Культурно-національна конотація структури та семантики заголовку (на матеріалі німецьких журналів)

Аспект культурно-національної конотації заголовків журнальних статей. Дослідження структури та лексико-семантичних ознак журнальних заголовків. Особливості країнознавчого аспекту заголовків як однієї з характеристик культурно-національної конотації.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.12.2016
Размер файла 56,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді

Відділення: мовознавство

Секція: німецька мова

Культурно-національна конотація структури та семантики заголовку (на матеріалі німецьких журналів)

Роботу виконала:

Присяжнюк Дар'я Анатоліївна

учениця 11 - В класу

Науковий керівник:

Янів Раїса Стратонівна

вчитель німецької мови

керівник гуртка «Німецька мова»

Рівненської Малої академії наук учнівської молоді

Рівне - 2015

Актуальність теми зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення та виявлення структурних і семантичних особливостей заголовків у сучасних німецьких журналах, їх культурно-національну конотацію з урахуванням новітніх досягнень мовознавства.

Метою дослідження є аналіз заголовків у сучасних німецьких журналах, що передбачає виявлення їх структурних, лексико-семантичних особливостей та країнознавчого аспекту.

Досягнення поставленої мети здійснюється через вирішення наступних завдань:

- визначити поняття заголовку шляхом аналізу досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-германістів;

- вивчити аспект культурно-національної конотації заголовків журнальних статей;

- дослідити структуру та лексико-семантичні ознаки журнальних заголовків;

- проаналізувати особливості країнознавчого аспекту журнальних заголовків як однієї з характеристик культурно-національної конотації

конотація заголовок журнальний країнознавчий

Словник складних термінів і умовних скорочень

Аспект (лат. aspectus -- вигляд, погляд) -- точка зору, з якої сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія.

Журнал (фр. journal) -- друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ (засоби масової інформації) і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.

Заголовок -- це назва твору (статті) або окремих його (її) частин.

Компетенція (від. лат. Competencia -- коло питань, з якими людина добре обізнана, володіє знаннями і досвідом ) -- це інтегрований результат опанування змістом загальної середньої освіти, який виражається в готовності учня використовувати засвоєні знання, уміння, навички, а також способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях для розв'язання практичних і теоретичних завдань.

Композиція (від лат. Compositio -- складання, зв'язування) -- це з'єднання різних частин в єдине ціле.

Компонент -- різновид, складова частина чогось.

Конотація (лат. сon -- разом, notatio -- позначати) -- одне з основних понять стилістики, яке означає додаткові семантичні відтінки, що накладаються на основне значення слова в процесі комунікації і надають вислову експресивного забарвлення, певного тону, колориту.

Лінгвімстика -- наука про мову в усій складності її прояву; природну людську мову взагалі та про всі мови світу як індивідуальних її представників.

Постер (англ. poster -- «афіша, оголошення, плакат») -- художньо оформлений плакат, який використовують з рекламною або декоративною ціллю(частіше з зображенням актора, музиканта, спортсмена).

Преса -- друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений тираж.

Семамнтика (давніше семасіологія) -- розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення слів і їх складових частин.

Скетч (англ. sketch, буквально -- ескіз, начерк, від грец. учЭдЯпж -- випадковий, імпровізований) -- невелика комічна п'єса з двома, рідше трьома персонажами. Бере початок від народної інтермедії. Скетч отримав найбільше поширення на естраді.

Структумра -- це взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин цілого, внутрішня будова. Структура також може відноситися до устрою, організації чого-небудь.

Типологія -- розділ мовознавства, що займається з'ясуванням найбільш загальних закономірностей різних мов, не пов'язаних між собою загальним походженням або взаємним впливом.

Перелік умовних скорочень

ЗМІ- засоби масової інформації.

МІ- мережа Інтернет.

Вступ

Поряд із книжкою вже протягом п'ятисот років існує засіб інформації у вигляді газети й журналу, який хоча постійно й модернізується за змістом, формою і розповсюдженням, проте залишається відносно незмінним попри появу все нових медіа. Як і раніше, преса - це глибокий аналіз суспільного життя, розкриття підґрунтя подій та оцінка дійсності [21].

У будь-якому тексті заголовок є його першим знаком, його першим композиційним компонентом, з якого і розпочинається знайомство читача з текстом. Саме тому заголовок зв'язаний з усім текстом як на змістовному, так і на композиційно-мовному рівні [20].

Дослідженню лінгвістичних аспектів заголовка загалом та газетних заголовків зокрема присвячено достатньо праць вітчизняних і зарубіжних вчених. У науковій українській літературі розглядаються питання типології, актуальності, функціональних особливостей назв текстів з урахуванням їх жанрової специфіки (Ю.О. Карпенко [15], В.А. Кухаренко [17], В.Ф. Іванов [14], В. Й. Здоровега [12, 9]). Зокрема, В. Іванов вважає, що «заголовок - це складова частина, постійний елемент газети - незмінний, повсякденний, завжди присутній у газетному номері». [14, 109] В. А. Кухаренко досліджує також різноманітність функцій заголовка з тим, що він виступає актуалізатором майже всіх текстових категорій [8, 95].

Російські вчені-германісти М. Н. Кожина [16], О. І. Фонякова [24], В. А. Вомперський [8], А. С. Попов [19], І. Р. Гальперін [9], досліджували в своїх працях синтаксичну структуру газетних заголовків. На думку І. В. Арнольд, назва газетної статті являє собою одну з «сильних позицій» у тексті і є «ефективним засобом затримати увагу читача на важливих з точки зору змісту моментах і комбінаторних прирощеннях змісту» [4, 69].

Однак, вітчизняні та зарубіжні мовознавці-германісти не дослідили структуру і семантику заголовків журнальних статей, наявні дослідження лише газетних заголовків. Відсутні друковані видання німецьких германістів , присвячені дослідженню характеристик культурно-національної конотації. Отже, тема структурних та семантичних особливостей журнальних заголовків, а також їх культурно-національна конотація досліджена лише частково зарубіжними та вітчизняними мовознавцями-германістами.

Актуальність обраної теми. Актуальність теми зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення та виявлення структурних і лексико-семантичних особливостей заголовків у сучасних німецьких журналах, їх культурно-національну конотацію з урахуванням новітніх досягнень мовознавства.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній використано елементи концептуального аналізу, встановлено провідну роль заголовків у змісті журнальних статей.

Метою дослідження є аналіз заголовків у сучасних німецьких журналах, що передбачає виявлення їх структурних, лексико-семантичних особливостей та країнознавчого аспекту.

Досягнення поставленої мети здійснюється через вирішення наступних завдань:

- визначити поняття заголовку шляхом аналізу досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-германістів;

- вивчити аспект культурно-національної конотації заголовків журнальних статей;

- дослідити структуру та лексико-семантичні ознаки журнальних заголовків;

- проаналізувати особливості країнознавчого аспекту журнальних заголовків як однієї з характеристик культурно-національної конотації

Об'єкт дослідження наукової роботи становлять заголовки журнальних статей.

Предметом дослідження є аналіз культурно-національної конотації структурно-семантичних особливостей заголовків у сучасних німецьких журналах та їх країнознавчий аспект.

Матеріалом дослідження слугували: Bravo- Hamburg, Verlag Heinrich Bauer Zeitschriften KG. 39/2013, Das Jugendmagazin Juma- Kцln, Verlag Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH & Co. KG, Mцnchengladbach 2/2003, 2/2004, 4/2004, 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 1/2006; DE Magazin Deutschland- Frankfurt am Main, Verlag Frankfurter Societдts-Medien GmbH. 3/2013, Der Spiegel- Hamburg, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG. 21/2013, 25/2013, 27/2013, 28/2013, 29/2013, 30/2013,52/2014; in Touch- Hamburg, Verlag Heinrich Bauer KG. 28/2014, Spielen und Lernen- Freiburg, Verlag Family Media GmbH & Co. KG. 4/2006, 5/2006, 12/2006, 7/2007, 10/2007; Schrumdirum- Moskau, Verlag AG IVDK-Medien 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008 10/2008, 11/2008, 12/2008, VITAL- Hamburg, Verlag Jahreszeiten GmbH. 09/2010., Vitamin.de- Berlin, Verlag AG mit dem Verein „vitamin de e.V.“ 51/2011, 61/2014.

Методом суцільної вибірки було проаналізовано близько 200 журнальних статей і заголовків в них.

Теоретична значимість роботи обумовлена тим, що запропоноване дослідження дає можливість глибше ознайомитися зі структурними, лексико-семантичними особливостями заголовків та їх культурно-національною специфікою.

Практичне значення роботи полягає в можливості використання результатів дослідження на уроках української та німецької мови та літератури в школі, при написанні рефератів, курсових та дипломних робіт у вищій школі.

Основні методи, які були використані в дослідницькій роботі: теоретичний аналіз літератури, критичний аналіз досліджень з даної проблеми, метод типологічного зіставлення.

Наукова робота має таку структуру: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел .

Розділ 1. Сучасна преса Німеччини

1.1 Журнали «Bravo», «DE Magazin Deutschland», «in Touch», «Juma», «Schrumdirum», «Spiegel», «Spielen und Lernen», «VITAL», «Vitamin.de»

На німецькому журнальному ринку поряд із традиційними журналами для широкого загалу протягом минулих років з'являлося дедалі більше видань «за інтересами». Тираж майже 1500 назв загальної кількості журналів для широкого загалу сягає близько 114 мільйонів примірників за квартал. До тих, що їх найбільше читають, належать «Штерн» і «Шпіґель» - журнали, які є активними учасниками суспільних дискусій або самі стають приводом важливих дебатів. Особливо вирізняється «Шпіґель» як політичний часопис-тижневик, можливо, найвпливовіший у суспільстві протягом тривалого часу [21].

«Bravo» -- найвідоміший молодіжний німецький журнал серед підлітків . Має самостійне видавництво в МІ, статті складають на звичайні теми для німецьких підлітків : «Поп-музика», «Мода», «Знаменитості» і «Статеве виховання». Ознайомитися з випусками номерів можна на сайті журналу в МІ- http://www.bravo.de/ [32].

«Deutschland.de» -- німецькомовний, всесвітньо відомий журнал, який публікується у 180-ти країнах світу. Ставить перед собою завдання відтворити вичерпний, сучасний і актуальний портрет Німеччини за кордоном. Рубрики в журналі можна умовно поділити на шість тем (політика, економіка, культура, навколишнє середовище, освіта і спосіб життя),які включають в себе найрізноманітнішу інформацію про Німеччину. Цікавою особливістю цього журналу є те, що заголовок кожної статті подається у вигляді цитати відомої особи. Ознайомитися з випусками номерів можна на сайті журналу в МІ: https://www.deutschland.de/de.

«In Touch» -- німецький, щотижневий журнал для жінок, які хочуть знати все про світ зірок. Користується неабиякою популярністю серед жінок віком близько 25-30-ти років. На сторінках журналу знаходимо найцікавішу інформацію про спосіб життя VIP-персон, про те, як знаменитості живуть, люблять і страждають! Ознайомитися з випусками номерів можна на сайті журналу в МІ.

Журнал «Juma» -- німецький молодіжний журнал молодого покоління. Журнал з'явився на початку 90-х років 20 століття. [26] На своїх сторінках журнал поміщає статті з різних сфер життя,а також багато нової, науково-пізнавальної інформації[22].

Журнал «Schrumdirum» є особливим журналом. Кожен номер присвячений певній темі: « Погода», «Весна і весняні свята», «Школа», «Хобі і професія», «Маленькі старовинні міста» і багато інших [30]. Основна тематика журналу - країнознавство . Журнал висвітлює особливості географії, мистецтва, побуту німецькомовних та інших країн світу .

«Schrumdirum» -- дитячий ілюстрований журнал німецькою мовою, призначений для дітей середнього шкільного віку , а також для широкого кола читачів, які цікавляться німецькою мовою [31].

«Spiegel» (з нім. Der Spiegel --"дзеркало") -- один із найвідоміших німецьких щотижневих журналів, публікується в Ґамбурзі. [28] Заснований в 1947 році. Має один із найбільших накладів у Європі (1 млн в тиждень). Вважається найпопулярнішим суспільно-політичним журналом серед середнього класу Німеччини.

«Spielen und Lernen» -- німецький, щомісячний журнал видавництва Family Media GmbH & Co. KG для батьків і дітей , який існував в період з 1968 по 2013 рік [32]. Головним редактором був Stephan Wessolek.

Батьки мають змогу розглянути в журналі поради з приводу планування сімейного життя та освіти їхніх дітей. Дітям пропонується журнал «Spielen und Lernen» красиво ілюстрований, який містить багато розважальних матеріалів.

Журнал «Spielen und Lernen» припинили видавати з червня 2013 року. Це було пов'язано зі зниженням продажів [6].

«VITAL» -- німецький, щомісячний журнал високої якості для жінок про здоров'я, фітнес , щастя і психологію , подорожі та харчування. У журналі можна знайти цінні поради для щастя і позитивного ставлення до життя. Ознайомитися з випусками номерів можна на сайті журналу в МІ: http://www.vital.de/ [33].

«Vitamin de» -- німецький журнал, який пропонує юним учням німецької мови, студентам та викладачам німецької мови у всьому світі німецькі актуальні статті та повідомлення на тему «Німеччина». [34; 35]. Журнал виходить чотири рази на рік в друкованому вигляді та доступний за передплатою. «Vitamin de» поставляє читачам тексти для німецької мови як іноземної з поточною інформацією про Німеччину з політики , економіки й суспільства. Рубрики «Географія», «Молодь» , «Дослідження» , «Культура» і «Життя» конкретно спрямовані на молодих учнів, які вивчають німецьку мову за кордоном.

1.2 Характеристика поняття культурно-національної конотації

Кожен етнос бачить і сприймає світ зі своєї специфічної точки зору, у своїй власній неповторній проекції, особливість якої відтворюється в мові, утворюючи національну мовну картину світу, під якою в сучасній мовознавчій науці розуміють вираження засобами певної мови світовідчуття та світорозуміння етносу, вербалізовану інтерпретацію етносоціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі.

Конотація (лат. connotatio, від connoto - маю додаткове значення) - емоційне, оцінне чи стилістичне забарвлення одиниці мови. У сучасному мовознавстві під конотаціями лексеми розуміють несуттєві, але стійкі ознаки позначуваного певним словом поняття, які вбирають прийняту в певному мовному колективі оцінку відповідного поняття чи факту дійсності [2, 159]. Конотації також відображають пов'язані зі словом культурні традиції, панівну в певному суспільстві практику використання відповідної речі [3, 67].

Поняття “конотація”. Традиційно вивчається, насамперед, конотація слова, про що свідчать розвідки І. Арнольд, В. Говердовського, М. Комлєва, В. Телія, Ю. Апресяна, Р. Токарського та ін.

У “Словнику лінгвістичних термінів” читаємо: “Конотація - додаткове значення слова, словосполучення чи виразу, його супровідні семантичні або стилістичні відтінки, що накладаються на його основне значення, служать для вираження різних експресивних, емоційно-оцінних забарвлень і можуть надавати висловлюванню урочистості, невимушеності, фамільярності тощо” [10].

Саме поняття конотації увійшло в мовознавство в XVII ст. для позначення властивостей на відміну від субстанцій. Загальне поняття значення має складну структуру: в його ядрі міститься понятійна суть, яка реалізується в предметних субстанціях; предметні субстанції мають ознаки й властивості чи набувають таких, нарощують додаткові значення, тобто конотації. Наприклад, загальне поняття “квітка” реалізується у багатьох предметних видах - квіти дерев, злаків, трав, кущів, городніх рослин, декоративні квіти тощо. Ознаки і властивості цих предметних видів мовці сприймають конкретно-чуттєво: колір, запах, форма, лінії, фактура тощо. Саме на цьому конкретно-чуттєвому сприйманні у мовців виникають предметні значення загального й конкретного, з яких формуються загальні поняття й уявні образи. Конкретне сприймання та образне уявлення викликають появу конотації [3, 192].

Національно-культурна своєрідність заголовків не завжди проявляється достатньо яскраво, тому, до далеких, здавалось би, від національної специфіки заголовків потрібно відноситись з належною уважністю, так як фон, зазвичай, тісно пов'язаний з сукупністю усіх цінностей духовної культури суспільства. [1, 100].

Розділ 2. Дослідження культурно-національної конотації структурних і лексико-семантичних особливостей заголовку

2.1 Аналіз структури заголовку в журналах (на прикладі «Bravo», «DE Magazin Deutschland», «in Touch», «Juma», «Schrumdirum», «Spiegel», «Spielen und Lernen», «VITAL», «Vitamin.de»)

Мовна форма і структура заголовка певною мірою «задана» наперед, він може бути максимально стислий (мінімум рядків, слів, літер), а може бути інформативний, відбивати позицію журналу. Кращий заголовок - це той, який найточніше відображає зміст матеріалу. Інакше кажучи,він повинен давати уявлення про текст ще до ознайомлення з ним.

Яка структура заголовку є найкращою?

Заголовок має складатися в основному з ключових слів статті. Наприклад: журнальні заголовки «Olympische Spiele» - Juma 02/2004 [26, 8-14], «Knallkopf» - Spiegel 25/2013 [22, 114-116], «Zwei Brьder»-Schrumdirum 06/2008 [30, 2-4].

Ключові слова повинні бути підібрані так, щоб вони висловлювали однозначне поняття. Це ясно: багатозначні слова і конструкції тягнуть за собою різне тлумачення. Стаття «Fortsetzung folgt», в якій розповідається про очікування на суд колишньої дружини екс-президента Christian Wulff; заголовок статті є розповсюдженим і може вживатися будь-де. - Spiegel 29/2013 [28, 136].

Заголовок, який вживається в переносному значенні, є також не найкращим варіантом, адже іноді можна не зрозуміти прямого значення назви статті:

Стаття під заголовком «Perpetuum mobile», в якій розповідається про роботу нашого серця як найважливішого органу в людському організмі, а значення заголовку містить підтекст: серце-це вічний двигун людського організму.-Schrumdirum 03/2008 [30, 4-6]. Журнальний заголовок «Kleine Welten», у якій описана пристрасть чоловіка до моделювання предметів і об'єктів; назва статті не відповідає змісту, натомість містить підтекст: Dirk Patschkowski живе ніби в окремому «маленькому світі» крихітних речей.- Juma 3/2005 [26, 12-14]. У статті під заголовком «Im Tarifdschungel» розповідається про реформи законодавства, які несли за собою погані наслідки як для батьків, так і для дітей: зростання цін на медикаменти, платні послуги, що призвело до незадоволення людей, які немов застрягли у «тарифних джунглях».- Spielen und Lernen 10/2007 [32, 33-37].

У процесі аналізу заголовків ми прийшли до висновку, що у заголовку не повинно бути незрозумілих слів: нових термінів, діалектизмів, професіоналізму. Назва статті «Essen im Mittelalter», у якій розповідається про основні страви на столах різних верств суспільства в добу Середньовіччя, свідчить про наявність у ній зрозумілих слів- Schrumdirum 11/2008 [30, 18-20]. Цей заголовок ілюструє історичний аспект німецької культурно-національної конотації.

Заголовок має бути лаконічним (не більше 5-6 слів), в ньому не повинно бути складних конструкцій (дієприслівникових і дієприкметникових зворотів, прикладок, вставних слів). Короткий заголовок краще сприймається і запам'ятовується. Прикладом є стаття «Die zweite Chance», у якій автор показує невдачі в політиці Annette Schavan, David McAllister und Norbert Rцttgen і пошук ними свого шляху в житті.- Spiegel 21/2013 [28, 28-30]. У журнальній статті «Zwei-Stдdte-Land» описано місто Бремен- Schrumdirum 7/2008 [30, 2-4]. У статті під назвою «Lisas Familie» дівчинка Ліза розповідає про свою сім'ю- Schrumdirum 5/2008 [30, 4-6].

Рідше використовують як заголовок початок тексту. Найчастіше в історіях чи оповідях такі заголовки є цитатою. Стаття «Du schaffst das schon!» розповідає про тата, який за домогою виразу «Du schaffst das schon!» завжди підбадьорював своїх дітей і вселяв у них віру і надію у власні сили. -Spielen und Lernen 05/2006 [32, «spiel mit» 4-6]. Цитати ілюструють відтінки емоційності, підкреслюють національні особливості змісту статті.

За особливостями синтаксичної структури назви журнальних статей розподіляються на:

а) заголовки-слова:

«Szene»- Juma( всі випуски) [26], «Europa»- Juma 03/2005[26, 22-24], «Werbung»- Juma 02/2004[26, 28-29], «Mick»- Juma 02/2003[26, 33], «Mдdchen»- Spiegel 21/2013[28, 55], «Nackt»- Spiegel 29/2013[28,56-57], «Urlaub»- Schrumdirum 04/2008[30,16-17].

б) заголовки-словосполучення:

«Schokolade und Lippenstift»- Juma 02/2003[26, 14-15],«Olympische Spiele»-Juma 02/2004[26, 8-13],«Der perfekte Samba, Mit Pfeil und Bogen»- Juma 04/2005[26, 12-13],«Die perfekte Frau»- Spiegel 21/2013[28,116-117],«Die zweite Chance»- Spiegel 21/2013[28,28-30], «Die grцЯten deutschen Weihnachtsmдrkte»- Spielen und Lernen 12/2006[32, 26].

в) заголовки-речення:

За функцією й метою висловлювання заголовки-речення членуємо на:

а) розповідні : «Wir haben keine Illusionen»- Juma 02/2003[26,42], «Donald Duck ist ein echter Hollywood-Star»- Schrumdirum 08/2008[30,20-21].

б) питальні: «Wo spielt die Musik?»- Juma 04/2005[26,8-9], «Gebьhrengeld zurьck?»- Spiegel 29/2013[28,109], «Wer ist das Familienoberhaupt?»- Schrumdirum 05/2008[30,8-9], «Was munkelt da im Dunkeln?»- Spielen und Lernen 10/2007[32,88-91], «Hallo?»- Spiegel 28/2013[28, 56-57], «Was sagen die Sterne dazu?»-Vitamin.de 51/2011[35,41] «Bin ich ein Naturfreund»- Vitamin.de 51/2011[35,26]

в) спонукальні: «Gemeinsam geht es besser!»- Juma 04/2005[26, 26-28], «Jetzt geht's los!»- Juma 01/2006[26, 6-9], «Stoppe! Again! New!»- Spiegel 29/2013[28, 110-112], «Sei glьcklich!»- Spiegel 28/2013[28, 108-113], «Du schaffst das schon!»- Spielen und Lernen 05/2007[32, «spiel mit» 4-6], «Erst mal aufrдumen!»- Spielen und Lernen 05/2006[32, 54], «Bitte nicht petzen!»- Spielen und Lernen 07/2007[32, 44], «Nicht weinen, liebe Mama!»- Spielen und Lernen 07/2007[32, 50] .

Отже, за своїми структурними особливостями заголовки журнальних статей поділяються на заголовки-слова, заголовки-словосполучення, заголовки-речення різних типів. В результаті аналізу можна констатувати, що структура заголовків журнальних статей надзвичайно різноманітна. Головне, що заголовок повинен відображати тему статті, допомогти читачеві зрозуміти її основний зміст.

2.. Дослідження лексико-семантичних аспектів журнальних заголовків

Сучасні вчені і журналістикознавці виділяють в своїх працях різні типи заголовків за лексико-семантичними ознаками та особливостями вживання лексики: інформаційний, спонукально-наказовий, проблемний, констатуючо-описовий, рекламно-інтригуючий [12,13,108-109].

1.Інформаційний тип найчастіше використовується у подієвій інформації для інформування читача з питань лінгвокраїнознавства: «30 Jahre Juma»- Juma 02/2004[26, 18-23], «Studium in Deutschland»- Juma 02/2003[26, 24-25], «Europa»- Juma 03/2005[26, 22-24], «Steuerparadies Europa»- Spiegel 21/2013[28, 66-68], «Garten der Harmonie»- Schrumdirum 10/2008[30,20-21], «Der Hyde Park in London»- Schrumdirum 10/2008[30,12-13], «Musik von den Zwillingen» - Spielen und Lernen 5/2006[32,42]

2. Спонукально-наказовий тип досить поширений у тоталітарній журналістиці з її директивним характером, хоча трапляється й у сьогоднішній практиці: «Moment mal!»- Juma(всі номери) [26], «Jetzt geht's los!»- Juma 01/2006[26, 6-9], «Trau dich!»- Juma 04/2004[26, 6-10], «Zeigt her!»- Juma 03/2005[26,6-10], «Nimm mal die Flossen weg»- Spiegel 27/2013[28, 36-38], «Bitte nicht petzen!»- Spielen und Lernen 07/2007[32, 44], «Willkommen zur Grillparty!»- Spielen und Lernen 07/2007[32, 91]. Такі заголовки спонукають читача до пошуку інформації про події, історію,культуру, звичаї, традиції країни.

3. Проблемний тип найбільше, зрозуміло, поширений у публікаціях про суспільне життя: «Moment mal!»- Juma (всі номери) [26], «Warum fotografieren Menschen ihr Essen, Frau Barlцsius?»- Spiegel 21/2013[28,46], «Die Kraft der Erinnerung»- Spielen und Lernen 12/2006[32,12-18].

4. Констатуючо-описовий тип трапляється теж часто, як у назвах певних публікацій : «Deutschland fur junge Touristen»- Juma 03/2005[26,21], «Gemeinsam geht es besser!»- Juma 04/2005[26, 26-28], «5 Grьnde sprechen fьr Leizpig»- Juma 02/2004[26,8-13], «Kreativer Unterricht»- Juma 04/2005[26,6-11], «Berьhmte Kurorte in aller Welt»- Schrumdirum 04/2008[30,10-11], «Farben am Himmel»- Schrumdirum 09/2008[30,12-13].

5. Рекламно-інтригуючий заголовок завжди має певний елемент загадковості, несподіваності, навіть сенсаційності: «Moment mal!»- Juma (всі номери) [26], «Jetzt geht's los!»- Juma 01/ 2006[26,6-9], «Zu Hause in deutschen Regalen»- Juma 02/2004[26,28-29], «iPad mit Motor»- Spiegel 25/2013[28, 106-107]. Такі відтінки ілюструють національні риси народу, його ментальність.

За семантикою вміщеної інформації заголовки в сучасних німецьких журналах досліджені по таких видах: назва-символ, назва-теза, назва-цитата, назва-повідомлення, назва-натяк (інтрига), назва-оповідь [9, 134].

1. назва-символ: «www.juma.de»- Juma 02/2003[26,18-19], «Ich+Du=Wir»- Spielen und Lernen 04/2006[32,12-14] ;

2. назва-теза: «Wir sind 17»- Juma 01/2006[26,10-11], «Krieg gegen Frauen»- Spiegel 30/2013 [28,68], «Jedes Kind hat Rechte»- Spielen und Lernen 04/2006[32,18-20] ; «Der vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci» - Schrumdirum 03/2008[30,14]

3. назва-цитата: «Wir haben keine Illusionen»- Juma 2/2003[26,42], «Mein Gott, ist das paranoid!»- Spiegel 30/2013[28,42-43], «Im Kopf bin ich jung»- Spiegel 25/2013[28,128-131], «Du schaffst das schon!»-Spielen und Lernen 05/2006[32, «spiel mit» 4-6] ;

4. назва-повідомлення: «Deutschland-Bild»- Juma 04/2005[26,20-21], «Google ist …»- Spiegel 21/2013[28,133], «Was bedeuten alle diese Logos?»- Schrumdirum 12/2008[30.24-25],

5. назва-натяк, інтрига: «Beste Freundin, blцde Kuh»- Juma 03/2005[26,32-33], «Nьtzliche Idioten»- Spiegel 30/2013[28,24-25], «Moralisch bankrott»- Spiegel 27/2013[28,84-85], «1000 Euro in 30 Minuten»- Spiegel 30/2013[28,32-33], «Was fьr ein Zyniker!»- Spiegel 30/2013[28,11] , «Vom Feind zum "bon ami"»- Vitamin.de 51/2011[35,27], «Wusstet ihr, das…»- Schrumdirum 3/2008[30,6-8] , «Schцn wie…»- in Touch[29,26];

6. назва-оповідь: «Hennings Reisetagebuch»- Juma 02/2003[26,8-13], «Liebe auf den ersten Blick»- Spiegel 21/2013[28,42-43], «Die wilde 17»- Spiegel 27/2013[28,93], «Urlaub mit der Familie»- Spielen und Lernen 07/2007[32,40-44], «Lustige Fantasiesuppen»- Spielen und Lernen 10/2007[32, 96-98], «Planet Erde»- Schrumdirum 09/2008[30,12-13].

В результаті досліджень лексико-семантичних аспектів журнальних заголовків виведено декілька найбільш поширених типів заголовків: інформаційний, спонукально-наказовий, проблемний, констатуючо-описовий, рекламно-інтригуючий; досліджено назви журнальних статей по таких видах: назва-символ; назва-теза; назва-цитата; назва-повідомлення; назва-натяк,інтрига; назва-оповідь. Це дало можливість виявити особливості культурно-національної специфіки німецьких журнальних заголовків.

2.3 Вивчення та аналіз особливостей країнознавчого аспекту журнальних заголовків як однієї з характеристик культурно-національної конотації

Як одну з особливостей країнознавчого аспекту можна виділити вживання власних назв у заголовках. Наступні приклади свідчать про неодноразове вживання назв регіонів Німеччини, міст, федеральних земель:

«Studieren in Bayern»-Vitamin.de 61/2014 [35], «Ein Englischer Garten in Mьnchen» -Schrumdirum 10/2008[30, 8-10].

Часто у різних за тематикою заголовках зустрічаються імена чи прізвища головних героїв статті, що підкреслює особливу увагу до особи як до важливої частинки німецького середовища: «Verschwinde, Lindsay!»-in Touch[29], «Lisas Familie» - Schrumdirum 05/2008[30], «Hennings Reisetagebuch»- Juma 02/2003 [26, 8-13]

Оскільки німці дуже прямі та відверті, а крім того ще й досить точні у своїх висловлюваннях, у їх мовленні нерідко звучать точні цифри, як ми бачимо у наступних прикладах у випадку з часом, можливостями та коштами : «Die zweite Chance»- Spiegel 21/2013[28], «Die ganze Welt in 10 Minuten»- Spielen und Lernen 5/2006[32,36], «15000 Euro am Tag: Heidis Ferienbude» -in Touch[29], «Der Million-Dollar-Rapper!»- Bravo 39/2013[25], «Der Tausend-Mark-Schein» - Schrumdirum 06/2008[30, 25]

Наступні приклади яскраво ілюструють емоційне забарвлення вжитих у заголовках термінів, назв рослинного і тваринного світу: «Aloe Vera befeuchtet Teint, Kцrper und Hдnde» - Vital 09/2010[33], «Krokodil im Nacken» - Juma 01/2005[26], «Bьcher fьr Pinguine?»- Juma 02/2005[26], «Ein Hund muss her!» - Juma 03/2005[26], «Auf der Suche nach Krebs - Killern» - Vital 09/2010[33], «Rotfeuerfisch»- Spielen und Lernen 5/2006[32,20]

Німецька медицина сьогодні досягла чи не найбільшого рівня розвитку в сучасній Європі, тому в журналах час від часу з'являються цінні поради,спрямовані на лікування і захист організму від ураження хворобливими інфекціями ,що можна прослідкувати через такі приклади: «Natur-Therapie gegen Heuschnupfen»- Spielen und Lernen 5/2006[32,29], «Pflege mit Johanniskraut beruhigt die trockene Haut»- Spielen und Lernen 4/2006[32,28]

Що стосується особливостей німецького мовознавства з урахуванням її культурно-національної конотації, вивчаємо їх через подальші приклади,що їх безпосередньо ілюструють:

1)У заголовках використовуються субстантивовані неозначені форми дієслова: «Wegwerfen ist billiger als Spenden» - Brand Eins 04/2014[28], «Mitmachen erwьnscht» - Juma 03/2005[26], «Helfen nach der Arbeit»- Vitamin.de 61/2014[35]

2) Вживання повторів підсилює експресивність висловлювання:

«Schritt fьr Schritt zum Traum» - Job - Bravo 39/2013[25], «Lesen und Lesen lassen»- Juma 01/2005[26]

3) Вживання прикметників в Komparativ i Superlativ надає заголовку відтінку виразності, емоційності: «Die bessere Sucht»- Spiegel 52/2014[28, 111-113] , «Mein bester Freund»- Vitamin.de 51/2011[35, 28-29], «Der letzte Drache»- Spielen und Lernen 4/2006[32, 75]

4)Вживання прикладок ілюструє лінгвістичні особливості термінології сучасної німецької мови : «Der Nitrat - Kцnig»- Brand Eins 04/2014[28], «Skater - Girl» - in Touch 28/2014[29], «Buch - Empfehlungen» - Vitamin.de 61/2014[35], «Haut - Training»- Vital 09/2010[33], «Gangster - Schock» - Bravo 39/2013[25], «Fiese Beauty - Panne!»- Bravo 39/2013[25], «Zwei - Stдdte - Land»-Schrumdirum 07/2008[30], «Die Brьder-Grimm-Stadt»- Schrumdirum 06/2008[30,24] «Der Tausend-Mark-Schein» - Schrumdirum 06/2008[30,25]

5) Вживання перелічувань у заголовку конкретизує змістову інформацію статей: «Wasser, Wiese, Sonne» -Vitamin.de 61/2014[35], «Verliebt, verlobt, verheiratet» - Vitamin.de 61/2014[35], «Kohlsuppe, Holzschuhe und ein 18 -Stunden - Tag» - Juma 02/2005[26], «Kreativ, leicht und farbenfroh»- Spielen und Lernen 5/2006[32,30], «Gaukler, Blendwerk und Lanzenstechen»- Spielen und Lernen 4/2006[32,30], «Cabriolets, Roadster und Spider»- Schrumdirum 12/2008[30, 14-16] ;

6) Короткі запитання та відповіді, пропуски букв в окремих словах характерні для сучасної розмовної німецької мови. Вони підсилюють лаконічність висловлювання в сучасній мові: «Botox? Warum nicht!» - in Touch 28/2014[29], «Was tun wenn's brennt?» - Brand Eins 04/2014[28], «Jetzt geht's bunt!»- in Touch 28/2014[29], «Jetzt geht's los!» - Juma 01/2006[26];

7) Вживання сленгів та вигуків демонструють мовні особливості сучасної діалогічної мови,яка є неоднаковою і відрізняється у кожному регіоні сучасної Німеччини: «Das grosse Blabla!», «Sch,sch,schschsch!», «Ups, wie peinlich!» - in Touch[29], «Ciao, Bussi» - in Touch 28/2014[29], «Super Sanddorn»- Vital 09/2010[33] , «Wem gehцrt welche Karre?»- Bravo 39/2013[25], «Tchьss, Schule» - Juma 02/2005[26], «Tuk-Tuks»- Schrumdirum 12/2008[30,10-12];

8) У заголовках зустрічається особливо багато запозичень з інших мов:

1. Англійська: «Mit Happyend!»- Spielen und Lernen 4/2006[32,71], «Skater - Girl»- in Touch 28/2014[29], «Sylvie goes Hollywood» - in Touch 28/2014[29], «Spezialisiert auf life sciences»- Vitamin.de 61/2014[35], «Kuschel - Come Back!» - Bravo 39/2013[25], «Smart» - Schrumdirum 12/2008[30], «Last Christmas»- Spiegel 52/2014[28, 70-71], «Flexible Eltern, mobile Haushalte»- Spielen und Lernen 5/2006[32,40], «Stoppe! Again! New!»- Spiegel 29/2013[28,110-112];

2. Латинська: «Perpetuum mobile» - Schrumdirum 03/2008[30], «Die perfekte Frau»- Spiegel 21/2013[28,116-117], «Wir haben keine Illusionen»- Juma 2/2003[26,42];

3. Французька: «Die zweite Chance» - Spiegel 21/2013[28], «Vom Feind zum "bon ami"»- Vitamin.de 51/2011[35,27], «Was ist eine Orangerie und warum heiЯt sie so?»- Schrumdirum 10/2008[30, 22-24];

4. Італійська: «Moralisch bankrott»- Spiegel 27/2013[28,84-85] ;

5. Іспанська: «Schokolade und Lippenstift»- Juma 02/2003[26,14-15] ;

6. Грецька: «Garten der Harmonie»- Schrumdirum 10/2008[30,20-21], «Galaktische Fantasien» - Juma 01/2005[26], «Nьtzliche Idioten»- Spiegel 30/2013[28,24-25], «Was fьr ein Zyniker!»- Spiegel 30/2013[28,11], «Planet Erde»-Schrumdirum 09/2008[30], «Im Rhythmus der Natur»- Schrumdirum 12/2008[30,22];

7.Індійська: «Im Tarifdschungel»- Spielen und Lernen 10/2007[32,33-37];

8. Арабська: «Aloe Vera befeuchtet Teint, Korper und Hande» - Vital 09/2010[33];

Це свідчить про історичні, культурні, мовні зв'язки Німеччини з іншими країнами.

9) Інтернаціональні слова в заголовках ілюструють сучасний стан розвитку німецького мовознавства, яке має багато коренів в інших країнах світу: «iPads in der Schule» - Vitamin.de 61/2014[35], «Sommerhoroskop» - Vitamin.de 61/2014[35], «Mama, bitte, hilf mir!» - Bravo 39/2013[25], «Gangster-Schock» - Bravo 39/2013[25].

Структура заголовку, його граматичні особливості також вливають на лінгвокраїнознавчий аспект заголовків журнальних статей.

Іноді в заголовках німецьких газет і журналів з'являються елементи прямої мови: «Gute Nacht, ihr Kleinen»- Schrumdirum 8/2008[30,24], «Konsum ist etwas Gutes»- сказав Spiegel 28/2013[28,66-68], «Nьtzliche Idioten»- Spiegel 30/2013[28,24-25]. У німецьких журнальних заголовках іноді пряма мова подається у вигляді окремих слів, словосполучень і пропозицій з виступу того чи іншого політичного діяча або іншої відомої особистості: «Stoppe! Again! New!»- Spiegel 29/2013[28,110-112], «Knallkopf»- Spiegel 25/2013[28,114-116]. Особливо багато таких заголовків у журналі «DE Magazin Deutschland», в якому представники різних професій і захоплень висловлюють певну думку на ту чи іншу проблему культурного,освітнього чи політичного розвитку Німеччини : «Entscheidend ist nicht die Anzahl der Tцne, sondern die Interaktion der Instrumente und die Entwicklung der Ideen» [27,34], «Es sind keine Geschichten,die ich erzдhle,sondern eher Konstellationen und Gefьhle 37c»,«Ein Magnet fьr die tonangebenden Dirigenten der Welt» [27,66] та інші.

Є заголовки, які являють собою цілі пропозиції - сентенції: «Ьbung macht den Meister»- Spielen und Lernen 10/2007[32,44], «Kleine Dinge, groЯe Kraft» - Vital 09/2010[33].

Прислів'я та приказки змінюють зміст,залишаючи незмінною структуру вислову, або навпаки змінюють структуру,але не змінюють смисл, що дає яскравий лінгвостилістичний ефект. Наприклад: «Alte Freunde, gute Freunde» - Spiegel 52/2014[28, 103]

Особливо часто в заголовках вживається дієприкметник II (Partizip II): «Zutritt verboten!»- Schrumdirum 8/2008[30,2-3], «Mit Liebe gebacken»- Spielen und Lernen 12/2006[32,70-71], «Trдume garantiert»- Spielen und Lernen 12/2006[32, 104].

Нерідко у заголовках-реченнях можна помітити таку особливість: пропускається дієслово-зв'язка є. Наприклад: «Bullerbь in der GroЯstadt»- Spielen und Lernen 07/2007[32, 26-30], «Freunde im Schnee»- Spielen und Lernen 12/2006[32, 58], «Cowboys am Rhein»- Spiegel 21/2013[28,74-76], «Dampfen verboten»- Spiegel 52/2014[28,17].

Висновки

Поряд із книжкою вже протягом п'ятисот років існує засіб масової інформації у вигляді газети й журналу, який хоча постійно й модернізується за змістом, формою і розповсюдженням, проте залишається відносно незмінним попри появу все нових медіа. Як і раніше, преса - це глибокий аналіз суспільного життя, розкриття підґрунтя подій та оцінка дійсності.

У будь-якому тексті заголовок є його першим знаком, його першим композиційним компонентом, з якого і розпочинається знайомство читача з текстом. Саме тому заголовок зв'язаний з усім текстом як на змістовному, так і на композиційно-мовному рівні.

Розглянувши і дослідивши позиції вчених, вивчивши характеристики культурно-національної конотації заголовків журнальних статей, проаналізувавши їхню структуру та лексико-семантичні особливості , ми дійшли наступних висновків:

за своїми структурними особливостями заголовки журнальних статей надзвичайно різноманітні. Вони поділяються на заголовки-слова, заголовки-словосполучення, заголовки-речення;

дослідження дало можливість виявити найбільш поширені типи заголовків щодо лексико-семантичних особливостей: інформаційний, спонукально-наказовий, проблемний, констатуючо-описовий, рекламно-інтригуючий. Ці ознаки складають основні характеристики культурно-національної специфіки журнальних заголовків;

аналіз особливостей країнознавчого аспекту журнальних заголовків розглядається як одна з характеристик культурно-національної конотації: вживання назв регіонів Німеччини, власних імен, назв рослинного і тваринного світу, використання у заголовках субстантивованих форм дієслів, термінології сучасної німецької мови, коротких реплік, сленгів та вигуків, а також великої кількості запозичень з інших мов ілюструють особливості сучасної німецької мови, країнознавчі ознаки та культурно-національні особливості Німеччини.

Тема науково-дослідницької роботи ніколи не залишить вчених-дослідників незацікавленими, бо скільки існують ЗМІ, стільки й будуть існувати та створюватися нові журнали , поява яких щільно пов'язана з виникненням нових за своєю будовою і функціями заголовків, які є невід'ємною частиною розвитку преси.

Список використаної літератури

Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры / Н. Ф. Алефиренко. - М. : Academia, 2002. - 394 с.

Апресян Ю. Д. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) / Ю. Д. Апресян. - Избр. тр. - М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. - Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. - С. 156?177.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. / Ю. Д. Апресян. - М. : Наука, 1974. - 366 с.

Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекст. - СПб: Изд-во СПб университета, 1999. - 444с. 

Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. -- 3-е изд. перераб, и доп.-- М: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. -416 с.

Вікіпедія. «Spielen und Lernen» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://de.wikipedia.org/wiki/Spielen_und_Lernen/.

Вікіпедія. «Spiegel». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Вомперский В. А. К изучению синтаксической структуры газетного заголовка. М., 1991. - 155с.

Гальперин И. Р. Текст как обьект лигвистического исследования. - М.: Наука, 1981. - 140 с

Ганич Д., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1985. С. 110.

Гончарова Е. А., Шишкина И. П. Интерпретация текста.- М.: Высшая школа, 2005. - 365с.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник]. - 2-ге вид., перероб. і допов. / В. Й. Здоровега. - Львів : ПАІС, 2004. - 268 с.

Здоровега В. Й. У майстерні публіциста. - Львів, 1969. - 178 с.

Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: [курс лекцій] / В. Ф. Іванов. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 222 с

Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. - К. - Одеса, 1993. С. 269

Кожина М. Н. Стилистика русского языка. - М.: Просвещение, 1983

Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 260с. 

Наер В. Л. Об одной грамматической тенденции в языке газетной информации// Иностранный язык в высшей школе. Вып. 2. М., 1963. 

Попов А. С. Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие // Развитие синтаксиса современного русского языка.- М. - 1966. - С. 95126.

Серія: філологічні науки «Науковi записки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.convdocs.org/docs/index-182886.html?page=365

Стаття «Преса - багатоголосий світ газет» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/uk/kultura/main-content-09/presa.html

Стаття «JUNG.WILD.KREATIV.LAUT.» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.juma-thueringen.de/JuMa/Kennst-Du-uns-/Junge-Medien-e.V..html/.

Турчинская Э. И. Соотношение заголовка и текста в газетно-публицистическом стиле // Лингвистика текста и лексикология. Сб.науч.тр. МГПИЯ. - М., 1986. - Вып.267. - С.134 - 146.

Фонякова О. И. Имя собственное в художественном тексте: учеб. пособ. / Фонякова О.И. - Л., 1990, - 236 с.

«Bravo»- Hamburg, Verlag Heinrich Bauer Zeitschriften KG. : 39/2013.- 95 c.

«Das Jugendmagazin Juma»- Kцln, Verlag Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH & Co. KG, Mцnchengladbach: 2/2003.-47 c.; 2/2004.-47 c.; 4/2004.-39 c.; 3/2005.-39 c.; 4,2005.-39 c.; 1.2006. -39 c. .Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.