Місце Австрії в світовій торгівельній системі та рівня співпраці її з Україною

Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. Географічна структура імпорту, експорту країни. Комплекс економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України, валовий внутрішній продукт. Розвиток українсько-австрійських відносин.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.09.2013
Размер файла 538,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Стабільність та зростання будь-якої національної економіки світу залежить не лише від результатів її внутрішньої діяльності, а й від її участі в світових економічних відносинах, ступеня її інтеграції у світове господарство.

Незважаючи на рівень розвитку держав, кожна з них, вирішуючи свої проблеми, вступає в економічні відносини з іншими державами та міжнародними економічними організаціями. Це зумовлюється значною кількістю чинників, серед яких, окрім рівня розвитку економіки, можна виділити міжнародний поділ праці, природні та кліматичні умови, географічне положення, доступ до морських шляхів, наявність трудових ресурсів тощо.

Важливою передумовою реалізації економічного потенціалу будь-якої держави, а також найголовнішою гарантією забезпечення її національної безпеки стає активна участь цієї держави у міжнародному економічному співробітництві на основі належного дотримання принципів і норм міжнародного права, всебічного розвитку передусім міждержавних торговельних зв'язків та взаємопроникнення економік.

Повною мірою це стосується й України, адже загальновідомо, що країни, які з будь-яких причин опинилися поза межами міжнародних економічних структур, поступово витісняються зі світових ринків, що врешті-решт веде до втрати ними спочатку економічної, а потім і політичної незалежності.

Оскільки основним політичним та економічним пріоритетом України є євроінтеграція, то важливим для держави стає співробітництво саме з країнами ЄС - 27.

Однією з таких країн є Австрія. Вона є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі. За даними Держкомстату України, серед торгівельних партнерів України в Європі за підсумками 2012 року, Австрія посіла 9 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами та послугами.

Метою курсової роботи є визначення місця Австрії в світовій торгівельній системі та рівня співпраці її з Україною.

Об'єктом дослідження під час написання курсової роботи є основні макроекономічні показники Австрії та України за 2008-2012 рр., обсяги та структура зовнішньої торгівлі між країнами, та показники ефективності цих зв'язків.

Предметом дослідження є економічна діяльність та соціально-політична співпраця між Україною та Австрією.

1. АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АВСТРІЇ

Зовнішня торгівля будь-якої держави виступає як невід'ємна складова частина національної економіки, джерело одержання іноземної валюти, фактор інтеграції країни в систему світового господарства [1].

Австрія є промисловою країною з невеликим внутрішнім ринком, тому зовнішня торгівля має особливе значення для економіки країни.

Для того, щоб оцінити обсяг товарообороту та його зміни протягом певного періоду часу, доцільно скористатися показниками зовнішньої торгівлі. За допомогою показників динаміки можна провести розрахунок частки країни у світовому експорті та імпорті, інакше кажучи, частки країни у світовій торгівлі, сальдо торговельного балансу і загальний товарооборот Австрії за 2008-2012 роки. Основні показники динаміки зовнішньої торгівлі Австралії наведені в таблиці 1 [2].

Таблиця 1 - Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. (млн. євро)

Показники

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Експорт

94705,5

103741,8

114680,3

117525,4

93739,2

Імпорт

96498,9

104200,6

114254,9

119568,0

97574,0

Оборот

191204,4

207942,4

228935,2

237093,4

191313,2

Сальдо

-1793,4

-458,8

425,4

-2042,6

-3834,8

Коефіцієнт покриття (%)

98,1

99,6

100,4

98,3

96,1

Таким чином, з даних таблиці 1 можна побачити, що за аналізований період часу, з 2008 по 2012 рік, товарооборот Австрії мав тенденцію до збільшення з 2008 по 2011 роки і в 2011 році склав 237093,4 млн. євро, збільшившись, таким чином, на 45889 млн. євро, до того ж зростання здійснюється як за рахунок експорту так і за рахунок імпорту. Проте в 2012 році спостерігався значний спад товарообороту країни, який порівняно з 2008 роком, зріс лише на 108,8 млн. євро і становив 191313,2 млн. євро.

В період з 2006 по 2009 рік спостерігалося досить інтенсивне збільшення обсягів товарообігу, в тому числі, як експорту так й імпорту.

На протязі 2009-2010 рр., спостерігалося різке зменшення темпів приросту експорту (на 20,2%), імпорту (18,4%) і товарообігу, який знизився на 19,3%. Максимального приросту за аналізований період експорт та імпорт досягли в 2009 році (24,1% та 23,9% відповідно).

Представлена нижче діаграма наочно ілюструє динаміку основних показників зовнішньої торгівлі Австрії в період з 2006 по 2010 рік [5].

Рис. 1 - Динаміка основних показників зовнішньої торгівлі Австрії 2008 - 2012 рр. (млн. євро) [2]

Сальдо торговельного балансу Австрії протягом майже всього аналізованого періоду було негативним, це означає, що країна імпортувала більше товарів, ніж експортувала. Найбільша негативна величина сальдо торговельного балансу спостерігалася в 2012 році і склала -3834,8 млн. євро. У період 2008 - 2012 рр. негативне сальдо торговельного балансу поступово зменшувалася, поки не досягло максимальної позитивної величини в 2010 році 425,4 млн. євро, після чого воно стало зменшуватись і склало у 2012 році -3834,8 млн. євро.

Як вже було описано, економіка Австрії вагомо пов'язана з міжнародною торгівлею. Основними торговими партнерами країни є країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, та країни Східної Європи [3,4].

В таблиці 2 наведені дані про географічний розподіл імпорту Австрії за період з 2008 по 2012 рр.

Таблиця 2 - Географічна структура імпорту Австрії в 2008-2012 рр. [2]

Країни - контрагенти

2008

2009

2010

2011

2012

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Загалом

96 498 906

100,0

104 200 577

100,0

114 254 858

100,0

119 567 957

100,0

97 574 003

100,0

Європа

81 324 401

84,3

86 673 703

83,2

94 947 680

83,1

99 132 488

82,9

81 581 251

83,6

ЄС-27

73 368 448

76,0

77 825 854

74,7

85 269 944

74,6

88 018 341

73,6

71 291 755

73,1

Німеччина

40 732 762

42,2

43 263 947

41,5

47 498 027

41,6

48 490 087

40,6

39 827 238

40,8

Італія

6 389 489

6,6

7 182 630

6,9

7 887 894

6,9

8 274 151

6,9

6 627 355

6,8

Франція

3 897 434

4,1

3 597 656

3,5

3 674 129

3,2

3 712 262

3,1

2 972 959

3,1

Швейцарія

3 214 127

3,3

3 495 102

3,4

4 236 875

3,7

5 021 344

4,2

5 620 179

5,8

Китай

2 981 351

3,1

3 776 864

3,6

4 585 740

4,0

4 975 157

4,2

4 481 557

4,6

Росія

2 261 782

2,3

2 398 616

2,3

1 831 704

1,6

2 496 982

2,1

1 703 447

1,8

Японія

1 885 107

2,0

1 931 185

1,9

1 872 813

1,6

1 883 858

1,6

1 513 556

1,6

Корея

821 769

0,9

759 681

0,7

696 714

0,6

589 108

0,5

515 421

0,5

Україна

244 181

0,3

253 151

0,2

330 322

0,3

456 499

0,4

252 819

0,3

Як видно з таблиці 2, найбільш вагомим імпортером товарів до Австрії в 2012 році є Німеччина (40,8%). Далі за нею ідуть Італія (6,8%), з деяким відставанням - Швейцарія (5,8%), Китай (4,6%), і замикає п'ятірку лідерів країн-контрагентів - Франція (3,1%). Очевидно, що стратегічними партнерами Австрії є країни ЄС-27, зокрема Німеччина. На протязі даного періоду на долю Німеччини припадало понад 40% всього австрійського імпорту. Також простежуються стабільні відносини з Італією та Швейцарією, біля 6% та 4% відповідно. Варто відмітити, що австрійська економіка не має залежності від китайських товарів, оскільки відсоток китайського імпорту на протязі 2008-2012 рр. був на рівні 4-4,5%. Також, відносини між Австрією та Україною досить стабільні, але відсоток імпорту українських товарів зовсім незначний - менше 1% [2].

В таблиці 2 наведені дані про географічний розподіл імпорту Австрії за період з 2008 по 2012 рр. (Таблиця 3) [2].

Таблиця 3 - Географічна структура експорту Австрії в 2008-2012 рр.[2]

Країни - контрагенти

2008

2009

2010

2011

2012

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Загалом

94 705 447

100,0

103 741 778

100,0

114 680 333

100,0

117 525 347

100,0

93 739 240

100,0

Європа

79 225 514

83,7

86 236 153

83,1

95 700 547

83,5

98 151 930

83,5

77 433 970

82,6

ЄС-27

69 302 318

73,2

74 859 280

72,2

83 108 906

72,5

84 798 958

72,2

66 526 689

71,0

Німеччина

30 108 217

31,8

31 475 202

30,3

34 446 478

30,0

35 009 742

29,8

29 179 082

31,1

Італія

8 186 815

8,7

9 234 918

8,9

10 231 176

8,9

10 084 933

8,6

7 586 452

8,1

Франція

4 017 183

4,2

3 941 483

3,8

4 134 963

3,6

4 423 449

3,8

3 708 895

4,0

Швейцарія

4 271 698

4,5

4 394 425

4,2

4 522 640

3,9

4 468 164

3,8

4 346 788

4,6

Китай

1 220 555

1,3

1 232 111

1,2

1 638 614

1,4

1 875 230

1,6

2 016 650

2,2

Росія

1 701 387

1,8

2 254 176

2,2

2 584 577

2,3

2 971 967

2,5

2 095 626

2,2

Японія

1 025 116

1,1

1 099 850

1,1

1 127 413

1,0

1 002 193

0,9

772 035

0,8

Корея

470 834

0,5

554 356

0,5

606 433

0,5

657 851

0,6

564 931

0,6

Україна

352 740

0,4

420 934

0,4

614 753

0,5

793 229

0,7

470 928

0,5

На підставі даних таблиці 3, видно, що в географічному розподілі експорту Австрії лідируюча роль належить Німеччині, Італії, Швейцарії та Франції.

Якщо розглядати частку експорту з Австрії окремо по країнах, то тут у відношенні європейських країн спостерігається стабільний відсоток, а щодо Китаю та Російської федерації - збільшення відсотку експорту. Зменшився обсяг експорту за розглянутий період лише до Японії.

Як представлено наочно в таблиці домінуюче місце в австрійському експорті, продовжує займати Німеччина, при цьому для зовнішньоторговельного обороту Австрії з Німеччиною характерним є від'ємне сальдо торгового балансу.

Виходячи з даних представлених в таблиці 6, можна сказати, що Австрія активно розширює свої торгівельні зв'язки з прилеглими країнами.

Таким чином, виходячи з аналізу географічного розподілу зовнішньої торгівлі Австрії, можна говорити про те, що ця країна не лише підтримує тісні економічні зв'язки зі своїми безпосередніми сусідами, але й поступово розширює торговельні відносини, проникаючи на ринки інших країн [6].

У таблиці 4 представлена товарна структура імпорту Австрії в період з 2008 по 2012 рік відповідно до стандартної міжнародної торгової класифікації, рекомендованої ООН.

Таблиця 4 - Товарна структура імпорту Австрії в 2008 і 2012 роках [2]

Група СМТК

2008

2012

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Загалом

96 498 906

100,0

97 574 003

100,0

0. Продовольчі товари та живі тварини

5 058 027

5,2

6 329 177

6,5

1. Напої і тютюн

559 755

0,6

714 301

0,7

2. Непродовольча сировина (крім палива)

3 876 123

4,0

3 934 850

4,0

3. Мінеральне паливо, мастила і подібні до них матеріали

11 778 009

12,2

9 845 209

10,1

4. Тваринні та рослинні жири

156 524

0,2

322 699

0,3

5. Хімічні продукти

10 566 373

11,0

12 227 465

12,5

6. Оброблені вироби, класифіковані за матеріалами

14 968 599

15,5

14 891 785

15,3

7. Машини, обладнання та транспортні засоби

35 543 973

36,8

32 238 351

33,0

8. Різні оброблені (готові) вироби

13 584 001

14,1

14 974 477

15,4

9. Товари та угоди, не укладені у відповідні розділи СМТК

407 521

0,4

2 095 688

2,2

Як видно з таблиці 4, провідне місце в імпорті Австрії з 2008 по 2012 рік займали машини й устаткування (33,0% у 2012 р.), далі йдуть готові товари (15,4% у 2012 р.), частка яких в імпорті Австрії зросла на 1,3% з 2008 року.

Що стосується мінерального палива та енергоресурсів, то їх частка в імпорті країни знижується з 12,2% до 10,1%, хоча вартість імпорту продовжує зростати і досягає 97 574 003 тис. євро.

Збільшення в імпорті Австралії також спостерігається у групі хімічних продуктів (з 11% до 12,5%) й товарів та угод, що не укладені в розділи СМТК (з 0,4% до 2,2%).

Перейдемо до розгляду тенденцій, які спостерігалися в товарній структурі експорту Австрії, які наведені в Таблиці 5.

Таблиця 5 - Товарна структура експорту Австрії в 2008 і 2012 роках [2]

Група СМТК

2008

2012

Вартість тис. євро

% до загальної

Вартість тис. євро

% до загальної

Загалом

94 705 447

100,0

93 739 240

100,0

0. Продовольчі товари та живі тварини

3 988 439

4,2

5 221 701

5,6

1. Напої і тютюн

1 763 133

1,9

1 515 796

1,6

2. Непродовольча сировина (крім палива)

2 882 995

3,0

2 962 479

3,2

3. Мінеральне паливо, мастила і подібні до них матеріали

4 359 606

4,6

2 981 984

3,2

4. Тваринні та рослинні жири

75 123

0,1

126 383

0,1

5. Хімічні продукти

9 307 791

9,8

12 115 886

12,8

6. Оброблені вироби, класифіковані за матеріалами

21 142 184

22,3

21 085 239

22,5

7. Машини, обладнання та транспортні засоби

39 441 016

41,7

35 291 678

37,7

8. Різні оброблені (готові) вироби

11 292 829

11,9

11 858 165

12,7

9. Товари та угоди, не укладені у відповідні розділи СМТК

452 330

0,5

579 927

0,6

Основу експорту в Австрії за аналізовані роки складають машини, обладнання та транспортні засоби, а також готові вироби. Проте відсоткова частка за період зменшилась з 41,7% до 37,7%, а в ціннісному вираженні з 39441016 до 35 291678 тис. євро. За цей період стабільно розвивається сфера готових продуктів (з 22,3 до 22,5%) та хімічних продуктів (з 9,8 до 12,8 %)[2].

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що зовнішня торгівля Австрії в період з 2006 по 2010 роки розвивалася досить динамічно, про що свідчить досягнуті за 5 років основні показники її зовнішньоекономічної діяльності.

Рівень ринкових цін змінюється залежно від того, як розвивається торгівля, зокрема, дану тенденцію можна розглянути в таблиці 6

Таблиця 6 - Частка ВВП до ринкових цін Австрії в 2009-2012рр. (млрд. євро) [2]

2009

2010

2011

2012

282,74

276,15

286,40

300,71

Виходячи з даних, які наведені в таблиці 6, можна сказати, що у найбільша ринкова ціна встановлена у2012 році, порівняно з 2011 роком вона збільшилася на 5,0%, порівнюючи 2011 та 2010 роки зміна ВВП становила 3,7%. У 2010 році зміна ВВП порівняно з минулим роком склала -2,3%, і у 2010році в Австрії була встановлена найнижча ринкова ціна, станом на період з 2009-2012 року, а яка становила 276,15 млрд. євро.

У таблиці 7 можна розглянути частку ВВП, яка припадає на кожного мешканця, та порівняти її з попередніми роками.

Таблиця 7 - Частка ВВП на кожного мешканця, 2009-2012р.,євро [2]

2009

2010

2011

2012

33,920

33,020

34,140

35,710

Отже, частка ВВП на особу в Австрії має тенденцію до збільшення, хоча у 2010 році порівняно з 2009 роком зменшилося на 3,1%. Це пов'язано, перш за все, зі встановлення ринкових цін оскільки дані поняття є тісно взаємопов'язаними.

2. СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Зовнішня торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. Якщо на національному ринку рух товарів обумовлюється більше економічними факторами і державною політикою, то на світовому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має зовнішньоекономічна політика окремих держав чи їх груп.

Рух національних товарів між країнами дещо обмежений, а деякі національні товари взагалі не надходять у світовий товарообіг. На світовому товарному ринку обертаються тільки конкурентоспроможні товари, кращі з національних товарів.

Будь-якій державі для успішного функціонування на всесвітньому ринку необхідно мати свою зовнішньоекономічну інфраструктуру, яка може забезпечити просування товарів чи послуг від виробника до споживача в інші країни.

Країна, яка не має зовнішньоекономічної інфраструктури, змушена нести великі втрати для забезпечення доступу до зовнішньоекономічної інфраструктури інших держав (для оплати транспортування, страхових та банківських послуг, послуг торгових домів).

Роль зовнішньоекономічного комплексу в економіці країни в постійно зростає. Ріст обсягів зовнішньої торгівлі, і насамперед експорту, з'явився одним з найважливіших факторів затримки падіння ВВП.

В зовнішньоторговельному обороті України в 2012 р. на держави далекого зарубіжжя припадало 75%.

Серед країн далекого зарубіжжя найбільшими торговельними партнерами України в 2012р. були: Німеччина, США, Італія , Нідерланди, Фінляндія, Японія, Китай,Великобританія. З країн СНД: Росія, Казахстан, Білорусь.

Вступ України в СОТ 16 травня 2008 року стає потужним поштовхом для розвитку національної економіки, полегшенням доступу українських виробників до міжнародних ринків та скасування щодо країни дискримінації і нетарифних бар'єрів, участь України у вирішенні міждержавних суперечок та можливість впливати на захист національних інтересів в умовах світової торгівлі. Також він не лише полегшив просування вітчизняних товарів на зовнішні ринки, а й сприяв збільшенню імпорту в Україну.

Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави. Експортний потенціал України визначається обсягами товарів і послуг, які можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною користю для країни. Як відомо, Україна завжди мала досить значний експортний потенціал. На рисунку 2 наведені дані,які показують стан зовнішньої торгівлі України, станом на 2009-2012 роки. (Додаток А) [3].

Рис. 2 - Товарна структура зовнішньої торгівлі, 2009-2012 (тис. дол. США)

У товарній структурі України у 2012 році експорт товарів склав $ 68,8098 млрд, при цьому він збільшився на 0,6% порівняно з 2011 роком.

Найбільші внески до зростання експорту товарів у 2012 році мали (Рис.2):

- продукція металургійної промисловості (40% приросту експорту);

- продукція машинобудування (7.5 п. п. - 27% приросту експорту).

Рис. 3 - Внески окремих товарних груп до загального зростання експорту товарів

У 2012 році найвищими темпами зростала вартість експортних поставок до країн СНД (у 1.5 раза), частка цього регіону у загальному експорті українських товарів збільшилась та становила 37.9%. До країн Європи було експортовано українських товарів і продукції на 17% більше, ніж за 2011 рік, однак частка цих країн зменшилася з 32.4% до 29.6%. Частка країн Азії залишилася на минулорічному рівні (20.8%).

У 2010 році було імпортовано товарів на загальну суму 78.4 млрд. дол. США, що на 36.9% більше ніж у 2009 році. Імпорт товарів у 2012 році склав $ 84,6581 млрд, збільшившись на 2,5% порівяно з 2011 роком. У 2012 році імпорт товарів перевищив експорт на $ 15,8482 млрд, Високі темпи зростання імпорту були зумовлені, з одного боку, підвищенням доходів домогосподарств і відповідним зростанням обсягів їх кредитування, з іншого - підвищенням інвестиційного та проміжного попиту внаслідок поступового оновлення та розширення виробництва. Крім того, важливим чинником, що вплинув на підвищення вартісних обсягів імпорту, стало зростання цін на енергоносії.

Імпорт у 2012 році значною мірою зростав за рахунок збільшення поставок:

- продукції машинобудування (37.3% приросту імпорту);

- мінеральних продуктів (22.6% приросту імпорту);

- продукції хімічної промисловості (14.6% приросту імпорту).

У 2012 році в Україну було імпортовано машин, устаткування та транспортних засобів на суму 29,8 млрд. дол. США, що становить третину загального обсягу імпорту товарів.

В географічній структурі імпорту товарів у 2012 році спостерігалось подальше скорочення частки товарів з країн СНД (до 41.1% проти 43.1% у 2011 році), імпорт у 2011 році становив 37212441,0 тис.дол.США, натомість як у 2012 він становив 34452564,8 тис.дол.США, при збільшенні питомої ваги країн Європи, Азії та Америки, імпортні поставки з яких у 2012 році зростали прискореними темпами (відповідно на 36.6%, 46.3% та 52.5%) (Додаток Б) [3].

В географічній структурі експорту товарів до країн СНД становив 25302631,2 тис.дол.США, порівняно з 2011 роком він зменшився, оскільки експорт за даними державного комітету статистики України він станов 26176967,0 тис.дол.США (Додаток Б) [3].

У 2012 році нерезидентам було надано послуг на загальну суму 14.2 млрд. дол. США. Зростання експорту послуг було досягнуто, головним чином, завдяки збільшенню обсягів надання послуг за статтею «Подорожі» (на 31.9%) та транспортних послуг (на 14.3%).

За 2012 рік резидентами України було отримано послуг на суму 20,5 млрд. дол. США, що на чверть перевищило витрати 2011 року. Зростання імпорту послуг було забезпечено збільшенням витрат громадян України на два основних види послуг: транспортні та послуги з подорожування.

В комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України найбільш ефективним засобом є фінансове сприяння держави вітчизняним експортерам, в тому числі із залученням коштів державного бюджету, яке передбачає використання механізмів кредитування експорту, страхування експортних кредитів, надання державних гарантій. При цьому заходи щодо стимулювання експорту за рахунок коштів держбюджету повинні відповідати нормам і вимогам СОТ, що визначають прийнятий в світовій практиці порядок надання державної підтримки експорту, а також враховувати узгоджені умови майбутнього приєднання України до цієї світової організації.

Щодо ВВП з 2009-2012 роки (таблиця 8), спостерігається тенденція до його значного збільшення у 2012 році порівняно з 2009 роком, а саме на 495544 млн.грн. Наочно це можна побачити на рисунку 4 (Додаток В) [3].

Таблиця 8 - Валовий внутрішній продукт України, 2009-2012рр.(млн..грн.) [3]

2009

2010

2011

2012

ВВП

913345

1082569

1 302 079

1 408 889

Наочно дану тенденція можна спостерігати на рисунку 4 (Додаток В) [3].

Рис. 4 - Валовий внутрішній продукт України,2009-2012 рр.(млн.грн)

Таким чином можна зробити висновок, що активна зовнішньоторговельна політика може стати дієвим інструментом структурної перебудови економіки, підвищуючи ефективність і конкурентну спроможність національного виробництва.

3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ СТОСУНКІВ УКРАЇНИ І АВСТРІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ

Розвиток сучасних міжнародних відносин, налагодження дієвої співпраці між країнами є важливою складовою функціонування всієї світової спільноти. Однією із найважливіших форм міждержавної взаємодії є економічне співробітництво, від розвитку якого залежить подальша розбудова держави та її авторитет на міжнародній арені.

Становлення українсько-австрійських відносин розпочалося 28 вересня 1991 року підписанням Протоколу про консульські відносини. Дипломатичні відносини між Україною і Республікою Австрія були встановлені 24 січня 1992 року. Важливою складовою двосторонніх відносин є політичний діалог на вищому рівні. 14-15 жовтня 1998 року відбувся державний візит Президента України Л.Д.Кучми до Австрії. Візит надав нового імпульсу процесам поодальшої розбудови співробітництва в усіх сферах українсько-австрійських відносин, інтенсифікації їх економічної складової. У Верховній Раді України створена депутатська група міжпарламентських зв'язків з Австрією в складі 14 членів. Депутатська група співробітництва з Україною в парламенті Австрії складається з 17 осіб, які представляють всі парламентські фракції обох палат австрійського парламенту: соціал-демократів (СПА), народників (НПА), "вільних" (АПС) та "зелених" (АПЗ). Групу, за традицією, очолює представник соціал-демократів О.Брікс. 5-8 березня 2001 року в ході робочого візиту делегації Верховної Ради України до Австрії відбулися, зокрема, перші контакти між членами двох депутатських груп. Договірно-правова база українсько-австрійського співробітництва складається з Угоди про двосторонні торговельно-економічні зв'язки (підписана 31 серпня 1993 року, набрала чинності 1 листопада 1995 року), Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій (підписана 8 листопада 1996 року, набрала чинності 1 грудня 1997 року), Конвенції про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (підписана 16 жовтня 1997 року, набрала чинності 1 липня 1999 року) та 19 інших документів, що регулюють практичну співпрацю в різних галузях. Одним із напрямів розвитку двосторонніх відносин є налагодження взаємовигідних партнерських зв'язків між окремими регіонами обох країн. На сьогоднішній день в Україні існують сталі контакти з австрійськими партнерами як на рівні регіонів: Львівська область - Федеральна земля Штирія, Івано-Франківська область - Федеральна земля Тіроль, Чернівецька область - Федеральна земля Каринтія, Закарпатська область - Федеральна земля Бургерланд, так і на рівні міст: Київ - Відень, Саки - Велс, та окремих районів: Старокиївський район Києва і 18-й район Відня, Харківський район Києва і м. Велс.

На сьогоднішній день Австрійська Республіка є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі. За даними Держкомстату України, серед торговельних партнерів України в Європі за підсумками 2012 року, Австрійська Республіка посіла 9 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами та послугами.

експорт імпорт австрія україна

Таблиця 8 - Стан двосторонньої торгівлі з Австрією (дані Держкомстату України, млн. дол. США)[2]

Показник

2007

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

ЗТО

545

693

27%

747

8%

998

33%

1216,1

22%

1573

29%

В т.ч. - товарами

461

582

26%

594

2%

776

27%

876,3

13%

1228

40%

- послугами

84

111

32%

153

38%

222

45%

339,8

53%

345

1%

ЕКСПОРТ

294

337

15%

334

-1%

412

23%

455,6

11%

611

34%

В т.ч. - товарами

237

258

9%

249

- 3%

317

27%

329,1

4%

429

30%

- послугами

57

79

39%

85

6%

95

12%

126,5

33%

182

43%

ІМПОРТ

251

356

42%

413

16%

586

42%

760,5

30%

962

26%

В т.ч. - товарами

224

324

45%

344

6%

459

29%

547,2

19%

799

46%

- послугами

27

32

16%

69

115%

127

84%

213,3

67%

163

- 23%

САЛЬДО

43

-19

-

- 79

-

- 174

-

-304,9

-

-351

-

В т.ч. - товарами

13

-66

-

- 95

-

-142

-

-218,1

-

- 370

-

- послугами

30

47

-

16

-

-32

-

-86,8

-

19

-

У 2012 році товарообіг товарами та послугами між Україною та Австрією досяг 1 573 млн. дол. США, причому український експорт дорівнював 611 млн. дол. США і збільшився на 34%, а імпорт австрійських товарів та послуг - 962 млн. дол. США і збільшився 26%. Від'ємне для України сальдо склало 351 млн. дол. США.

Рис. 5 - Динаміка зовнішньоекономічної торгівлі Україна-Австрія

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Оцінка привабливості Тунісу для бізнесу та рівня конкурентоспроможності країни. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі Тунісу. Товарна та регіональна структура експорту та імпорту товарів. Співробітництво України та Тунісу.

  реферат [1,1 M], добавлен 11.05.2019

 • Теоретичні основи організації зовнішньої торгівлі. Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Поняття, класифікація та основні форми зовнішньої торгівлі. Регулювання зовнішніх торгових відносин. Роль зовнішньої торгівлі для економічного розвитку країни в умовах глобалізації. Місце і роль розвинутих країн у міжнародному товарному обміні.

  курсовая работа [293,8 K], добавлен 14.10.2014

 • Сутність, форми і система показників зовнішньої торгівлі. Основні проблеми та суперечності у розвитку зовнішньої торгівлі України та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення торгівельних відносин. Роль і місце України в світовому господарстві.

  курсовая работа [97,3 K], добавлен 18.01.2011

 • Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків Японії та перспективи розвитку економічних відносин України з Японією, основні сфери співпраці. Структура економіки Японії. Діяльність Японії на міжнародному ринку. Структура зовнішньої торгівлі та фінансів.

  курсовая работа [105,7 K], добавлен 03.04.2009

 • Переваги, отримані Україною після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ). Негативні наслідки вступу до СОТ. Рівень відкритості економіки. Розширення номенклатури та географічної структури експорту та імпорту. Динаміка зовнішньої торгівлі України.

  презентация [559,5 K], добавлен 19.10.2013

 • Сучасний стан торговельного співробітництва між Україною та США. Огляд двосторонніх договорів як базису економічної співпраці. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами і послугами. Шляхи нарощення експорту української продукції до США.

  статья [109,9 K], добавлен 19.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.