Марк Тулій Цицерон - видатний римський оратор

Становлення поглядів Марка Тулія Цицерона - римського оратора, юриста, державного діяча та мислителя, його ораторське мистецтво та ідеали. Оратор Цицерон як політичний діяч та великий ритор античного світу. Вклад Цицерона у світову історію та культуру.

Рубрика История и исторические личности
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 05.12.2010
Размер файла 18,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана"

Марк Тулій Цицерон - видатний римський оратор

Виконав студент 3 групи

І курсу

спец.6402 (правознавство)

юридичного факультету

Красуцький Віталій

Київ КНЕУ-2010

План

1. Становлення поглядів Марка Тулія Цицерона.

2. Ораторське мистецтво Цицерона.

3. Оратор Цицерон як політичний діяч та мислитель.

4. Ідеали Цицерона.

5. Вклад Цицерона у світову історію та культуру.

1. Марк Тулій Цицерон (106-42 до н. е.) - знаменитий римський оратор, юрист, державний діяч та мислитель.

Теоретичні погляди Цицерона в області держави і права знаходяться під впливом давньогрецької думки, і насамперед вчень Платона, Аристотеля, Полібія і стоїків. Разом з тим цей "іноземний" вплив Цицерон як патріот Риму і практичний політик намагався з'єднати і узгодити з власними римськими традиціями в області державно-правової практики і політико-правової думки, з самобутньою історію римської держави і права, з реальною обстановкою і актуальними задачами сучасному йому соціальної й політичної реальності. В цілому творче використання ідей попередників в політико-правовому вченні Цицерона узгоджується з розвитком ним ряду оригінальних і нових положень в області теорії держави і права.

Він відстоював значення "серединного" характеру політичної позиції, що означало відстоювання республіканської традиції і системи республіканських установ, виступаючи під лозунгом "загальної згоди" всіх соціальних станів римських громадян в рамках "загального правопорядку". Ця "серединна" позиція істотно проявилась і в політичному лавіруванні Цицерона між "оптиматами" і "популярами". Себе Цицерон, після обрання його на народному зібранні консулом атестував як істинного захиснику народу як консула-популяра. З цієї позиції "істинного популяра" і борця за "всезагальну згоду" і благо держави він атакував своїх політичних суперників, зокрема таких лжепопулярів як Рулл, Катіліна, Клодій. За головну роль по ліквідації "заговору Катіліни" він отримав подяку від народного зібрання і почесний титул "батько держави". Це відбулось в 63 р. до. н.е., а 58 р. до н.е. при трибунаті Клодія Цицерон був вимушений покинути Рим, куди він повернувся через 17 місяців, коли Клодій втратив свій вплив.

2. Марк Тулій Цицерон був теоретиком ораторського мистецтва і великим ритором античного світу. Він провів на форумі майже 40 років і був справжнім ідейним поводирем римського Сенату. Цицерон відпрацював стиль, який дозволяв йому бути простим і блискучим, безпосереднім і пристрасним. Чудовими властивостями цицеронівської промови були мелодійність і ритмічність. Прославився він своїми знаменитими патетичними виступами і висновками. Складовими успіху оратора Цицерон вважав освіту, природний дар і ораторські здібності. Першу промову Цицерон виголосив у 25 років (під назвою "На захист Публія Квінція"), а останню (дванадцяту філіппіку*) - у рік своєї смерті (прожив 63 роки).

Марк Тулій Цицерон написав і виголосив низку ораторських шедеврів: "Брут", "Про знаменитих ораторів", "Оратор", "Про оратора". Пізніше видатний оратор Квінтіліан створив оригінальну систему навчання риторики на основі принципів Цицерона у вигляді дванадцяти книг риторичних настанов. Квінтіліан говорив, що небо послало Цицерона на землю, щоб показати, до якої величі може дійти слово.

У Цицерона органічно поєднувалися теорія і практика: свої теоретичні ідеї він блискуче втілював у практичній діяльності. Ідеалом оратора він вважав людину високої культури, яка знає літературу, історію, юриспруденцію, філософію; добре володіє і простим, і високим стилем, розуміє вплив ритму на слух аудиторії, уміє примусити її сміятися й плакати, може володарювати над її душею.

Для промов Цицерона характерні оклики, повтори, іронія, градація. В деяких його промовах майже не вживаються сполучники. Такий риторичний прийом робив судову промову карбованою.

Цицерон був творцем латинської мови: з важкої, неоковирної зброї виковував тонку, гостру рапіру, яка проникала у найпотаємніші вигини людської думки. Він виголосив понад сто промов, тексти п'ятдесяти семи збереглися і є риторичною скарбницею для усіх часів та народів'.

3. В політичне життя Марк Тулій Цицерон ввійшов як "нова людина", всім зобов'язаний лише собі, своєму ораторському дару. Вперше виступив у 81-80рр. до н.е. з опозицією диктатурі Суллі. Перший великий успіх принесла йому участь в 70 р. до н.е. у гучному процесі проти сулланця Верреса. Перший політичний виступ здійснив в 66 р. до н.е. на підтримку Г.Помпея.

Вершина успіхів Цицерона в політичному житті - консульство в 63 р. до н.е. З утворенням Першого тріумвіріату (60 р. до н.е.) його вплив падає, а в 58-57 рр. до н.е. йому прийлось навіть бути у вигнанні. Пізніше він підтримав Гнея Помпея та Цезаря в 56-50рр. до н.е., хоча й виступав проти всевладності тріумвіріату і можливої воєнної диктатури.

Після їх розриву (49 р. до н.е.) намагався бути їх примирителем, але з перемогою Цезаря в 47 р. до н.е. він відходить від політики (він розцінював особисту владу Цезаря як "ніч республіки", "втрату свободи в державі"), куди повертається вже після вбивства Цезаря в 44 р. до н.е., яке він зустрів з радістю, хоча й не був у числі змовників. Тоді ж вступає у політичну боротьбу як вождь сенату і республіканців. До цього часу відносяться його 14 виступів - "філіппік" проти М. Антонія. В 43 р. до н.е., коли сенат потерпів у боротьбі з 2-м тріумвіріатом (М. Антоній, Октавіан Август, Лепід), його ім'я було занесене в проскрипціальні списки. Він загинув у числі перших жертв репресій Антонія та Октавіана Августа.7 грудня 43 р. до н.е. він був обезглавлений прихильниками тріумвірів.

Варто зазначити, що мислитель піддав аналізу різні форми державного устрою і зазначав, що вони розрізняються залежно від кількості правителів. Це може бути царська влада, влада оптиматів або народна влада. Всіх він вважав неправильними, недосконалими. Найбільш вдалою може бути лише та держава, яка має ознаки всіх форм. Значну увагу мислитель приділяв особам державного діяча та ідеального громадянина. Управляти державою повинна людина, наділена доброчинністю, здатна оволодіти знаннями про державу і право та застосувати їх у дійсності. Без таких знань державний діяч не може бути мудрим і справедливим. Він повинен вміти передбачати шляхи розвитку держави, забезпечувати добробут і безпеку підданих, порядок і справедливість у суспільстві; дотримування всіма законів. Нагородою за мудре правління буде завчасно визначене місце на небі.

З врахуванням специфіки практичної політики і її особливої логіки варто зазначити, що у своїй діяльності Марк Тулій Цицерон в цілому залишався залишався вірним своїм поглядам і принципам тієї теоретичної концепції держави, яку він розвивав в своєму політичному вченні. Ключева роль відводилась уявленням про "загальне благо", "згоду інтересів", "загальному правопорядку"…

4. Політичний ідеал Цицерона - "змішаний державний устрій" (держава, що спів ставляє елементи монархії, аристократії і демократії, зразком чого Цицерон вважав Римську республіку ІІІ - поч. ІІ ст. до н.е.), що підтримується "згодою умов", "єдино мисленням всіх достойних".

Чоловічий ідеал Цицерона - "пера людина республіки", "умиротворювач", "блюститель та опікун" в епохи кризи.

Філософський ідеал Цицерона - з'єднання теоретичного скептицизму, що не знає істини, а допускає лише ймовірність, з практичним стоїцизмом, безумовно дотримуючи морального боргу, що співпадає з загальним благом і мировим законом.

Ораторський ідеал - "різноманітність", свідоме володіння всіма засобами, що можуть і заінтересувати, і переконати, і захопити слухача: засоби ці складаються в три стилі - високий, середній і простий. Кожному стилю властива своя степінь чистоти лексики і стройності синтаксису.

5. Із творів Цицерона збереглися 58 політичних і судових виступів,19 трактатів по риториці, політиці, філософії, а також більше 800 листів - важливий психологічний документ, пам'ятник латинської розмовної мови і джерело свідчень про епоху громадянських воєн в Римі.

Творчий спадок Цицерона, в тому числі його вчення про державу і право, справило величезний вплив на всю наступну чоловічу культуру. Його праці знаходились в центрі уваги римських і християнських авторів. Детальний інтерес до його ідей проявляли мислителі епохи Відродження, а потім і французькі просвітники, що бачили в Цицероні свого великого попередника і гуманіста (його можна вважати зачинателем ідеї гуманітарного права).

В історії політичної і правової думки найбільшу увагу численних авторів приваблювали положення Цицерона про форми держави, про змішане правління, про державу як справу народів і правову спільноту, про природне право, про громадянина як суб'єкта права і держави. Судження Цицерона по цьому ряді проблем знаходяться центрі уваги численних і сучасних інтерпретаторів.


Подобные документы

 • Марк Туллий Цицерон как великий оратор, писатель и политический деятель. Особенности консульства Цицерона и раскрытия знаменитого заговора Сергия Катилины. Деятельность в изгнании и возвращение в Рим. Последние годы деятельности и убийство Цицерона.

  реферат [44,6 K], добавлен 17.04.2011

 • Политические взгляды Цицерона в различные периоды Римской империи. Приверженность Цицерона республиканскому строю и его борьба с противниками республики. Огромное значение роли Цицерона в развитии римского республиканизма и всей мировой культуры.

  реферат [34,1 K], добавлен 12.06.2012

 • Принадлежность латинского языка к индоевропейской языковой семье. История развития латыни. Адвокат, политик, писатель Марк Тулий Цицерон и его роль в развитии латинской прозы. Слава оратора, первый литератор Золотого века. Литературный стиль Цицерона.

  реферат [20,3 K], добавлен 27.11.2011

 • Борьба Цицерона против Марка Антония. Особенности его речи ("Первая филиппика"). Гражданская война между Марком Антонием и Октавианом. Переговоры между Октавианом, Антонием и Лепидом на острове на реке Рен. Составление ими проскрипционного списка.

  статья [19,6 K], добавлен 13.01.2010

 • Періодизація, витоки та особливості культури елінського світу. Релігія, мистецтво, традиції етрусків. Зображення життя імперії в ораторстві, літературі та театрі Риму. Марк Туллій Цицерон. Релігійне життя Стародавнього Риму. Наукові знанння римлян.

  реферат [14,4 K], добавлен 22.07.2008

 • Марий и Сулла: багровые реки Рима. Гней Помпей Магн: к вопросу о принципате. Марк Туллий Цицерон: идеология прошлого и будущего. Марк Антоний и его альтернатива режиму Августа. Сущность принципата Октавиана Августа. Развитие единоличной власти в I в.

  дипломная работа [96,0 K], добавлен 29.07.2012

 • Вивчення біографії видатного українського історика, політика, державного діяча В'ячеслава Липинського. Ідеологія Липинського у гімназичні часи, військова служба в російському війську. Історичні монографії, організація Українського військового товариства.

  реферат [31,1 K], добавлен 26.09.2010

 • Коротка біографічна довідка з життя Винниченко. Становлення майбутнього громадського і політичного діяча. Розквіт політичної кар’єри: керівник уряду Центральної Ради 1917-1918 рр., на посаді голови Директорії. Науково-видавнича діяльність Винниченко.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 14.11.2011

 • Древний Рим в период кризиса Римской Республики, приведшим к ее падению. Загадки заговора Катилины. Катилина и его ярый противник Цицерон. Причины и предпосылки заговора. История первого заговора 66 года. Второй заговор Катилины. Поражение катилинариев.

  доклад [46,7 K], добавлен 21.05.2008

 • Томас Мор як людина блискучого розуму та широкої ерудиції, письменник-гуманіст, поет, богослов, історик, юрист, дипломат, політичний діяч і мученик за віру. Нарис життя та кар'єрного становлення історичної постаті, витоки його політичних переконань.

  реферат [19,1 K], добавлен 20.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.