчицький С. Велика Російська революція//Сучасність. - 1998. січень № 1. 84 С

17. Кульчицький С. Новий погляд на Російську революцію 1917 року: чуті гасла більшовицького перевороту//Історія в школах України

18. Кульчицький С. Новий погляд на Російську революцію 1917 року: утворення Тимчасового уряду//Історія в школах України. - 2004. №3. с. 45-46.

19. Кульчицький С. Новий погляд на Російську революцію 1917 року: Квітнева криза//Історія в школах України.

20. Кульчицький С. Новий погляд на Російську революцію 1917 року: Липнева криза//Історія в школах України.

21. Кульчицький С. Що сталося в Росії 7 листопада 1917 року//Урядовий кур'єр. - 1998.

22. Краткая история России и Советского Союза (американский взгляд).

23. Маша М. В поисках истинного Октября//Отечественная история. - 1992.

24. Могильныцкий Б.Г. Бердяев Н.А. О Русской революции//Новая и новейшая история. - 1995. №6. - с. 54.

25. Ненароков А.П. Великий Октябрь: краткая история, документы, фотографии. М.: Политиздат. - 1976.

26. Октябрьская революция: вопросы и ответы. - М.: Политиздат. - 1987.

27. Октябрь 1917: величайшие события века или социальная катастрофа? - М.: Политиздат. - 1991.

28. Первухина К.М. История Октябрьской революции в англоязычной литературе конца 70-80 годов//Отечественная история. - 1991.

29. Рейман М. Заметки по интерпретации 1917 года//Отечественная история. - 1994.

30. Россия 1917 год: выбор исторического пути. - М. - 1989.

31. Романовский В.К., Устряков Н.В. О русской революции // Вопросы истории. - 2005. №1

32. Семенникова Л.И. Что же мы празднуем 7-го ноября?//Наука и жизнь. - 1992. № 11. - с. 16

33. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. - Брянск. Курсив. - 1995.

34. Страницы истории советского общества: люди, проблемы, факты//под. ред. А.Кинкульнена. - М.: Политиздат. - 1989.

35. 100 великих заговоров и переворотов. - М.: Вече. - 2002.

36. Томпкинс С.Р. Триумф большевизма: Революция или реакция?//Отечественная история. - 1995. №5. с.152.

37. Троцкий Л. Октябрьская революция.

38. У Энь-юань. Октябрьская революция: неизбежность и историческое значение//Вестник Московского университета. - История. - 2000. №5. с. 44.

39. Цыпин В. История Русской церкви 1917 - 1997гг. - М. 1994.


Подобные документы

 • Передумови та причини революції 1917 року на Херсонщині. Органи міського самоврядування в період революції. Завершення революції. Політична діяльність партій. Події 1917 року на Херсонщині в контексті національного і культурного відродження України.

  курсовая работа [74,2 K], добавлен 17.03.2015

 • Умови і причини жовтневої революції 1917 року. Лютнева революція 1917 року та можливі варіанти її розвитку. Соціалістична революція, її причини та головні наслідки, етапи розвитку та підсумки. Відношення російської інтелігенції до революційних подій.

  контрольная работа [41,6 K], добавлен 20.05.2011

 • Визначення основних передумов і аналіз об'єктивних причин жовтневої революції 1917 року. Характеристика політичних, військових і економічних обставин, що визначають неможливість переходу влади до буржуазії. Основа соціалістичного шляху розвитку Росії.

  реферат [23,7 K], добавлен 17.12.2010

 • Становище в Україні після повалення царизму. Три табори влади в Україні: місцеві органи влади Тимчасового уряду; Українська Центральна Рада; Ради робітничих солдатських та селянських депутатів. Взаємовідношення Центральної Ради та Тимчасового Уряду.

  контрольная работа [35,0 K], добавлен 07.03.2009

 • Історія створення в 1917 році Центральної Ради, яка започаткувала новий етап активного державотворення в Україні, що мало на меті перетворення її на істинно незалежну та демократичну державу. Ліквідація колишніх місцевих управ. Судова реформа 1917 року.

  реферат [44,8 K], добавлен 23.03.2015

 • Загальні відомості щодо революції. Причини перемоги більшовиків у громадянській війні, встановлення польської влади на західноукраїнських землях, поразки української революції. Уроки української революції 1917–1921 рр., використання в подальшій історії.

  реферат [17,8 K], добавлен 16.12.2010

 • Провідні засади зовнішньої політики Радянської Росії починаючи з жовтня 1917 року. Сепаратні переговори про закінчення першої світової війни з австро-німецьким блоком у Брест-Литовську. Радянсько-польська війна і укладення Ризького мирного договору.

  реферат [34,6 K], добавлен 24.10.2011

 • Дослідження напрямків та форм діяльності уряду Центральної Ради, керівних та місцевих земельних органів, через які велося втілення аграрної політики. Характеристика стану земельних відносин в українському селі напередодні лютневої революції 1917 року.

  магистерская работа [91,0 K], добавлен 11.08.2013

 • Стратегічна ситуація та співвідношення сил на світовій арені у 1917 році. Суперечності в рядах Антанти. Лютнева революція в Росії. Підписання Комп'енського перемир'я і завершення Першої світової війни. Декрет про мир та "14 пунктів" В. Вільсона.

  реферат [32,0 K], добавлен 22.10.2011

 • Криза влади в царській Росії. Основний закон Російської Імперії про сутність самодержавної влади та царські маніфести 1905 року. Ценз і система подвійних виборів до Державної Думи. Державно-правові реформи, обумовлені подіями першої російської революції.

  реферат [20,7 K], добавлен 27.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.