Поняття, структура та функції громадянського суспільства

Історико-правові аспекти становлення громадянського суспільства як системи соціально-політичних відносин. Ознаки, принципи побудови та структура громадянського суспільства, його функції. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства України.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2014
Размер файла 81,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

недостатня участь громадських організацій у процесі підготовки, публічного обговорення та прийняття управлінських рішень;

відсутність системного інформування населення про існуючі організації громадянського суспільства та їх діяльність (що, у свою чергу, є однією з головних причин низького рівня громадської активності та довіри громадян до інститутів громадянського суспільства);

не повна відповідність чинного законодавства про громадські організації європейським стандартам регулювання організаційно-правових засад їх функціонування;

недостатність фінансової бази діяльності суб'єктів громадянського суспільства.

Нині самоорганізація громадянського суспільства в Україні виявляється в діяльності різноманітних організацій у економічній, соціальній та духовній сферах. Так, в економічній сфері такими організаціями є приватні колективи, підприємства, кооперативи, різні асоціації, корпорації. У соціальній - сім'ї, громадські організації, органи самоврядування. У духовній - самостійні творчі та наукові об'єднання тощо. Обов'язковими є також вивчення громадської думки, практика розв'язання соціальних конфліктів цивілізованим шляхом, можливість вільно висловлювати свої думки [4; 9-12]. Щоб збагнути перспективу розвитку українського громадянського суспільства та збереження стабільності в ньому, проаналізуємо основні показники, що справляють вплив на розвиток такого суспільства. Першим по важливості показником є: наявність простору для функціонування громадянського суспільства, тобто належних нормативних рамок. Становлення громадянського суспільства залежить від якості законодавства. Правові засади розвитку громадянського суспільства у період після здобуття незалежності окреслені насамперед Конституцією України, що була ухвалена Верховною Радою 28 червня 1996 р. Конституція надає широкі гарантії прав і свобод людини незалежно від походження, майнового стану, статі, раси, мови, релігії, політичних та інших переконань (розділи 10,11). Водночас вона обмежує діяльність державних органів, що відповідає принципам правової держави і залишає простір для громадської самодіяльності й ініціативи. У ст.15 Конституції стверджується, що "суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності"; всім гарантована свобода політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України [13]. Разом із ст.34 та 35, які гарантують громадянам право на свободу думки і слова, а також на свободу світогляду і віросповідання, ця стаття є конституційною підставою формування плюралістичного суспільства. Організаційне оформлення плюралізму через утворення громадянами партій та громадських організацій забезпечує ст.35. Конституції, що конкретизується у законах та інших нормативних актах: указах Президента, постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Безсумнівно, становлення громадянського суспільства залежить від якості законодавства, тому той факт, що Конституція України не містить і згадки про дане явище негативно відбивається на процесі формування цього суспільства. “Проголошення прагнення досягти ідеалів правової держави, не пов'язавши це на конституційному рівні з формуванням громадянського суспільства, є не просто нелогічним, а й стратегічно неприпустимим" [10, 38]. Отже, перше, що необхідно зробити, це доповнити Конституцію України новим розділом про громадянське суспільство. Другим показником, що справляє вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні є структура громадянського суспільства, тобто його складові та показники їх розвитку.

Рейтинг розвитку громадянського суспільства „Nations in Transit" в Україні (2,75 балів) кращий, або значно кращий, ніж у інших пострадянських країнах (окрім країн Балтії). Аналогічний показник за 2010 р. складає: у Азербайджані - 5,25 бала, у Білорусі - 6,50 бала, у Вірменії - 3,50 бала, у Грузії - 3,50 бала, у Казахстані - 5,50 бала, у Киргизстані - 4,50 бала, у Молдові - 3,75 бала, у Російській Федерації - 5,50 бала, у Таджикистані - 5,50 бала, у Туркменістані - 7,00 бала, у Узбекистані - 7,00 бала [17; С.4].

В той же час, за співвідношенням питомої ваги громадських організацій до кількості населення, Україна все ще значно поступається іншим європейським країнам. Так наприклад, в Україні на 10 тис. населення існує 19 зареєстрованих громадських організацій, в Угорщині - 46, в Хорватії - 85, а в Естонії - 201 [15; C.6]. У цьому контексті варто зазначити, що серйозною проблемою залишається те, що українці, в цілому, все ще досить низько оцінюють ефективність інститутів громадянського суспільства. Неефективною є і сьогоднішня структура фінансування громадських організацій, в якій частка „пожертв” приватних вітчизняних та іноземних донорів становить 73 %, а фінансування з боку держави - лише 2 %. В той же час державне фінансування громадських організацій у країнах Центральної Європи становить 30-40 %., а в більшості країн Західної Європи державне фінансування є основним джерелом надходжень громадських організацій [5; C.33].

Третім показником, який впливає на розвиток суспільства є рівень впливу громадянського суспільства на суспільні, економічні і політичні процеси у країні. На сьогодні в українському суспільстві можна побачити нерозуміння пріоритетності вирішення економічного блоку питань. Економічна система сучасної України не дає змоги розвивати приватне підприємництво, відсутня справжня приватна власність на основні засоби виробництва і, особливо, на землю. На думку А. Фартушного, у пострадянських державах виникла нова система мотивацій, яка стимулює соціально активні верстви населення не на інвестування виробництва і не на його розвиток, а на посередницьку діяльність й негайне збагачення за рахунок авантюристичних дій у сфері фінансово-грошового обігу [18, 256]. Як результат, отримуємо непродуктивне використання значних матеріальних ресурсів, занепад власного виробництва, руйнування економічного організму українського суспільства. Зміни 2014 року у політичній сфері життя українського суспільства надали громадянам політичні свободи та альтернативу вибору, відчутно згуртували суспільство та показали його силу та стійкість у боротьбі за українські цінності. Як наслідок, політичний процес в Україні набув нових рис. З одного боку активізувалася робота політичних партій, проте, з другого боку, реальної ефективності вони не мають, оскільки громадяни відкрито показали свою недовіру до всіх сучасних політичних лідерів. Таким чином, зараз яскраво демонструється протистояння між українським суспільством та політичним блоком, що може призвести, зокрема, до нівелювання всіх революційних здобутків тому що немає досвідчених політичних лідерів, які би, маючи народну підтримку, забезпечили б впровадження відповідних змін на політичному, економічному, культурному та всіх інших рівнях. Таким чином, політичній процес в Україні залишається погано прогнозованим, що пов'язано із неструктурованістю суспільства і політичних інтересів, невисокою адаптованістю до радикальних змін людей старшого та середнього віку, невизначеністю перспектив на майбутнє, відсутністю чітких правил політичної боротьби. Останнім важливим показником розвитку є цінності, якими керується суспільство в своєму просуванні до рівня громадянського. На сучасному етапі вступу до Європейського співтовариства в Україні здебільшого пропагується ліберально-демократичний варіант розбудови громадянського суспільства, де автономна особистість має повну свободу у суспільстві, і обмеження сфери її діяльності з боку держави є неприпустимим. Такий варіант громадянського суспільства знижує принцип колективної солідарності. Проте індивідуалізм західного зразка, на мою думку, не відповідає основним принципам співжиття українського суспільства, тим соціальним нормам, звичаям і традиціям, які формувалися в Україні протягом тривалого історичного часу, інтегруючи українське суспільство. В сучасних умовах розвитку індивідуалізм відокремлює людину від людини, руйнує соціальну матерію українського суспільства. Крім того, необхідно враховувати, що у геополітичному сенсі Україна завжди була й залишається країною пограниччя, розташованою на перехресті двох “світів" й саме тому зазнає впливу двох різних культур: східної та західної. Схід та Захід - дві культурні традиції, два культурно-історичних контексти формування концепції “громадянського суспільства”. Західна цивілізація орієнтована на динамічний тип особи, на індивідуальну ініціативу, самоствердження і досягнення успіху; духовним ідеалом східної свідомості є традиціоналізм, який розуміють як сукупність духовних цінностей інтегративно орієнтованої масової свідомості на всезагальний інтерес, на колективну волю [18, 126-128]. Слід зауважити, що поняття “Схід" та “Захід” є абстракціями. В реальності ці феномени взаємодіють, взаємодоповнюються і взаємно визначають один одного, адже буття кожного культурного організму реалізується на підставі двох процесів: внутрішнього саморозвитку та зовнішнього впливу інших культурних традицій. Особливістю становища України як раз і є те, що на її теренах сходяться шляхи Заходу та Сходу, впливаючи на характер українського менталітету. Отже, сьогодні в Україні існують труднощі становлення громадянського суспільства. Воно криміналізоване, корумповане не менше, ніж державна бюрократія. І значно більше, ніж держава, не згуртоване, розрізнене. Тому на шляху його розбудови потрібно враховувати певні застороги: По-перше, є небезпека перетворитися в інститут обслуговування індивідуальних та групових інтересів. По-друге, їх завжди буде намагатися прибрати до рук влада бюрократичного апарату. І, нарешті, структури громадянського суспільства можуть бути або дуже рихлі, нездатні приймати конструктивні рішення, або ж занадто організовані у яких окремі члени асоціації не зможуть проявити свою самостійність. І все ж становлення громадянського суспільства є стратегічною метою розвитку українського суспільства. Однак на шляху трансформації українського суспільства в громадянське суспільство Україна зіштовхнулась із значними труднощами, адже виявилось, що поламати “старе” набагато легше, ніж побудувати “нове”. Саме тому, концепція українського громадянського суспільства має органічно поєднати різні культурні традиції, що переплелися в історії українського народу та особливості власного історичного досвіду. Такий підхід дасть можливість не повторювати, а будувати власне суспільство з урахуванням місцевих традиційних умов та соціокультурних традицій. Причому це не буде суперечити європейському вибору нашої держави.

Висновки

В ході написання даної роботи досліджено поняття громадянського суспільства; описано сутність функцій громадянського суспільства; наведена та проаналізована його структура; окреслено сучасний стан розвитку громадянського суспільства України та перспективи його розвитку.

Вирішено завдання даної роботи, а саме: встановлено принципи та сутність громадянського суспільства в сучасній державі; виявлено ознаки громадянського суспільства та розкрито їх зміст; пояснена структура громадянського суспільства; досліджено питання про розвиток громадянського суспільства в Україні.

Сьогодні серед вчених-юристів та політологів існують найпротилежніші погляди на громадянське суспільство, як соціальний інститут і демократичне середовище життєдіяльності людини. Одні вчені скептично оцінюють ідеї такого суспільства як конкретної моделі демократичного функціонування суспільства, інші - навпаки, вважають вирішення сучасних проблем людства залежить виключно від розбудови громадянського суспільства, особливо в умовах глобалізації.

У більшості наукових праць зазначається, що сьогодні в Україні громадянське суспільство ще не розвинене, багато його інститутів і елементів або зовсім слабкі, або ж мають асоціальний характер. На думку переважної більшості спеціалістів, у нашій країні тільки розпочинається формування зазначеного суспільства, його інституційних основ.

Сьогодні в Україні здебільшого пропагується ліберально-демократичний варіант розбудови демократичного суспільства в його індивідуалістичній інтерпретації, що ґрунтується на зниженні колективної солідарності на користь автономії індивіда від суспільства, повної свободи інститутів останнього. Будь-які спроби з боку держави обмежити сферу їх діяльності розцінюються як її свавілля та замах на конституційні основи.

Особливо важливою проблемою у розбудові українського громадянського суспільства, яка потребує постійної уваги та негайного вирішення є взаємодія цього суспільства з державою. Розмежування їх повноважень, яке має місце у будь-якому суспільстві не означає їх протистояння, протиборства, хоча часто таке буває, навіть, у демократичних державах. Воно окреслює різні способи організації людського співіснування, заснованого на зіткненні, узгоджені та гармонізації інтересів індивідів.

Україна завжди була країною пограниччя у геополітичному сенсі, розташованою на перехресті двох світів та мала вплив різних культур - Східної та Західної. Тому, розглядаючи особливості розвитку громадянського суспільства в Україні, потрібно враховувати вплив західних та східних культур та особливості власного історичного досвіду. Це означає, що суспільство, яке перебуває у стані трансформації, має формувати власну модель громадянських відносин, громадянського суспільства в цілому, відповідно до власних традицій, цінностей, культурних стереотипів. Такий підхід дає можливість не допустити буквального повторення класичної західної європейської моделі а також збудувати власне громадянське суспільство з урахуванням місцевих традиційних умов, соціокультурних традицій країни дещо інакше, ніж на заході та сході.

У пострадянський період важливим напрямом розвитку України повинно бути поновлення дієздатності інститутів громадянського суспільства з обмеженим втручанням держави у життєдіяльність громадян. Для української держави цей шлях відповідає її власним історичним і соціокультурним традиціям. І у той час, поки формуються первинні інститути громадянського суспільства, існує необхідність втручання держави у сферу життєдіяльності останнього, спрямованої на подолання стихії непередбачуваності у поведінці певних політиків та громадян. У подальшому, по мірі зрілості громадян і інститутів громадянського суспільства вплив держави на становлення такого суспільства повинен бути обмеженим.

Розбудова громадянського суспільства, демократизація всіх сфер суспільного життя - стратегічна мета нашої держави, що набуває особливого значення на шляху просування України у європейський та світовий простір, наближення до європейських стандартів демократії.

Список використаних джерел та літератури

1. Civil Society and the State. New European Perspectives / Ed. by John Keane. - London - New York: Verso, 1988. - P.13.

2. Барков В.Ю. та інш. [ред. кол.]. Відносини між державою і громадянським суспільством: Матеріали “круглого столу”,19 листопада 2003 р. /; Національний інститут стратегічних досліджень. - К., 2003. - 114 с.

3. Барков В.Ю., Розова Т.В. Специфика становления гражданского общества в Украине. - Одесса: Юридична література, монографія 2003. - 336 с.

4. Бессонова М.Ю., Бірюков О.І. та ін. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков та ін. / За заг. ред.А. Колодій. - Київ: Ай Бі, 2002. - 684 с.; 2004. - 668 с.

5. Вінніков О. Фінансування організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні // Пріоритети розвитку громадянського суспільства України. / М. Лациба, О. Вінніков, Л. Сідєльнік, Д. Український; Український незалежний центр політичних досліджень. - К., 2011, 46с.

6. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. Дослідження категорії громадянське суспільство. - Львів: Літопис, 2000. - 318 с.

7. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. "Теорія держави і права". Академічний курс: підручник /За редакцією О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

8. Ігнатьєфф М.Д. Стаття-рецензія на книгу: Ernest Gellner. Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals. (London: Penguin, 1994.225 p.) // Сучасність. - 1995. - № 10. - С.77-84.

9. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 704 с.

10. Кириченко С.О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст. /К; Логос, 1999.543 с.

11. Кін Джон. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення/Олександр Гриценко (пер. з англ.). - К.: К.І.С., 2000. - 191с.

12. Колодій А.Ф. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Наукова збірка: Розвиток демократії в Україні. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 29 вересня-1 жовтня, 2000 р.) - Київ, 2001. - С.513-551.

13. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст.141) // Режим доступу - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

14. Кочетков А.П. “Гражданское общество: проблемы и перспективы развития”. - Москва, 1998. стр.85-97.

15. Лациба М.В. Чому нам потрібен новий закон „Про громадські організації" / М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков, М.М. Слюсаревський; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К., 2011. - 26 с.

16. Левенець Ю.А. Держава у просторі громадянського суспільства / НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень/ - К.: Освітня книга, 2006. - 272 с.

17. Медведчук В.В. Про перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні // Дзеркало тижня. - 2012.

18. Мельник В.П. Громадянське суспільство як здійснення свободи: Центрально-східний досвід / В.П. Мельник [та інш.] [ред. ]. - Львів: Львівський національний ун-т ім.І. Франка, 1999. - 382 с.

19. Мельник В.П. Людина в сучасному світі: кол. моногр. в 3-х кн. Кн.2. Психолого-антропологічний контекст / за заг. ред.В.П. Мельника. - Л.: ЛНУ ім.І. Франка, 2012. - 602 c.

20. Одинцова А.В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее // Социально политический журнал, 1992. - №8. - с 60.

21. Петришин О.В. Громадянське суспільство: особливості формування концепції та становлення / О.В. Петришин // Пробл. законності. - Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2001. - Вип.50. - С.6-13.

22. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) / П.М. Рабінович // Укр. право. - 1996. - № 3. - С.32.

23. Ситник П.К. Громадянське суспільство і держава: особливості їх взаємодії/П.К. Ситник // Національна безпека України / Корпорація Медіа-Трейдінг. - Київ, 2004. - № 1/2. - С.50-53.

24. Сіренко В.Ф., Тимошенко В.І., Ковальчук Т.І. та інші. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення - К.: „Логос”, 1997.

25. Сухонос.В. В. Теорія держави і права. Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 536 с.

26. Харченко В.І., Колодій А.Ф., Климанська Л.Д. Основи політології. Курс лекцій. Колектив авторів. За ред.В.І. Харченка, А.Ф. Колодій, Л.Д. Климанської. - Львів, ЛПІ, 1994. - Частина І - 144 с.; частина ІІ - 159 с.

27. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. - Х.: Право, 2008. - 160 с.

28. Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. та ін. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. - Харків: Право, 2011. - 584 с.

29. Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство та ідея пріоритету загальнолюдських цінностей // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. - К., 2007. - Вип.33. - С.244-255.

30. Чувардинський, О.Г. Філософський дискурс поняття громадянського суспільства [Текст] // Трибуна: Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал Товариства "Знання" України і Спілки журналістів України. - 2005. - N11/12. - С.24-25.

31. Шара Л. Розвиток громадянського суспільства в Україні / Л. Шара [та інш.] [уклад.]. - К.: Фонд “Європа ХХІ”, 2002. - 59 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення, принципи та функції громадянського суспільства. Правова держава і громадянське суспільство, їх взаємовідносини. Конституційний лад України, як основа для формування громадянського суспільства. Стан забезпечення та захисту прав і свобод людини.

  реферат [43,5 K], добавлен 29.10.2010

 • Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, його співвідношення з державою. Суспільство як середовище формування прав, свобод та обов’язків людини й громадянина. Стереотипні перешкоди на шляху побудови громадянського суспільства в Україні.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 15.02.2012

 • Поняття громадянського суспільства. Історія розвитку громадянського суспільства. Аналіз проблем співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства (в юридичному аспекті) насамперед в умовах сучасної України. Межі діяльності держави.

  курсовая работа [84,9 K], добавлен 18.08.2011

 • Поняття та історичні типи громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства та їх зв'язок з державою. Соціальна диференціація та "демасовізація" суспільства в Україні. Фактори масової участі населення в акціях громадянського протесту.

  курсовая работа [43,8 K], добавлен 27.02.2014

 • Ознайомлення із конституційно-правовими передумовами становлення та історичним процесом розвитку громадянського суспільства на теренах України. Структурні елементи системи самостійних і незалежних суспільних інститутів, їх правова характеристика.

  реферат [26,1 K], добавлен 07.02.2011

 • Становлення й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток та формування громадянського суспільства в європейський країнах. Конституційний механізм політичної інституціоналізації суспільства. Взаємний вплив громадянського суспільства й публічної влади.

  реферат [23,4 K], добавлен 29.06.2009

 • Визначення видів програмних документів інститутів громадянського суспільства та характеру їх впливу на формування стратегії розвитку України. Пропозиції щодо подальшого вдосконалення взаємодії інститутів громадянського суспільства та державних органів.

  статья [21,2 K], добавлен 19.09.2017

 • Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Сутність та ознаки громадянського суспільства і правової держави. Взаємовідносини правової держави і громадянського суспільства на сучасному етапі, основні напрямки подальшого формування.

  курсовая работа [40,7 K], добавлен 13.11.2010

 • Політична система суспільства, рівні регулювання суспільних відносин та соціальна відповідальність. Поняття, походження та ознаки держави. Принципи, філософія та функції права. Співвідношення держави і суспільства, проблема громадянського суспільства.

  реферат [23,8 K], добавлен 01.05.2009

 • Суспільство України за часи радянської влади та незалежності. Формування правового поля та інститута громадянського суспільства в незалежній країні. Інститути громадянського суспільства і громадські організації та перспективи їх подальшого розвитку.

  реферат [17,2 K], добавлен 28.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.