Конституційні основи становлення громадянського суспільства в Україні

Визначення, принципи та функції громадянського суспільства. Правова держава і громадянське суспільство, їх взаємовідносини. Конституційний лад України, як основа для формування громадянського суспільства. Стан забезпечення та захисту прав і свобод людини.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2010
Размер файла 43,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Недостатнім був і рівень забезпечення ветеранів праці санаторно-курортним лікуванням, безплатним зубопротезуванням. Не до кінця вирішені питання щодо надання ветеранам праці пільг на проїзд в автомобільному транспорті, встановлення телефонів. Потребувала активізації робота по підтриманню здоров'я і сприянню активному довголіттю громадян похилого віку та нагальному розв'язанню проблеми такої категорії ветеранів, як “діти війни”.

Неприпустимою була визнана спроба Кабінету Міністрів України замінити систему пільг на адресну грошову допомогу та порушення окремими представниками виконавчої влади вимог чинного законодавства при розгляді звернень ветеранів праці.

Аналогічна ситуація склалась у 2003, 2004, 2005 роках і з захисту прав інвалідів в Україні, що дає підстави стверджувати про необхідність подальшого вдосконалення існуючої системи соціальних та економічних гарантій в українській державі.

Висновки

Як показав проведений в цій роботі аналіз, гpомадянське суспільство існує і функціонує в діалектично супеpечливій єдності з деpжавою. Пpи демокpатичному pежимі воно взаємодіє з деpжавою, пpи тоталітаpному стоїть у пасивній чи активній опозиції до деpжави.

Сьогодні в Конституції Укpаїни закpіплені пpавові основи для подальшого pозвитку гpомадянського суспільства: пpинцип багатопаpтійності, ствоpення деpжавою однакових умов для діяльності політичних паpтій, інших гpомадських об'єднань, забоpону будь-якій політичній силі пpисвоювати пpаво здійснювати деpжавну владу (ст.3, 15, 36, 37); пpинцип економічної багатоманітності, pівність всіх фоpм власності, невтpучання деpжави у безпосеpедню господаpську діяльність підпpиємств незалежно від фоpм власності, свобода підпpиємництва (ст.13, 15, 42); пpинцип ідеологічного плюpалізму, відокpемлення цеpкви від деpжави, невтpучання деpжави у спpави pелігії; pоздеpжавлення й деідеологізація освіти, науки і культуpи, всієї духовної сфеpи суспільства на основі конституційного гаpантування пpава на свободу думки, совісті і pелігії (ст.15, 34, 35); пpинцип відповідальності деpжави пеpед людиною за свою діяльність (ст.3); пpинцип невідчужуваності та непоpушності пpав і свобод людини (ст.21) та ін.

Сьогодні фахівці бачать кілька сценаріїв розвитку в Україні громадянського суспільства, а саме:

І. Згортання громадянського суспільства і реставрація в якомусь вигляді тоталітарного режиму.

ІІ. Консервація на тривалий час існуючого стану речей і, відповідно, авторитарних методів управління.

ІІІ. Поступовий, еволюційний розвиток і зміцнення громадянського суспільства.

Останній сценарій вчені вважають найвірогіднішим. Хоча й не виключає можливості двох інших.

Поступ громадянського суспільства в українській державі залежить від розв'язання чималої кількості непростих проблем. Одна з них - удосконалення відносин між державою і суспільством, владою і громадянами. За роки незалежності в Україні не вдалося створити умов, за яких більшість громадян відчувала б себе активними суб'єктами політики.

Влада - є однією з фундаментальних засад суспільства. Але до владних структур знахабніло лізе кримінальна і напівкримінальна корумпована буржуазія. Люди, працьовиті, енергійні, високої культури та інтелекту, які переймаються честю і благом країни, залишилися без правової підтримки і належної винагороди за сумлінну працю. У принизливому становищі опинилися інтелігенція, робітники, сільські трудівники. Це негативно позначається на довірі громадян до органів влади.

Головним ресурсом демократичної влади є не нагромадження речей, грошей, земель, а високорозвинене матеріальне і духовне виробництво. Пекуча проблема - формування ефективних соціальних відносин, які б забезпечували економічну свободу особистості і зростання потужного середнього класу - основи громадянського суспільства.

За таких умов роль держави в розвитку громадянського суспільства зростає. Самі його інститути потребують сильної державної влади, яка б створювала правові, політичні, організаційні умови для їх існування, виступила гарантом їх функціонування. Простежується тенденція взаємозближення і взаємопроникнення громадянського суспільства і владних структур: держава невпинно поширює свої повноваження в соціальній сфері, а громадянське суспільство активно впливає на функціонування політичної системи.

Приймаючи до уваги все перераховане вище, можна припустити, що процес формування громадянського суспільства в нашій країні буде тривалим і багато в чому хворобливим. Зі світової практики основні напрямки його розвитку відомі: становлення демократичного механізму політичної влади на основі чіткого поділу її функцій, що виражає інтереси різноманітних шарів населення; створення необхідних умов для переходу до ринкової економіки як основі громадянського суспільства; підпорядкування всіх державних, господарських органів, структур усіх політичних партій закону, забезпечення його верховенства; роздержавлення власності в самих різних формах і утворення різних рівноправних економічних суб'єктів; досягнення необхідного рівня громадянської культури, поступове формування навичок соціально-політичної діяльності в демократичних умовах життя. Без останнього, здається, основна частина населення країни виявиться нездатної сприйняти цінності громадянського суспільства, не зрозуміє необхідності його становлення і розвитку.

Список використаних джерел

1. Конституція України. - Харків: "Фоліо", 2006 р.

2. Кочетков П.М., “Гражданское общество: проблемы и перспективы развития” - Москва: "Атака", 1998. - 97 с.

3. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення - Київ: Либідь. 2003. - 82 с.

4. Локк Дж, "Два трактата о правлении" - Москва: "Атака". 1988. - 312 с.

5. Лучин В.О. Конституционные ноpмы и пpавоотношения. Учебн. пособие для вузов. - М., Закон и пpаво. ЮHИТИ, 1997 г.

6. Малько А.В., С.А. Комаров, “Теория государства и права", Учебник краткий курс. - М., 2001. - 217 с.

7. Нерсесянц В.С., “Философия права". Учебник для вузов - Москва. Юристь. 1997. - 401 с.

8. Никонов В. От Эйзенхауэра к Никсону. Из истории республиканской партии США. - М.: Юристь. 1984. - 62 с.

9. Новая индустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Юристь. 1999. - 291 с.

10. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия. - К., 1993.

11. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. - М.: Юристь. 1994. - 192 с.

12. Основи конституційного пpава Укpаїни / Під ред. Касинюка Л.А. - Х: ТОВ "Одісей", 2004. - 331 с.

13. Погорілко В.Ф. Конституційне пpаво Укpаїни. Підpучник для студентів юpидичних спеціальностей вищих закладів освіти. - К., "Hаукова думка". 2004. - 204 с.

14. Пойченко А.М. Політика: теорія і технології діяльності. - К.: "Вен турі". 2001. - 174 с.

15. Політичні структури та процеси в сучасній Україні / За ред.Ф.М. Рудича. - К.: "Наукова думка. 2003. - 104 с.

16. Політологія: Посібник для вузів за pед. О.В. Бабкіної, В.П. Гоpбатенка. - К.: "Накова думка". 2005. - 227 с.

17. Рабинович П.О., “Основи загальної теорії права та держави", - К.: "Вентурі". 2002. - 188 с.

18. Соловьев А.И., " Три облика государства - три стратегии гражданского общества" - М.: "Атака". 1999. - 217 с.

19. Тодыка Ю. Конституционное пpаво Укpаины: отpасль пpава, наука, учебные дисциплины. Учебное пособие. - Хаpьков: Ин Юре. 1998. - 316 с.


Подобные документы

 • Історико-правові аспекти становлення громадянського суспільства як системи соціально-політичних відносин. Ознаки, принципи побудови та структура громадянського суспільства, його функції. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства України.

  курсовая работа [81,4 K], добавлен 11.05.2014

 • Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, його співвідношення з державою. Суспільство як середовище формування прав, свобод та обов’язків людини й громадянина. Стереотипні перешкоди на шляху побудови громадянського суспільства в Україні.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 15.02.2012

 • Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Сутність та ознаки громадянського суспільства і правової держави. Взаємовідносини правової держави і громадянського суспільства на сучасному етапі, основні напрямки подальшого формування.

  курсовая работа [40,7 K], добавлен 13.11.2010

 • Громадянське суспільство-система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об'єднань, що сформувалися та перебувають у відносинах між собою та державою. Ознаки громадянського суспільства. Становлення громадянського суспільства.

  доклад [14,8 K], добавлен 30.10.2008

 • Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства, характеристика етапів і умови його формування. Уяви науковців давнини про громадянське суспільство. Сучасні погляди на громадянське суспільство у юридичній літературі як на складову правової держави.

  реферат [21,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Суспільство України за часи радянської влади та незалежності. Формування правового поля та інститута громадянського суспільства в незалежній країні. Інститути громадянського суспільства і громадські організації та перспективи їх подальшого розвитку.

  реферат [17,2 K], добавлен 28.01.2009

 • Ознайомлення із конституційно-правовими передумовами становлення та історичним процесом розвитку громадянського суспільства на теренах України. Структурні елементи системи самостійних і незалежних суспільних інститутів, їх правова характеристика.

  реферат [26,1 K], добавлен 07.02.2011

 • Поняття громадянського суспільства. Історія розвитку громадянського суспільства. Аналіз проблем співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства (в юридичному аспекті) насамперед в умовах сучасної України. Межі діяльності держави.

  курсовая работа [84,9 K], добавлен 18.08.2011

 • Становлення й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток та формування громадянського суспільства в європейський країнах. Конституційний механізм політичної інституціоналізації суспільства. Взаємний вплив громадянського суспільства й публічної влади.

  реферат [23,4 K], добавлен 29.06.2009

 • Правова держава і громадянське суспільство: історичний і політологічний контекст, їх взаємодія в реалізації політичних та соціальних прав і свобод людини. Сприяння і перешкоди демократії для розвитку в Україні. Напрями реформування політичної системи.

  курсовая работа [70,8 K], добавлен 29.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.