My native town is Donetsk

Main historical sights of the city. From the history of the Donbass and Donetsk. Population of Donetsk and main wonders of architecture. Dmytro Mendeleev in the Donbass. Place John Hughes in the history of the city. Coal and first mine in Donetsk.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид контрольная работа
Язык английский
Дата добавления 08.02.2012
Размер файла 16,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Donetsk

My native town is Donetsk. Now the population of my town is over one million people. But at the end of the 19th century less than 30 thousand people worked and lived in a settlement called Yuzovka.

Nowadays Donetsk is the large industrial centre of Ukraine. Such branches of industry as building metallurgy and coal are highly developed there. There are a lot of industrial enterprises in Donetsk. Coal industry is the leading branch of industry in my town. There are 24 mines here and the largest among them are Oktyabrskaya and Trudovskaya. Donetsk is an important scientific and cultural centre. Specialists in different professions are being trained at a number of institutes and at Donetsk National University,

In the centre of Donetsk we can see main historical sights of Donetsk. They are the Memorial Complex of the Civil War, some hotels, in one of which was Volodymyr Mayakovsky. By the by, in the place of Komsomolsky cinema there was an old church and the komsomol members destroyed it during one night in order to build the cinema here. And now there are some projects to build another church in this place. In the centre of Donetsk there are two wonders of architecture. They are Drama Theatre and Opera House. The monument to Taras Shevchenko was presented by Canadian Ukrainians of the town of Ontario. It's a copy of the monument to Shevchenko in Ontario.

Donetsk is also famous for its roses which bloom from early summer till late autumn gladdening the eyes of dwellers and guests of the city.

I do like Donetsk, because I was born here, my parents live here and I've spent here almost all my life.

2. From the History of the Donbass and Donetsk

The Donbass (taking its name from its location in the basin of the river Don) covers a total area of 1860 sq. km and stretches 110 km from East to West and 50 km from North to South.

The Russian scientist Dmytro Mendeleev spent three months in the Donbass in 1888 and wrote, «I was struck by the unexhaustible richness of the area, surpassing anything I have ever seen not only in Russia but in Europe and America as well».

The geologists found coal to a depth of 1800 m. In 1957 it was estimated that there were 240 620 million tons. In 1721 Petro the Great showed interest that coal was to be found in the area but things moved slowly. The area was taken from the Crimean tatars in 1739 and mining began only in 1789. There were settlements on the site of Donetsk at the end of the 18th century but the first mine was not opened there until 1820.

The name of John Hughes is well-known to everybody who lives in Donetsk. He started his career as a blacksmith. In 1869 with a capital of 300,000 pounds and having the sanction of the Russian government he founded the New Russian metallurgical company in London. Still with no knowledge of Russia or of the Russian language, he organized a new factory in the country north of the Sea of Azov. The equipment shipped from Britain was put ashore in Taganrog, the nearest port. Some experts and skilled workers came from England but the majority were from the provinces of Northern Russia.

The settlement was called Yuzovka after Hughes. The railway connection added to Yuzovka's importance and the expanding village grew into a town by 1917.

3. Донецьк

Моє рідне місто Донецьк. На сьогодні населення мого міста становить більше мільйона людей. Але наприкінці XIX століття в селищі Юзівка працювали та жили менш ніж ЗО тисяч осіб.

Сьогодні Донецьк - великий індустріальний центр України. Тут високо розвинені такі галузі промисловості, як машинобудівнича, металургійна та вугільна. У Донецьку багато промислових підприємств. Вугільна промисловість - головна галузь індустрії мого міста. Тут 24 шахти, найбільші з них - «Жовтнева», «Трудівська». Донецьк - важливий культурний і науковий центр. У Донецькому національному університеті й різних інститутах готують спеціалістів багатьох професій.

У центрі міста можна побачити головні історичні місця Донбасу. Меморіальний комплекс героям громадянської війни, декілька готелів, в одному з яких побував Володимир Маяковський. Цікавий факт: на місці кінотеатру «Комсомолець» була давня церква, і комсомольці зруйнували її за одну ніч, щоб побудувати тут кінотеатр. Зараз існує декілька проектів будівництва нової церкви на цьому місці. У центрі Донецька знаходяться дві пам'ятки архітектури. Це драматичний і оперний театри. Пам'ятник Тарасові Шевченку - подарунок канадських українців з міста Онтаріо. Це копія пам'ятника Шевченку в Онтаріо.

Донецьк також відомий своїми трояндами, які квітнуть з початку літа до пізньої осені, звеселяючи око жителів і гостей міста.

Я люблю Донецьк, тому що тут народилася, тут живуть мої батьки, і я провела тут більшу частину мого життя.

4. З історії Донбасу та Донецька

Донбас (ця назва пішла від назви річки Дон, у басейні якої він знаходиться) займає площу 1860 кв. км і простягається на 110 км зі сходу на захід і на 50 км з півночі на південь/

Російський вчений Дмитро Менделєєв провів у Донбасі З місяці в 1888 році. Він писав: «Я був вражений невичерпним багатством зони, яке перевищує все, що я коли-небудь бачив не тільки в Росії, але й у Європі, і в Америці».

Геологи знайшли вугілля на глибині 1800 м. У 1957 році було підраховано, що поклади вугілля становлять 240 620 млн. тонн. У 1712 році Петро Перший зацікавився видобутком вугілля в цій області, але справи просувалися повільно. Територію відібрали в кримських татар у 1739 році, а будівництво шахт почалося тільки в 1789 році. На місці Донецька були поселення наприкінці XVIII століття, але перша шахта відкрилася лише в 1820 році.

Ім'я Джона Юза добре відоме будь-якому жителю Донецька. Він почав свою кар'єру, працюючи ковалем. У 1809 році, маючи капітал у 300 000 фунтів стерлінгів і санкцію російського уряду, він заснував Нову російську металургійну компанію в Лондоні. Не знаючи Росії та російської мови, він організував новий завод на території, розташованій на північ від Азовського моря. Обладнання, яке доставили кораблями з Британії, розвантажили в Таганрозі, найбільшому порту. З Англії приїхало декілька експертів і кваліфікованих робітників, але більшість робітників була із сіл півночі Росії.

Селище було назване Юзівка за ім'ям Юза. Роль Юзівки виросла завдяки залізничній мережі, і селище, яке росло, стало містом до 1917 року.

5. Questions

What is the population of Donetsk?

Are there many places of interest in Donetsk?

Is your city an important culture or scientific centre?

Are there any wonders of architecture in Donetsk?

Why do you like your native town?

What area does the Donbass cover?

How many months did Dmytro Mendeleev spend in the Donbass?

When did Petro the Great show interest that coal was to be found in the area?

Why is the name of John Hughes well-known to everybody who lives in Donetsk?

When did the expanding village grow into a town?

Is Donetsk known by the roses?

What depth the beds of coal?

When was the first mine opened?

6. Answer the questions

The population of my town is over one million people (Населення мого міста становить більше мільйона людей).

There are many places of interest in Donetsk (В Донецьку багато цікавих місць).

Donetsk is an important scientific and cultural centre (Донецьк - важливий культурний і науковий центр).

In the centre of Donetsk there are two wonders of architecture. They are Drama Theatre and Opera House (У центрі Донецька знаходяться дві пам'ятки архітектури. Це драматичний і оперний театри).

I do like Donetsk, because I was born here, my parents live here and I've spent here almost all my life (Я люблю Донецьк, тому що тут народилася, тут живуть мої батьки, і я провела тут більшу частину мого життя).

The Donbass covers a total area of 1860 sq. km (Донбас займає площу 1860 кв. км).

The Russian scientist Dmytro Mendeleev spent three months in the Donbass in 1888 (Російський вчений Дмитро Менделєєв провів у Донбасі 3 місяці в 1888 році).

In 1721 Petro the Great showed interest that coal was to be found in the area but things moved slowly (У 1712 році Петро Перший зацікавився видобутком вугілля в цій області, але справи просувалися повільно).

The name of John Hughes is well-known to everybody who lives in Donetsk. He started his career as a blacksmith. In 1869 with a capital of 300,000 pounds and having the sanction of the Russian government he founded the New Russian metallurgical company in London (Ім'я Джона Юза добре відоме будь-якому жителю Донецька. Він почав свою кар'єру, працюючи ковалем. У 1809 році, маючи капітал у 300 000 фунтів стерлінгів і санкцію російського уряду, він заснував Нову російську металургійну компанію в Лондоні).

The railway connection added to Yuzovka's importance and the expanding village grew into a town by 1917 (Роль Юзівки виросла завдяки залізничній мережі, і селище, яке росло, стало містом до 1917 року).

Donetsk is also famous for its roses which bloom from early summer till late autumn gladdening the eyes of dwellers and guests of the city (Донецьк також відомий своїми трояндами, які квітнуть з початку літа до пізньої осені, звеселяючи око жителів і гостей міста).

The geologists found coal to a depth of 1800 m (Геологи знайшли вугілля на глибині 1800 м).

The first mine was not opened there until 1820 (Перша шахта відкрилася лише в 1820 році).

Vocabulary

donetsk town mine

Yuzovka - Юзівка;

Settlement - селище;

Enterprise - підприємство;

to destroy - руйнувати;

to bloom - квітнути;

the population - населення;

wonders of architecture - пам'ятки архітектури;

the large industrial centre - великий індустріальний центр;

the mine - шахта;

the mine Oktyabrskaya - шахта Октябрская;

the mine Trudovskaya - шахта Трудовская;

location - розміщення;

blacksmith - коваль;

to be struck - бути враженим, здивованим;

to surpass - переважати, перевищувати;

unexhaustible - невичерпний;

a copy of the monument - копія пам'ятника;

Volodymyr Mayakovsky - Володимир Маяковський;

Ontario - м. Онтаріо;

scientific and cultural centre - науковий і культурний центр;

gladdening the eyes - звеселяючи очі;

dwellers - жителі;

guests - гості;

the geologists - геологи;

the Crimean tatars - кримські татари;

Taganrog - м. Таганрог;

the railway - залізниця;

Expert - експерт;

skilled worker - кваліфікований робітник;

the equipment - обладнання;

the sanction - санкція;

well-known - добре відомий.

List of Books

1. Golovatenko "History of Ukraine: problems are debatable". - Kyiv, 2000.

2. Godunov A. B. “Short history of Ukraine: From the most ancient times to our days”. - Moscow, 1987.

3. Butromeev "Ukrainian history for all".

4. Grushevsky M. “History of Ukraine”. - Kyiv, 1998.

5. Ukrainian-English dictionary.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Houston is the fourth-largest city in the United States of America, origin of the name, location, Geography. History in brief. Houston's population, climatic features. Economy, main sights. JPMorgan Chase Tower. The Toyota Center. Famous people.

  презентация [3,1 M], добавлен 30.01.2011

 • New York is the largest city in the U.S. History of formation of city. The Big Apple is the second name in New York. The city's population. The Fifth Avenue is a street in downtown Manhattan. Staten Island Ferry. A feature of the New York subway.

  презентация [3,6 M], добавлен 01.03.2012

 • The city of London as the historical heart of London, a mostly commercial district dominated by the stately buildings and skyscrapers. The most famous sights in the City of London. The history of London. Mansion House as the residence of the Lord Mayor.

  презентация [2,8 M], добавлен 08.03.2012

 • London - capital of England, its geographical position, the population and history. London and its sights, outstanding monuments: The Tower of London. St Pauls Cathedral. Trafalgar Square. The river Thames as city centre, history of its bridges.

  реферат [15,3 K], добавлен 28.02.2010

 • A city is an urban area which is differentiated from a town or village by size, population, density, importance or legal status. A city usually consists of residential, industrial and business areas.

  топик [7,7 K], добавлен 25.08.2006

 • Piccadilly Circus - a major transport hub and is a public place in West London. The history and main sights of the Pikadilli Plaza. Shaftesbury Monument and ErosUnderground station and Piccadilly Line. Piccadilly Square in the public consciousness.

  презентация [2,3 M], добавлен 12.12.2011

 • The first names of the streets of London and their relationship with the city's history. What historical reasons influenced the second elements of street names. How the tendencies of street-naming in London are similar to street-naming in Morshansk.

  презентация [3,6 M], добавлен 17.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.