Аналіз засобів вираження категорії множинності на основі роману Рея Бредбері "451 Fahrenheit"

Кількість як одна з універсальних характеристик буття. Особливості лексичних та лексико-граматичних засобів вираження значення множинності в сучасній англійській мові. Аналіз семантичних аспектів дослідження множинності. Розгляд форм множини іменників.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.12.2012
Размер файла 75,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

лексичний мова множина семантичний

Кількість є однією з універсальних характеристик буття. Як і будь-яке явище об'єктивної дійсності, вона знаходить своє вираження в мові. Однак відповідна мовна категорія, відображаючи зв'язки й відношення об'єктивної дійсності, виражає їх не прямо, а через сферу свідомості суб'єкта.

У системі мови така категорія іменується категорією множинності. Умови життя, навколишній світ визначають свідомість людей та їхню поведінку, що, безумовно, відображається у формах і лексиці мови. Кількість - це широке поняття, яке включає в себе ряд аспектів, найрелевантнішими з яких є число, розмір і множинність. У рамках даного дослідження підлягає розгляду лише один аспект поняття кількості - множинність, котра визначається як сукупність об'єктів одного таксономічного класу в кількості більше одного.

Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення мовної категорії множинності з позицій функціональної граматики. Функціонально-системний підхід сприяє вивченню мови в дії і дозволяє виявити багаті можливості та особливості мовної категорії множинності в сучасній англійській мові.

Метою роботи є вивчення функціонально-семантичного поля множинності як системи різнорівневих засобів вираження кількості та особливостей функціонування його складників в англійській мові.

Відповідно до мети маємо завдання:

1)визначити основний структурний склад функціонально-семантичного поля множинності;

2)виявлення основних характеристик засобів вираження множинності в плані синтагматики та парадигматики;

Об'єктом дослідження є лексичні та лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній англійській мові.

Предметом вивчення є міжкатегорійні та міжрівневі зв'язки семи множинності в англійській мові.

Матеріалом дослідження слугували 70 зразків тексту, що містили лексичні одиниці англійської мови, належних до лексико-граматичних класів іменника, дієслова, займенника та ін., вибраних на матеріалі твору Рея Бредбері «451 Fahrenheit». Теоретичною та практичною базою дослідження слугували роботи вітчизняних науковців Л.Г. Акуленко, Н.В. Науменко, А.А.Реформатського та інших.

Методи дослідження зумовлені метою, завданнями та аналізованим матеріалом: компонентний аналіз, специфіка якого пов'язана з проміжним характером об'єкта дослідження - для виокремлення граматично релевантного компонента із семантичної структури слова; контекстуальний аналіз - з метою виявлення значення множинності, прихованого в семантичній структурі речення; індуктивний - власне збір мовного матеріалу, його систематизація та опис; аналітичний - виокремлення результатів внаслідок обробки і узагальнення даних; аналітичний - виокремлення результатів внаслідок обробки і узагальнення даних. аналітичний - виокремлення результатів внаслідок обробки і узагальнення даних.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що дана робота є першою спробою встановлення системи різнорівневих засобів вираження значення множинності в англійській мові на матеріалі роману Рея Бредбері «451 Fahrenheit», а тому дослідження може бути використане для розширення та вдосконалення існуючих програм вивчення граматики англійської мови.

Структура нашого дослідження наступна:

1) Вступ, в якому ми розкриваємо ступінь вивченості проблеми, актуальність теми, а також надаємо деякі дефініції поняття кількості та множини.

2) Основна частина, де розглянуто множинність як категорію, її структуру та позиціонування складників. Також, в цій частині ми надаємо аналіз моделювання множинності на основі вибраних з твору прикладів.

1. Прояв множинності на морфологічному та семантичному рівнях

На морфемному та лексемному рівнях категорія множинності представлена граматичною категорією числа. У трактуванні категорії числа в іменників сучасну англійська мова виявляє значну своєрідність. Їй зовсім невластиво точне відмежування однини від множини. Ця свобода трактування категорії числа виявляється, з одного боку, в переосмисленні форм, успадкованих від давньоанглійського і середньоанглійського періодів мови, а з іншого - у свободі узгодження присудка з підметом у числі [5, 108].

1.1 Лексемний рівень. Іменник

Граматична категорія числа в іменників передає граматичне значення одиничності/множинності. Це значення регулярно виражається за допомогою протиставлення форм без суфікса і форм із суфіксом-s. Іменники з продуктивним суфіксом-s у множині представляють відкритий ряд, тобто вони мають формозмінну модель, за якою змінюється більшість іменників сучасної англійської мови. Їм опонують іменники закритого ряду, тобто ті іменники, у яких форми множини утворюються не за загальною моделлю: наприклад, man-men,[27,c.1]. Серед іменників з непродуктивним способом утворення форм множини виділяються іменники, запозичені з інших мов, наприклад: datum-data, phenomenon-phenomena. Хоча значення множинності в іменника маркується в основному морфологічним способом, можливі випадки, коли воно виявляється тільки синтаксично - узгодженням присудка з підметом. Це відбувається тоді, коли іменник не змінює своєї форми у множині. Наприклад, The sheep is / are grazing. За аналогією з іменниками, що мають омонімічні форми числа(a sheep - many sheep [27,c.64]) в сучасній англійській мові існує ряд слів-назв тварин, що вживаються у збірному сенсі без флексії множини: like fish [27,c.95]. Граматична відмінність між вживанням fish і sheep полягає в тому, що іменник trout формально має форму однини (так як множина у даного слова - fishes), у той час як форма sheep може означати як єдине число, так і множинне число [5, с.44]. Не всі іменники мають здатність протиставлятися за одиничністю / множинністю, і звідси виникає поділ на лексико-граматичні підкласи: на злічувані та незлічувані іменники (countables - uncountables) [2, с.57]. До злічуваних відносяться іменники, які позначають дискретні (окремі) предмети, істоти, явища, відчуття або їх прояви: table [27,c.15], girl [27,c.17], illness [27, c.32], joy [27, c.61], wish [27, c.6].

Підклас незлічуваних іменників неоднорідний. У нього входять:

1) назви речовин, матеріалів, які не є дискретними;

2) абстрактні іменники, які називають узагальнені поняття, що не розпадаються на дискретні одиниці.

Межа між злічуваними та незлічуваними іменниками може проходити між лексико-семантичними варіантами іменників: якщо мова йде про окремий прояв відчуття, почуття і так далі, то форма множини можлива. Те ж саме і з іменником, що позначає речовини: якщо мова йде про різні сорти, типи даної речовини або є вказівка на їх велику кількість, форма множини можлива [14, с. 24]. Таким чином, категорія числа англійських іменників зводиться до реалізації залежного прихованого значення злічуваності / незлічуваності. Вона реалізується тільки в підкласі злічуваних іменників. У незлічуваних іменників категорія числа не розрізняється. Отже, вони не мають форм категорії числа. У цьому сенсі не можна вважати морфему-s, приєднану до основи незлічуваного іменника, маркером форми множини. Форма множини іменників не завжди протиставляється формі однини як така, що виражає сукупності окремих предметів на відміну від єдиного предмета. Дане відхилення пов'язано з лексичними особливостями. Перш за все, необхідно виділити лексико-граматичні розряди іменників, які не мають форми однини і вживаються переважно у множині (Pluralia Tantum). У цьому випадку маємо вплив лексики на граматику. Сюди можна віднести також іменники абстрактні і речові, не мають форм множини, так як значення цих слів не викликають у людини уявлення про будь-який предмет, що має певну форму і точні межі. Разом зі словами групи Pluralia Tantum цю морфему-s слід ототожнювати з суфіксом, чиєю функцією є утворення нового слова. Незважаючи на те, що ці одиниці за формою нагадують форми множини, такими вони не є, тому що вони не розпадаються на опозиції. Опозиція числа нейтралізується. Так, на думку Е.Я. Мороховської, форма waters є категоріальної формою множини. Але це насправді псевдо-форма множини, так як основа water володіє прихованим значенням незлічуваності, яке несумісне з множинністю. Значення слова waters не зовсім відповідає значенню much water (багато води). Суфікс-s утворює нове слово і надає слову waters значення збірності, наприклад: the waters of an ocean [27, c.43] Але незлічувані основи з морфемою-s набувають не тільки збірного значення. Так, у словах маси, які позначають речовину, ця морфема позначає «дискретність на частини», як у словах ices, arts, або «сорт чого-небудь», як у словах wines, airs, oils і т.д. Крім значення «сорт», речові іменники можуть передавати значення «міра» або «порційність» у разі, якщо вони мають щось спільне з вимірювальною системою споживачів, наприклад: one sugar - one packet of sugar [27,c.45].

Інші ж іменники маси, що не мають мірки в загальновживаному сенсі, не можуть вживатися у формі множини в значенні порційно. Так, three salts є безглуздим і синтаксично неприйнятним. Таким чином, морфема-s може передавати різні значення, які не завжди вмотивовані. Такі слова, як spectacles, ashes, customs (де морфема - (e) s - словотворчий афікс) не можна плутати з омонімічними їм словами у формі множини (де морфема - (e) s - формотворчий афікс).

Граматичні відмінності не завжди є семантичними, як справедливо стверджує Ф. Палмер. Як доказ, він наводить часто використовуваний приклад зі словами oats «овес» і wheat «пшениця». Перший іменник ясно представлено множиною, тоді як друге - одниною: the oats are ...; the wheat is ... Не можна з усією серйозністю заявляти, що слово oats (овес) позначає «більше ніж один», у той час як слово wheat (пшениця) - «один», хоча такими і є традиційні визначення одиничності і множинності. Таким чином, іменник oats граматично позначає множину, а іменник wheat граматично позначає однину. Між граматичними категоріями одиничності / множинності і обчисленням «один» / «більше ніж один» не існує чітких відносин. Інші приклади ми знаходимо в зіставленні слів foliage (листя) і leaves (листя). Ці відмінності є граматичними, що не завжди прямо відповідає категорії значення [8, с.35]; [3, с.200].

1.2 Лексемний рівень. Дієслово

Оскільки, подібно іменникам і займенникам, граматична форма числа у дієслова служить для вказівки не на кількість дій, а на кількість діючих, що піддаються дії або перебувають у відомому стані «осіб», ця категорія, як правило, у дієслова не самостійна, а співвідносна, тобто синтаксично зумовлена [2, с.165]. Англійська дієслово має два числа, єдине і множинне: he sings - we sing. У поезії розрізняють однину і множину для дієслів 2-гої і 3-ї особи в теперішньому часі і для дієслів 3-ї особи в минулому часі, але звичайно в англійській мові розрізняють тільки дієслово в 3-ій особі дійсного способу у формі теперішнього часу, який вказує на число [5, с.56]. В теперішньому часі форма 3-ї особи на-s є чіткою формою однини. Але вона не охоплює всієї однини і тому протистоїть не тільки множині як такій, а й іншим формам однини [9, с.91]. Дієслово буття (to be) в теперішньому часі має асиметричну парадигму: в однині виражені перша і третя особа, множина не має форм особи: am, is, are. Решта дієслів мають одну єдину форму, що передає значення третьої особи однини: comes, looks. Морфологічна парадигма тут зовсім асиметрична: закінчення-s не передає категорії числа, тому що існує форма, що позначає одиничність і не має-s: це - так звана форма першої особи: I know. Таким чином, парадигматично форма дієслова на-s ізольована. Однак якщо звернутися до її функціонування в реченні, ми бачимо, що вона дуже чітко протиставлена формі підмета, вираженого іменником: the train stops, the trains stop. Отже, морфологічно ізольована форма виявляється добре інтегрованою синтаксично [11, с.51]. У минулому і майбутньому часах категорія числа дієслова в сучасній англійській мові відсутня. Виняток становить дієслово буття (to be), що має відмінність між формами однини і множини в минулому часі (was, were) [9, с.92]. Якщо граматична категорія числа іменників розкриває відношення якості, відображеного в лексичному значенні слова, до його кількісного прояву (через граматичні значення прояву кількості в одиничній реальності або в їх кількості), то категорія числа дієслова виявляє ставлення дії, відображеної в лексичному значенні, до кількості його суб'єктів через граматичні значення, що представляють собою відображення однієї особи або безлічі осіб і віднесеність дії до них [15, с.7].

Будь-яка кількість має ту чи іншу якісну сторону, важливу роль відіграють відмінності кількості, і, внаслідок цього, пізнання кількісної визначеності можливо завдяки якісним відмінностям кількості. Що стосується узгодження в числі, то тут англійська мова виявляє значну своєрідність у порівнянні з іншими мовами. Формально-граматичне узгодження в числі часто поступається реальному уявленню про число, пов'язаному з даним підметом. Двояке розкриття числового значення збірних іменників через форми дієслова-присудка є продуктивним засобом, що відображається на нових іменниках, що вживаються в якості збірних. До таких слів, які самі по собі не виражають множинності окремих індивідів, але розвивають збірне значення за допомогою метонімії, відносяться town [27,c.76] (жителі, населення), house, the world (люди) [27,c.45] the bench (колектив суддів) і т.п . У сучасній англійській мові існує і зворотне явище, коли іменник у формі множини, що має значення множинності роздільних одиниць, вжито з дієсловом-присудком в однині. У цьому випадку дане поняття розглядається як цілісна сукупність: Two years has gone [11, с.10-11].

1.3 Семантичні аспекти дослідження множинності

У роботах українських вчених, виконаних під керівництвом Л.Г. Акуленко, категорія множинності досліджена в двох основних ракурсах - з точки зору її визначеності (нумеральність) і невизначеності, яка, в свою чергу, представлена, з одного боку, як неозначена множинність, а з іншого, - як оцінка неозначеної кількості, що включає семи неозначено малої і неозначено великий множинності [2, с.4]. О.С.Ахманова вважає, що в поняття множинності входять наступні складові даної категорії: дистрибутивна множина, що означає багато предметів, мислимі окремо; приблизна множина, вживана при неточній вказівці на кількість предметів, явищ; родова множина, що позначає даний рід чи клас предметів; збірна множина, що виражає сукупність однакових предметів.

Поряд з категоріями числа та міри виділяють також категорію злічуваності, категорію сумарності, категорію дробності, категорію величини та інтенсивності, які чітко представлені словотворчими засобами сучасної англійської мови. Е.В. Ігнатьєва виділяє у іменників чотири морфологічних типи кількісних відносин, що розрізняються в плані змісту наступним чином:

1) протиставлення конкретної одиничності до необмеженої множинності (table - tables) [27,c.15];

2) протиставлення конкретної одиничності різних видів множинності:

а) подвійності - his legs (legs = 2);[27,c.71]

б) конкретної множинності більше двох - the dog's legs (legs = 4); the fly's legs (legs = 6) і т.п.;

в) необмеженої множинності "комплектів" - a large number of men`s eyes [27, c.34];

г) необмеженої множинності "розкомплектованих" предметів - a mass of books [27, c.72];

3) форма однини, що виражає абстрактну одиничність і сприймається як неподільний комплекс, і форма множини, що виражає невизначено велику кількість маси або поняття з додатковою семою інтенсивності (water - waters) [27,c.43];

4) збірні іменники при реалізації сем "сукупність", "одиничність" і нейтралізації семи "множинність" мають протиставлення: конкретна одиничність "спаяної сукупності" проти необмеженої множинності таких сукупностей. І.Г. Кошова і Ю.А. Дубовський (1980), досліджуючи типологію кількісних відносин, групують їх наступним чином: 1) точну кількість, об'єктивну в своїй основі, представлено значеннями одиничності, подвійності і нумеральності, 2) приблизна кількість, суб'єктивна в своїй основі, може бути великою і малою, 3) абстрактна кількість, об'єктивна в своїй основі, виражена іменником у множині. Н.І. Науменко представляє наступні значення категорії кількісного у мові: чітка і розмита кількість. За визначенням автора, розмитою називається "кількість, передана словом або словосполученням ... що відображає більш ніж одне можливе числове значення" [17, с.6].

Вивчивши семантику категорії множинності, описану в роботах вищезгаданих лінгвістів, ми виділяємо наступні її значення: 1) означену множинність, що репрезентує категорії подвійності та плюральності; 2) невизначену множинність, що складається з приблизної, невизначено великої, невизначено малої та збірної множинності.

1.4 Явище апроксимації при моделюванні множинності

Поряд з вищезгаданими проявами множинності в англійській мові виділяються кількісно-іменні поєднання з так званими апроксиматорами, що вказують на приблизну кількість. Поняття приблизної кількості повинно співвідноситися з об'єктивною дійсністю, відображаючи, з одного боку, близькість даної кількості до деякої певної кількості, що є фактом реального світу, з іншого боку, приблизність являє собою особливу форму осмислення кількісних відносин і є чисто гносеологічною категорією [14, c.28]. Апроксимація (приблизна номінація) відіграє важливу роль в мовному відображенні світу. В результаті комунікації людина іменує фрагменти дійсності відповідно до наявних у її розпорядженні знань, тому основою найменування не обов'язково слугує чітке уявлення про іменований об'єкті дійсності. Елемент приблизності притаманний самому процесу спілкування, оскільки повсякденне життя не завжди вимагає точного характеризування предмету, в результаті чого людина часто оперує неточними поняттями і категоріями. Таким чином, приблизна номінація як лінгвістичний феномен є вираженням однієї з універсальних семантичних категорій, в основі якої лежить неточний, приблизний спосіб відображення людською свідомістю позамовної дійсності [4, c.3-5].

В межах даного поля найбільш частотними у вживанні приблизного іменування є кількості конкретних об'єктів дійсності, що піддаються рахунку, часові та грошові кількості, просторові, вікові та вагові характеристики [6, c.195-196]. На синтаксичному рівні апроксимація представлена ??наступною моделлю: Ap + Num + S, де Ap - апроксиматор, Num - числівник, S - іменник. В.В. Бузаров і Е.Г. Линова розглядають апроксиматори, що функціонують у мові як синонімічні виразники інваріантного значення приблизності, як особливий функціонально-семантичний клас слів, омонімічних прислівникам і прийменникам. Найпоширенішим апроксиматором є слово about. Крім цього апроксиматора, існує цілий ряд синонімічних йому слів: nearly, some, almost, (a)round, roughly, approximately та інші, розташовані за ступенем частотності їх вживання в мові.

Отже, у даному розділі ми розглянули прояв категорії множинності на трьох рівнях: на морфологічному; на синтаксичному рівні (випадки граматичнго вираження множини, коли іменник узгоджується з підметом, таким чином позначаючи кількість); на рівні семантики, де ми виділили наступні категорії: 1) означену множинність, що репрезентує категорії подвійності та плюральності; 2) невизначену множинність, що складається з приблизної, невизначено великої, невизначено малої та збірної кількості.

Також, на рівні граматики та семантики, було розглянуте явище апроксимації, котре є лінгвістичним феноменом вираження однієї з універсальних семантичних категорій, що базується на неточному, приблизному відображенні позамовної дійсності у людській свідомості.

2. Практичне моделювання множинності

В англійській мові семантичне поле множинності утворюють іменники у множині, а також форми множини are, were дієслова to be, що відповідають основним критеріям. Так, граматичні форми множини нейтральні по відношенню до ідеї оцінки множини як великого / малого, визначеного / невизначеного, приблизного або збірного; вони характеризуються детальністю та спеціалізованістю в плані вираження ідеї кількості, а також високою частотністю вживання. Наприклад:

1) There are not many men who have taken the whole thing so calmly (RB, 75). - у даному випадку множинність передана безафіксальною граматичною формою іменника.

2.1 Іменник у поєднанні з числівником та займенником

В наступних прикладах зону множинності формують вказівні та присвійні займенники у формі множини, займенник other у формі множини, поєднання цього займенника з іменником у множині, що позначає невизначену кількість, а також займенники both, either, each other, one another, що містять в структурі свого значення сему «двоїстість». Наприклад:

2) These men dedicate their lives to discovering the truth (RB, 7). - передача множинності за допомогою присвійного займенника у поєднанні з граматичною формою множини.

33. For years, so far as his wifw knew, Montag had not bothered with women, but when he reached the middle forties he began to have little flirtations.

3) «It seems so strange that she should suddenly take to dancing till two in the morning in the horrible atmosphere of those places» (RB, 170). - передача множинності за допомогою вказівного займенника.

4) "... I've never asked for much from you all these years, but I ask it now, I plead for it ..." (RB, 69). - передача множинності за допомогою вказівного займенника.

57.The electrical murmur of a hidden wasp snug in its special pink warm nest.

46.She gave them all names and went to them on the train and sometimes walked for miles to get to them.

47.She turned to face the sidewalk going toward their homes.

5) «We're going to have coffee with the others» (RB, 23). - субстантивований іменник у формі множини слугує для передачі ідеї невизначеної кількості.

6) I wanted to laugh now: what fools we had both made of each other (RB, 90). - іменник із афіксом -s, позначає граматичну форму множини.

На відміну від займенників both, either, займенники these / those, other можуть передавати значення як певної, так і невизначеною множинності. Так, у прикладах 4 і 5 ці займенники реалізують значення певної множинності, визначаючись займенником all (приклад 4) і означеним артиклем (приклад 5), внаслідок чого кількість років може бути уточнена в контексті або зрозуміла із ситуації. У прикладі 3 займенник those репрезентує значення невизначеної множинності.

До неї ж відносяться кількісні числівники, що є спеціалізованим засобом передачі точних кількісних відносин. Наприклад:

38. …and every ten kilometres there was a larger fort manned by a platoon of Legionaries.

7) "I've had five children ..." (RB, 95).

49.My uncle says the two always go together.

58. All you need is two handymen, clean up the problem in half an hour.

У ході проведеного аналізу нами була зафіксована найвища зустрічальність кількісних числівників в поєднанні з іменниками, внаслідок чого утворюються числівниково-іменні сполучення, що виражають певну кількість.

2.1 Апроксимація

Приблизність може бути виражена і за допомогою прийменникових сполучень: in the region of, in the vicinity of, in the neighbourhood of. У ролі апроксиматора використовується поєднання займенника so зі сполучником or (an hour or so). Назва об'єкту, що передує даному поєднанню, являє собою слово міри (year, dollar). Інша група апроксиматоров допускає наближення тільки в більшу або меншу сторону від кількості, вираженої числівником: over, under, below, up to + Num. Якщо при позначенні кількості зустрічаються два і більше апроксиматоров (round about 6), то в даному випадку підкреслюється велика ступінь непевності мовця, що характерно для розмовної мови [6, c.198-199]. До цих апроксиматорів примикають синтаксичні одиниці типу more than, no less than, no fewer than, not more than, less than, or more, at least. Н.І. Науменко виділяє сурядні структури з числівниками, представленими сімома типами: Num 1 or Num 2; Num or so; Num or more; between Num 1 and Num 2; Num 1 - Num 2, де Num - числівник (Науменко, 1984: 14). Наприклад:

8)Oh, he had hundreds of hours, and what had he done with them?

9) It was nearly six months since he had seen the girl; he was glad to think he would never think anything of the same sort again (RB, 40).

10) She must have told him at least six times (RB, 41).

Отже, значення невизначено великої множинності виражається квантифікаторами many/ much /a lot of/ lots of/ plenty of/ a great deal of/ a good deal of/ a number of та ін. Наприклад:

36. Susan Fisher had been with the firm for more than a year and knew Amelia Corning only by her stiff, cramped signature which from time to time appeared at the bottom of irascible letters of brief instructions .

50.So many people are.

11) Montag saw a number of bodies fly in the air (RB, 95).

Невизначено мала множинність передається за допомогою квантифікаторів (а) few, (a) little, several, a bit of, not many / much, some. Наприклад:

12) Several men in shirt sleeves were standing about ... (RB, 70).

Ідею невизначено великої кількості виражають слова різних лексико-граматичних розрядів; як-то: іменники: myriad, plurality, multitude; прикметники: large, big, enormous, huge, immense, abundant; дієслова: to increase, to enlarge, to herd, to crowd; прислівники: immensely; increasingly; enormously; прийменник among. У даному випадку категорія невизначено великої кількості тісно пов'язана з категорією збільшуваності, що передає узагальнене значення великого обсягу, розміру, величини, кількості, якості, ступеня, інтенсивності і т.д. Наприклад:

13) The number of thousands varied in the different books, but all put it high (RB, 41).

14) He was lying on the camp-bed, which resumed innumerable possibilities of discomfort (RB, 84).

15) It was crowded, we could barely move (EH, 64).

16) That was then that he became increasingly certain that someone was watching him from the belt of trees (RB, 34).

Двоїста природа збірності іменників англійської мови виявляється при оформленні числа дієслова-присудка, що відноситься до імені збірного займенника: my family is - my family are, де в першому випадку узуальним сенсом є "щось єдине ціле", а в другому - "не єдине ціле, а якась сукупність окремих індивідів ". Сюди ж можна віднести і іменники, що мають омонімічні форми однини та множини (Chinese, Japanese, means, swine, deer і так далі), наприклад: a series of windows looks out / look out, а також поєднання Num + N + V- predicate типу 10 years have / has passed, де відбувається зсув смислового акценту або на ідею цілісності (дієслово-присудок в однині), або на ідею подільності (дієслово-присудок у множині). Таким чином, до категорії множинності відносяться збірні іменники типу family, army, police, cattle, мислимі як дискретна множина, а також іменники у формі множини, яка омонімічна формі однини. Наприклад:

17) The cattle were up in the hills (RB, 110).

За необхідності позначити деяку кількість об'єктів зі значенням збірності такі слова можуть приймати форму множини: peoples, sets. Н. А. Слюсарева пропонує назвати дане явище «парадигмою вторинної множини» (Слюсарева, 1986:164). Наприклад:

18) «We are the old peoples, Montag, but we've learned a bit of reality, we've learned not to play with matches» (RB, 168).

53.Is it true that long ago firemen put fires out instead of going to start them?

Збірна множинність може також передаватися поєднаннями типу a group of, a pile of. Наприклад:

19) He had a pile of saucers in front of him, and he needed a shave (RB, 45).

Іменник може реалізовувати збірне значення в контексті: town - inhabitants, press - journalists. Наприклад:

20) Paragraphs were sent to the papers announcing the new venture and Michael and the publicity agent prepared interviews for him and Julia to give to the Press (RB, 72).

2.3 Дієслово як особливий аспект прояву множинності

Особливо слід зупинитися на виразі ідеї множинності у дієслова. У системі дієслова виявляється цілий ряд кількісних значень, в яких проявляється специфіка подання дії дієсловом. Проблема кількісної детермінації дії була піднята О. Єсперсеном, який поставив питання про "множину дієслівного поняття" поряд з числом у іменника. Більш докладно питання про особливості іменникової і дієслівної множинності були розглянуті І.Б. Долиніною [3, c.196]. Згідно з нею, основна особливість, що відрізняє вищезгадані типи множинності, пов'язана зі специфікою області референціальних значень. Якщо референціальний план іменникової множинності зачіпає тільки кількість предметів, то референціальний план дієслівної множинності включає і тимчасовий, і просторовий розподіл дій. У першому випадку значення множини виникає за рахунок повторення дій у часі (темпоральна множинність), у другому випадку - за рахунок того, що однотипні дії виконуються різними учасниками ситуацій (дистрибутивна множинність) [16, c.91-92; 7, c.75].

Отже, кількісно-часові характеристики дій, крім одноактної, охоплюють поняття необмеженої тривалості і їх багаторазової повторюваності та дистрибутивності. Ці поняття з притаманними їм семами більшої чи меншої інтенсивності виражаються в англійській мові різнорівневими засобами, як-то:

- Дієсловами з суфіксами-le і-er, що володіють значенням повторності однорідних актів: to stammer, to tremble; дієсловами з префіксами re-: to reread;

- Дієсловами, що вживаються у цьому чи минулому часі загального вигляду, часто в супроводі специфікатора every day, perpetually, from time to time, over and over, again and again;

- Парами антонімів: rise and fall, go in and go off;

- Кількісними специфікаторами, що вказують на повторення дії відому чи невизначену кількість разів: twice, four times, a hundred times, a lot of times, often, frequently;

- Дієсловами, які передають значення багаторазової повторюваності на рівні лексичної семантики: to rub, to shake;

- Дієсловами, що вживаються в продовженому вигляді, а також конструкцією to keep (on) в поєднанні з герундієм: to keep asking;

- Поєднанням дієслова з would / used to, що позначає повторюваність дії в минулому;

- Дієсловами з семою багаторазово-дистрибутивної дії: to exchange (smiles), to correspond.

Таким чином, можливі синтаксичні зв'язки дієслів з кількісною семантикою стають очевидними за умови розгляду їх взаємодії зі специфікаторами і контекстом. Наприклад:

59. The jet-bombs going over, going over, going over, one two, one two, one two, six of them, nine of them, twelve of them, one and one and one and another and another and another, did all the screaming for him.

64. Montag heard the voices talking, talking, talking, giving, talking, weaving, reweaving their hypnotic web.

21) "... In the Old Days, before I had the stars to help me, I used to lose thousands ..." (RB, 41).

22) The girl had been in the neighbourhood for more than a year and knew Montag by his smell and figure(RB, 13).

23) He was shivering, only partly with cold, for he wore an old, fattered coat and beneath it what looked like a new pair of flannel trousers (RB, 179).

Крім дієслів, сему багатократності мають прикметники eventful, action-packed, в структурі значення яких присутня сема позитивної оцінки - «період часу, протягом якого відбулося багато хороших, важливих подій»: an eventful week, action-packed holidays, а також віддієслівні іменники на-ing. Наприклад:

24) Perhaps, too, she had at last recognized herself in the Hamadryad whose movements were like the swaying of a young tree in the wind (RB, 44).

Таким чином, категорія кількості в сучасній англійській мові має цілий набір різнорівневих засобів вираження. Як правило, засоби вираження не вживаються ізольовано, а об'єднуються в одному висловлюванні, створюючи комплексну ситуацію. Наприклад:

25) The dictionaries were for reference. But many were those whose sole knowledge of Hamlet (you know the title certainly, Montag; it is probably only a faint rumour of a title to you, Mrs. Montag) whose sole knowledge, as I say, of Hamlet was one page digest in a book that claimed: now at least you can read all the classics; keep up with your neighbours (RB, 58).

Кожен мовний засіб у даному прикладі в тій чи іншій мірі привносить своє значення. Взаємодія мовних засобів різних рівнів сприяє більш точному і експресивному вираженню кількісних та множинних відносин в англійській мові.

Так, граматичні форми множини дієслова нейтральні по відношенню до оцінки множини як великого/малого, визначеного/невизначеного, приблизного чи збірного; вони характеризуються експліцитністю та спеціалізованістю в плані вираження ідеї кількісності, а також високою частотністю вживання, що складає 38,3% від загальної кількості прикладів.

Невизначено мала кількість передається за допомогою апроксиматорів (а) few, (a) little, several, a bit of, not many/much, some. Поряд з лексичними засобами засобами вираження множинності є сполучення іменника та займенника з дієсловом-присудком у множині, котрі нараховують 26,12% від загальної кількості прикладів з вибірки.

Форми множини іменників у поєднанні з числівником характеризуються критеріями експліцитності, спеціалізованості, достатності для вираження значення множинності, а також регулярності вживання, що знаходить своє відображення в частотності їх вживання - 35, 58% ( іменники -20,50%; числівники - 15, 08%).

У цьому дослідженні відношення між планом вираження і планом змісту вважаються симетричними, якщо: 1) сема множинності є ядерним компонентом семантичної структури слова; 2) форми однини й множини виражають характерне для них категорійне значення, відповідно, одиничності та множинності; 3) значення кожної морфеми мовної одиниці фіксується в її плані вираження; 4) сума значень морфем дорівнює загальному лексичному значенню слова. З цього випливає, що між субкатегорією множинності в мові та об'єктивній дійсності не можна поставити знаку рівності.

Граматична категорія числа є спеціалізованим засобом вираження значення множинності. До спеціалізованих належать також лексичні засоби - іменники pluralia tantum, - які у своїй семантичній структурі мають сему множинності, проте не мають опозиції одиничність-множинність, та збірні іменники, значення множинності яких виражається формою однини. До неспеціалізованих засобів належать іменники, прикметники, дієслова, які відображають значення множинності за принципом асоціації. На синтаксичному рівні - в реченні - значення множинності презентується спеціалізованими граматичними та лексичними засобами.

Множинність у системі різних частин мови й на різних мовних рівнях має певні відмінності. Ці відмінності стосуються способу вираження й характеру множинності. Основна відмінність простежується між іменником (числівником, займенником) з одного боку, та між дієсловом з іншого: значення множинності іменника має абсолютний характер, дієслова - відносний. Відносність передбачає семантичне співвідношення ознаки з об'єктом, до якого вона відноситься, семантичне і синтаксичне співвідношення з об'єктом (у дієсловах на позначення множинності суб'єктів і об'єктів).

В іменнику та прикметнику множинність має статичний і динамічний характер. У першому випадку складовою частиною множинності є елемент, у другому - ситуація. Дієслово виражає множинність лише динамічного характеру, оскільки його актанти включені в певний процес чи дію.

Проаналізувавши приклади пракатичного моделювання множинності на матеріалі вибірки з роману Рея Бредбері «451 Fahrenheit», можна дійти висновку, що в англійській мові засоби вираження множинності вживаються не ізольовано, а об'єднуються в одному висловлюванні. Отже, можна виділити три основних конституенти граматико-семантичного поля множинності.

Список використаної літератури

1.Абрамов Б.А. Функционально-семантический подход при сопоставительно-типологическом изучении грамматических категорий глагола // Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку / Отв. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Наука, 1987. - С. 113-122.

2.Адмоні В.Г. Основи теорії граматики. - М.- Л.: Наука, 1964. - 105с.

3.Акуленко В.В. Долиніна І.Б. Про вираження множинності в семантиці мови // Категорія кількості в сучасних європейських мовах / Відп. ред. В.В. Акуленко. - Київ: Наукова думка, 1990а. - С.7-40.

4.Акуленко Л.Г. Поле невизначено великої кількості в сучасній англійській та російській мовах // Категорія кількості в сучасних європейських мовах/ Відп. ред. В.В. Акуленко. - Київ: Наукова думка, 1990б. - С. 106-131.

5.Бархударов Л. С. Очерки по морфологии современного английского языка. - М.: Высшая школа, 1975. - 156с.

6.Беловольская Л.А. Категория интенсивности и средства ее выражения // Языковые единицы. Семантика. Грамматика. Функции. - Ростов н/Д: Гефест, 1998. - С. 64-67.

7.Беловольская Л.А. Категория недискретного количества и ее грамматический статус (на материале современного русского языка): Автореф. дис. … д-ра филол. наук . - Краснодар, 1999. - 24с.

8.Беловольская Л.А. Отражение качественного и количественного признаков предметов, действий, состояний в обстоятельствах образа действия, меры и степени // Единицы языка в структурно-семантическом аспекте. - Таганрог: Изд-во Таганрогск. пед. ин-та, 1997. - с. 21-23.

9.Беловольская Л.А., И.Г.Кошевая., Ю.А. Дубовский Семантические типы количественно-именных словосочетаний // Языковые единицы в семантическом аспекте. - Таганрог: Изд-во Таганрогск. пед. ин-та, 1990. - С.21-29.

10.Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю.С. Степанова.- 2-е изд. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 448с.

11.Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. -2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2000. - 160 с.

12.Блошенко Ю.В. Функционально-семантическое поле обращения в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук . - Таганрог, 1999. - 18с.

13.Бодуэн де Куртенэ И.А. Количественность в языковом мышлении // Избранные труды по общему языкознанию. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - Т.2. - С.312-316.

14.Бочкарева Н.Н. О некоторых структурных и семантических особенностях квантитативных словосочетаний типа «N1 of N2» в современном английском языке // Типологическое сопоставление семантических классов знаменательных слов и их валентностных признаков в английском, немецком, французском и русском языках / Отв. ред Г.Г. Сильницкий. - Смоленск: Изд-во Смоленск. пед. ин-та, 1973. - С. 49-63.

15.Брусенская Л. А. Категория числа в русском языке (структурно-семантический и коммуникативно-функциональный аспекты). - Ростов н/Д: Изд-во Ростовск. пед. ин-та, 1992. - 112с.

16.Бузаров В.В., Лынова Э.Г. Что такое аппроксимация в лингвистике (на материале английского и немецкого языков) // Иностранные языки в школе. - 1991. - №2. - С. 100-102.

Валин Р.Д. ван. Взаимодействие синтаксиса, семантики и прагматики в рамках грамматической системы // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы: Тезисы международной конференции. Т.I - М.: Филология, 1995. - С.83-84.

17.Варгина Н.В, Науменко Н.И. Местоимение. Имя числительное // Теоретическая грамматика английского языка / Под ред. В.В.Бурлаковой. - Л.:Изд-во Ленинградск. ун-та, 1983. - С. 29-39.

18.Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / Зав. ред. М.М. Азаренко. - Киев: Вища школа, 1977. - 147с.

20.Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. - М.: Языки Русской культуры, 1999. - 776с.

21.Власова Ю.Н., Черникова Ю.Н., Черкасс И.А. Функционально-семантические поля моноцентрического типа в современном английском языке // Функционально-семантические и словообразовательные поля в лингвистике. - Ростов н/Д: Изд-во Ростовск. пед. ун-та, 1998. - С. 212-321.

21.Вовк В.Н. Фразеологізовані одиниці зі значенням неозначеної множини в сучасній англійській мові (в порівнянні с українською): Автореф. дис. … канд. филол. наук, 1976. - 22с.

22.Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. - М.: Изд-во литер. на иностр.яз., 1960. - 400с.

23.Воротников Ю.Л. Структура функционально-грамматической сферы градационности качественного признака // Филологические науки. - 1987. - №4. - С. 78-81.

24.Гак В.Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка// Проблемы функциональной грамматики / Отв. ред. В.Н. Ярцева. - М.: Наука, 1985. - с. 5-15.

25.Реформатский А. А. Число и грамматика // Вопросы грамматики. Сборник к 75-летию акад. И. И. Мещанинова. Москва - Ленинград, 1960. - С. 384 - 401.

26. Швачко С.А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. - К.: Вища школа. - Главное издательство, 1981. - 144 с.

27. Bradbury Ray Douglas. 451 Fahrenheit//www.twirpx.ru

Додаток

32. Oh, he had hundreds of hours, and what had he done with them?

33. For years, so far as his wifw knew, Montag had not bothered with women, but when he reached the middle forties he began to have little flirtations .

34. "He says there's nothing at all to report, none of Benson's friends have heard from him" .

35. "I want to know if there are any copies left at all"

"… In the Old Days, before I had the stars to help me, I used to lose thousands…"

36. Susan Fisher had been with the firm for more than a year and knew Amelia Corning only by her stiff, cramped signature which from time to time appeared at the bottom of irascible letters of brief instructions .

37. He was shivering, only partly with cold, for he wore an old, fattered coat and beneath it what looked like a new pair of flannel trousers.

38. …and every ten kilometres there was a larger fort manned by a platoon of Legionaries.

39. The dictionaries were for reference. But many were those whose sole knowledge of Hamlet (you know the title certainly, Montag; it is probably only a faint rumour of a title to you, Mrs. Montag) whose sole knowledge, as I say, of Hamlet was one page digest in a book that claimed: now at least you can read all the classics; keep up with your neighbours.

40.His eyes were teasing, but nonetheless he looked worried

41. The adults had lived with constant terror of Mussolini. The children had tried at first to pretend they didn't care(66) "What are the gaities of the Rich, the splendours of the Powerful, what is the pride of the Great, what are the gaudy pleasures of High Society?" .

42. Among the accumulations of ten generations the living had left but few traces .

43. She wondered whether he already knew the contents of my telegram One morning in the mass in the town, as I drank brandies and sodas with a young officer who had a passionate desire to visit Southend Pier, orders for a mission came in .

44. He stared at the parlour that was dead and grey as the waters of an ocean that might teem with life if they switched on the electronic sun.

45. And then, when the poor lady used her smelling-salts, the strong ammonia fumes would turn it blue.

46.She gave them all names and went to them on the train and sometimes walked for miles to get to them.

47.She turned to face the sidewalk going toward their homes.

48.They walked in the warm-cool blowing night on the silvered pavement

49.My uncle says the two always go together.

50.So many people are.

51.He saw himself in her eyes, suspended in two shining drops of bright water.

52.Since I was twenty, ten years ago.

53.Is it true that long ago firemen put fires out instead of going to start them?

54.Houses have always been fireproof, take my word for it.

55.Аll certainty and knowing what it has to tell of the night passing swiftly on toward further darknesses but moving also toward a new sun.

56.And if the muscles of his jaws stretched imperceptibly, she would yawn long before he would.

57.The electrical murmur of a hidden wasp snug in its special pink warm nest.

58. All you need is two handymen, clean up the problem in half an hour.

59. The jet-bombs going over, going over, going over, one two, one two, one two, six of them, nine of them, twelve of them, one and one and one and another and another and another, did all the screaming for him.

60. He stood shivering in the dark, and let his lips go on moving and moving.

The impersonal operator of the machine could, by wearing a special optical helmet, gaze into the soul of the person whom he was pumping out.

61. There are too many of us, he thought.

62. Good God, who were those men?

63. If only they could have taken her mind along to the dry-cleaner's and emptied the pockets and steamed and cleansed it and reblocked it and brought it back in the morning.

64. Montag heard the voices talking, talking, talking, giving, talking, weaving, reweaving their hypnotic web.

65. He said the words to himself

66. There was only the singing of the thimble-wasps in her tamped-shut ears,

67. There was a tremendous ripping sound as if two giant hands had torn ten thousand miles of black linen down the seam.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.