Історіографія політико-економічної системи СРСР

Проблеми економічного реформування в СРСР. Характеристика періодів розвитку радянської історіографії. Монографія Г.І. Ханіна та її місце в історіографії новітнього періоду. Тенденція панорамного зображення еволюції радянської політико-економічної системи.

Рубрика История и исторические личности
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 09.07.2013
Размер файла 14,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблеми економічного реформування в СРСР завжди викликали підвищений інтерес російських істориків, які прагнули зрозуміти характер еволюції курсу країни. Радянський період історіографії хронологічно обмежується 1991 р. і характеризується пануванням в історичній науці марксистсько-ленінської методології дослідження і жорстким контролем партійного апарату над роботою істориків. Новий період у розвитку історіографії характеризується кардинальними змінами, що відбулися як у вітчизняній історичній науці, так і у державі в цілому. У 1990-і рр.. з'являються монографії та статті, в яких аналізуються як позитивні, так і негативні наслідки реформування економічної моделі розвиненого соціалізму. Їх автори сходяться в тому, що реформи середини 1960-х - 1980-х рр.. не змінили суті процесу функціонування народного господарства: змінивши форму, вони не змінили колишню систему.

У пострадянський період на новий щабель піднімаються дослідження економічної історії СРСР. Яскравим прикладом цього є монографія Ю.В. Аксютіна і О.В. Волобуєва «ХХ съезд КПСС: новации и догмы», яка виходить в 1991 р. Також показова в цьому сенсі монографія В.А. May «Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в России, 1985-1994 гг..». Праця В.К. Гусєва «Эпоха реформ» є спробою осмислити історичний досвід економічних перетворень середини 1960-х рр..

Істотний масив публікацій в цей період був присвячений політичній історії Радянського Союзу. Їх авторами стали як видатні історики, так і політичні діячі СРСР - М.К. Байбаков, В.І. Болдін, В.І. Воротніков, В.В. Гришин та ін. Автори з опорою на раніше недоступні дослідникам архівні матеріали і мемуари розглянули багато проблем в новому світлі. Економічним реформам середини 1960-х рр.. при цьому надавалося особливе значення, оскільки вони виходили за рамки загальної логіки економічного розвитку країни.

Відмінна риса розвитку історіографії 1990-х рр.. полягає в тому, що історики із залученням нових даних прагнули висвітлити найрізноманітніші приватні аспекти економічної політики СРСР в 1960-і рр..: від введення госпрозрахунку, до державного управління окремими галузями народного господарства. Втім, у цей період створювалися і узагальнюючі роботи. Ю.Н. Афанасьєву і В.С. Лельчук вдалося показати, що економічні рішення в значній мірі залежали від ідеологічного курсу, який залишався практично незмінним. Особливе місце в історіографії новітнього періоду займає монографія Г.І. Ханіна «Динамика экономического развития СССР», присвячена економічним перетворенням в СРСР у 1960-1980-і рр..

В кінці 1990-х років в історіографії з'являється тенденція панорамного зображення еволюції радянської політико-економічної системи. Цей підхід у дослідженні проявляється в монографії Р.Г. Піхоя «Советский Союз: история власти. 1945-1991 гг.», в якій показані основоположні принципи функціонування радянської економіки.

Справжній прорив у дослідженні теми стався на початку XXI століття, коли з'явилася можливість зіставити проекти перетворень 1960-1980-х рр.. з концепцією і результатами ринкових реформ 1990-х років. Це роботи російських вчених А.Г. Агаджаняна, В.К. Дриндіна, М.В. Ульянової, Л.М. Лазаревої. Разом з тим для більшості сучасних авторів характерно надмірно критичне ставлення до історичного минулого, що, природно, знижує науковий рівень їхніх праць, не дає можливість наблизиться до історичної правди, ускладнює зробити правильні висновки і винести уроки.

Підводячи підсумки історіографічного огляду російської сучасної літератури, слід зазначити, що економічні реформи в СРСР у 1960-1980-і рр.., незважаючи на свою актуальність і очевидне історичне значення, так і не стали об'єктом пильної уваги російських вчених і економістів. На даний момент в історичній науці відсутні дослідження, які розглядають цей феномен у всьому його різноманітті і взаємозв'язку з іншими явищами і процесами, що відбувалися в СРСР у розглянутий період.

історіографія радянський економічний

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Предмет історіографії історії України. Основні етапи розвитку історіографії історії України. Місце історіографії в системі історичних наук. Зародження знань про минуле в формі культів. Поява писемності і її значення для накопичення історичних знань.

  контрольная работа [27,3 K], добавлен 28.01.2012

 • Реформи хрущовської "Відлиги" в Радянському союзі, їх сутність і напрямки, значення в історії. Період "Застою" як назва однієї з останніх фаз існування радянської економічної та політичної системи, її визначні дати та етапи. Економічні заходи Горбачова.

  контрольная работа [34,6 K], добавлен 27.04.2011

 • Спроба проаналізувати літературу, яка була видана в Білорусі і присвячена історії становлення Білоруської Народної Республіки. Аналіз немарксистської, радянської та сучасної історіографії. Характеристика основних етапів білоруської історичної науки.

  статья [23,0 K], добавлен 14.08.2017

 • Дослідження радянської і пострадянської історіографії школи "Анналів", яка у перший період свого існування була модерним явищем в історіографії, акумулювала новаторський досвід історичного дослідження, який повною мірою був визнаний науковими колами.

  курсовая работа [63,9 K], добавлен 10.06.2010

 • Висвітлення актуального питання радянської історії - системи пільг і привілеїв повоєнної владної еліти радянської України. Рівень заробітної плати радянської партноменклатури, система заохочення чиновників, забезпечення їх житлом та транспортом.

  статья [26,1 K], добавлен 30.03.2015

 • Становлення історичної науки у Польщі в період національного відродження. Просвітницька і романтична історіографія. Наукові школи позитивістської історіографії, інші напрямки польської історіографії другої половини XIX-початку XX ст. та їх представники.

  реферат [46,0 K], добавлен 24.05.2010

 • Сербська та чорногорська історіографія. Просвітницький та романтичний напрямки в історичній науці. Розвиток критичного та позитивістського напрямків. Наукові школи в історіографії першої половини ХХ ст. Розвиток історіографії в другій половині ХХ ст.

  реферат [26,4 K], добавлен 24.05.2010

 • Етапи відновлення радянської влади в західних областях України. Аналіз колгоспної системи загальнорадянського зразка. Характеристика форм радянської організаційної роботи. Особливості розвитку соціально-економічного життя західних областей України.

  дипломная работа [259,5 K], добавлен 12.09.2012

 • Економічна політика радянської держави. Господарська реформа, системи управління народним господарством. Інтенсивна експлуатація корисних копалин. Реформа сільськогосподарського виробництва та розвиток проблеми інтесифікації сільського господарства.

  реферат [15,6 K], добавлен 28.10.2010

 • Умови формування та характерні особливості дворянської історіографії в Росії у другій половині XVIII ст. М. Щербатов та І. Болтін як найвизначніші представники дворянської історіографії. Участь Катерини II в формуванні дворянської історіографії в Росії.

  реферат [23,1 K], добавлен 18.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.