Рада національної безпеки і оборони України

Статус Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Конституційно-правовий статус РНБО, її завдання, основні функції та компетенція. Персональний склад РНБО. Основна організаційна форма діяльності. Повноваження заступників Секретаря РНБО.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.09.2016
Размер файла 24,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

рада національної безпеки і оборони України

ЗМІСТ

ВСТУП

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Статус РНБО

2. ПОВНОВАЖЕННЯ РНБО

3. СКЛАД І СТРУКТУРА РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

4. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Як відомо, Конституція України уповноважує Главу держави забезпечувати державну незалежність і національну безпеку; бути Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначати на посади та звільняти з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснювати керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави (п. 1 ч. 1 ст. 106 Конституції); очолювати Раду національної безпеки та оборони України (п. 18 ч. 1 ст. 106 Конституції), яка координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони (ч. 2 ст. 107 Конституції); вносити до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймати рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України формувань (п. 19 ч. 1 ст. 106 Конституції); приймати відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України (п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції) [4] тощо. При цьому значну частину своїх безпекових і оборонних завдань, функцій і повноважень Президент України реалізує через діяльність Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО).

Після того, як Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV був визнаний Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) неконституційним у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття і втратив свою чинність [14], в Україні відбувся перехід до президентсько-парламентської форми державного правління. Зазначене дає можливість стверджувати не лише про посилення в 2010 р. повноважень Президента України, а й про зростання ролі РНБО в забезпеченні реалізації безпекових і оборонних функцій та повноважень глави держави. Це, у свою чергу, вимагає переосмислення теоретико-методологічних основ організації та діяльності РНБО й належного використання потенціалу цієї авторитетної інституції у вітчизняному державотворенні та правотворенні.

Як відомо, проблеми правового статусу Ради національної безпеки та оборони досліджували такі вітчизняні вчені-конституціоналісти, як В. О. Антонов, Ю. Г. Барабаш, Є. Я. Кравець, І. М. Петрів, О. В. Скрипнюк, З. Д. Чуйко, Ю. С. Шемшученко та ін. [3, 676-727; 6; 15; 2, 760-799; 1]. Відповідні дослідження проводилися і в інших галузях юридичної науки. Окремо слід відзначити, що нині в Україні існує самостійна наукова спеціальність «Національна безпека».

Заразом було б передчасним стверджувати про вичерпність результатів цих наукових досліджень для сучасної правотворчої і правозастосовної практики у сфері національної безпеки та оборони. Відповідна проблематика зберігає свою актуальність донині, а конституційно-правовий статус РНБО вимагає свого удосконалення на рівні і теоретико-методологічного, і законодавчого забезпечення.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

1. СТАТУС РНБО

Згідно із ч. 1 та 2 ст. 107 Конституції України, РНБО є координаційним органом при Президентові України, на який Основним законом покладається координація та контроль діяльності органів виконавчої влади у сферах національної безпеки та оборони [4]. Тобто РНБО є допоміжним органом при Президентові України зі спеціальною компетенцією, діяльність якого дає можливість главі держави повно й ефективно забезпечувати правовий режим національної безпеки та оборони. Первинним елементом конституційно-правового статусу РНБО, на нашу думку, є встановлений Основним законом порядок формування її персонального складу, оскільки легітимність РНБО визначається саме легітимністю її формування. Відповідно до частини третьої статті 107 Конституції України, Головою РНБО за посадою є Президент України. Це є логічним з огляду на те, що саме глава держави конституційно визначений як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції Украї-ни, прав і свобод людини і громадянина (п. 17 ч. 1 ст. 107, ст. 102 Конституції). У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Голови РНБО на період до обрання і вступу на пост новообраного глави держави, згідно зі ст. 108-110 Основного закону [4], здійснює Прем'єр-міністр України.

Персональний склад РНБО формує Президент України. Окрім того, згідно зі ст. 107 Конституції України, до складу РНБО за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях РНБО також може брати участь Голова Верховної Ради України. Щоправда, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» містить положення про те, що «членами РНБО можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади» [12]. Таке законодавче застереження, на наш погляд, суперечить Конституції України, ч. 4 ст. 107 якої визначає дискреційне право Президента України формувати персональний склад РНБО і не встановлює жодних обмежень щодо його реалізації главою держави.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ РНБО

Важливою складовою частиною конституційно-правового статусу РНБО є її завдання, функції та компетенція. Так, реалізуючи покладені на неї Конституцією та законами України завдання у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, РНБО здійснює функції, визначені в ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», а саме:

1) вносить пропозиції Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки та оборони;

2) координує та здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони в мирний час;

3) координує і здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України [12].

Таким чином, можна зробити висновок, що основними функціями РНБО є програмні, нормопроектні, організаційно-правові, координаційно-мобілізаційні, контрольні функції, а також функція стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки та оборони України. Хоча, окрім названих основних функцій, РНБО здійснює й низку інших: науково-дослідних, інформаційно-аналітичних, кадрових, матеріально-технічного та фінансового забезпечення тощо.

Задля реалізації цих функцій РНБО наділена законодавчо визначеними повноваженнями, тобто системою прав і обов'язків, які визначають компетенцію РНБО щодо покладених на неї Конституцією та законами України завдань і функцій. Компетенція РНБО системно визначається в ст. 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» [12]. Наведемо основні види повноважень РНБО щодо виконання покладених на неї завдань і функцій. По-перше, РНБО наділена широкими програмними повноваженнями у сфері національної безпеки та оборони, а саме: щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів і напрямів забезпечення національної безпеки та оборони України в політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технічній, екологічній, інформаційній, інших сферах.

РНБО має вагомі повноваження щодо нормопроектного забезпечення діяльності Президента України у сфері національної безпеки і оборони, а саме стосовно: розробки державних програм, доктрин, законів України, указів Президента України, директив Верховного головнокомандувача Збройних сил України, міжнародних договорів, інших нормативних актів та документів із питань національної безпеки і оборони; удосконалення проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони; ініціювання розроблення нормативних актів і документів із питань національної безпеки та оборони; підготовки питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації. Також слід зазначити, що фактично всі результати діяльності РНБО втілюються в її рішеннях, що також вимагає відповідної нормо-проектної діяльності, котра здійснюється Апаратом РНБО. РНБО має значні повноваження організаційно-правового (інституційного) змісту у сфері національної безпеки та оборони, зокрема, щодо удосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері; здійснення заходів політичного, економічного, соціального, воєнного, науково-технічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру відповідно до масштабу потенційних і реальних загроз національним інтересам України. Таким чином, можна стверджувати, що на сьогодні РНБО має всі підстави для того щоб стати одним із потужних центрів реалізації адміністративної реформи, запровадженої в дію Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [9].

На РНБО покладаються повноваження щодо координації мобілізаційних робіт у сфері національної безпеки та оборони. Так, РНБО координує переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану; діяльність органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень під час уведення воєнного чи надзвичайного стану; діяльність органів виконавчої влади з попередження збройної агресії, організації захисту населення та забезпечення його життєдіяльності, охорони життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку в умовах воєнного й надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

РНБО наділена відповідними контрольними повноваженнями, а саме: залучає контрольні, інспекційні та наглядові органи, що функціонують у системі виконавчої влади, до здійснення контролю за своєчасністю та якістю прийнятих РНБО рішень, уведених у дію указами Президента України; здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції; контролює переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану; контролює діяльність органів місцевого самоврядування в межах, наданих повноважень під час уведення воєнного чи надзвичайного стану тощо. Діяльність РНБО ґрунтується на принципах науковості, що отримало своє відображення в її широких повноваженнях у сфері організацій відповідних наукових досліджень. Зокрема, РНБО подає Президентові України пропозиції щодо доручень, пов'язаних із вивченням конкретних питань і здійсненням відповідних досліджень у сфері національної безпеки та оборони, органам виконавчої влади й науковим закладам України; залучає до аналізу інформації посадових осіб і фахівців органів виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та організацій усіх форм власності. РНБО здійснює низку повноважень щодо інформаційно-аналітичного забезпечення дієвого режиму національної безпеки та оборони в Україні, а саме: щодо забезпечення і контролю надходження й опрацювання потрібної інформації, забезпечення її конфіденційності та використання в інтересах національної безпеки України, аналізу на її основі стану і тенденцій розвитку подій, що відбуваються в Україні та у світі, визначення потенційних і реальних загроз національним інтересам України тощо. РНБО здійснює низку кадрових, матеріально-технічних і фінансових повноважень щодо організаційного й іншого забезпечення виконання заходів із питань національної безпеки та оборони. Зокрема, секретар РНБО погоджує проекти актів глави держави у сфері національної безпеки та оборони, у тому числі й кадрові; затверджує в установленому порядку штатний розпис, кошторис апарату РНБО, а також здійснює розпорядження бюджетними коштами; здійснює кадрову політику в апараті РНБО та реалізує інші функції і повноваження, які є важливими для належного функціонування РНБО [7].

3. СКЛАД І СТРУКТУРА РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110 і 111 Конституції України виконання обов'язків Голови Ради національної безпеки і оборони України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується. Правовий статус Секретаря Ради національної безпеки і оборони України як державного службовця визначається Президентом України відповідно до Закону України "Про державну службу". Секретар Ради національної безпеки і оборони України забезпечує організацію роботи і виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України.

На посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників можуть призначатися як цивільні особи, так і військовослужбовці. Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України здійснює її апарат, який підпорядковується Секретареві Ради національної безпеки і оборони України. Функції, структура та штатна чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України визначаються Президентом України. Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України є державними службовцями.

4. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Основною організаційною формою діяльності Ради національної безпеки і оборони України є її засідання.

На засіданнях Ради національної безпеки і оборони України її члени голосують особисто. Делегування ними обов'язку бути присутніми на засіданні Ради національної безпеки і оборони України іншим особам не допускається. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.

На запрошення Голови Ради національної безпеки і оборони України у її засіданнях можуть брати участь голови комітетів Верховної Ради України, інші народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади та інші особи, які не є членами Ради національної безпеки і оборони України.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш як двома третинами голосів її членів. Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рішень, яка протоколюється. Прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України:

1) спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою Ради національної безпеки і оборони України;

2) затверджує перспективні та поточні плани роботи Ради національної безпеки і оборони України, час і порядок проведення її засідань;

3) особисто головує на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України;

4) дає доручення членам Ради національної безпеки і оборони України, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій;

5) заслуховує поточну інформацію Секретаря Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання її рішень, у разі необхідності виносить питання про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України на її засідання;

6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру і штат;

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Члени Ради національної безпеки і оборони України:

1) вносять до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо розгляду будь-яких питань, що входять до її компетенції;

2) здійснюють попередню підготовку питань та беруть участь у їх розгляді Радою національної безпеки і оборони України;

3) вносять зауваження та пропозиції, голосують з питань, що розглядаються Радою національної безпеки і оборони України;

4) висловлюють у разі потреби свою окрему думку щодо проектів рішень Ради національної безпеки і оборони України;

5) беруть участь у плануванні роботи Ради національної безпеки і оборони України;

6) координують та контролюють у межах своїх посадових повноважень виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України:

1) готує пропозиції щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради національної безпеки і оборони України;

2) подає на розгляд Президента України проекти актів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, в тому числі стосовно пропозицій і рекомендацій по реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради національної безпеки і оборони України та контролем за виконанням прийнятих нею рішень;

4) інформує Президента України та членів Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання рішень Ради;

5) координує діяльність робочих та консультативних органів Ради національної безпеки і оборони України;

6) за дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони України представляє позицію Ради національної безпеки і оборони України у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями.

Повноваження заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України визначає Президент України.

Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України за її рішенням в рамках коштів, передбачених Державним бюджетом України, можуть утворюватися тимчасові міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи. Функції та повноваження цих органів визначаються окремими положеннями, які затверджує Президент України. Фінансування діяльності Ради національної безпеки і оборони України здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України окремим рядком.

ВИСНОВКИ

рада національний безпека оборона

Наведені відмінності між особливостями підготовки апаратом РНБО проектів рішень і правових актів РНБО не є вичерпними, але й вони дають уявлення про складність процесу нормопроектного забезпечення РНБО діяльності Президента України у сфері забезпечення національної безпеки та оборони. З одного боку, РНБО має серйозний нормопроектний потенціал щодо реалізації своїх завдань і функцій через здійснення відповідної діяльності з розробки та внесення проектів відповідних правових актів і документів на розгляд РНБО, чи безпосередньо Президента України, а з іншого - процедурно-процесуальні аспекти нормо-проектної діяльності апарату РНБО, зокрема в частині предметної компетенції, суб'єктного складу, строків, вимог нормопроектуальної техніки, вимагають свого удосконалення та унормування. Окремо слід запровадити юридичні механізми обов'язкового та невідкладного розгляду Президентом України проектів правових актів, унесених секретарем РНБО, з мотивів нагального запобігання загрозам національній безпеці та обороні України, або усунення їх наслідків. Це дасть можливість оптимізувати діяльність РНБО в цілому й забезпечити ефективний правовий режим національної безпеки та оборони в Україні.

Так, порядок підготовки, розгляду та прийняття рішень РНБО чітко унормовує Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України», що пов'язано, на наш погляд, із колегіальною формою прийняття відповідних рішень і необхідністю забезпечення високого рівня їх легітимізації. Натомість порядок підготовки апаратом РНБО проектів актів Президента України та їх внесення секретарем РНБО деталізується не лише зазначеним законом, а й низкою указів глави держави: Указом Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970 «Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України», Указом Президента України від 14 жовтня 2005 р. № 1446 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» та ін.

Водночас проекти правових актів Президента України, які готуються РНБО, мають певні обмеження щодо свого предмета, а відповідно, і до форм їх правового втілення. Секретар РНБО може вносити лише ті проекти правових актів глави держави, які відповідають компетенціям РНБО, визначеним у Законі України «Про Раду національної безпеки і оборони України» та, згідно зі ст. 3 Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженого Указом Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970, стосуються повноважень Президента України щодо використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; загальної або часткової мобілізації, введення воєнного стану в Україні чи в окремих її місцевостях тощо.

На наш погляд, РНБО має й значні повноваження щодо підготовки проектів законів України у сфері національної безпеки та оборони України, які вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України. Адже, згідно з пунктами 12, 17, 18, 19 ч. 1 ст. 92 Конституції України, виключно законами визначаються: організація і діяльність органів виконавчої влади; основи національної безпеки, організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку; правовий режим державного контролю; правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації тощо [4]. Відповідно, Президент України, будучи, відповідно до ст. 93 Основного закону, суб'єктом законодавчої ініціативи, може вносити відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради України. Їх розробка знаходиться у сфері компетенції РНБО.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. - Х. : Право, 2008. - 220 с.

2. Конституційне право України: академічний курс : підручник : у 2 т. / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка]. - К. : ТОВ «Вид-во “Юридична думка”», 2008. - Т. 2. - 800 c.

3. Конституційне право України : [підруч. для юрид. вузів / за ред. проф. В. Ф. Погорілка]. - К. : Наук. думка, 1999. - 734 с.

4. Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

5. Офіційні документи РНБО [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.rainbow.gov.ua/documents

6. Петрів І. М. Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. М. Петрів ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2004. - 19 с.

7. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 // Офіц. вісн. України. - 2005. ? № 42. - Ст. 2651.

8. Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 4 лютого 2009 року № 69 // Офіц. вісн. Президента України. - 2009. - № 5. - Ст. 179.

9. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/12584.html

10. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року // Відом. Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

11. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 року № 970 // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 47. - Ст. 3123.

12. Про Раду національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 30 серпня 1996 р. № 772 // Уряд. кур'єр. - 1996. - № 166-167.

13. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : монографія / [відп. ред. В. Ф. Погорілко]. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; А.С.К., 2003. - 652 с.

14. Рішення Конституційного Суду України вiд 30 вересня 2010 р. за № 20-рп / 2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Офіц. вісн. України. - 2010. - № 72/1. - Ст. 2597.

15. Чуйко З. Д. Конституційні основи національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2008. - 20 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток Ради національної безпеки і оборони України як координаційного органа з питань національної безпеки і оборони при Президентові. Її значення для функціонування держави та влади. Структура РНБО як компонент конституційно-правового статусу.

  реферат [15,5 K], добавлен 18.09.2013

 • Сучасна національна безпека України. Завдання та функції Ради національної безпеки і оборони України. Організаційна структура організації, засідання як основна організаційна форма її діяльності. Повноваження Голови та членів Ради національної бе

  контрольная работа [17,0 K], добавлен 16.06.2011

 • Формування та сьогодення інституту президентства. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Президента України. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади. Рада національної безпеки і оборони України. Інститут представників Президента.

  курсовая работа [48,5 K], добавлен 01.08.2010

 • Конституційні засади органів безпеки України: їхні повноваження та обов'язки. Основні завдання, обов’язки та функції Ради Національної безпеки і оборони України. Проблеми та перспективи розвитку системи органів державного управління безпекою України.

  курсовая работа [53,3 K], добавлен 08.09.2012

 • Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки. Національні інтереси та загрози національній безпеці України, принципи формування державної політики в даній сфері, повноваження основних суб’єктів системи забезпечення. Рада оборони України.

  курсовая работа [71,0 K], добавлен 10.11.2013

 • Склад Верховної Ради України. Офіційний статус народного депутата України. Вибори народних депутатів України. Права і обов’язки народних депутатів України. Внутрішня організація Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. Основні завдання

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 24.12.2004

 • Служба безпеки України (СБУ) як державний правоохоронний орган спеціального призначення. Функції СБУ щодо забезпеченням національної безпеки від внутрішніх загроз. Напрямки забезпечення національної безпеки України. Права, надані органам і співробітникам.

  реферат [23,8 K], добавлен 21.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.