Валютна політика та система валютного регулювання України на сучасному етапі

Особливості входження України в систему світового фінансового ринку в сучасних умовах. Інтеграція як економічне явище. Мета лібералізації валютного ринку. Економіко-правові документи, які регламентують розвиток зовнішньоекономічної діяльності України.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 03.06.2015
Размер файла 11,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Інститут інноваційної та післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

студент 4 курсу спеціальності "Фінанси і кредит"

Костолонова Л.В.

Старший викладач

Стойков Д.І.

Постановка проблеми. У своєму розвитку кожна країна, обираючи шлях, стоїть перед безліччю альтернатив майбутнього результату. Звичайно, передбачити, яким буде варіант розвитку, і тим більше результат обраної альтернативи однозначно неможливо. Однак зниження ризику помилки можливо, за умови детального дослідження особливостей сучасних процесів, що відбуваються в світі, досвіду країн, які успішно пристосувалися і розвиваються в умовах ущільнення зв'язків та підвищення взаємної залежності в глобальних масштабах.

Україна сьогодні майже не представлена на міжнародних валютних ринках. Фундаментальною причиною цього є слабкість національної економіки [1].

Входження України в систему світового фінансового ринку в сучасних умовах має певні особливості, зумовлені переважно отриманням незалежності. Це знайшло відображення в політичних актах, відповідних нормативно-правових документах. Головним економіко-правовим документом, який регламентує розвиток зовнішньоекономічної діяльності України, і, відповідно, включення її в систему світового господарства, став Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" прийнятий у квітні 1991 р Він передбачав, що суб'єктами міжнародних економічних відносин можуть бути всі юридичні особи, місцезнаходженням яких є Україна. З прийняттям цього закону Україна зробила перший крок до інтеграції у світовий фінансовий простір.

Процес інтеграції як економічне явище є об'єктивним наслідком посилення взаємозалежності процесів економічного життя. Глобалізація валютних і фінансових потоків змушує відкриті економіки країн оцінити можливості використання валютного регулювання як елемента економічної політики. Глобальні ринки створюють нові можливості для зростання ефективності бізнесу.

Тому інтеграція України в світовий валютний ринок є одним із пріоритетних завдань, які стоять перед українською економікою. Без їх вирішення неможливо буде досягти стійкого економічного зростання економіки.

У сучасних нестабільних умовах досить гостро проявляється питання щодо подальшої розробки та вдосконалення науково-методичних засад функціонування національного валютного ринку. Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність вдосконалення функціонування її валютного ринку як механізму, який забезпечує взаємозв'язок між вітчизняною і світовою фінансовою системою. Таким чином, в результаті підвищення впливу процесів глобалізації на економіку України і в умовах світової фінансової кризи, проблеми підвищення ефективності функціонування вітчизняного валютного ринку набувають особливої актуальності [2].

Важливою для розвитку валютної політики України є її інтеграція з країнами ЄС. У стратегічному плані вона дозволяє досягти три взаємопов'язаних цілі:

привести макроекономічну політику у відповідність із сучасними потребами світових інтеграційних процесів;

забезпечити країні довгострокову перспективу розвитку і перетворити її в міцне економічно і політично незалежна держава;

підвищити ефективність валютної політики через вдосконалення механізмів її формування та реалізації.

У практичному плані це дозволить:

знизити залежність внутрішнього ринку від американського долара і поступове його витіснення з готівкових і безготівкових розрахунків;

модифікувати валютну базу курсової політики НБУ;

удосконалити валютну структуру міжнародних резервів і зовнішніх запозичень;

розвивати кредитне співробітництво з країнами ЄС;

підвищити ліквідність ринку європейської валюти в Україні.

валютна політика регулювання україна

Підводячи підсумок дослідженню валютної системи і валютного ринку, слід зазначити наступне: лібералізація валютного ринку, повинна проводитися в умовах досягнутої макроекономічної стабільності, міцного валютно-фінансового становища країни, здорової і ефективно функціонуючої банківської системи [3]. Реформи, які в цьому випадку проводяться, досягають своїх цілей, стають стимулом для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та інтеграції національної економіки в систему світового господарства.

Література

1. Фесик Н.Ю., Марич М.Г. Aктуальні проблеми функціонування валютного ринку в Україні та шляхи їх подолання. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://intkonf.org/fesik-nyu-marich-mg-aktualni-problemi-funktsionuvannya-valyutnogo-rinku-v-ukrayini-ta-shlyahi-yih-podolannya/ (дата обращения 12.10.2013) /

2. Луцишин З.О. Стратегія економічної інтеграції України в умовах фінансової глобалізації // Зовнішня торгівля. - 2009. - № 3-4. - С.128-131.

3. Ковалевський А.О., Челишева Т.В. Проблеми розвитку валютної системи та валютного ринку в Україні, шляхи їх вирішення. [Електронний ресурс] Режим доступу. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/77958. doc. htm (дата обращения 10.10.2013).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні засади функціонування світового валютного ринку. Аналіз валютного ринку з питань: валютні показники, динаміка валютного курсу, обсяги обороту та проведення валютних операцій. Прогнози та очікувані тенденції у розвитку світового валютного ринку.

  курсовая работа [472,0 K], добавлен 19.06.2010

 • Особливості зовнішньої політики України на сучасному етапі, взаємини зі світовим співтовариством. Європейська інтеграція як магістральний напрям розвитку зовнішньої політики України. Відносини України з НАТО. Формування зовнішньополітичних пріоритетів.

  реферат [603,7 K], добавлен 10.10.2009

 • Поняття, функції та структурна характеристика валютного ринку. Механізм функціонування міжнародного валютного ринку на сучасному етапі глобалізації світової економіки. Україна на світовому валютному ринку та її взаємодія з МВФ, групою Світового банку.

  курсовая работа [73,0 K], добавлен 07.03.2009

 • Місце послуг на сучасному ринку, їх види та форми, основні структурні елементи. Аналіз особливостей і тенденцій розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки. Напрями зовнішньоекономічної політики України в сучасній торгівлі послугами.

  курсовая работа [772,9 K], добавлен 15.05.2009

 • Характеристика розвитку сучасного світового ринку послуг і зовнішньої торгівлі послугами України. Динаміка чистого експорту послуг регіонів. Особливості функціонування сектору послуг в Україні після її вступу в СОТ та лібералізація українського ринку.

  реферат [43,6 K], добавлен 07.09.2009

 • Теоретико-методологічні основи розвитку і функціонування світового ринку: країни-постачальники і країни-імпортери. Місце України на світовому ринку рибопродуктів. Реформування механізму державного регулювання зовнішньої торгівлі України, його перспективи.

  научная работа [367,0 K], добавлен 15.02.2011

 • Причини економічних змін, що відбуваються в Україні. Загальна характеристика ринку праці. Проблема значного скорочення офісних працівників. Економічне активне населення. Попит і пропозиція на ринку праці України. Перспективи вирішення сучасних проблем.

  реферат [165,9 K], добавлен 17.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.