Аналіз доказового права як підгалузі кримінально-процесуального права

Поняття і система доказового права в теорії доказів. Завдання кримінально-процесуального законодавства. Охорона прав і законних інтересів осіб. Проблема істини в кримінальному судочинстві. Міжгалузеві юридичні науки. Головні способи збирання доказів.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.09.2016
Размер файла 49,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Оскільки кримінально-процесуальне законодавство вимагає від органів дізнання, слідчих, прокурорів і суддів при наявності достатніх доказів, що свідчать про заподіяння злочином матеріального збитку, вживати всіх необхідних заходів для забезпечення пред'явленого або можливого в майбутньому цивільного позову, кримінальний процес і криміналістика розробляють відповідні засоби, прийоми й методи для реалізації цієї вимоги, що неможливо без врахування відповідних сучасних досліджень наук цивільного й цивільно-процесуального права.

У сучасному правознавстві поряд з галузевими іноді виділяють міжгалузеві юридичні науки. На відміну від галузевих наук, об'єктом дослідження яких є норми права, що регулюють однорідні суспільні відносини, міжгалузеві науки вивчають комплекси різнорідних норм права, що регулюють вужчі сфери суспільних відносин. До їх числа деякі автори відносять такі науки: оперативно-розшукову діяльність, прокурорський нагляд, господарське право, банківське право, які можна визначити як систему (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і які покарання належить застосувати до носіїв, які вчинили злочини, наприклад у сфері банківського кредитування.

Таким чином, теорія доказів і наука кримінального процесу зв'язані як ціле та частина, причому внутрішньо організоване ціле, що утворює упорядковану систему наукового знання.

Науковий опис кримінального процесу та його стадій не може бути представлений у відриві від загальних понять і специфіки доказування на цих стадіях; з іншого боку, обґрунтування способів збирання доказів повинне узгоджуватись з характеристикою правовідносин, що складаються між суб'єктами судочинства, їх функціями. Теорія доказів у складі науки кримінального процесу входить у коло правових наук, що відносяться до суспільних наукових дисциплін, у цілісну систему наукового знання, що охоплює всі галузі науки.

Останнім часом ще більше зросло значення зв'язків теорії доказів у кримінальному процесі з науками криміналістики, цивільного права і цивільного процесу у зв'язку із глибокими соціально-економічними перетвореннями, які спричинили корінні зміни в державному устрої та законодавстві України й інших держав близького зарубіжжя.

ВИСНОВКИ

доказовий право судочинство охорона

Теорія доказів являє собою частину науки кримінального процесу, яка присвячена вивченню процесу доказування при провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи. Як і будь-яка наукова теорія, вона має внутрішню цілісність і відносну самостійність у рамках відповідної науки. Дійсно, як доказування не може бути відокремлене від усього кримінального процесу в цілому, так і теорія доказів не може бути ізольована від науки кримінального процесу. Як частина і ціле вони органічно пов'язані між собою.

Завданням кримінального процесу й доказового права є розкриття злочинів, викриття винних і правильне застосування закону, щоб кожний винний був притягнутий до відповідальності й жоден невинний не був покараний.

Теорія доказів і наука кримінального процесу зв'язані як ціле та частина, причому внутрішньо організоване ціле, що утворює упорядковану систему наукового знання. Науковий опис кримінального процесу та його стадій не може бути представлений у відриві від загальних понять і специфіки доказування на цих стадіях; з іншого боку, обґрунтування способів збирання доказів повинне узгоджуватись з характеристикою правовідносин, що складаються між суб'єктами судочинства, їх функціями. Теорія доказів у складі науки кримінального процесу входить у коло правових наук, що відносяться до суспільних наукових дисциплін, у цілісну систему наукового знання, що охоплює всі галузі науки.

Останнім часом ще більше зросло значення зв'язків теорії доказів у кримінальному процесі з науками криміналістики, цивільного права і цивільного процесу у зв'язку із глибокими соціально-економічними перетвореннями, які спричинили корінні зміни в державному устрої та законодавстві України й інших держав близького зарубіжжя.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Під.ред. В.Т.Маляренка. - Форум. - 2003. - Ст.177.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 травня 1997 р.«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» - Законодавство „ЛІГА”.

3. Алексеев С.С. Проблемы теории права: В 2-х т. -- Т. І. -- Свердловск, 1972.

4. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: В 3 т. -- М., 1978. -- Т. 1. Общая теория криминалистики. -- С. 182.

5. Васильев А. Н. Критические замечания о соотношении криминалистики и уголовно-процессуальной теории доказательств // Сов. гос-во и право. -- 1979. -- № 4. -- С. 88.

6. Власов В. И. Качество расследования преступлений. -- Ульяновск, 1985. -- С. 8.

7. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История. Основи теории. Библиография. -- СПб., 2003. -- С. 118

8. Гаврилов А. К. Раскрытие преступления на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы). -- Волгоград, 1976. -- С. 4.

9. Даев В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. -- Л., 1982. - С. 13.

10. Додин Е. В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления. -- Киев-Одесса, 1976.

11. Керимов Д.А. Методология права. -- М., 2000.

12. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 704с.

13. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

14. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. -- Львів, 1978.

15. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: Науч.-практич. по-соб. - М., 2000.

16. Полений С.В. Комплексные правовые институты и становление отраслей права // Правоведение. -- 1975. -- № 3. -- С. 71--79.

17. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. -- М., 1991.

18. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. -- М., 2000.

19. Стахівський С.М. Об'єктивна істина та її характер у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених. Науково-практичний збірник. № 31. Київ. 2004. - С. 26-28.

20. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. - К., 2005. - 272 с.

21. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. -- М., 1968. -- Т. 1. -- С. 102.

22. Строгович М.С. Уголовно-процессуальное право в системе советского права // Сов. гос. и право. -- 1957. -- № 4. -- С. 102--109.

23. Таджиев X. С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений. -- Ташкент, 1985. -- С. 24.

24. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України: загальна частина: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 152 с.

25. Юридична енциклопедія: В 6 т. -- Т. 2; Д-Й. -- К., 1999.

26. Яковлев В.Ф. Отраслевая дифференциация и межотраслевая интеграция как основы системы законодательства // Правоведение. -- 1975. -- № 1. -- С. 16--23.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення поняття кримінально-процесуального доказування, його змісту та мети, кола суб’єктів доказування, їх класифікації. З’ясування структурних елементів кримінально-процесуального доказування, їх зміст і призначення при розслідуванні злочинів.

  реферат [47,8 K], добавлен 06.05.2011

 • Кримінально-процесуальний закон: територіальна дія, ознаки, форма, завдання. Чинність закону в часі, просторі і щодо осіб. Стадії кримінального процесу. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства, основні шляхи їх розв'язання.

  реферат [34,0 K], добавлен 29.11.2013

 • Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Мета кримінально-процесуального пізнання. Основа процесу пізнання. Предмет доказування. Належність і допустимість доказів. Джерела доказів.

  реферат [34,3 K], добавлен 23.07.2007

 • Аналіз процесуальних прав потерпілого, особливостей їх нормативної регламентації та практики застосування. Забезпечення інтересів потерпілого в кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною захисту. Прогалини правового регулювання.

  статья [27,0 K], добавлен 11.09.2017

 • Кримінально-процесуальні відносини під час збирання, перевірки і оцінки речових доказів. Види речових доказів, засоби їх отримання та умови процесуального оформлення. Вирішення питання про речові докази органами досудового розслідування і судом.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 05.05.2010

 • Поняття збирання доказів та його зміст. Методи і засоби збирання доказів. Особливості збирання речових доказів та письмових документів. Форми фіксації доказової інформації: вербальна, графічна, предметна, наглядно-образова.

  реферат [29,0 K], добавлен 21.03.2007

 • Характеристика елементів господарського процесуального права як самостійної галузі права. Формування доступних механізмів захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Здійснення в Україні ефективної моделі господарського судочинства.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 30.10.2014

 • Поняття і значення кримінального закону. Загальні принципи чинності кримінального закону у просторі. Видача та передача злочинця. Поняття кримінально-процесуального закону. Дія кримінально-процесуального законодавства в просторі, часі та за колом осіб.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 09.12.2010

 • Адвокат-захисник - важливий учасник судочинства, його роль у кримінально-процесуальному доказуванні. Процес збирання доказів згідно регламенту кримінально-процесуального закону. Сумнівні докази, встановлення їх достовірності. Інквізиційне слідство.

  курсовая работа [26,0 K], добавлен 15.04.2011

 • Засади дослідження заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види. Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Місце цивільного процесуального права у системі права України.

  курсовая работа [113,9 K], добавлен 19.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.