Поняття, структура та функції громадянського суспільства

Історико-правові аспекти становлення громадянського суспільства як системи соціально-політичних відносин. Ознаки, принципи побудови та структура громадянського суспільства, його функції. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства України.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2014
Размер файла 81,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Історико-правові аспекти становлення громадянського суспільства
 • Розділ 2. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура
 • 2.1 Поняття та ознаки громадянського суспільства
 • 2.2 Структура та функції громадянського суспільства
 • Розділ 3. Сучасний стан та перспективи розвитку громадянського суспільства України
 • Висновки
 • Список використаних джерел та літератури

Вступ

Актуальність теми. Суспільне життя сучасного Заходу асоціюється з поняттям громадянського суспільства. Останні кардинальні зміни, що відбулися в Україні потребують переосмислення поняття громадянського суспільства, умов та закономірностей його формування і розвитку, структури, особливостей становлення у різних культурно-історичних умовах. Щоправда, громадянське суспільство надто складна і гнучка система, щоб мати універсальну структуру. Метою розвитку такого суспільства є сама людина, а не наслідування стереотипів розвинених країн. Відтак в “ситуації пошуку й реалізації основних засад громадянського суспільства необхідно, враховуючи національну специфіку, розкрити потенціал власної системи управління та ініціювати стратегічний процес, що дасть можливість поєднати зусилля різних рівнів управління і самоуправління” [3, 52]. Тому в концепції громадянського суспільства певної країни має розкриватися ступінь зрілості даного суспільства, його потенційні можливості, здатність до реформаторських перетворень та власна стратегія розвитку. Саме тому звернення до цієї тематики зможе дати ключ на шляху побудови громадянського суспільства в Україні.

Предметом дослідження є принципи побудови та структурні особливості громадянського суспільства в контексті їх використання для аналізу сучасних і майбутніх суспільних процесів в Україні.

Об'єктом дослідження є ідея громадянського суспільства в Україні, як особливої системи соціально-політичних відносин.

Мета і завдання роботи. Основна мета курсової роботи - дослідити поняття громадянського суспільства, простежити динаміку розвитку поглядів на цю категорію, а також сучасне розуміння громадянського суспільства права; обґрунтувати структуру, тобто внутрішню будову громадянського суспільства, що відображає різноманіття і взаємодію його складових, що забезпечує цілісність і динамізм розвитку; виявити і проаналізувати основні етапи розвитку та становлення громадянського суспільства, а також пояснити визначення громадянського суспільства і перспективи його розвитку в Україні.

Визначена мета конкретизована такими завданнями:

1) дослідити існуючі доктринальні поняття громадянського суспільства;

2) виявити ознаки громадянського суспільства, розкрити їх зміст;

2) розглянути основні етапи становлення і розвитку громадянського суспільства;

3) пояснити структуру громадянського суспільства;

4) встановити сучасний стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

Ступінь наукової розробки теми. Дана тема є недостатньо розробленою.

У різні часи поняття громадянського суспільства та механізми його взаємодії з державою привертали увагу вчених, політиків. Значний внесок у їх дослідження зробили Аристотель, Н. Макіавеллі, Дж. Локк, Г. В.Ф. Гегель, А. де Токвіль та інші дослідники.

Майже до другої половини 70-х років нашого століття розробка проблеми громадянського суспільства не проводилась. Відродження інтересу до цієї проблеми в західній науці припадає на другу половину 70-х і на 80-і роки.

Щодо переліку тих, хто зробив значний внесок у дослідження поняття громадянського суспільства, як загалом так і в Україні, можна віднести таких відомих українських вчених-правознавців та громадсько-політичних діячів як: Степана Базилевича, Теодота Галіпа, Михайла Драгоманова, Станіслава Дністрянського, Олександра Ємеця, Богдана Кістяківського, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Миколи Міхновського, Олександра Мороза, Петра Недбайла, Пилипа Орлика, Євгена Петрушевича, Івана Плюща, Юліана Романчука, Зиновія Соколюка, Володимира Яніва, Антоніну Колодій, та багато інших, наукова та практична діяльність яких стала значним внеском у процес зародження та розвитку права в Україні.

Структура роботи. Дана курсова робота складається із титульної сторінки, плану, вступу, основної частини, висновків, та списку використаних джерел та літератури. Вступ складається з таких основних частин: актуальність теми, предмет дослідження, об'єкт дослідження, мета і завдання роботи, ступінь наукової розробки теми, та структура роботи.

План складається з 3 розділів. Другий розділ розділений на підрозділи. У висновках містяться узагальнення результатів від написаної курсової роботи, оцінюється ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи; перераховуються і стисло охарактеризовуються дискусійних питань, що підлягають подальшому вивченню; визначається. Список використаних джерел та літератури - це та література, за допомогою якої була написана дана курсова робота.

громадянське суспільство україна

Розділ 1. Історико-правові аспекти становлення громадянського суспільства

Процес становлення громадянського суспільства складний і суперечливий, аналіз його потребує конкретно-історичного підходу.

Зародження та розвиток громадянського суспільства відбувається протягом тривалого періоду еволюції сучасної цивілізації. Цей процес має багато закономірностей, спільних для багатьох країн. Але кожна держава, розвиваючи громадянське суспільство, вносила щось особливе, характерне саме для неї.

Досить специфічний досвід його побудови мала Україна. Адже феодальний устрій тривалий час носив потворні форми кріпосництва, що обмежувалось з рабством. Це зумовило і характерний розвиток суспільства, наклало певний відбиток на взаємовідносини між верствами населення, на їх психологію.

Протягом всього періоду суспільного розвитку все частіше інтереси колективу домінували над інтересами особи. В таких умовах усвідомлення себе як громадянина, як повноправної особистості не могло відбутися. Вся історія ідеї громадянського суспільства - це історія перетворення самої колективності, організованої за законами спільного життя в розвиток людини, що вийшла із природнього стану необмеженої свободи, в громадянина цього суспільства [20; 75].

Загалом, можна виділити три етапи становлення громадянського суспільства, кожний із яких супроводжувався істотними змінами економічних відносин, суспільного і державного ладу, розвитком свідомості індивіда і суспільства, культури народу і нації, перетворюваннями суспільної ідеології:

I (XVI-XVII ст.): процес визрівання передумов (економічних, політичних, ідеологічних) розвитку буржуазного суспільства, усунення юридичної нерівності, обмеження політичної влади правом;

II (кінець XVII - кінець XIX ст.): формування громадянського суспільства в найбільш розвинутих буржуазних країнах на засадах загальної юридичної рівності, вільного підприємництва і приватної ініціативи.

Формальна рівність відкриває можливості для прояву індивідуальності: з'являється громадянин як самостійний суб'єкт, що усвідомлює себе індивідуальним членом суспільства. Він конституційно наділений певним комплексом прав, свобод і водночас несе відповідальність перед суспільством. Держава все більше віддаляється від виконання функцій власника. Розвиваються правові механізми, що стримують політичну владу, підкоряють її закону. Відбувається становлення представницької демократії - постійно діючих представницьких загальнонаціональних установ парламентського типу зі суворо позначеними повноваженнями затверджувати податки і приймати закони;

III (рубіж XIX - XX ст.): розвиток постіндустріального суспільства з машинним виробництвом, фабричною організацією праці, загальнонаціональним ринком; відокремлення влади від власності; перехід управління громадськими справами практично до рук вчених-спеціалістів (менеджерів) із збереженням інститутів традиційної демократії та політичного плюралізму; розширення і поглиблення рівноправності людей [27; 59-60].

Вивчення поглядів на громадянське суспільство в політико-правовій думці, проведення порівняльного аналізу основних концептуальних підходів до проблеми громадянського суспільства дає можливість визначити генетичний зв'язок між різними напрямками вчення про громадянське суспільство, узагальнити їх спільні та виділити особливі риси, що стало принципово новим напрямком вивчення проблеми громадянського суспільства. Аналіз структурних елементів громадянського суспільства в умовах розвитку суспільних інститутів дає можливість глибше зрозуміти їх природу на сучасному рівні розвитку [26; 63].

Сьогодні чимало авторів вважають громадянське суспільство ключовим поняттям посткомуністичної трансформації. Процес його становлення - непростий і тривалий. Він може бути успішним тільки більшою або меншою мірою, залежно від країни [1; 5]. Серед дослідників перехідних процесів панує переконання, що “демократія проголошена не може стати демократією реальною, доки громадянське суспільство не зміцніє настільки, щоб стати дієвим конкурентом і опонентом старої номенклатури”, що “без вільного та потужного громадянського суспільства ринковий капіталізм неминуче перетвориться на капіталізм мафіозний" [8; 74]. Початок формування громадянського суспільства у країнах Європи і Америки припадає на XVI-XVII ст. Саме поняття "громадянське суспільство" з'явилося в XVII в., зокрема в працях Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, а потім одержало свій розвиток у XVIII в. у роботах Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск'є, В. Гумбольта й ін. При цьому вони виходили з теорії договірного походження держави, в основі якої лежала ідея суспільного договору. Відповідно до цієї теорії, законним є той уряд, заснувати який і коритися якому всі громадяни погодилися по своїй волі. Прихильники теорії договірного походження держави ототожнювали громадянське суспільство і державу, якщо останнє засноване на суспільному договорі та виражає інтереси громадян. Але вони розуміли, що в дійсності держава, як правило, придушує громадянське суспільство, що, зокрема, "абсолютна монархія (котру деякі вважають єдиною формою правління у світі) насправді несумісна з цивільним суспільством і, отже, не може бути формою громадянського правління" [16; 118]. Перші спроби модернізації концепції громадянського суспільства були здійснені англо-французькою громадською думкою, а подальші кроки - німецькими філософами. У праці "Замітки з історії громадянського суспільства" (1767 р.) англійського вченого А. Фергюсона громадянське суспільство ще не розглядається як самостійне щодо держави явище. Аналізуючи еволюцію громадянського суспільства від часів класичної Греції і Римської республіки, він розуміє під цим терміном "самопослаблюючі риси", при чому найбільш небезпечною автор вважає "втрату громадянського духу".А. Фергюсон доводив необхідність створення асоціації громадян, яка пронизувала б всі сфери громадянського суспільства. Підкреслюючи суспільну природу людини, він звертає увагу на те, що найчастіше людина буває щасливою і вільною тоді, коли на неї впливає "тваринний дух суспільства".Д. Локк розглядав громадянське суспільство як форму державності, що володіє визначеним соціально-економічним і духовним змістом. У Т. Гоббса громадянське суспільство - це "союз індивідуальностей", у якому його члени набувають високих людських якостей. Ж. Руссо називав громадянським суспільство, в якому громадяни користуються своїми правами безпосередньо, а не через представницькі інститути. У А. Токвіля громадянське суспільство - це позадержавна сфера соціуму. І. Фергюсон ототожнював його з усім суспільством у цілому [9; 152-155]. Новий підхід щодо розуміння громадянського суспільства формується шляхом консолідації поглядів стосовно того, що громадянське суспільство має право захищати себе від держави. Як приклад такого розуміння проблеми була праця Т. Пейна "Права людини" (1791-1792 pp.). Ідеолог американської політичної думки Т. Пейн вважав, що людині від природи притаманне прагнення до громадського життя. Це змушує індивідів будувати свої відносини на принципах солідарності та змагання. Таким чином, громадянське суспільство існує апріорі, доісторично, а легітимна держава - це не більше як делегування їй владних повноважень, визначення її допоміжного характеру щодо суспільства. Чим зріліше громадянське суспільство, тим більше воно саморегулюється і тим менше потребує регуляції з боку держави. Особлива роль у розвитку концепції громадянського суспільства належить Г. Гегелю. Мислитель розглядає його як продукт історичного розвитку, вважає суспільство категорією переважно господарського характеру, яка базується на суспільних потребах, а державу - категорією морально-ідеологічного змісту. Громадянське суспільство, за Гегелем, поєднує у собі ринкову економіку, суспільні класи, корпорації та інститути, а також цивільні права, що регулюють відносини його складових. Це суспільство не спроможне подолати притаманні йому конфлікти, тому воно повинно бути приведене до порядку політичними структурами. Однією з таких структур має бути держава. Тим самим, з одного боку, держава має досить широку сферу повноважень, а, з іншого - вона втручається у діяльність громадянського суспільства з однією метою - ліквідувати несправедливість чи нерівність щодо громадян даного суспільства. Ці умови дають право забезпечити широкі можливості для державного регулювання і домінування держави в суспільному житті. Новий імпульс ідея громадянського суспільства отримала у Т. Гоббса. Як захисник державного абсолютизму він описує природний стан людини як сумарну і побічну психічну ситуацію, а поняття "держава", "суспільство" та "уряд" у нього рівноцінні поняття. Питання взаємодії держави і суспільства, по суті, знімається. Автор звертає увагу не на порівняння чи поєднання держави і суспільства, а на тенденцію до одержавлення суспільства, до жорстокої правової регламентації соціальних процесів. З вище викладеного можна зробити висновок, що поняття "громадянське суспільство", яке з'явилося в XVII в., уже тоді містило в собі такі важливі елементи, як договір, облік і реалізацію інтересів громадян. Більш чітко провів розходження між державою і громадянським суспільством представник німецької освіти XVIII в. В. фон Гумбольт. Він прийшов до думки про те, що сама державна діяльність повинна бути підлегла задоволенню інтересів і потреби людини. Незважаючи на те, що ця думка не одержала в нього розгорнутого обґрунтування, сам факт постановки подібної проблеми є надзвичайно важливим в історії вивчення громадянського суспільства. Гегель почав спробу філософського осмислення розходження між громадянським суспільством і державою. Область дії держави, за Гегелем, - загальні інтереси, а цивільного суспільства - сфера приватних інтересів. Проблема співвідношення громадянського суспільства і держави досить широко розглядалася К. Марксом у роботах, що відносяться до 40-м і більш пізніх років XIX в. Маркс прийшов до чіткого усвідомлення того, що в дослідженні держави необхідно спиратися на аналіз громадянського суспільства. Не держава породжує суспільство, а навпаки, "у дійсності родина і громадянське суспільство складають передумови держави, саме вони є справді діяльними". На думку Маркса, громадянське суспільство, у якому приватній власності належить вирішальна роль, породжує державу, що є результатом історичного розвитку родини і цивільного суспільства, продуктом, їхнього функціонування. Держава являє собою політичне встановлення, форму, що організує громадянське суспільство, суспільство приватних матеріальних інтересів, форму, що зовні обіймаючи його цілком, насправді служить інтересам власників, панівних класів. Держава взагалі не може існувати без таких передумов, як родина і громадянське суспільство. Сфера діяльності громадянського суспільства, по Марксові, - не тільки економіка, але і культура, ідеологія і породжені ними суспільні рухи. Концепція громадянського суспільства, яка почала формуватися на зорі нового часу, розвивалась і міцніла паралельно із розвитком суспільної реальності, яку вона позначала. Відтак, починаючи з 2-ої пол. ХІХ ст. і до 2-ої пол. ХХ ст. про неї майже забули. А коли у 80-х роках ХХ ст. це поняття знову перетворилось на “ключове слово інтелектуальних дискусій” [1; 2], виявилось, що не всі вкладають у нього однаковий зміст. Так, у 80-ті роки з'явилося нове трактування поняття "громадянське суспільство", пов'язане з іменами таких європейських політичних мислителів, як В. Гавел, Дж. Кин і ін. Ці автори ввели поняття "соціалістичне громадянське суспільство". Наприклад, англійський політолог Дж. Кин пропонує більш широке представлення про цивільне суспільство, що не зводиться тільки до проблеми взаємини між провідними класами в рамках однієї формації. Він виходить на ще більш загальноцивілізаційні проблеми. У їхньому числі проблема демократизації суспільства, співвідношення волі і підпорядкування індивіда суспільству, становлення нового типу волі - контрольованої й упорядкованої на основі політичного розуму [11; 92]. А. Арато, А. Уэйр та їхні однодумці сьогодні виходять з того, що громадянське суспільство - структура надзвичайно складна, фундамент демократичної громадської організації. Дослідженню надбудовних явищ громадянського суспільства приділяв велику увагу А. Грамши. Аналізуючи механізм панування буржуазії в першій половині XX в., він виділив три його складові частини, три "суспільства": економічне (економічна основа панування буржуазії - її володіння засобами виробництва і розподілу), політичне і цивільне. Сукупність тих частин надбудови, що здійснюють функцію примуса і прямого панування (військового, поліцейського, правового), складає "політичне суспільство". Однак у чистому виді, думав Грамши, таке суспільство, що відповідає системі "охорони суспільного порядку і дотримання законів", не існує. Воно переплітається з тією частиною надбудови, що у нього виступає під поняттям "громадянське суспільство". Це сукупність усіх тих важелів і органів у державі, що дозволяє буржуазії здійснювати ідейне і моральне керівництво підлеглими класами, тобто ідеологічна надбудова суспільства. З приведених вище поглядів на громадянське суспільство можна виділити ряд його основних характерних рис. По-перше, розвиток громадянського суспільства зв'язувалося з подоланням твердих рамок станово-феодального ладу, з появою капіталістичних виробничих відносин: По-друге, громадянське суспільство виникає у визначений період суспільного розвитку і зв'язано з історично минущими формами держави, є силою, що постійно знаходиться з державою в суперечливій, діалектичній єдності. По-третє, у рамках громадянського суспільства неминуче зростає значення особистості людини, що перетворюється з підданого в громадянина. По-четверте, більш складної і близький нам за часом є "грамшианське" трактування громадянського суспільства. Правлячий буржуазний клас, на його думку, здійснює свою гегемонію не тільки через механізми влади (політичної й економічний), але і через структури суспільної свідомості, що дозволяють уключити громадянське суспільство як додатковий важіль тиску на індивіда. Буржуазні цінності, по Грамши, просочують не тільки інститути влади, але і виробництво, культуру, побут - усі "пори" громадянського суспільства. Перед нами більш складний варіант класичної схеми співвідношення громадянського суспільства і держави, зв'язана зі зміною реальних границь між ними в першій половині XX в. Таким чином: громадянське суспільство формувалося від XVII аж до першої половини XIX століття. Даний період може бути поділений на 3 основні етапи встановлення громадянського суспільства:

1) XVI-XVII століття - характеризується початком формування умов для розвитку буржуазного суспільства, усунення юридичної нерівності та обмеження політичної влади правом.

2) XVII - XIX століття - характеризується формування громадянського суспільства в найбільш розвинутих буржуазних країнах.

3) XIX - XXI століття - характеризується розвитком постіндустріального суспільства з фабричною організацією праці та машинним виробництвом, розширенням і поглибленням рівноправності людей.

Розділ 2. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура

2.1 Поняття та ознаки громадянського суспільства

Насамперед потрібно відрізняти поняття "суспільство" і "громадянське суспільство", "держава" і "суспільство".

Держава виділилася з суспільства на певному ступені його зрілості і залежить від розвиненості суспільства. Яке суспільство, така й держава. В міру розвитку суспільства, переходу його від нижчого ступеня до вищого, змінюється і держава. З удосконаленням суспільства держава стає демократичною (у ній здійснюються народовладдя, економічна свобода, свобода особи), а з формуванням громадянського суспільства держава стає правовою. Що таке суспільство?

Енциклопедична література подає трактування суспільства в широкому та вузькому розумінні. Суспільство у широкому розумінні - це відокремлена від природи частина матеріального світу, яка розвивається історично та є формою життєдіяльності суб'єктів. У вузькому значенні - це певний етап людської історії. У теорії філософії та соціології суспільство найчастіше визначається як сукупність людських індивідів, об'єднаних для задоволення "соціальних інститутів" (Аристотель), контролю над своїми діями (Т. Гоббс, Ж. - Ж. Руссо), договір чи певна спрямованість інтересів (буржуазна філософія XVII - початку XIX ст.) [7; 176-177].

Суспільство - це передусім суб'єкт соціальної дії, який передбачає існування інших елементів соціального життя, з якими він перебуває у взаємодії, зокрема з державою та її інститутами.

У юридичній літературі деякі вчені відносять до громадянського суспільства систему недержавних відносин (А. Кочетков) [14; 84], інші - всі суспільні зв'язки, які виникають поза сферою політики (А. Одинцова) [20; 28] та розглядають його як сукупність неполітичних відносин, галузь спонтанного самовиявлення інтересів й волі вільних індивідів та їх асоціацій.

Група авторів першого в Україні "Політологічного словника" вважає, що "громадянське суспільство - це сукупність неполітичних відносин (економічних, національних, духовно-моральних, релігійних тощо), галузь спонтанного самовиявлення інтересів і волі вільних індивідів та їх асоціації". На думку П.М. Рабіновича, "одним з найбільш плідних підходів є інтерпретація поняття громадянського суспільства крізь призму прав людини". Указане поняття "стосується такого суспільства, в якому кожна людина офіційно визнається юридично рівноправною як щодо всіх інших членів суспільства, так і стосовно держави та різноманітних суспільних об'єднань. Водночас поняття громадянського суспільства не пов'язується безпосередньо з юридичним громадянством людини, тобто з певним узаконеним зв'язком між нею та державою. Йдеться про, так би мовити, громадськість у загальносоціальному сенсі: громадськість як можливість бути вільним і рівним з іншими учасниками суспільного життя." [22; 19]. Поняття "громадянське суспільство" зосереджує увагу на особливостях суспільно-політичного устрою певної держави з точки зору інтересів людей, які розглядаються як пріоритетне джерело соціальної та політичної активності, вважає О. Петришин. Однак людина як індивідуальний суб'єкт не може протистояти державі в особі організованих державно-владних інститутів; для цього індивідуальні інтереси теж мають бути згуртованими, інституційно оформленими й гарантованими. Ефективне функціонування інститутів громадянського суспільства дає змогу поставити людину в центр суспільного й політичного життя, розглядати її гідність, права та свободи як найвищу соціальну цінність. У свою чергу, держава лише за таких умов зможе нести реальну відповідальність перед суспільством і людиною. Для цього суспільство умовно поділяється на дві складові частини, одну з яких називають громадянським суспільством, а іншу - органом управління і здійснення політичної влади, тобто державою в її інституціональному розумінні. При такому диференційованому підході до дослідження соціального устрою громадянське суспільство виступає фундаментом, на якому будується політична система суспільства, функціонують політичні інститути, формується і здійснюється державна влада [21, с.6].Ю. Красін і А. Галкіна під громадянським суспільством розуміють стабільну систему горизонтальних соціальних зв'язків, суспільно-політичних орієнтацій і норм суспільної поведінки, що виросла безпосередньо з відносин власності, але не зводиться до них. В цій системі концентруються і оформляються економічні, професійні, культурні, релігійні та інші повсякденні інтереси соціальних прошарків і груп. Таким чином, на відміну від держави громадянське суспільство не структуроване по вертикалі, не передає імпульсів, що керують зверху до низу, але створює мережу інтересів, які об'єднують всіх громадян у певну спільність, забезпечують стабільність політичної системи. Отже, громадянське суспільство - це історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних). Водночас не кожне суспільство можна назвати громадянським суспільством, тобто таким що має достатньо розвинуті економічні, культурні, правові та політичні відносини між його членами; є незалежним від держави, але взаємодіючим із нею [23; 50]. Проблематика громадянського суспільства доволі складна, тому важливе місце у дослідженні даного феномена належить узагальненню тих особливостей, які притаманні громадянському суспільству.

Таким чином, суспільство становить інтерес з точки зору організації та впорядкованості його взаємозв'язків. Осмислення загального поняття громадянського суспільства відбувається шляхом систематизації притаманних йому ознак. По-перше, громадянське суспільство розглядається як сукупність вільних індивідів. Це знаходить вияв у різних аспектах, а саме: економічному, соціальному та політичному.

Суть економічного аспекту полягає у тому, що:

1) кожний індивід є власником тих засобів, які необхідні для його нормального існування;

2) індивід має право на свободу вибору форм власності;

3) на вільний вибір роду занять, професії та користування її результатами.

Соціальний аспект розглядається як: належність індивіда до певної спільності (сім'ї, клану, класу) чи автономна його самостійність з метою забезпечення своїх потреб.

Політичний аспект вимагає свободи індивіда, що виявляється у можливості бути членом партії, брати участь у виборах.

По-друге, громадянське суспільство - це відкрите соціальне утворення, що зумовлюється:

1) відсутністю жорсткої регламентації з боку держави щодо забезпечення гласності, свободи слова, критики;

2) правом вільного в'їзду та виїзду;

3) обміном інформаційними, науковими та освітянськими технологіями з іншими державами.

По-третє, громадянське суспільство - це складна структурована система (плюралістична), для якої характерна повнота, стійкість та відтворюваність.

По-четверте, громадянське суспільство - це система, що має свої механізми розвитку та управління, тобто:

1) громадяни, які вступають у різні відносини, реалізують свої потреби та забезпечують цілеспрямований розвиток суспільства без втручання державних структур;

2) громадянська ініціатива, громадянський обов'язок дає можливість для розвитку всіх структур громадянського суспільства.

По-п'яте, громадянське суспільство - це правове демократичне суспільство, для якого є характерним:

1) визнання та матеріалізація ідей верховенства права, особливістю останнього має бути поділ на публічне і приватне право;

2) єдність права та закону;

3) правове забезпечення і розмежування діяльності різних гілок влади;

4) розвиток та вдосконалення суспільства разом з розвитком і вдосконаленням правової держави [7; 176].

З усього вищенаведеного можна виокремити наступні суттєві ознаки:

1) Громадянське суспільство, його інститути обумовлені безпосередніми життєвими потребами та інтересами людей.

Індивід, сукупність індивідів, насамперед тих, які належать до "середнього класу", становлять якісну характеристику виникнення, функціонування та розвитку громадянського суспільства. Саме на фундаменті своїх особистих інтересів, їх єдності та спільних проблем, що постають на шляху їх здійснення, індивіди утворюють ті чи інші громадські об'єднання.

2) Громадянське суспільство відображає встановлення елементарного соціального зв'язку між індивідами.

Виникнення найпростіших соціальних взаємин між окремими індивідами є характерною ознакою такої первинної соціальної форми спілкування людей, якою є громадянське суспільство.

3) Громадянське суспільство охоплює відносно виокремлену сукупність суспільних відносини.

До таких відносин належать передусім сімейні, релігійні, економічні, етнічні, політичні та деякі інші.

4) Громадянське суспільство є сукупністю соціальних відносин, де здійснюються основні права людини - на життя, свободу, безпеку, власність.

5) Громадянське суспільство відображається у відповідних громадських інститутах, має власний устрій, зовнішню форму свого існування у вигляді різноманітних за своїм конкретним спрямуванням об'єднань індивідів.

Серед цих інститутів - сім'я, церква, приватні чи колективні підприємства, комерційні організації, об'єднання за інтересами, профспілки, органи громадської самодіяльності та інші.

6) Громадянське суспільство, його окремі інститути формуються і функціонують на засадах самоврядування.

7) Відносини громадянського суспільства регулюються правом на засадах унормування свободи та рівності учасників громадського спілкування.

Відносини громадянського суспільства за своїм визначенням мають бути вільними від безпосереднього управлінського втручання з боку владних інститутів держави, а тому й регулюються правом, яке передбачає формально визначені межі свободи поведінки учасників громадянського спілкування, гарантує їм можливість діяти під власну відповідальність і на власний ризик. Тому нормативна структура громадянського суспільства виступає як результат впорядкування на основі правових норм, насамперед як його правовий устрій [28; 55-59]. У цьому плані сам термін "громадянське суспільство" є не досить вдалим, оскільки передбачає учасником громадянського спілкування громадянина, а поняття "громадянин", як відомо, співвідноситься з державою, оскільки під громадянством розуміють членство в державі, постійний не тільки правовий, але й політичний зв'язок між державою та індивідом. Тому, звісно, громадянин є передусім суб'єктом відносин з державою. Сфера соціального спілкування, яка охоплює саме громадські стосунки та самоврядні інститути, на відміну від політичних відносин, з точки зору суто юридичних критеріїв ближча до суспільства, побудованого на цивільних (цивільно-правових) засадах, через те що стосунки, які воно охоплює, регулюються цивільно-правовим методом, нормами приватного, насамперед цивільного права [11; 63-69]. Таким чином: громадянське суспільство - історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних). Основними ознаками громадянського суспільства є: а) приватна власність, вільна праця, підприємництво; б) існування вільних політичних партій, громадських організацій, трудових колективів та інших об'єднань громадян на добровільній основі; в) різноманітність виховання, освіти, науки, культури; г) наявність незалежної системи засобів масової інформації; ґ) вільний розвиток сім'ї як первинної основи співжиття людей;

2.2 Структура та функції громадянського суспільства

Доведено, що громадянське суспільство - це суспільство соціально організованої структури, що складається за межами політичної системи, але частково охоплює її, оскільки вона також формується громадянами. Громадянське суспільство формується відповідними соціальними інститутами, головними серед яких є такі традиційні утворення, як сім'я, об'єднання за інтересами, церква, приватні чи колективні підприємства, профспілки, політичні партії, громадські організації, недержавні засоби масової інформації тощо. Системну якість їх визначає те, що утворюються вони не державою, а самими індивідами, які усвідомлюють власні інтереси й потреби, виявляють готовність і волю до їх реалізації у безпосередній практиці. Функціонування (а особливо, активність) цих інститутів є показником зрілості суспільства загалом [29; 245]. Першим і головним структурним елементом громадянського суспільства є людина як особистість у всій повноті її громадянських прав і обов'язків - суб'єкт громадянського суспільства. У цьому розумінні людина розглядається в єдності її етнонаціональних, соціальних, духовних, майнових, політичних, соціокультурних характеристик. Українське суспільство нині характеризується як суспільство розколотих цінностей. У той же час Україна не є розколотою країною ні цивілізаційно, ні економічно, ні політично. Більшість проблем утворює ідеологічно-ціннісна розколотість суспільства. Це означає, що в громадянському статусі людина є носієм „розколотих" цінностей, що нерідко суперечать одне одному й розколюють „громадянськість” як таку [27; 149]. Політичні партії та громадянські об'єднання складають другий структурний блок громадянського суспільства. Сучасні партійні лідери, як правило, є політиками малодосвідченими. Їм не вистачає професіоналізму, знайомства з основами партології, світовим досвідом політичної діяльності, її технологій та методики. Окрім цього, помітним є й такий недолік, як низький рівень загальної культури та освіти. Багато хто з нинішніх партійних діячів погано знає історію, національні традиції, соціальну психологію, слабо орієнтується в сучасних економічних, політичних та соціокультурних процесах. Низький рівень їх політичної культури обумовлює тимчасовість політичного лідерства, швидкоплинність їх політичного буття. Сучасні політичні партії здебільшого мають „інтелігентний” характер; а політичні інтереси переважної більшості українців реалізуються поза партійними структурами. Третій структурний блок громадянського суспільства складають недержавні громадські організації та засоби масової інформації. За даними Центру інновацій та розвитку, в Україні нині зареєстровано понад 30 тисяч всеукраїнських, регіональних та місцевих громадських організацій [6; 284]. За роки незалежного розвитку вони сформувались як незалежні (неурядові, недержавні) громадські об'єднання з метою відображення й захисту прав і свобод громадян. Особливо помітними серед них є жіночі та молодіжні рухи, благодійні організації. На основі детального аналізу теорії та практики діяльності громадських об'єднань можна зробити висновок про те, що відчутного впливу на політичний процес вони все ще не мають; в українській політиці домінують „тіньові структури" - кулуарні форми узгодження дій елітними і псевдо-елітними групами. Громадяни ж, які входять в об'єднання, несуть із собою здебільшого „старі” цінності політичної культури; нові, європейські норми впроваджуються досить повільно і в обмежених вимірах. Помітною є політична пасивність громадян. Як засвідчують попередні і теперішня виборчі кампанії, більшість громадян орієнтуються не на політичні партії, а тим паче, не на громадські об'єднання, а на харизматичних або хоч би відомих лідерів. На думку А.Ф. Колодій, структурно, громадянське суспільство є підсистемою суспільства як цілого, яка наближається до соціальної (соціетарної) сфери суспільного життя. Як підструктура суспільної системи, громадянське суспільство, у свою чергу, має складну внутрішню структуру, до якої входять компоненти інституційного плану і певний тип культури. Таким чином, інститутами громадянського суспільства є:

Ш добровільні громадські організації і громадські рухи, а також політичні партії на перших стадіях свого формування, поки вони ще не задіяні в механізмах здійснення влади;

Ш незалежні засобами масової інформації, що обслуговують громадські потреби та інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку; громадська думка як соціальний інститут;

Ш у певному аспекті - вибори та референдуми, коли вони служать засобом формування і виявлення громадської думки та захисту групових інтересів;

Ш залежні від громадськості елементи судової і правоохоронної системи (як-то суди присяжних, народні міліцейські загони тощо);

Ш на Заході є тенденція зараховувати до інститутів громадянського суспільства також розподільчо-регулятивні інститути сучасної держави загального добробуту [12; 543].

Взаємодія внутрішніх інститутів громадянського суспільства завжди відчутно впливає на суспільне життя. Такий вплив здійснюється одразу в декількох напрямках, котрі, в свою чергу, можна назвати функціями громадянського суспільства. Інакше кажучи, функції є втіленням основних векторів діяльності громадянського суспільства, його впливу на суспільне життя. На думку А.Ф. Колодій найголовнішими з них є наступні. По-перше, громадянське суспільство є засобом самовиразу індивідів, їх самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів. Значну частину суспільно важливих питань громадські спілки та об'єднання розв'язують самотужки або на рівні місцевого самоврядування. Тим самим вони полегшують виконання державою її функцій, бо зменшують "тягар проблем", які їй доводиться розв'язувати. По-друге, інституції громадянського суспільства виступають гарантом непорушності особистих прав громадян, дають їм впевненість у своїх силах, служать опорою у їхньому можливому протистоянні з державою, оберігають демократію від зазіхань можливих узурпаторів влади. По-третє, в межах цивільних громад та інституцій громадянського суспільства формується "соціальний капітал" - ті невід'ємні риси особистості та форми взаємодії, які примножують рівень солідарності в суспільстві, роблять людей здатними до кооперації і спільних дій. По-четверте, інституції громадянського суспільства систематизують і впорядковують протести та вимоги людей, мирно врегульовують конфлікти, які в іншому випадку могли б мати руйнівний характер. У такий спосіб вони також створюють сприятливі умови для функціонування демократичної влади. По-п'яте, громадські організації як інституції громадянського суспільства виконують захищають інтереси певної групи в її протиборстві з іншими групами інтересів. Деякі науковці притримуються думки, що громадянське суспільство виконує політичну, морально-виховну, просвітницьку і ряд інших функцій, пов'язаних з політичною соціалізацією особистості [30; 24]. Значну роль у цьому відіграють політичні партії та громадські організації. Загалом, вони виховують готовність та залучають до здійснення державної політики в суспільно значимому річищі, формують політичну культуру громадян. Саме партії, як невід'ємна частина громадянського суспільства, безпосередньо впливають на державну політику та відіграють провідну функцію у формуванні політичної культури громадян. Саме через цю інституцію виражається воля різних верств громадян в органах влади, досягається відповідальність урядових структур перед народом. Головна риса, що відрізняє політичні партії від усіх інших організацій, - це прагнення до заміщення державних посад своїми представниками. Під функціями політичних партій розуміють постійно повторювані ролі, які партії виконують в політичній системі суспільства. Розглядаючи функції політичних партій у системі ліберальної демократії, слід розрізняти головні, явно виражені функції, які випливають з самої суті політичних партій, і приховані (латентні) функції, які виявляють, як партії працюють на користь ліберальної демократії, її створення, ефективного функціонування і розвитку. До прямих функції партій належать такі:

боротьба за позиції у виборчих органах влади. Партії є своєрідними "електоральними машинами", які організовують виборчі кампанії своїх кандидатів, надають їм необхідні для цього ресурси;

участь у політичному управлінні. Головна мета будь-якої партії - політична влада. Через своїх представників у законодавчій та виконавчій владі партії впливають на процес прийняття політичних рішень, беруть участь у виконанні управлінських функцій у державі;

добір політичних лідерів та еліт. Селекція політичних еліт починається всередині партій. Саме партії висувають кандидатів у законодавчі органи влади та обирають лідерів, що змагатимуться за найвищі виконавчі посади;

представництво суспільних інтересів. Політичні партії виявляють, обґрунтовують і формують інтереси різних соціальних груп у вигляді політичних ідеологій, програм, передвиборчих платформ. Партії транслюють окремі інтереси із сфери громадянського суспільства у сферу політичних рішень, де вони стають фактом політичних вимог. Слід зазначити, що репрезентація суспільних інтересів відбувається не лише в ідеологічній формі, а й через вплив на прийняття рішень в органах державної влади на користь певних соціальних груп;

узгодження різних соціальних інтересів. У суспільстві існують різноманітні інтереси. Однією з головних вимог демократії є знаходження мирного узгодження розбіжностей у політичних презентаціях, що їх висувають різноманітні соціальні групи;

залучення громадян до участі у політиці. Завдяки різноманітній діяльності політичних партій (передвиборча агітація, залучення громадян до виборів, пропагандистські кампанії в мас-медіа, масові акції тощо) здійснюється політична соціалізація і політична мобілізація громадян, формування у них якостей і навичок участі у владних відносинах. Партії надають громадянам можливості (ресурси) для політичної участі, створюють політичну інфраструктуру взаємодії між громадянським суспільством і державними органами, між політичними лідерами і пересічними громадянами;

забезпечення конкуренції у боротьбі за політичну владу. У демократичному суспільстві шлях до влади пролягає через вибори. Боротьба різних партій на виборах забезпечує плюралістичний характер політичного процесу в системі ліберальної демократії;

формування громадської думки щодо суспільно важливих питань;

формування і забезпечення легітимності політичної системи. Партії є головним посередником і інструментом взаємодії між громадянським суспільством і державною владою. Політичні партії в умовах демократії каналізують соціальні конфлікти в цивілізоване русло, забезпечують мирний перерозподіл влади між різними політичними системами, тобто її суспільне визнання та виправданню прийнятих у її рамках політичних рішень, кадрових та функціональних змін у структурах влади. Усі інститути громадянського суспільства прагнуть реалізовувати не тільки виховні і просвітницькі функції, але й політичні. Але це не завжди вдається. Комплексно політична, морально-виховна і просвітницька функції громадянського суспільства, насамперед, реалізуються у:

1) зміцненні соціально-політичної стабільності в суспільстві;

2) формуванні політичної культури й політичної свідомості громадян, що конкретно реалізується через:

стимулювання участі людей у громадському житті, їхньої активності і відповідальності, зацікавленості у демократичних змінах;

оптимізацію процесів політичної соціалізації молоді та всіх верств населення;

надання освітнім процесам демократичного і кваліфікованого характеру;

залучення світового досвіду у галузі громадянської освіти;

підвищення політичної відповідальності громадських і державних діячів;

сприяння розвитку критичного мислення, вкорінення демократичних цінностей, становлення активної громадянської позиції особистості.

Отже, структурою громадянського суспільства є підсистема його внутрішніх інститутів, котра формуються без втручання держави, а лише відповідно до волі та інтересів вільних індивідів. До таких внутрішніх інститутів повною мірою можна віднести людину, громадську думку, політичні парті, громадські рухи, недержавні громадянські організації та ЗМІ. Деякою мірою сюди ж можна включити вибори, референдуми та залежні від громадськості елементи судової і правоохоронної системи (як-то суди присяжних, народні міліцейські загони тощо). Громадянське суспільство виконує ряд функції: виховні (формування громадської думки щодо суспільно важливих питань, залучення громадян до участі у політиці тощо); просвітницькі функції (добір політичних лідерів та еліт та ін.); політичні (участь у політичному управлінні, представництво суспільних інтересів тощо).

Розділ 3. Сучасний стан та перспективи розвитку громадянського суспільства України

Розвиток громадянського суспільства є результатом тривалого поступового саморозвитку. Сприяння формуванню громадянського суспільства, як одного із стратегічних пріоритетів державної політики об'єктивно обумовлено національними інтересами України у внутрішньо - та зовнішньополітичній сферах. До них належать:

1. Захист демократичних цінностей, конституційних прав та реалізація законних інтересів громадян;

2. Суспільна консолідація та формування української політичної нації;

3. Налагодження соціального діалогу та стимулювання економічної самодіяльності населення;

4. Формування середнього класу, поліпшення клімату для малого й середнього бізнесу;

5. Підвищення ефективності інститутів державної влади через залучення громадян до вироблення та реалізації державної політики;

6. Прискорення євроінтеграційних процесів, розвиток співробітництва з міжнародними організаціями;

7. Утвердження міжнародного іміджу України як демократичної, правової держави.

Процес перетворення українського суспільства в громадянське триває в особливих умовах:

1) відбувається радикальна зміна пріоритетів соціального розвитку;

2) йде процес творення національної державності;

3) ще інституціонально до кінця не сформовані елементи громадянського суспільства;

4) в основі суспільної піраміди продовжує превалювати пасивність суспільства;

5) дефіцит дієвих правових механізмів значною мірою позбавляє змісту навіть ту свободу, що вже є, і перешкоджає становленню будь-яких громадських інститутів;

6) розвиток інститутів громадянського суспільства, структурування його відносин з владою і бізнесом, заснований, скоріше, на іноземному досвіді, ніж на вітчизняному [3,114].М. Рябчук з цього переліку умов визначає три головні перешкоди формуванню повноцінного громадянського суспільства: перша - державний патерналізм, громадська пасивність та відчуженість; друга - мовно-культурна різнорідність населення; третя - відсутність справжніх економічних реформ [31,8]. Таким чином, можна зазначити, що сьогодні формування громадянського суспільства в Україні відбувається у принципово нових умовах, яких ніколи не було ні в одній західній державі, а значить Україна має сформувати свою власну стратегію побудови такого суспільства. При цьому, в умовах системної політичної та економічної кризи існує низка серйозних проблем, які гальмують подальше зростання громадської активності та перешкоджають ефективному використанню недержавних організацій для захисту прав та реалізації законних інтересів громадян. Такими проблемами залишаються, зокрема:


Подобные документы

 • Визначення, принципи та функції громадянського суспільства. Правова держава і громадянське суспільство, їх взаємовідносини. Конституційний лад України, як основа для формування громадянського суспільства. Стан забезпечення та захисту прав і свобод людини.

  реферат [43,5 K], добавлен 29.10.2010

 • Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, його співвідношення з державою. Суспільство як середовище формування прав, свобод та обов’язків людини й громадянина. Стереотипні перешкоди на шляху побудови громадянського суспільства в Україні.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 15.02.2012

 • Поняття громадянського суспільства. Історія розвитку громадянського суспільства. Аналіз проблем співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства (в юридичному аспекті) насамперед в умовах сучасної України. Межі діяльності держави.

  курсовая работа [84,9 K], добавлен 18.08.2011

 • Поняття та історичні типи громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства та їх зв'язок з державою. Соціальна диференціація та "демасовізація" суспільства в Україні. Фактори масової участі населення в акціях громадянського протесту.

  курсовая работа [43,8 K], добавлен 27.02.2014

 • Ознайомлення із конституційно-правовими передумовами становлення та історичним процесом розвитку громадянського суспільства на теренах України. Структурні елементи системи самостійних і незалежних суспільних інститутів, їх правова характеристика.

  реферат [26,1 K], добавлен 07.02.2011

 • Становлення й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток та формування громадянського суспільства в європейський країнах. Конституційний механізм політичної інституціоналізації суспільства. Взаємний вплив громадянського суспільства й публічної влади.

  реферат [23,4 K], добавлен 29.06.2009

 • Визначення видів програмних документів інститутів громадянського суспільства та характеру їх впливу на формування стратегії розвитку України. Пропозиції щодо подальшого вдосконалення взаємодії інститутів громадянського суспільства та державних органів.

  статья [21,2 K], добавлен 19.09.2017

 • Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Сутність та ознаки громадянського суспільства і правової держави. Взаємовідносини правової держави і громадянського суспільства на сучасному етапі, основні напрямки подальшого формування.

  курсовая работа [40,7 K], добавлен 13.11.2010

 • Політична система суспільства, рівні регулювання суспільних відносин та соціальна відповідальність. Поняття, походження та ознаки держави. Принципи, філософія та функції права. Співвідношення держави і суспільства, проблема громадянського суспільства.

  реферат [23,8 K], добавлен 01.05.2009

 • Суспільство України за часи радянської влади та незалежності. Формування правового поля та інститута громадянського суспільства в незалежній країні. Інститути громадянського суспільства і громадські організації та перспективи їх подальшого розвитку.

  реферат [17,2 K], добавлен 28.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.